Esti Hírlap, 1967. november (12. évfolyam, 258-282. szám)

1967-11-01 / 258. szám

MOSZKVÁBA KÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK TELEFONJELENTÉSE A HORVÄTH-KERTBEN BUDÁN... Moszkva, november 1. Ezzel kezdetét veszi az orszá­gos szintű ünnepségek soro­zata, amely holnap a Kreml­ben emelt Lenin-cmlékmű felavatásával, majd holnap­után a Kongresszusi Palotá­ban tartandó díszünnepség­gel: az SZKP Központi Bi­zottságának, és a Szovjetunió, illetve az Orosz Szocialista Szovjetköztársaság Legfel­sőbb Tanácsának együttes ülésével folytatódik. A ma délutáni alapkőleté­telt követően, a Mamyezsma- ja különben új nevet kap: az Októberi Forradalom 50. Év­fordulójának tere. (Az új el­nevezés az eredetiben kevés­bé nehézkes csengésű, mint magyarul, mert az orosz nyelv egyetlen szóban tudja kife­jezni az évszámot és az év­fordulót.) Moszkvában még néhány fontosabb útvonal és in­tézmény, köztUk az osztan- kinói tv-torony is felveszi a jubileum nevét. Az ünnepi ruhát öltött szovjet fővárosiban, amely­nek utcáin — és különösen a Vörös téren — az itteni fo­galmak szerint már-már ta- vasziasan enyhe őszben, teg­nap este a szokottnál is töb­ben sétáltak az egyre szikrá­zóbb díszkivilágításban, egy­más után érkeznek a hivata­los vagy a szovjet társadal­mi szervezetek által meghí- vott küldöttségek. Itt van már a VDK és a DNFF kül­döttsége, megérkezett az olasz, az osztrák, az amerikai és több latin-amerikai test­vérpárt delegációja, A Kádár János vezette ma­gyar párt- és kormánykül­döttség vonata ma este fut be Moszkvába. Néhány napja a Szovjetunió­ban tartózkodik már « ma­gyar veteránok csoportja és az MSZBT delegációja is, amelynek nevében Kristóf István tegnap felszólalt a Ba­ráti Társaságok Szövetségé­nek ünnepi ülésén. S végül, de nem utolsósorban még egy magyar vonatkozású moszkvai esemény: o szovjet parlament két házának kül­ügyi bizottságai tegnap együttes ülésen foglaltak tí­Ma délután Moszkva cent­rumában: a Kreml, a Moszk­va szálló, a kétszáz éves ál­lami egyetem és az egykori lovardából átalakított köz­ponti kiállítási csarnok által határolt hatalmas téren, a Manyezsnaján — a szovjet párt- és állami vezetők je­lenlétében — ünnepélyesen elhelyezik a forradalom félévszázados jubileumának tiszteletére állítandó emlékmű alapkö­vét. löst a szeptemberben Buda­pesten aláírt szovjet—ma­gyar barátsági, együttműkö­dési és kölcsönös segítség- nyújtási szerződés ratifikálá­sa mellett. A ma reggeli szovjet la­pokban változatlanul vezető helyen, szerepel a két Koz- mosz-szputnyik automatikus összekapcsolásával megszüle­tett új űrsiker. A Pravda cikkírója, Orlov, igy összegezi a két Kozmosz társasutazása révén feltárult új lehetőségeket: A keringd űriaboratóri al­mokat tátogatni, ellenőrizni és javítani lebet majd, sőt, fel lehet szállni hozzájuk rövidebb időt igénylő tudo­mányos vizsgálatok céljá­ból. Növelni lehet a már keringő űrhaj ólc kapacitását, meri az űrautomaták révén kiegé­szíthetik üzemanyagkészletü­ket, sót, berendezéseiket is. Sziforov akadémiai levele­ző tag hangsúllyal említi azt az új lehetőséget, hogy az automatáik révén segíte­ni tudnak az űrhajósoknak, ha valamilyen oknál fog­va nem lennének képesek saját égi járművükön visz- sz átérni a földre. Sziforov érdekes hasonlattal érzékelteti az ürobjektumofc kézi és automatikus össze­kapcsolása közötti minőségi különbséget: két közeledő, majd szétváló gépkocsi ese­tével — persze, azzal a plusz­szál, hogy a világűr „gépko­csijai” nem egy, hanem három síkban mozognak, és irányí­tásuk is nehezebb. Nyilván­való, hogy az automata „űr­autóvezetés” valami sokkal magasabb rendű dolog, mint az egyébként szintén bonyo­lult és nagy felkészültséget igénylő kézi irányítás. Blagonravov akadémikus, az új űrsiker földi vonatko­zásaira is felhívja a figyel­met. „Az űrkutatásban jelentke­ző minden új probléma új tudományos és műszaki kutatásokat igényelt — írja. — Ezek eredményei pedig visszahatnák a techni­ka általános fejlődésére, és a legkülönbözőbb műszaki te­rületeken hasznosíthatók. Az űrtechnika hatalmas lökést adott egyebek között a rádió­technika, a távközlés, az elektronika, a napenergetika fejlődésének, az új anyagok felkutatását célzó munká­nak.” A Lttyeraturnaja Gazeta mai száma a maga sajátos formanyeivén kommentálja a Kozmosz-eseményt Repro­dukálja az NBI című NDK- lap évfordulós pályázatának emblémáját, amely az utób­bi ötven esztendő történelmi fesztávolságát a polgárhábo­rús filmekből jól ismert csú­csos-csillagos Bugyarmij-sap­ka — és egy űrhaj ássa sak egymás mellé állításával szemlélteti... Serény Péter „Az újpesti öböl” (ma még így mondjuk) víztükre elsimult, stégjéhez még csak halász-, horgászladikok állnak napnyugtakor. Ma még: öböl, holnap, holnapután, majd amikor hi- degik, fagyok, jégtáblák jönnek a Dunára, ismét kikötőnek hívjuk majd: téli kikötőnek. (Sztgettü fe)V/) A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése csütörtök es­tig: Változóan felhős idő, legfeljebb néhány helyen esővel. Sokfelé egész napon át tartó köd, ködszitálás. Mérsékelt, vál­tozó irányú szél. A hőmérséklet alakulásában lényeges válto­zás nem lesz. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 9 fok. Tizennégy emeletes új házai láthatnak az alagútból kilépők az Attila utca sarkán. (Bozsán íelv.) Lenin-rendes veteránok utaztak a Szovjetunióba ÜNNEPI ÜLÉS AZ AKADÉMIÁN A Magyar Tudományos Akadémia ma ünnepi ülésen emlékezett meg a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójáról. Az ülésen részit vett Kiss Árpád mi­niszter. az .Országos Műszaki Fejlesztési. Bizottság elnöke, és V. A. Koroljov, a szovjet nagykövetség tanácsosa. Rusznyák István elnöki megnyitója után Pach Zsig- mond Pál levelező tag tar­tott előadást a Szovjetunió történelmi szerepéről. (MTI) A Szovjetunió Kommunis­ta Pártja Központi Bizottsá­ga, a szovjet kormány és a Legfelsőbb Tanács Elnöksé­ge meghívására Lenin-rend- del kitüntetett magyar vete­ránok küldöttsége utazott a Szovjetunióba, hogy részt vegyen a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójának ünnepségein. A küldöttség vezetője, Lász­ló Aladár, tagjai Garasin Rudolf és Kiss Lajos elvtár­sak. A Ferihegyi repülőtéren Sándor József, az MSZMP Központi Bizottságának tag­ja, a Központi Bizottság Iro­dájának vezetője búcsúztatta a küldöttsiéget. Jelen volt F. J. Tyitov, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövete. (MTI) Rusk támadások pergőtüzében Folytatódik Hanoi bombázása Amerikai jelentések rint mára virradóan A—6 típusú repülőgépek támad­ták a VDK fővárosát. Az A—6-os típusú repülőgépei; — teszi hozzá a közlemény — általában éjjeleiként tá­madják azokat a pontokat, amelyeket előzőleg nappal bombáztak. A támadás ez­úttal Hanoi vasútvonalai és a várostól északra fekvő híd ellen irányult, amelyet fon­tos közlekedési vonalnak te­kintenek. Hanoi jelentések szerint a kalózgépek közül kettőt lőt­tek le. Washingtoni jelentés sze­rint Rusk ellen egyre erő­södik a bíráló hadjárat a vietnami háború miatt. A nö­vekvő nyomás hatása alatt — jelenti a Reuter — Rusk tegnap bizalmas megbeszé­lést folytatott 24 amerikai képviselővel Észak-Vietnam bombázásáról. Ezek a kép­viselők azokhoz tartoznak, akik a VDK bombázásának azonnali beszüntetését kö­vetelték. Több mint két órán át folyt a vita az ame­rikai külügyminiszter és az elégedetlenkedő képvise­lőházi tagok között és mint Rusk végül az újságíróknak megjegyezte: „Kétséges, va­jon sikerült-e őket meg­győznöm.” Dr. M. G. Candau sajtókonferenciája Dr. M. G. Candau, ez Egészségügyi Világszervezet főigazgatója elutazása előtt ma délben a Gellért-szálló- ban sajtókonferenciát tar­tott. Dr. Candau néhány na­pos magyarországi tartózko­dása alatt hivatalos tárgyc- lásoluit folytatott, s több egészségügyi tudományos in­tézetet látogatott meg. A főigazgató a magyarországi látogatás során szerzett ked­vező tapasztalatokról és a világszervezet további ter­veiről beszélgetett az újság­írókkal. A harmadik Polaris Többszáz angol békehar­cos érkezik a hét végén az északnyugat-angliai Barrow kikötőbe, ahol vízrebocsát- ják Nagy-Britannia harma­dik Polaris típusú rakéták­kal felszerelt atomtenger- alattjáróját. A felavatás' eredetileg november 11-re tervezték, de a kormány megváltoztatta ezt a dátu­mot, mert immár több évti­zede ezen a napon emlékez­nek meg az első világháború áldozatairól. (—son) Ma érkezik a magyar küldöttség Alapkőletétel a Manyezsnaján Automata „űrautóvezetés"

Next

/
Thumbnails
Contents