Esti Hírlap, 1966. június (11. évfolyam, 128-153. szám)

1966-06-01 / 128. szám

C'K?' LEJÁRT A HUÉ-I ULTIMÁTUM: A tüntetők felgyújtották az amerikai konzulátust Merénylet egy buddhista vezető ellen Ma szólal fel az MSZMP képviselője Tanácskozik aCSKP kongresszusa Prága, június 1. A Csehszlovák Kommunis­ta Párt XIII. kongresszusa ina a beszámolók feletti vitá­val folytatta munkáját A délelőtti órákban a delegá­tusokon kívül az NSZEP ne­vében Walter Ulbricht, a központi bizottság első tit­kára, a LEMP nevében Ed­ward Ochab, a párt politikai \ bizottságának tagja üdvözöl­te a kongresszust. A délutáni tanácskozáson szólal fel a magyar pórtkül- dóttség vezetője, Nemes De­sto, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja Előzetes előrejelzés csütör­tök estig: Főként nappali felhőképződés, valószínűleg csapadék nélkül. Gyenge, napközben élénk, változó irányú szél. A nappali fel­melegedés kissé tovább emelkedik. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 17 fok volt. SURVEYOR A Hold felé tart a ,,háromlábú Hűé, június 1. Ma reggel Huéban körül­belül ezer fiatal tüntető fel­gyújtotta az amerikai konzu­látus épületét, darabokra szaggatta Johnson elnök arcképét és hevesen tünte­tett az Egyesült Államok ag­ressziója ellen. A diákok így szereztek érvényt vasárnapi utimátumuknak: akkor ugyanis kilátásba helyezték, hogy nem tűrnek amerikai hi­vatalos épületet a város­ban, ha Johnson elnök nem felél a buddhisták követeléseire. Az ultimátum 48 órás határ­ideje lejárt... A tüntető diákok, miután megsemmisítették Johnson arcképét, fegyveres véde­lemmel biztos helyre szállí­tották a konzulátus épületé­ben levő amerikai zászlót. Szóvivőik kijelentették, hogy bár ellenzik az amerikai po­litikát, tiszteletben tartják a zászlót, „mert az az amerikai nép lobogója”. Mivel a konzulátust az amerikaiak már pénteken kiürítették, összeütközésre nem került sor. Azok az amerikaiak, akiket nem szállítottak Saigonba, kato­nailag védett helyen tartóz­kodnak. A konzulátus épüle­tének őrségét ellátó dél-viet­nami katonák a tüntetők közeledtére el­menekültek. Ma délelőtt Saigonban ,is­meretlen tettes” gránátot do­bott arra az autóra, amely- Den Thich Tien Minh, a buddhista ifjúsági mozga­lom vezetője, a buddhista intézet hithirdető részlegé­nek igazgatója tartózkodott. A 45 éves szerzetest súlyos sérülésekkel kór­házba szállították. A gépkocsivezető is igen sú­lyos sebeket kapott. A buddhista intézet szóvi­vői kijelentették, hogy a merénylet nyilván a kor­mány ügynökeinek keze- munkája. Ismeretes ugyanis, hogy Tien Minh az utóbbi hetek buddhista ellenállásá­nak egyik legaktívabb szer­vezője volt. Amint a me­rénylet ismeretessé vált, a saigonl buddhisták felhábo­rodása nyomban tüntetésben nyilvánult meg- a buddhista intézet közelében a fiatalok felgyújtottak egy amerikai gépkocsit, és tüntettek a Ky- rezsim és amerikai támoga­tói ellen. JÚNIUS 15-IG: elkészül a balatoni út bevezető szakasza Ma adják át a forgalomnak az Irinyi, Schönherz és Bocskay utat A főváros közlekedését érintő fontosabb változások­ról kaptunk tájékoztatást a Budapesti Rendőrfőkapitány­ság közlekedésrendészetén. A leglényegesebb tudnivaló: június 15-én teljesen elké­szül a balatoni út M—1 és M—7-es budapesti beveze­tő szakasza. E fontos munkálatokhoz kapcsolódott az Irinyi, a Sohőnherz Zoltán, a Bocs­kay út átépítése is, amely már befejeződött: a korsze­rű, osztott pályás útszakaszt ma adják át a forgalomnak. A Fehérvári út—Bocskay út kereszteződésében és a Kosztolányi Dezső téren egy- egy automata jelzőberende­zést szereltek fel. A gépjár­művezetőknek az új útsza­kasszal kapcsolatban azt kell tudniuk, hogy a balra kanya­rodás itt tilos, csak a Schőn- herz Zoltán útról szabad a Fehérvári útra sárga jelzés­nél balra befordulni. A Kosztolányi Dezső tér forga­lomirányítása ugyanaz, mint a Népköztársaság útja—Baj- csy-ZsilinsZky út keresztező­déséé. Az Irinyi—Sohőnherz Zol­tán—Bocskay út folytatása­ként június 3-ra befejeződik a Nagyszőlős utca átépítése is. Az ugyancsak osztott pá­lyás útszakasz a Budaörsi úton már megépített aluljá­róban ér véget. A Nagysző­lős utca forgalmával kap­csolatban lényeges változás: az E—5-3s út egy szaka­szán a Bocskay út korábbi elsőbbsége megszűnik és a Nagyszőlős utcának lesz előnye. Június 15-ével rendezik az Osztapenko-szobor körüli csomópontot, s ezzel a bala­toni autópálya végleges for­galmi rendjét. De ezt a cso­mópontot megközelítő egyik megszokott útvonalat, az Er- zsébet-híd—Hegyalja út sza­kaszt június 15-től — a Bu­daörsi út átépítése miatt — már nem vehetik igénybe a gépkocsivezetők. Néhány további érdekes­ség, újdonság és terv Buda­pest közlekedési életéből. Kezdjük egy furcsa jelen­séggel. Tavasszal befejező­dött a Lumumba utca átépí­tése is, a járművek a gyorsabb és biztonságosabb osztott pá­lyát használhatták. De nem használják. Az át­építés ideje alatt ugyanis a gépkocsivezetők megszokták, hogy csak az egyik pályán haladhat a forgalom és pusz­tán megszokásból, most is üresen hagyják a másik pá­lyát. A rendőrség kénytelen volt itt „behajtani tilos” táb­lákat felállítani, aminek okát eddig sokan nem értették. Amíg a gépkocsivezetők nem hajlandók igénybe venni mindkét pályát, addig kint lesznek a táblák is. Budapest egyik legforgal­masabb csomópontján, a Hő­sök tere—Dózsa György út kereszteződésében, két évvel ezelőtt festették fel a forga­lomirányító és szabályozó út­burkolati jelzéseket. Most: a fejlődés, a növekvő forga­lom ezen a helyen is továb­bi változtatásokat követelt. Ennek megfelelően rendezték a tér forgalmi rendjét és nemcsak a vá­sár idejére, hanem a to­vábbiakban is három for­galomirányító rendőr segí­ti elő a gyors és biztonsá­gos közlekedést. Hallatlanul nehéz és bonyo­lult — másodpercekre össze­hangolt — munkájukat már a jövő évben korszerű, automata jelzőberendezés váltja fel. Ha már lámpák­ról van szó, megemlítjük a Felszabadulás téri jelzőlám­pa és ezzel kapcsolatban a gépkocsivezetők és gyalogo­sok krónikus problémáját. A Károlyi utcából az Erzsébet- hídra forduló gépkocsik ugyanis rendszeresen beszo­rulnak a gyalogosok közé. Miért? A járműveknek „zöld nyíl” jelzésre szabad balra — a híd felé — bekanyarod­niuk. de tapasztalat szerint a gyalogosok ezt nem veszik figyelembe és a szó szoros értelmében „bezárják" a jár­műveket. A következmény: torlódás, dugó. A rendőrség ismételten felhívja a gyalo­gosok figyelmét: hagyják át­haladni a járműveket <b. I.) ponnonNM: A Szovjetunió Kuba oldalán áll Habarovszk, június 1. Nikolaj Podgomij átnyúj­totta a Lenin-rendet a haba- rovszki haltárterületnek, me­lyet a népgazdaság fejleszté­sében elért 'eredményekért tüntettek ki. Ebből az alka­lomból ünnepséget rendez­tek, amelyen a Legfelsőbb Tanács elnöségének elnöke beszédet mondott. A szónok foglalkozott az újabb Kuba- ellenes amerikai imperialis­ta cselszövésekkel, a vietna­mi agresszióval, Szibéria és a Távol-Kelet gazdaságfejlesz­tésével. A Kuba-ellenes legutóbbi amerikai ellenséges cselek­ményeket Podgornij az ame­rikai imperialisták bűnös célokat követő agresszív po­litikája újabb láncszemeinek nevezte. Hangsúlyozta, hogy a kubai nép elszánta magát az újabb imperialista csel­szövések visszaverésére és rámutatott, hogy a Szovjet­unió változatlanul a területi sértetlenségét védelmező szo­cialista Kuba oldalán áll, a hős kubai nép harcát támo­gatja. Az amerikai agresszorok vietnami háborújáról szólva rámutatott, hogy a szovjet emberek támogatják Viet­nam népét, segítik igazságos harsában. A Szovjetunió védelmi erejének szilárdítását említ­ve, Podgomij rámutatott, hogy Habarovszk határte­rület, s felhívta a dolgozó­kat. szilárdítsák a barátságot a hadsereggel és a flottával, hogy együttes erővel, éberen óvják, hősiesen és bátran megvédelmezzék, ha kell, a Szovjetunió távol-keleti ha­tárait. űrhajó" Pasadena, június 1. A Surveyor amerikai űr­hajó közeledik célja, a Hold felé és az amerikai tudósok számítása szerint a kijelölt leszállási ponttól 16 kilomé­ternyire fog Holdat érni. A „háromlábú űrhajó” a Hold nyugati felén, az Egyenlítő alatt száll majd le és ha a leszállás zavartalan, lesz, televíziós képeket jut­tat el a Földre. (Az űrhajó két tv -kamerával van felsze­relve, de az egyik már fel­mondta a szolgálatot. Ily módon a másik kamera se­gítségével kell képeket készí­teni a Hold felszínéről.) A kísérlet azt a célt szolgál­ja, hogy megkönnyítse majd az űrhajósok Hold-utazását. Tervbevették, hogy a tv-ka- mera először a Holdra-szál- lás pillanatáról készít képet, lefényképezi az űrhajó lá­bait (megrongálódnak, illet­ve a leszállásikor homokba merülnek-e), majd felvétele­ket készít a leszállóhely köz­vetlen környezetéről és a tá­volabbi térségekről. Az ame­rikaiak célul tűzték ki, hogy legalább olyan minőségű ké­peket kapjanak a Holdról, mint amilyeneket a szovjet Luna—9. készített. 6 millió forinttal több g zá&zhalombattán a Dunai Kőolajipari Vállalat brigádjai több vállalást tettek a IX. pártkongresz- szus tiszteletére. A Katona brigád pél­dául elhatározta, hogy az év végéig 6 millió forint többlet­termelést ér el. Ké­pűnkön a brigád tag­jai a hálózat, záró­szerkezeteit ellenőr­zik. (MTI foto — Kácsor zászló íelv.) Széleskörű szolidaritás Havanna, június 1. A kubai belügyminiszté­rium bejelentette, hogy le­tartóztatták Jósé Ramon Va- lez Cabrerast, a CIA ameri­kai kémszervezet ügynökét, akit Kuba nyugati partvidé­kén, röviddel partraszállása után elfogtak. Az ügynököt Floridából küldték Kubába azzal a feladattal, hogy az ország nyugati részén kém- és diverzánshálózatot építsen ki. Az elfogott ügynöknél fegyvereket, kémfelszerelést, egyebek között egy kismére­tű rádióadót találtak. A kubai belügyminiszté­rium közleménye 24 órával követi azt a bejelentést, hogy egy kubai torpedónaszád Havanna közelében elsül­lyesztett egy motoros hajót, amelyen az amerikaiak meg­bízásából kubai emigránsok azért akartak Kubába jutni, hogy meggyilkolják Fidel Caströt. Az Uruguayi Kommunista Párt végrehajtó bizottsága nyilatkozatot adott ki a Ku­ba elleni provokatív ameri­kai cselekményekkel kapcso­latban. A nyilatkozat szerint a Johnson-kormány folytat­ja bűnös agressziós politiká­ját a népek ellen. A nyilat­kozat végül hangoztatja, hogy Uruguay népe szolidá­ris Kubával. Montevideo központjában diákok tüntet­tek az amerikai imperializ­mus provokációi ellen. A chilei Siglo vezércikké­ben hangoztatja, hogy a chi­lei nép élesen elítéli az ame­rikai imperializmus újabb provokációit a forradalmi Kuba ellen és testvéri szo­lidaritásáról biztosítja kubai testvéreit. Tegnap az esti órákban diákok nagyobb csoportja tüntetett az Egyesült Álla­mok madridi nagykövetségé­nek épülete előtt a Kuba el­leni agressziós fenyegetés miatt. Kétszáz — különböző ideológiai beállítottságú —, spanyol közéleti személyiség levelet intézett az amerikai nagykövethez, amelyben ag­godalmának adott kifejezést egy újabb Kuba ellenes amerikai agresszió lehetősé­ge miatt.

Next

/
Thumbnails
Contents