Esti Hírlap, 1965. december (10. évfolyam, 283-308. szám)

1965-12-01 / 283. szám

Gromiko-Stewarl találkozó Ma reggel a szovjet fővá­rosban folytatódtak Gromi- kó szovjet és Stewart angol külügyminiszter megbeszé­lései. Mint ismeretes, a brit mi­niszter tegnap kezdte meg hivatalos tárgyalásait szov­jet kollégájával. A tanácskozásokon részt vett Kuznyecov szovjet külügyminiszter helyettes, valamint Lord Chalfont, Nagy-Britannia leszerelési minisztere. Mint a távirati irodák je­lentették, tegnap az angol külügyminiszter látogatást tett Mikojannál, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnö­kénél. A két államférfi — a TASZSZ fogalmazása sze­rint — „őszinte beszélgetést folytatott az országaikat köl­csönösen érdeklő kérdések­ről.” AU BHUTTÖ BUKARESTBEN Tegnap Bukarestben Ma- nescu román külügyminisz­ter fogadta Ali Bhutto pa­kisztáni külügyminisztert és kíséretének tagjait A talál­kozón szívélyes beszélgetés­re került sor. Wilsont meghívták Kanadába Wilson brit miniszterelnö­köt decemberre meghívták Kanadába. Ha a nemzetkö­zi helyzet lehetővé teszi, Wilson eleget is tesz a meg­hívásnak, valószínűleg az Egyesült Államokban teen­dő látogatása után. Amol maim utazik Zambiába Tanácskozik a Béketanács TILTAKOZÁS A VIETNAMI HÁBORÚ KISZÉLESÍTÉSE ELLEN Ma délelőtt tíz órakor, a Parlament vadásztermében megkezdődött az Országos Béketanács ülése. Az elnök­ségben helyet foglalt: dr. Sik Endre, az Országos Bé­ketanács elnöke, dr. Dezséry László főtitkár, Vass Ist­vánná, az országgyűlés el­nöke, Bugár Jánosné, a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsának főtitkárhelyet­tese, Harmati Sándor, az Országos Béketanács alelnö- ke, a Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsának titkára, Darvasi István, az MSZMP KB Ágit. Prop. osztályának helyettes vezetője, az Orszá­gos Béketanács tagja, Horn­ját Irén, a Magyar ENSZ- Társaság főtitkára, dr. Zse- bők Zoltán Kossuth-díjas tudós, dr. Horváth Richárd országgyűlési képviselő. A tanácskozást dr. Sík Endre nyitotta meg, majd Darvasi István tartott tájé­koztatót a nemzetközi hely­zet időszerű eseményeiről. Ezt követően dr. Dezséry László tartott beszámolót a Béketanács munkájáról. Ez­után hozzászólások követ­keztek. A tanácskozás részt­vevői nyilatkozatot fogadtak el, amelyben elítélték a viet­nami háború kiszélesítését, s A megyei tanácsok elnök- helyetteseinek és művelődé­si osztályvezetőinek részvé­telével országos értekezlet kezdődött ma reggel a Művelődésügyi Miniszté­riumban. A tanácskozáson amelynek Lugossy Jenő mű­velődésügyi miniszterhelyet­tes volt az előadója, az új határozatokból fakadó, az iskolareformmal kapcsola­tos legfontosabb további tennivalókról tárgyaltak. Napirenden szerepelt a a magyar nép támogatásáról biztosították a vietnami né­pet. körzetesítés, a diákotthonok, a szakrendszerű oktatás fej­lesztése, a szocialista neve­lés, a továbbképző iskolák, a különböző középiskolatí­pusok, ezek között is külö­nös hangsúllyal a szakkö­zépiskolák kérdése. Tárgyal­tak a tanácskozáson a szak­munkástanuló-iskolát vég­zett fiatalok középiskolai to­vábbtanulásáról, a felnőtt- oktatásról, valamint szerve­zeti feladatokról. (MTI) Napirenden : az iskolareform további feladatai A MŰVELŐDÉSÜGYI SZAKEMBEREK ORSZÁGOS ÉRTEKEZLETÉN KÍNAI JEGYZÉKEK INDONÉZIÁHOZ « Sukarno beszéde a jobbraíolódás ellen Smith-t „nem aggasztaná“ a brit katonaság Stanley Levinson jelenti: A Rhodesia elszakadása nyomán támadt válság ma délután újabb forrpontjához ér, amikor Bottomley, a brit­nemzetközösségi ügyek mi­nisztere Lusakába érkezik, hogy Kaunda zambiai elnök­kel tárgyaljon. Megvitatják, hogy Nagy-Britannia milyen fel­tételek mellett küld had­erőt Zambiába, hogy vé­delmet nyújtson a függet­len országnak Rhodesiával szemben. A brit kormány elvileg már hozzájárult csapatok küldé­séhez, de ellenzi azt, hogy a brit katonaság bármilyen kö­rülmények között is átlépje a rhodesiai határt. Wilson és a brit kabinet ezzel akarja leszerelni az afrikai országok mind erélyesebb akciókat sürgető követeléseit. Ami a rhodesiai fajüldözőket illeti, Ian Smith esti televízió-nyi­latkozatában kijelentette: kormányzatát egyáltalán nem aggasztja, ha a britek katonaságot küldenek Zam­biába. Megfigyelők is elismerik, hogy ha a brit katonaságot London feltételei alapján irányítják Zambiába, aligha lesz hatásos, hogy megvédje a hatalmas Kariba-gátat és erőművet, amely életbevágó Zambia energiaellátása szem­pontjából. Az erőmű ugyan­is túl a Zambezi-folyón, a határ rhodesiai oldalán fek­szik. és Kaunda elnöknek az az álláspontja, hogy a brit csapatok semmit sem érnek, ha nem léphetik át a határt. Nagy-Britannia kelet-afri­kai főmegbízottja, Malcolm MacDonald mindeddig nem tudott megállapodásra jutni Kaunda elnökkeL A holt­pontra jutott tárgyalások kö­vetkeztében határozta el a brit kormány, hogy azonnal Zambiába küldi Bottomley-t. A miniszter éjfélkor útnak is indult, és délután érkezik Lusakába. A brit kormány egyébként közölte, hogy London és Lusaka között eddig igen körülményes volt az üzenetváltás, mert a telefonbeszélgetéseket Rhodesiában könnyűszer­rel le tudják hallgatni Ezért Bottomley, aki leg­alább a hét végéig Zambiá­ban marad, a brit kormány teljes felhatalmazásával ren­delkezik érdemi tárgyalások folytatására. Valószínűleg Lusakába érkezése után ke­rül sor a londoni alsóházban Wilson miniszterelnök vár- va-várt nyilatkozatára a brit csapatok küldéséről. Hírügynökségi jelentések szerint Sukarno indonéz el­nök tegnap ismét megjelent a nyilvánosság előtt, s rövid beszédet mondott a mező- gazdasági dolgozók országos értekezletén. Óva intette az ország lakosságát attól, hogy engedje felülkerekedni a jobboldali erőket. „Nem szabad megenged­nünk, hogy jobbra, tolód­jék országunk irányítása, mert ha ez bekövetkezik, forradalmunk összeomlik, elmerül” — mondta. Buzdította a termelőket, tegyék gazdaságilag erőssé Indonéziát, tegyék lehetővé, hogy hazájuk ne függjön külföldi áruktól. A Reuter hírügynökség to­vábbi letartóztatásokról ad hírt. A jobboldali katonai hatóságok — mint az Antara jelentéséből kitűnik — Jáva középső részén háromezer embert vettek őrizetbe, va­lamennyiükről azt állítják, hogy kommunisták. A kínai—indonéz viszony megromlásáról tanúskodik a Kínai Népköztársaság két újabb jegyzéke. London, december I. Angliában negyvenhét fő- közlekedési útvonalat tett járhatatlanná a hó és a jég, s legalább hetvenkét gróf­ságban akadozik a közleke­dés. A légierő gépei ma ej­tőernyőn dobnak le élelmi­szert Barnad Castle helyőr­ségének. Anglia északkeleti részében, Durham grófság­ban. A várost két napja el­vágta a külvilágtól a hó. Környékét négyméteres hó­takaró fedi, és a felmentésre küldött kotrógépek teljesen elakadtak. Ugyancsak élel­mezési nehézségekkel küzd Newcastle térsége is. Róma, december 1. Tegnap az olasz félszige­ten kegyetlen időjárás ural­kodott. Az ország északkeleti hegyvidékén újabb hóesés volt, amely eltorlaszolta a Megegyezés Chilében A chilei rézbányászok és a kormány között létrejött megállapodás alapján végét­ért a rézbányák 37 napos' sztrájkja. A kormány szá­mos pénzügyi követelés ki­elégítése mellett megígérte, hogy véget vet a bányászok szakszervezeti vezetői ellen indított eljárásoknak. Fel­függesztik a bányavidéke­ken elrendelt rendkívüli ál­lapotot és a kormány vissza­vonja az oda kiküldött ka­tonaságot. November 26-án és 27-én a djakartai kínai nagykövet­ség jegyzéket juttatott el az indonéz, külügyminisztérium­ba, s mindkét jegyzékben követelte, hogy vessenek vé­get az Indonéziában élő kí­nai nemzetiségű polgárok ül­dözésének. A LEOPÁRDSZÉK ÜJ GAZDÁJA Mobutu, a leopoldville-i Kongó államcsíny útján hatalomra jutott új elnöke, a parlament­ben, leopárdbőr imitációval bevont karosszékében, (MTI — Teleíotó.) ítéletidő Angliában és Olaszországban hágókat. Pieve di Cadore- nél óriási darukkal kellett több mint 50 autót kiemelni a hótorlaszok közül. A nagy esőzések következ­tében megáradtak a folyók Közép-Olaszországtól le egé­szen délig, ahol az országuta­kon is magasan állt a víz. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése csütör­tök estig: Nyugat felől fel­hőátvonulások, szórványosan előforduló átfutó esővel vagy hózáporral. Mérsékelt, időn­ként megerősödő délnyugati, nyugati, majd északnyugati­ra forduló szél. A hőmérsék­let alakulásában lényeges változás nem lesz. Budapes­ten ma délelőtt a hőmérsék­let 5 fok. Krrja'ainen-Nilsson találkozó Karjalainen finn külügy­miniszter, aki tegnap Stock­holmba érkezett, megbeszé­lést folytatott svéd kollégá­jával, Nilssonnal. Eszmecse­réjükön szóba került Kek- konen javaslata, hogy Finn­ország és Norvégia kössön szerződést egymással. Karja­lainen hangsúlyozta, a ja­vaslat célja biztosítani Észak-Európát minden kato­nai művelettel szemben, konfliktus esetében.

Next

/
Thumbnails
Contents