Esti Hírlap, 1965. augusztus (10. évfolyam, 180-204. szám)

1965-08-02 / 180. szám

A Hetedik Flotta ágyúzta a dél-vietnami partvidéket Tegnap aláírták a magyar—guineai közös közleményt Súíyos harcok a Da JVany-i támaszpont körút Ma negyedtízkor elutazott Budapestről a guineai párt­éi kormányküldöttség, amely Sekou Tourénak, a Guineád Demokrata Párt főtitkárá­nak, a Guineái Köztársaság elnökének vezetésével a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, az El­nöki Tanács és a kormány meghívására látogatott ha­zánkba. Tegnap este a Parlament­ben a küldöttségek vezetőd közös közleményt írtak alá — amelyet későbbi időpont­ban hoznak nyilvánosságra. A guineai vendégeket ma reggel a magyar és a guinead nemzeti zászlókkal díszített Ferihegyi repülőtéren ünne­pélyesen búcsúztatták. Ez alkalomból több ezer buda­pesti dolgozó gyűlt össze a repülőtéren. A guineai párt- és kor­mánydelegáció búcsúztatásá­ra megjelent Kádár János, az MSZMP Központi Bizott­ságának első titkára, Kállai Gyula, a kormány elnöke, a Politikai Bizottság tagjai, Nyers Rezső, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kára, a Politikai Bizottság póttagja, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes el­nöke. Jelen volt a kormány több tagja, politikai életünk sok más vezető személyisége. Ott volt a búcsúztatásnál a budapesti diplomáciai kép­viseletek sok vezetője és tag­ja. A magyar és a guineai himnusz hangjai után Sekou Touré — Kállai Gyula és Kisházi Ödön társaságában — ellépett a tiszteletére fel­sorakozott díszegység sorfa­la előtt, majd a vendégek el­köszöntek a búcsúztatásukra megjelentektől. Úttörők vi­rággal kedveskedtek a ha­zánkból távozó guineai párt­ós kormányküldöttség veze­tőjének és tagjainak, majd a díszegység díszmenete utána magyar párt- és állami veze­tők a repülőgéphez kísérték a vendégeket, s ott még egy­szer szívélyes, baráti kézszo­rítással búcsúztak el tőlük. A guineai delegáció IL— 18-as különrepülőgépe 9 óra után néhány perccel emelke­dett a magasba, s útnak in­dult Jugoszlávia felé. A 7. amerikai flottához tartozó rombolók a múlt órákban Da Nang; körül ágyúzták a dél-vietnami partvidéket. Da Nang, a ha­talmas amerikai támaszpont körzetében napok óta heves harcok dúlnak a partizánok és az amerikai intervenció- sok között, s a támaszpont környékén amerikai becslés szerint két század partizán tevékenykedik. A Craig és a Stoddard hadihajó Da Nang­tól körülbelül nyolc kilomé­ternyire északnyugatra lőtte a partvidéket, de az ágyú­zás eredményét az amerikai hadvezetőség nem tudta fel­mérni. A felszabadító harco­sok elvágták a Da Nanghoz vezető utakat és hidakat Kilencvenhat kilométer­nyire délre Da Nangtól, a DNFF harcoló egységei va­sárnap a késő esti órákban lőtték Chu Lai-t. A támaszpontot amerikai tengerészgyalogosok tartják. Folytatódott a partizántá­madás a főváros, Saigon vé­(Folytatás az 5. oldalon.) Ma a parlamentben az első Wilson—Heath összecsapás Hóviharok Chilében Santiago, augusztus 2. Chilében évek óta nem volt ilyen kegyetlen tél. A hóviharok és áradások kö­vetkeztében legalább tíz em­ber életét vesztette, a haj­léktalanok száma meghalad­ja a tízezret. Mecser Lajos, a 10 000 mé­teres síkfutás bajnoka má­sodszor nyerte meg az Esti Hírlap serlegét. Hirtelen frontbetörés okozta az éjszakai vihart Viharos éjszaka után hű­vös reggelre ébredt ma a fő­város. A hirtelen lehűlésről és az éjszakai viharról az Országos Meteorológiai In­tézetben elmondották: Euró­pa időjárását továbbra is a szárazföldünk északi részéről és az Atlanti-óceánról áram­ló változó hőmérsékletű, de általában hűvös légtömegek irányítják. Hatásukra erősen felhős, több felé esős, helyen­ként zivataros az időjárás. -A nappali legmagasabb hő­mérsékletek a Balkán-félszi­get kivételével — ahol nagy­jából megfelelnek a sokévi átlagnak — Európa-szerte-ál- talában 2—5, de többfelé 6— 7 fokkal is alacsonyabbak az évszaknak megfelelő átlagos értékeknél. A hűvös levegő legutóbbi hullámának mozgása a va­sárnap folyamán váratlanul meggyorsult, így az a számí­tottnál korábban, a késő­délutáni, esti órákban már megérkezett a Kárpát-me­dencébe. A vártnál hama­rabb, rohamos gyorsasággal érkező front országszerte esőket, zivatarokat, helyen­ként szélviharokat és lehűlést okozott. Ez okozta a fővá rosban az éjszakai zivatart szélvihart is. A hétfő reggel 7 óráig le­hulló esőmennyiség a Du­nántúl nyugati felén és a fő­város környékén volt a leg­nagyobb. Itt elérte a 30—50 sőt helyenként az 50—60 millimétert is. A hőmérséklet alakulása sem kedvezett a víkende- zőknek. A hőmérséklet va­sárnap délután az ország északnyugati felében csak 17 —21, a délkeletiben, ahol 7— 11 órán át sütött a nap, 22— 26 fokig emelkedett. Hétfő hajnalban 10—14 fokra hűlt le a levegő. Az erősen felhős időjárás folytatódott. Reggel még többfelé volt eső, de a délelőtt közepe táján már csak az ország alig néhány helyén esett. A hőmérséklet délelőtt 10 órakor 14—18 fok között volt. Az éjszakai viharról ér­deklődtünk több fővárosi vállalatnál. Az Elektromo­soknál, a Csatornázási Mű­veknél, valamint a főváros telefonhálózatában különö­sebb kárt nem okozott. Pest­erzsébeten két helyen elön­tötte a villamossíneket, ezért rövidebb időre leállt a forga­lom. Szép Ilonán egy vihar­tól kidőlt nagyobb fa ráesett a villamosvezetékre, de ez a forgalomban fennakadást nem jelentett. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése kedd es­tig: Felhőátvonulások, néhány helyen, főként a keleti me­gyékben esővel, zivatarral. Élénk, ma a Dunántúlon he­lyenként erős északnyugati­északi szél. Az évszakhoz képest hűvös idő. Budapes­ten ma délelőtt a hőmérsék­let 15 fok. Kevés a taxi. Ha négy-öt­száz kocsival több lenne, csúcsforgalomban még akkor sem tudná kielégíteni a Taxi Vállalat a megnövekedett igényeket. A szakemberek elmondot­ták, hogy egészen június vé­géig, a délután 5 és 7 óra között jelentkező csúcsok ki­vételével, még elegendő ko­csit tudtak adni. A nagyobb nehézségek az utóbbi hetekben .jelentkez­tek: megnyúltak a csúcs­idők is. Már a reggeli órákban, reg­gel fél halttól fél nyolcig, szü­net nélkül cseng a központ­ban a telefon, taxit kémek. Naponta reggelre négy-ötszá? az előre rendelés, s eddif még egyetlen előre rendelő sem utasítottak vissza. Ellen­ben az azonnalra szóló kéré­seket már nem minden eset­ben tudják kielégíteni. A ner hézségeken úgy igyekeznek segíteni, hogy Stanley Levinson telefon­jelentése: Ma kerül sor az első na­gyobb szabású erőpróbára a munkáspárti Wilson brit mi­niszterelnök és Edward Heath, az ellenzéki Konzer­vatív Párt új vezére között. Heath ma délután az alsó­házban határozati javaslatot terjeszt elő, amely — bizalmatlanságot fejez ki Wilsonnal szemben. az éjszakai órákban szolgá­latot teljesítő taxisok’ egy része a szokott 5—6 óra he­lyett 7—8 órakor fejezi be a munkáját, s így a reggeli csúcsidőben is szállíthatja az utasokat. Délután és este, 16 órától körülbelül 23 óráig, újból csúcsforgalom jelentkezik. Ilyenkor már várakozniuk kell az utasoknak egy-egy kocsira, bár lehetőség szerint minden üzemképes autót for­galomba állítanak. A vállalat legfontosabb feladatának azt tartja, hogy az esti órákban a pálya­udvarokról elszállítsa az utasokat. ízért a vonatok esti érkezé­se idején több száz kocsi a pályaudvarok körül teljesít szolgálatot. Az utasok a ka­lauzoknál is rendelhetnek előre taxit, hogy ne kelljen sokat várakozniuk a pályaud­varon. (MTI) A tory párt reméli, hogy a hét végén támadt „Warby- ügy" az ő malmára hajtja a vizet. Warby baloldali mun­káspárti képviselő ugyanis élesen bírálta Wilsosnt, akit a választási ígéretek megsze­gésével vádolt és. közölte, hogy a mai bizalmi szavazá­son a kormány ellen szavaz, vagy legalábbis tartózkodik a szavazástól. Munkáspárti körökben igyekeznek leérté­kelni Warby bírálatának je­lentőségét: Azt mondják, hogy Warby beteg ember, akinek véleményére nem kell hallgatni. Biztosra ve­szik egyébként, hogy a Li­berális Párt ez alkalommal is a kormányra szavaz, s ily- módon a Wilson-kormány el­kerüli a leszavazást a bizal­matlansági indítvány vitájá­ban. A hét végén egyébként mind Wilson, mind Heath, ma este elmondandó beszé­dének szövegén dolgozott. A miniszterelnök Londonban volt, s nem utazott el a szociál­demokrata vezetők stock­holmi értekezletére sem. Valószínű, hogy a mai bi­zalmi szavazás lesz az alsó­ház mostani ülésszakának utolsó nagyobbszabású ese­ménye. A parlament ugyanis csütörtökön megkezdi nyári szabadságát és csak két hó­nap múlva ül össze ismét Búcsúzás a repülőtéren. (Bozsán felv.) Sekou T our é elutazott Taxi... taxi...

Next

/
Thumbnails
Contents