Esti Hírlap, 1966. november (11. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-01 / 258. szám

Képernyőn az utca Egész napos előadás ♦ Botkormánnyal „rendelik" a képet ♦ Milyen benfről a forgalom Belépek egy félemeleti, el­sötétített szobába, ahonnan egyszerre látni Budapest több fontos ütőerének for­galmát Egyszerre, de nem az ablakból, s nem azért, mert éppen jó kilátás esik, hanem négy televíziós készü­léken. Lehetne-e elevenebb, élőbb tv-játékot produkálni, mint amit az utca ad? Néz­zük meg. Egész napos előadás ez, reggel fél 9-től délután S-ifif. Másfél kilométer A szolgálatos rendőr keze a botkormányon nyugszik. (Botkormány van itt is, mint a repülőgépeken, csupán a szerepe más. Mozdítására elénk úszik a József Attila utca, a Deák tér, a Tanács körút vagy a Kossuth Lajos utca.) A képet a Tanács kör­úti ipari televízió alközpont szolgáltatja. Két hete műkö­dik és a négy készülék be­hozza a kis szobába a Bajcsy- Zsilinszky út—Népköztársa­ság útja kereszteződés, a Deák tér és az Engels tér, a Dohány utca—Tanács körút kereszteződés, az Astoria ke­reszteződés forgalmát. Más­fél kilométeres útszakasz vált ezáltal áttekinthetővé. Egyelőre a próba idejét éli a berendezés, de már most szó esik a televíziós rend­szer továbbfejlesztéséről. Eb­be a lefüggönyzött szobába fényképezőgépet akarnak majd állítani, amely a kép­ernyőn látható fontosabb eseményeket, a baleseteket exponálja. Távolabbi elkép­zelések: a város több közle­kedési gócpontján építeni ilyen televíziós diszpécser­irodát, amelyeknek a köz­pontja a Hungária körúton lesz. De már most is kényelmes, könnyed sétát tehetünk, anélkül, hogy elmozdulnánk innen. Tilosban a busz Deák tér. „Helyszíni bejá­rás van — mondja a közle­kedésrendészet tisztje —, fölszedik, kicserélik majd a vágányokat.” A helyszíni be­járók az egyik járdaszigeten tanácskoznak, egyikük erő­teljesen magyaráz. Majakovszkij utca. Közép­korú férfi rohan a gyalogos átjárón, tilos jelzésben. A túlsó oldalon ott áll a rend­őrnő, s fölemeli a kezét, mintha mondaná: „Gondolja meg a dolgot, uram!” A siető járókelő bánatosan visszaballag a járdára. Tíz óra tíz perckor törté­nik mindez. Pontosan leol­vashatjuk a Népköztársaság útjai óráról. A kép tiszta, látni a mutatókat és a szá­mokat. De az is remekül szemmel követhető, hogy egy C-os busz szépen átcsúszik a tiloson, szerencsére baieset nélkül. — Volt már ma baleset? — kérdeni a szolgálatos rendőrt — Itt a körzetemben (a itv-képemyők alkotják a kör­zetét) nem volt. Hanem dél­előtt le kellett mennem a Tanács körútra, mert egy szeneskocsi rakodott az út­testen és elzárta a forgalmat. Autósok? Gyalogosok? Más érdekesség? Mosolyog: — Néha sza­bálytalankodó gyalogosokat, néha szabálytalankodó gép­kocsivezetőket látok. — Innen, hogy tűnik: kik szabálytalankodnak többet? — Pesti ember ül a volán­nál, pesti ember kel át a zebrán. Egyformán. — A csúcsforgalom itt a tv-képernyőn mikor kezdő­dik? — Délután. Mintha önte­nék valahonnan a gépkocsi­kat, a buszokat, villamoso­kat. Ilyenkor jelennek meg a randevúzok is. Szakítások és szerelmek köttetnek az ut­cán. Találkozások és elválá­sok játszódnak le. De mind­ennek délután ötkor vége van a félemeleti szobában. A készülékek képernyőjén kihuny a fény. Kosa Csaba Magyar Ötlet, szovjet megvalósítás A MŰTÉT IDEJE: 31 PERC Bemutató operáción az Orvostovábbképzőben — Sziliét! — Várj, még ne nyisd fel a hasfalat... Nincs kép ... Apró igazítás a vezérlő­asztalon és élesen rajzolódik ki a képernyőn a műtőasztal, premier plánban a beteggel. — Kezdheted, Miklós. Az Orvostovábbképző Inté­zet 11. számú sebészetén ipari televízión nézzük dr. Kun Milílós egyetemi tanár gyo­morcsonkolási műtétjét. Évek, évtizedek óta prakti­záló magyar és külföldi se­bészek figyelik érdeklődve a képernyőt: a fürgén, precízen dolgozó kezeket Magyaror­szágon eddig még nem látott operációnak vagyunk szem­tanúi: új orvosi műszerek, a világhírű szovjet varrógépek bemutatásának. NEGYVEN VÁLTOZAT Az orvosi szobában a mű­szerkommemtátor: J úri) Jakovlevics Gricman, a moszkvai sebészeti berende­zéseket kutató intézet pro­fesszora. — Az ötlet magyar — mondja. — 1908-ban Hültl professzor már alkalmazott műtétjeinél saját maga szer­kesztette varrógépet. Ez a maga idejében páratlan ér­tékű műszer, ma már bizo­nyos mértékig idejét múlta, SÖRÖSHORDÓK -ALUMÍNIUMBÓL A Jászberényi Hűtőgépgyárban sorozatban készítik az 50 literes alumínium sörös­hordókat. Az idén tízezret, jövőre 30—10 ezret szállítanak. A sörösihordak terven felüli gyártása mellett a Hűtőgépgyár dolgozói váll alták, hogy a kongresszusi versenyben hétmiL lió forint értékű export alumínium edényt és autószalont készítenek. A képen: pácolóbanaz alumínium söröshordók. (MTI-foto, Mező felv.) Világtakarékoskodtam M ost pedig szépen elme­sélem, hogyan zajlott le nálam a tegnapi Világtaka­rékossági Nap. Reggel a feleségem az elő­szobából utánam szólt: — Ne feledd el, hogy ok­tóber 31-e van. — Miért, mi van ma? — kérdeztem. — Jellemző rád, hogy még ezt sem tudod — válaszolt. — Ma van a Világtakarékos­sági Nap. — Miért mondod ezt ne­kem? — Azért, hegy legalább ma takarékoskodj. — Rendben van, ma nem veszek vadászkastélyt ma­gamnak, nercbundát neked és luxusjachtot a gyereknek — mondtam és elrohantam. Az utcán az eső zuhogott és a kapuhoz kanyarodott egy taxi. Már-már felemel­tem a kezem, hogy megál­lítsam, amikor megszólalt bennem a jobbik énem. — Szó sem lehet róla, fiacskám, ma Világtakaré­kossági Nap van. Szépen ülj fel a villamosra és mutasd fel a bérletedet. — Taxival megyek — el­lenkeztem. — Villamossal mész —• mondta a Hang. Amíg mi vitatkoztunk, a taxi elment, és örültem, hogy felfértem a villamosra. Délelőtt tíz órakor úgy éreztem, hogy a fejem szét­megy. Már indultam is a bü­fébe kávét inni, amikor újra megszólalt a Hang. — Itt maradsz. Világtaka­rékossági Nap van, és ma nincs fekete. Semmi szükség rá. — Majd szétmegy a fejem — tiltakoztam. — Egy kávé csak három forint. — Sok kicsi sokra megy — mondta a Hang. Ebben a pillanatban csen­gett a telefon és behívtak egy értekezletre. Persze, po­tyakávét sem kaptunk, mert a főnököm is tudhatta, hogy Világtakarékossági Nap van. Délben az üzemi konyhán tökfőzelék volt fasírttal, amit ki nem állhatok. — Majd eszem valamit a büfében — gondoltam. — Egy frászt — jelentkezett ismét a Hang. — Megeszed a tököt, és kész. Tessék pa- pikázni szépen. Még egy kanállal a kisfiúnak, aztán még egy kanállal... Megetetett és én immel- ámmal megettem, miközben arra gondoltam, hogy a tök után iszom majd egy jó fe­ketét. Persze, a Hang arról is le­beszélt, mint ahogy később lebeszélt a konyákról, a szendvicsről, a szódavízről, sőt a tízfilléres ultiról is. Ha­zafelé menet egy virágüzlet előtt megtorpantam, hogy a feleségemnek vegyek néhány szál virágot, de a jobbik énem erről is lebeszélt. Só­hajtottam egyet, majd fel­szálltam a villamosra és ha- zabérleteztem. Vacsora után moziba akar­tam vinni a feleségemet, de a jobbik énem ez ellen is tiltakozott. Mit tehettem? Dühösen lefeküdtem. Az ágyban jutott eszembe, hogy egész nap egyetlen fil­lért sem költöttem, egész nap takarékoskodtam. Győzött a jobbik énem — gondoltam. Könnyű volt neki. Ugyanis október utolsó napján már egy vasam sem volt. Miklósi Ottó a remek alapötletet kellett totxibbfejleszteni a mai se­bészkövetelményekhez. Gricman és Androszov professzorok az ötvenes évek elején szinte egyszerre kezd­tek foglalkozni a Hültl—Petz varrógépek modernizálásá­val. Másfél évtizedes kutatás, kísérletezés után negyven különböző varrógép bizo­nyítja: nem volt hiábavaló munka. — Jurij, jól látszik a mű­szer — kérdi Kun profesz- szor a műtőből. — Remekül, a kép tiszta — válaszol Gricman. A fotelekben ülők előre­dőlnek, feszülten figyelik a képernyőt. Apró mozdulat a műtőben: a varrat elké­szült ... Ez a pillanat orvos- történelmi : megoperált gyo­mornál a kézi varrást fel­váltotta — a gépi. — Hihetetlen — mondja álmélkodva az egyik sebész- néző. A klasszikus, hagyományos kétréteges kézi varratkészítés legkevesebb húsz percet igényelne, itt egyetlen moz­dulat: a varrógép átvágta a gyomor és a bél falát és rög­tön össze is varrta. GYORSABB GYÓGYULÁS Almélkodásra nincs idő, a műtét folytatódik, néhány perc: újabb két varrógép kerül a szakemberek elé. A nézővélemények meg­egyeznek: a varrógép leg­nagyobb előnye a gyorsaság. (Segítségével a műtét mind­össze 31 percig tartott!) — De nemcsak ez a lénye­ges — válaszolja a kérdések­re Gricman professzor. — A varrógépek alkalmazása szinte megszünteti a kompit- Icációlcat, a varrat nem sza­kad ki, a varróanyag (tantál) szövetbarát, a fertőzés és vérzésveszély minimális, a seb gyógyulása megrövidül. — Önöknél .már használ­ják a varrógépeket? — 'kér­dik a professzortól. — Évente több ezer műtét­nél alkalmazzák sebészeink. És az USA-ban, Belgiumban is népszerűségre tett szert. — Nálunk is elkelne... — mondják többen is. — Ennek én is nagyon örülnék — feleli Gricman. ■ A magyar ötletű varrógépek megérdemelnék, hogy mi­előbb szülőhazájukban is se­gítsék a sebészek munkáját. Lantos Gábor MEGJEGYEZZUK Összefogás — önmagukkal A Fővárosi Autótaxi Vál­lalat 1962. június 15-én meg­bízta a Fővárosi Mélyépítő Tervező Vállalatot, készítse el a Kertész utcai garázs felújítási terveit. A Főváro­si Tanács építési igazgatósá­ga a munka elkészítésére a Fővárosi 3. számú Építőipari Vállalatot jelölte ki. Azóta négy év telt el és jóformán semmi sem mozdult az ügy­ben. Csak dagadtak a dosz- sziék, szaporodtak a levelek, utasítások és határozatok, a jegyzőkönyvek és a feljegy­zések. A kocsik kint állnak az ut­cán, a taxivállalat egyetlen 340 férőhelyes garázsa hasz­nálhatatlan. Ebben az esz­tendőben is legfeljebb a ga­rázs teteje és a bejárati út készül el. A Kertész utcai garázsügy annál is elképesztőbb, mivel a fent említett vállalatok mindegyike a Fővárosi Ta­nács 'végrehajtó bizottságá­nak fennhatósága alá tarto­zik, és így a munkát „házon belül” el lehetne intézni. Mégis KDB-tárgyalásokra járnak, leveleznek — gyak­ran ugyanannak az épület­nek második és harmadik emelete között. Pedig az építkezés késlekedéséből származó kár valamennyiü- ket érinti. Jelenleg is csak egyetlen nyugdíjas kőműves lapátol- gat a feldúlt garázsban, a 7 millió forintnál is többe ke­rülő építkezésen. A vállalat legutóbb koope­rációs értekezletre hívta össze — immáron sokadszor — az összes érdekeltet, az­zal a szándékkal, hogy —• kifogások és veszekedések helyett — végre álljanak ne­ki teljes gőzzel a munkának. De hát végre is miről van szó? Ez esetben csak arról, hogy a Fővárosi Tanács il­letékesei fogjanak össze — — önmagukkal. (doiecskó) Lelet mentés során 700 éves hin Dunaújváros közelében a talajmunkák miatt leletmen­tést folytatnak a Fejér me­gyei régészek. Alig kezdőd­tek meg a munkálatok, máris nagy meglepetés érte a szakembereket: Árpád-ko­rabeli falu maradványaira bukkantak. A két utcában 12 téglalap alakú, kemencével ellátott házat tártak fel. Az egyik udvarban istállót ta­láltak, és olyan használati tárgyakat, amelyekből kö­vetkeztetéseket tudnak le­vonni őseink életmódjárd vonatkozóan. Megállapították, hogy a falu lakói hirtelen hagyták el otthonukat, az ellenség — feltehetően a tatárok — támadása elől menekülve. A település minden bizonnyal Pöntöle község, Dunaújvá­ros középkori elődje. Hazánban összesen 50 ko­raközépkori házat tartanak nyilván, a feltárás tehát eu­rópai jelentőségű. MOST OLCSÓBB, MOST VEGYEN! Készletkiárusítás! Emelővillás targonca, elemmel működő Pikó autóépítő, elemmel működő Műanyag cementszállító Műanyag locsolóautó, törhetetlen Favonat Faautó, összerakható Plüssmackó Teddy-foxi Teddy-csacsi a fővárosi 155,— Ft helyett 98,— Ft 165,— Ft helyett 98,— Ft autó 42,— Ft helyett 19,— Ft 42,— Ft helyett 19,— Ft 30,— Ft helyett 13,— Ft 36,— Ft helyett 16,— Ft 13,50 Ft helyett 5,50 Ft 18,— Ft helyett 5,50 Ft 22,— Ft helyett 6,50 Ft játékboltokban! ~s$raruj­óárhánij. Kosztolányi Dezső regénye színes, szélesvásznú magyar filmen. Forgatókönyv: Illés Endre Kép: Illés György Zene: Szokolay Sándor Rendezte: Ranődy László Október 27-től a mozik műsorán • A Vltava hadművelet Magyar riportfilm Rendező: BOKOR LÁSZLÓ Operatőrök: FIFILLXA JÓZSEF és FARKAS KÁLMÁN Bemutató: november 3.

Next

/
Thumbnails
Contents