Esti Hírlap, 1966. szeptember (11. évfolyam, 206-230. szám)

1966-09-01 / 206. szám

Jó munkát, elsősök Virággal köszöntöttek az új tanév pöttöm-diákja it A tanító néni virággal és mosollyal köszönti a megszeppent elsősöket. A francia elnök az amerikai csapatok kivonását ajánlja Lehel Miklós telefonjelen- tése: Tegnap este Norodom Szi- hanuk kambodzsai államfő felszólította De Gaulle fran­cia elnököt: fejtsen ki erkölcsi nyo­mást a világbékét súlyosan veszélyeztető vietnami konfliktus befejezése érde­kében. & ma reggel a Phnom Penh-i stadionban, magyar idő szerint a kora hajnali órákban, elhangzott a De Gaulle tábornok mostani vi- lágkörüii útjának legfonto­sabb mozzanatát jelentő be­széd. A beszéd egyik legna­gyobb tanulsága: nincsenek csodaszerek, megváltó mód­szerek a vietnami konflik­tus rendezésére. Egyszerűen meg kell szüntetni az ame­rikai agressziót és a dolgok rendeződnek. Az elnök, aki beszédének elhangzása előtti napon több mint félórás megbeszélést folytatott a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság frissen kinevezett Phnom Penh-i diplomáciai képviselőjével, hangoztatta: minden tárgya­lás előfeltétele, az amerikaiak vállaljanak előzetes kötelezettséget ar­ra, hogy megfelelő és meg­határozott időben kivon­ják csapataikat Dél-Viet- namból. Ezt a tanácsot, mondta az el­nök, az évszázados barátság diktálja, ami Franciaországot és az Egyesült Államokat összeköti. Egy ilyen megoldás nem járna presztízsveszte­séggel, nem sértené az ame­rikai büszkeséget. Hagyni kell a népeket, hogy maguk döntsenek sorsukról. Csak így lehet kijutni a zsákutcá­ból — hangsúlyozta De Gaulle tábornok, Franciaor­szág ázsiai, de főleg algériai tapasztalataira hivatkozva. A tábornok tanácsának el­hangzása után Párizsban érdeklődéssel várják, mi lesz az ameri­kai reagálás. Vajon ez a beszéd megfelelő alap-e arra, hogy megvaló­suljon Mansfield szenátor ja­vaslata, a francia és az ame­rikai elnök közeli találkozá­sára. Itteni vélemények sze­rint általában nem tartják valószínűnek, de kizártnak sem a guadeloupe-i találko­zó létrejöttét. Rámutatnak egyrészt arra, hogy az ame­rikai elnökre nagy nyomás nehezedik ebben az irányban, másrészt pedig kétségtelen, hogy a mindkét országban kö­zelgő választások miatt mindkét elnöknek kifeje­zetten hasznos is lenne egy ilyen találkozó. Johnsont ugyanis amiatt tá­madják, mert nem tesz meg mindent a vietnami konflik­tus mielőbbi rendezésére, a gaulleista választók egy ré­sze pedig Ámerika-ellenes- séggel vádolja a tábornokot. A kambodzsai fővárosban elmondott beszéd elhangzása ■előtt az volt a francia lapok véleménye, hogy két előfel­tétele van a találkozás létre­jöttének. A tábornok ne tá­madja beszédében az ameri­kai politikát és vigyen új ele­met a vietnami kérdésbe. Nos, a tábornok egy szóval sem támadta az amerikaia­kat, de javaslata gyakorlati­lag az Egyesült Államok egész eddigi délkelet-ázsiai politikájának elvetését kí­vánja. Másfelől a francia el­nök voltaképpen nem java­solt semmi újat, mégis új elemet vitt a probléma meg­oldásába: először történt, hogy egy vezető nyugati ha­talom államfője a konfliktus megoldásának kifejezését nyilvánosan az amerikai csa­patok kivonásában jelöli meg. Most az a kérdés, ho­gyan ítélik ezt meg Washing­tonban. Fényes lafakcipők, sötétkék szoknyácskák, ünnepélyes fehér masniik, apró csokoir- nyaikkendők, gonddal vasalt, keményített blúzok, ingek. Érdeklődő, pityergő szemeli, ismerkedő, figyelő, kutató arcok és sok-sok izguló pa­pa, mama. Hetven elsős — hétven szál virág. Az A-so- kat rózsaszín, a Bőseket fe­hér szegfűvel köszöntötték a másodikosok. Rekedten, nyöszörögve kezd a ciserigő. majd élesen harsogva zendít rá. Éledez­A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése péntek estig: Nyugaton kevés felhő, eső nélkül. Keleten ma és az éjszaka egy részében még felhős idő, helyenként kisebb esővel. Pénteken száraz, napos, de az évszakhoz képest hűvös idő. A csütörtökön élénk, he­lyenként erős északnyugati szél péntekre fokozatosan mérséklődik. Az éjszakai le­hűlés a Dunántúlon erősö­dik. A nappali felmelegedés fő­ként keleten fokozódik. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 17 fok volt. Ki lehet hivatásos gépkocsivezető? A gépjárművezetői vizsgák színvonalának emelését szol­gáló vizsgák megszigorítása hónapok óta folyik. A KPM Autóműszaki Tanintézetben folyamatosan igyekeznék a gépkocsivezető-jelöltek mind magasabbfokú képzését biz- tasítani. Ezzel kapcsolatban azonban olyan hírek terjed­tek el, hogy a hivatásos gép­kocsivezetői jogosítvány megszerzéséhez legalább nyolc általános iskolai vég­zettség szükséges. A KPM illetékes osztá­lyán nyomatékosan hang­súlyozzák: ez a hír tévedé­sen alapszik. Hivatásos gép- járművezető a jövőben is bárki lehet, akit szellemi és fizikai képességei erre alkal­massá tesznek, az orvosi vizsgálaton megfelel és si­kerrel elvégzi a gépjárműve­zetői tanfolyamot. mek, újra zsibontganak a fo­lyosók, a termek. A Horváth Mihály téri álttaláncs iskolá­ba és sok-sok más iskolába ma reggel évnyitóra gyüle­keztek kicsinyeik és nagyok. Szőcs Lajosné, Ilonka néni a B-isek tanító nénije: — Ez lesz a tizenötödik első osztályom. De most is izgalommal, várakozással m-egyek fel a katedrára: mi­kor válnak igazi iskolásokká az óvodások, éis milyen lesz az új év? Horváth Gabi, a „felnőtt” Ljubljana, szeptember 1. Ma hajnalban a ljubljanai repülőtér közelében lezuhant a Britannia Airways Limited angol légitársaság egyik tur- bólégcsavaros utasszállító repülőgépe. A gép fedélzetén 110 angol turista és hét fő­nyi személyzet tartózkodott. A legfrissebb jelentések szerint a roncsok közül több személyt sikerült még élve kimenteni. A gépet, amelyet egy lon­doni utazási iroda bérelt ki, a leszállási előkészületek közben érte a katasztrófa. <Bozsán felv.) másodikos sürög-fotrog az el­sősök osztályában. A pado­kon tűhegyes pirosceruzák — az első igazi írószerszámok. A tábla mellett sok-sok mó­kás állatfigura. A kislány feliköszöoti az új diákokat: — Ne féljetek semmitő!, kívánom, hogy érezzétek jól magatokat az iskolában, és írjatok majd szép kerek ka­rikákat, olvassátok könnyen a kövér, a sovány, az egye­nes és a görbe betűket. Jó munkát, elsősök! h. m. Londonból érkezett jelentés szerint a turisták és a gép személyzetének tagjai vala­mennyien brit állampolgárok voltak. Lapzártakor jelentik: Az utasszállító repülőgép ka­tasztrófája következtében eddig 88 személy vesztette életét, huszonkilenc életben maradt utast kórházban ápolnak. Londonból vizsgá­lóbizottság indult a szeren­csétlenség színhelyére. A ka­tasztrófa oka mind ez idei3 kiderítetlen. LAOSZ FÖLÖTT LŐTTÉK LE... . 1. ezt az amerikai pilótát, akinek fényképét a Pravda tegnap közölte. A pilótát, David Louis Hrdlikot foglyul ejtették. Sze­mélye újabb tárgyi bizonyítéka annak, hogy az Egyesült Ál­lamok fokozatosan Laoszra is kiterjeszti vietnami háborúját. (Rádiótelefoto MTI) MA HÉT DÖNTŐ Az Európa-bajnokság harmadik napján, ma délután, újabb hét dön­tőre kerül sor. Az idő­járás, a jelek szerint, „megkegyelmezett” az atlétáknak: délelőtt ki­sütött a nap, és így a részt vevő harminc or­szág atlétáit valószínű­leg nem fogja befolyá­solni a tegnapihoz ha­sonló ítéletidő. A Nép­stadion pályái sikeresen vészelték át az egészna­pos zuhogó esőzést, s re­mélhető, hogy a bajnok­ság színvonala is lépést tart az időjárással, s az eredmények is kedvező­en javulnak a délutáni döntőkben. A DÉLUTÁNI MCSOR: 17.00 : 3000 m akadály elő­futamok, magasugrás dön­tő, női diszkosz döntő. 17.35 : 200 m előfutamok, 18.00 : 200 m női középfu­tamok, 18.20 : 400 m gát középfu­tamok, 18.40: 1500 m döntő. 18.45: Gerely, tízpróba, 19.00: 200 m középfuta­mok 19.20 : 400 m női döntő, 19.30: 400 m döntő, 19.45: 200 m, női ötpróba utolsó száma. 20.05: 1500 m, tízpróba utolsó száma. (Tudósítás a 4. oldalon) 88 halott, 29 életbenmaradt utast ápolnak Lezuhant egy angol utasszállító Találgatások a guadeloupe-i találkozó lehetőségeiről Washington £ válaszát várják De Gaulle beszédére

Next

/
Thumbnails
Contents