Esti Hírlap, 1967. november (12. évfolyam, 258-282. szám)

1967-11-01 / 258. szám

CSILLAGOSOK, KATONÁK Kemény film. Kemény, mint egy ökölcsapás. A né­zőt valósággal kiüti. Márpe­dig a közönség nagy része nem kedveli, ha bokszolnak vele a moziban. Ámbár lehet, hogy ez a sablonelképzelés a mozilátogatóról. Jancsó Mik-* lós előző filmje, a Szegény- legények sem volt az a ró­zsaszínfelhős kikapcsolódás, mint amilyent gyakran köve­telnek a filmektől. Két nap­pal ezelőtt mégis az egymil- liomodik nézőt köszöntötték a Szegénylegények egyik bu- tjgpesti előadásán. Egymillió néző a tízmillió magyarból. Még a vígjátékok többsége sem éri el ezt a bűvös szá­mot. Kemény film a Csillago­sok, katonák, s talán jobb is, mint a Szegénylegények. Egységesebb a dramaturgiá­ja, konzekveesebb a hősnél­küliségben, és még annál is szigorúbban kerüld a közvet­len szimbólumokat. Pedig Jancsó tíz évvel ezelőtt, Hal­hatatlanság című kisfilmjé- ben úgy vette birtokába e műfaj kifejezési eszközeit, hogy közben agyonspékedte a történetet a fáklyalángot el­oltó vasmarkokkal és egyéb, meglehetősen irodalmi as szimbólumokkal. Aztán min­den filmjében szigorúbb lett a szimbólumokhoz, s most itt, a Csillagosok, katonákban már minden csak azt jelenti, ami. A zubbony az zubbony, a ló az ló, a vér az vér. De éppen ez a szigorú konkrét­ság, ez a sallangnélküliség emeli — nem az egyes része­ket — a film egészét jelké­pes magasságokba, ahol az életről, a halálról, a szere­lemről, az erőszakról, a for­radalomról és az ellenforra­dalomról van szó — a kér­désfeltevés kikerülhetetleósé- gével, a maga csupasz egy­szerűségében. Le kell hát ír­ni: Jancsó ezzel a művével a világ filmművészetének el­ső sorába lépett. Egyéniségé­nek és ábrázolási módjának félreismerhetetlen eredetisé­ge, gondolatainak dialektiká­ja, a megregulázott, de fel­feltörő indulatai olyan mű­vésszé avatják, akire érde­mes a világnak figyelnie. Ezért most kevésbé érde­kes, hogyan csinálja mindezt, mit adott munkájához a nagyszerű operatőr, Somló Tamás, mit a színészek, ho­gyan szervezték meg a ké­pekben a mozgást és a lát­ványt. Az a lényeg mire vállalkozott ez a film? Mindenekelőtt arra, hogy elvessük gondolkodásunk sablonjait. Próbáljuk átélni — nem megérteni, mert ez nem egyszerűen logikai fo­lyamat —. hogy ötven évvel ezelőtt, amikor a történelem nagy csatájában az emberek egyik oldalon sem láthatták át teljes világossággal, mifé­le törvényszerűségek hálójá­ban cselekszenek, hogyan ke­rültek mégis az egyik vagy a másik oldalra. Beidegződé­seink berzenkednek az ellen, hogy a rendező felmutatja: nem az egyes emberek er­kölcseiben mutatkoznak azok a különbségek, amelyek alap­ján egy társadalmi jelensé­get jellemezni lehet. Nem marad kétség a tekintetben sem, hogy Jancsó Miklós nemcsak rokonszenvvel, ha­nem a teljes azonosulás és Qbetőverseny szerda du. fél 5 órakor megérteni akarás igényével kívánja átéltetni velünk an­nak a százezer internaciona­listáinak a sorsát, akik hazá­juktól, a tájékozódás legmi­nimálisabb lehetőségeitől is elzárva vállalják az azono­sulást egy rettenetes polgár- háborúban azzal, ami nyitá­nya lett egy új világnak. A születés véres-forró pillana­taiban azonban a tájékozó­dás tudatos biztonságát szá­mon kérni alighanem anakro­nisztikus igény. Más kérdés, hogy Jancsó ábrázolásmódja eleve lemond az okok összefüggéseinek elemzéséről. Nem arról van szó, hogy a motiváció teljesen hiányzik, de figyelmének előterében az okozat, a kö­vetkezmény ábrázolása áll. így aztán a néző lehetőséget kap arra is, hogy — miként az életet — többféleképpen magyarázza a filmet. (Ami nem azt jelenti, hogy min­den magyarázat elfogadható.) Egy szigorúbban tudományos világkép egyértelműbb tájé­kozódást ad e korban. Jan­csó lemond ilyen egyértelmű világképről — ezt nem lehet tagadni. De nem azért, mert nincs igénye az emberi cse­lekvés, jelen esetben a ma­gyar internacionalisták tet­teinek értelmezésére. In­kább azért, mert nincs meg­elégedve az eddig elfogadott magyarázatokkal. Újat ke­res, a mi számunkra, a fél- századnyi távlatba került ember számára is telj« mér­tékben meggyőzően ható ma­gyarázatot. S mivel ezt még nem találja meg teljes egy­értelműséggel, hőseivel a nyers valóság élményét köz­vetíti számunkra, mintegy felkínálva, hogy felejtsük el eddigi ismereteinket, s pró­Kozák András háljunk — a hősök sorsát új­ra élve — azonosulni a kor hatalmas gondjaival. Jancsó ábrázolási módsze­rének világnézeti konzekven­ciáin lehet is, kell is vi­tatkozni. A filmet azonban, amely ilyen kockázatokat is vállalva arra törekszik, hogy újat gondoljon és érezzen a világtörténelem sorsfordító koráról — szeretni kell. Nem utolsósorban azért is, mert a mi számunkra, a rendező kortársai számára, nehezen állíthatna szuggesztívebb és ugyanakkor gondolikodtatóbb emléket százezer magyar in­ternacionalistának. Bernáth László Fővárosi mozik műsora November 2-től 8-ig CSILLAGOSOK, KATÓNAK (ül­sz.) ** Puskin 4-től n4, f6, 8 Bartók 4—8. 4, n7, f9 Kőbánya 4—8. 15, f7, Í9 Alkotmány 4—8. 3, n6, h8 Táncsics 4—8. f4, f6, f8 ENYÉM, TIED (mb. ang.) Puskin h9, hll, 1 Csokonai 3, n6, h8 Szikra nlO, nl2, f2 Május 1. h4, 6, £9 Munkás n4, fG, 8 A TETTES ELREJTI ARCÁT (cseh)** Toldi h4, 6, Í9 Május 1. 9, 11, n2 Csokonai h9, hll, hl Fény h3, nG, h8 Felszabadulás G—8. 3, n6, h8 ÖRÖK KALENDARIUM (mb. bőig.) Tanács f5, f7, f9 # EGY SZERELEM HÁROM ÉJ­SZAKÁJA (m.) Puskin 2—3. n4, f6, 8, (sztereo hang) Szikra li4, 6, f9 (sztereo hang) Sport 2—5. n4, f6, 8 Fórum 6-^-8. n6, h8, ünnep 3-kor is HÁBORÚ ÉS BÉKE I. (sz.) József Attila Műv. Ház 3—5. 4, 7 Sport 6—8. 5, ? Attila 7-én hl, h7 HÁBORÚ ÉS BÉKE II. (panorá­ma szv. sz.) Corvin f4, hC, 8. 3. hétre prol. AZ ÖZVEGY ÉS A SZÁZADOS (m.) Vörös Csillag 4, n7, f9 Bartók 2—3. 4, n7, f9 Bartók 2—3. 4. n7, f9 Attila 2—3. 5, f8 Hunyadi 6—8. n4, f6, 8 Palota 6—8. 5, f8, ünnep h3-kor is ÜNNEPNAPOK (m.) Felszabadulás 2—5. 3, n6, h8 Attila 4—5. 5, f8 Madách 6—3. 5, f8, ünnep h3- kor is STAN ÉS PAN, A NAGY NE- VETTETÖK (am.) Művész f9, fii, fi. f3, f5, f7, f9 (3-án f5 FEHÉR ÉJSZAKÁK) Bartók flO, fl2, f2 Tátra 2—7. f3, f5, f7, f9 Dózsa fi, f6, f8 Ady 2—5. f4. f6, f8 Fény f9, flJ, fi HŰTLENSÉG OLASZ MÖDRA (mb. ol.) Alfa 3, f6. 8 Bástya 9, nl2, f2 Csillag 5, n8, ünnep h3-kor is Otthon XX. f6, 8, ünnep n4-kor is (6-án n4, f6, 8, SCSORSZ) CSAPA JEV (sz.) Táncsics 2—3. f4, h6, 8 Madách 2—5. h-5, 7 József Attila Müv. Ház 6—8. ni, f6, 8, 7-én n4, f6 KANKAN I—II. (am.) Kossuth XIII. 4, 7 Vörös Csillag 10, 1 Hunyadi 2—5. 3, 6 Ady 6—8. 5, 8 A KÜRT ROMÁNCA (cseh)** Kőbánya 2—3. n4, f6, 8 Tátra 8-án hl, 6, f9 A KAPITÁNY LÁNYA (SZ.) Ugocsa 7-én n4. f6, 8 Marx 5-én n4, fo, 8 A BOSSZÚÁLLÓK (sz.) Bástya h4, 6, f9, 3. hétre prol. GYERMEKÉVEIM (sz.) Attila 6-án h3, 5, Í8 AIDA (ol.) Palota 2—5. 5, f8 UTÁNAM, GAZFICKÓK (NDK) Alkotmány 2—3. 3, n6, h8 OTELLÓ (sz.) Ugocsa 5-én n4, f6, 8 Rege 6-án f4, h6, 8 vízkereszt, vagy amit AKARTOK (sz.) Ugocsa 2-án n4, f6, 8 A KÖPENY (SZ.) Ugocsa 3-án n4, f6, 8 FEHÉR ÉJSZAKÁK (sz.) Művész 3-án f5 Ugocsa 4-én n4, f6, 8 FELTÁMADÁS I—II. (mb. sz.) Ugocsa 8-án n4, h7 Csillaghegyi Lenáru 6-án 6 HAMLET I—II. (mb. sz.) Ugocsa 6-án n4, h7 Bányász B. 4, 7 KÜSZÖBÖD EI.ÖTT (mb. sz.) József Attila Müv. Ház 7-én 8 CARTOUCHE (fr.) Felszabadulás 7-én f9, fii, fi Jókai 3—5. f6, 8 VÁLÁS OLASZ MÖDRA (mb. ol.)** Ugocsa 6-án de. fl2 FANTOMAS VISSZATÉR (fr.) Felszabadulás 6-án de. f9, fii, fi Éva 2—5. f4, h6, 8 Kárpát 2—5. n6, h8 AZ 5—6-i ÉJSZAKAI ELŐADÁSOK MŰSORA Alkotmány: KANKÁN I—n. (am.) 10 Bartók: STAN ÉS PAN, A NAGY NEVETTETÖK (am.) hll Bástya: STAN ÉS PAN, A NAGY NEVETTETÖK (am.) 11 Szikra: ENYÉM, TIED (mb. ang.) fii Csillag: ENYÉM, TIED (mb. ang.) 10 A MAGYAR FILMTÁRLAT MŰSORA Tanács hétfőn f7, A HARANGOK ROMÁBA MENTEK (m.) HÍRADÓ: Magyar Híradó, Oda (m.), Törvény (m.), Világszen­zációk (m.), Anna és a többiek (m.), Fenn és lenn (m.), reggel 9-től este 11-ig folytatólag. BUDAI HÍRADÓ du.: Magyar Híradó. Óda (ni.) Törvény <m.), V ilágszenzációk (m.), Egy bolygó nem tér vissza . .. (m.), délután f4-tői este f9-ig folyta­tólag. BATOR EMBEREK (mb. sz.) Balaton f4 BALLADA A KATONÁRÓL (mb. sz.) Marx 3-án n4, f6, 8 Tinódi 8-án 3, f6, 8 CIRKUSZ (sz.) Csaba 6—8. n6, h8, ünnep 3-kor is Budai Híradó 9, 11, n2 Ipoly 7—8. n4, f6, 8 Szabadság 4-én 3 CHERBOURGI ESERNYŐK (fr.) Újlaki 2—5. f4, h6, 8 DÁKOK (rom—fr.) Ipoly 2—5. n4, f6, 8 DRÁGA JOHN (svéd)*** Kossuth XX. h6, 8, (6-án PA­PÁT VÁSÁROLTAM) DIPLOMAT ÁK ÖSSZEESKÜ VE - SE (mb. sz.) Tv Könyvesbolt nyílt □ AZ OKTÓBERI FORRA­DALOM évfordulójára a Csiky Gergely Színház együttese bemutatja Vis- nyevszkij Első lovashadsereg című drámáját. A művet Bottlik Sándor fordította, Sándor János alkalmazta és rendezte színpadra. □ BUDAPESTRE érkezett Nikola Gjuzelev, a szófiai operaház és a New York-i Metropolitan művésze. Két alkalommal lép fel: ma este a Don Carlosban Fülöpöt, 4-én pedig a Borisz Godunov címszerepét énekli. □ AZ ESZTERGOMI BA­LASSI BÁLINT Múzeum­ban november 4-től decem­ber 4-ig kiállítást rendeznek Lenin a magyar képzőművé­szetben címmel. □ NAPÓLEONRÓL készít filmet André Castelot rende­ző. Szent Ilona-szigetére is elutazik és helikopterről akarja lefényképezni a híres Barn-hegyet, amely a csá­szár halotti maszkjához ha­sonlít. □ RÓKÁK, JÓ ÉJSZA­KÁT! Ez a címe az Állami Déryné Színház soron levő bemutatójának, amelynek szerzője, a csehszlovák Igor Rusnák, a csütörtöki bemu­tatóra Budapestre érkezik. □ MA ESTE a Kossuth Klubban Dobozy Imre szerzői estjére kerül sor. A beveze­tőt Koczkás Sándor tartja. Közreműködik Gombos Kati, Bodor Tibor és Sinkovits Im­re. □ NAGY SIKERŰ jugo­szláv turnéról érkezett haza Gyarmathy Vera hegedűmű­vész és Katona Ágnes zon­goraművész. A koncertsoro­zat után a belgrádi rádió fel­vételeket is készített a két magyar művésszel. A népszerű Tv Könyves­bolt a képernyőről belépett a valóságba. A televízió kultúr- rovatának'vezetője, Fekete Sándor, ma délelőtt vette át az ÁKV-tól az V., Kossuth I.ajos utca 4. szám alatti könyvesboltot. Megnyitásá­val egy időben egy másik kitűnő kezdeményezés is megvalósult; életre hívták a Tv Könyvbarátok Körét. Tagja lehet minden tv-előfi- zető, aki belépési nyilatko­zatát elküldte a Tv Könyves­bolt címére, s évenként leg­alább 100 forint értékű köny­vet vásárol. A napokban jelent meg a Tv Könyvesbolt második A humorista reumás Két reumabeteg fekszik a gyúrópadon. Az egyik jajgat, a másik, az ismert humorista, szótlanul tűr, sőt — néha mo­solyog. Később a nyöszörgös megkérdezi: — Hogy tudja ilyen köny- nyen elviselni ezt az erős gyúrást? — Ugyan, hát azt hiszi, hogy a reumás lábam nyúj­tom oda a gyúrónak? Rezignált válasz A fiatal művész elvált. Valaki megkérdezte tőle: — És miért váltak el? — A feleségem fiút szeretett volna, de én elleneztem. — Miért? A gyerek csodálatos dolog. A gyermek életünk folyta­tása. — Hagyja a szöveget! ö egy harmincéves fiút szeretett volna. □ ERVIN GESCHONNECK főszereplésével Krivojrogi zászló címen új DEFA-film készült Kurt Maetzig rende­zésében. ajánló jegyzéke, amely a klasszikus szépirodalomtól a művészeti és tudományos műveken át a mai irodalmi alkotásokig számos frissen megjelent könyvre hívja fel a figyelmet. A Tv Könyvba­rátok Köre kedvezményben részesíti tagságát: az éven­kénti vásárlás összegének egy tizedét az olvasónak visszaté­ríti könyv formájában; min­den tag folyószámlát nyittat­hat, s lehetősége adódik, hogy részletekben fizesse ki tartozását. Ezen kívül a Tv Könyvesbolt évenként nyere­ménysorsolást rendez, s a tagság megrendelését elsőbb­ségi joggal veszi figyelembe. Megjelent az Újságolvasók Évkönyve A közelmúlt történetének kisenciklopédiája az Újságol­vasók Évkönyve 1968 — már a könyvesboltokban van. A Kossuth Kiadó ötödik éve folytatólagos kiadványának legújabb kötete is szerteágazó változatossággal, tényekben és magyarázatokkal tájékoz­tat a legkülönbözőbb hazai és külföldi politikai, gazdasá­gi, tudományos, kulturális, sporteseményekről. Most je­lent meg az 1965 óta nyugdíjas, országos hírű Hodek József önélet­rajza, a Vihar és szi­várvány. A Kossuth-díjas volt tsz-elnök, Gergely Mi­hállyal együtt írt emlékezé­seiben számot ad a magyar parasztság közelmúltjának sorsdöntő esztendeiről. Má­sodik kiadásban is kinyom­tatták Sík Endre Egy diplo­mata feljegyzései című me­moárjait, volt külügyminisz­terünk könyvét amerikai, kö- vetségi éveiről. Újvilág Dózsa Műv. Hás 8-án f6, 8 A DZSUNGEL MACSKÁJA (am.) Rátkai 2—5. f6, 8 Újvilág Dózsa Műv. Ház 6—7. n4, Í6, 8 EGYMILLIÁRD A BILIÁRDASZ­TALBAN (fr.) Óbuda f4, h6, 8 Tanács f9. fii, fi, f3 EGY MAGYAR NABOB + KAR- PÁTHY ZOLTÁN (m.) Kölcsey 7—8. f4, 7 Cínkota 3—7. 6, ünnep 3, f7 AZ ELSŐ KUDARC (mb. sz.) Maros 6—8. f6, ünnep n4-kor is EMBERI SORS (mb. sz.) Kölcsey 6-án f4, h6, 8 EPEKEDŐ SZERELMES (fr.) Diadal 2—5. f4, h6, 8 EZERARCÚ HŐS (sz.) Szigethy 6—8. f4, h6, 8 EZEK A FIATALOK (m.) Alkotás f9, fii, fi, f3 Balaton h9 11 n2 Elet a kastélyban (fr.) Bocskay 4—5. f6, 8 ÉN ÉS A GENGSZTER (ang.) Szigethy 2—5. f4, h6, 8 A FÉRFI, AKIT SZERETEK (mb. sz.) Petőfi 6—8. n6, h8, ünnep 3-kor is Szabadság 2—5. n6, h8 Rákóczi 6—8. f4, h6, 8 A FÉLKEGYELMŰ (sz.) Gorkij 3, f6, 8 FINOM KIS HÁBORÚ (rom—fr.) Alkotás f5, f7, f9 Zrínyi h9, 11, n2 FOLYTASSA COWBOY (mb. ang.) Akadémia 2—5. f4, h6, 8 A GYŐZTES ROBIN HOOD (jug -ol.) Fórum 2—5. n6, h8, (3-án HA­JÓKKAL A BÁSTYÁK ELLEN) Szabadság 6—8. n6, h8, ünnep 3-kor is Világ f6, ünnep n4-kor is HAMIS PÉNZ (fr.) Kölcsey 2—5. f4, h6, 8 HARC A BANDITÁKKAL (SZ.) Kultúra 6—8. n6, h8, ünnep 3- kor is HARLEKIN ÉS SZERELMESE (m.)** Balaton h6, 8 HAJOKKAL A BÁSTYÁK ELLEN (SZ.) Fórum 3-án n6, h8 A HÉT DADA (mb. sz.) Haladás 6—8. f i, h6, 8 HÍVJATOK MARTIN FELÜGYE­LŐT (cseh) Terv 6—8. f6, 8, ünnep 3-kor is HURRA, NYARALUNK (mb. sz.) Zuglói 2—5. n4, f6, 8 3 + 2 (sz.) Kinizsi 6—8. f4, h6, 8 Tinódi 2—3. 3, f6, 8 IRMA, TE ÉDES I—II. (am.)** Széchenyi f4, f7 A JÉGBALETT CSILLAGA (mb. sz.) Rátkai 6—8. f6, ünnep n4-kor is JÉGMEZŐK LOVAGJA (sz.) Rákóczi 2-án f4, h6, 8 JULIA ÉS A SZELLEMEK (ol.)** Csaba 3—5. n6, h8 A KALÖZKAPITANY (fr—ol— sp.) József Attila f4, h6, 8 Rege 3—5. h6, 8 Tétény 6—8. h6, 8, ünnep f4- kor is KEDVES BRIGITTE (am.) Tündér 2—5. n6, h8 KÉT ÉLET I—Ií. (SZ.) Marx 8-án n4, 7 RÉT EMELET ROT DOGSAG (ni ) Féke XV. 3-án n6, h8 KÉT SZOBA ÖSSZKOMFORT (mb. sz.) Tinódi 4—5. 3, f6, 8 A KOBRA AKCIÓ (sz.) Bethlen 2—5. Í4, h6, 8 Bocskay 6—8. f6, 8, ünnep n4- kor is A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI I—II. (m.) Jókai 6—8. f6, ünnep 3, f7 Nap 6—8. Í4, 7 KIRÁLYLÁNY A FELESÉGEM (fr.) Tétény 3-án h6, 8 A KRONSTADTI TENGERÉSZEK (sz.) Mikszáth 2—5. n4, f6, h8 KÜLDETÉS BAHCSISZERÁJBA (sz.) Bányász A. h9, 11, n2 KOZARA (jug.) Budai Híradó 6—8. este f9 A KUTYÁS HÖLGY (mb. sz.) Zrínyi f4, h6, 8 LUXUSTTTTAJON (sz.) Tisza h6 MÁGNÁS MISKA (m.) Akadémia 6—8. f4, h6, 8 MARIA ÉS NAPÓLEON (mb. 1.) Béke XIII. 2—4. n6, h8 Kelen 6—7. 5, n8 MAXIMRA (sz.) Csillag 6-án de f9 A MEZTELEN PÁSZTORLÁNY (mb. cseh) Balassi 6—7. 3, n6, h8 MICI NÉNI KÉT ÉLETE (m.) Béke XIII. 6—8. n6, h8, ünnep 3-kor is MINDENRE EMLÉKSZEM, RI­CHARD (sz.) Kárpát 6—7. 3, n6, h8 A NAP NÉLKÜLI VILÁG (fr— ol.) Csillaghegyi Lenáru 3-án n6, f8 A NAGY MEDVE FIAI (NDK) Rákóczi 6-án de. 10 NE HAGYD MAGAD, PITKIN (ang.) Rege 7—8. h6, 8, ünnep f4-kor is A NEGYVENEGYEDIK (sz.) Balassi 8-án n6, h3 Ipoly 6-án ni, f6, 8 NYOMOZ A VŐLEGÉNY (am.) Petőfi 3—5. n6, h8 OPTIMISTA TRAGÉDIA (mb. sz.) Marx 6-án n4, f6, 8 ORDASOK KÖZÖTT (mb. SZ.) Éva 6—8. f4, h6, 8 OROSZLANVADASZAT NYÍL­LAL (fr.) Kossuth XX. f4-kor (6-án PÁ­PÁT VÁSÁROLTAM) PAPÁT VÁSÁROLTAM (mb. sz.) Béke XIII. 5-én n6, h8 Kossuth XX. 6-án f4, h6, 8 PARDAILLAN LOVAG (fr.) Kultúra 3—5. n6, h8 RAVASZ PÉTER (bőig.) Honvéd h9, 11. n2 REGÉNYES ÉLET (sz.) Béke XV. 6—7. 3, n6, h8 SEGÍTSÉG, GYILKOS (mb. ol.)** Rákóczi 3—5. f4, h6, 8 Tisza h9, 11, n2, fi, 8 SELLŐ A PECSÉTGYŰRŰN (I— II., m.) Tétény 4—5. h6 SIVATAGI 13-AK (sz.) Bethlen 6—8. n4, f6, h8 Marx 4-én n4, f6, 8 Újlaki 6—8. f4, h6, 8 SCSORSZ (sz.) Kelen 5-én 5, n8 Marx 2-án n4, f6, 8 Otthon XX. G-án n4, f6, 8 SZÁLLNAK A DARVAK (mb. sz.) Tinódi 6^-7. 3, f6, 8 SZEVASZ, VER.4 <m.) Bányász A. f4, h6, 8 SZEGÉNY GAZDAGOK (m.) Honvéd fi, h6, 8 SZERENCSE A SZERELEMBEN (mb. fr.) Nap 2—5. f4, hG, 8 SZÓLÍTSON ÜGYVÉDNEK (fr.) Maros 2—5. f6, 8 SZÜLŐI HÁZ (sz.) Diadal 6—8. Í4, h6, 8 SZÜZET A HERCEGNEK (ol.)** Haladás 5—8. Í4, h6, 8 Világ 8 Zuglói 6—8. n4, f6, 8 TIMUR ÉS CSAPATA (SZ.) Bocskay 3-án f6, 8 Mikszáth 6—8. n4, f6, h8 TOM JONES (mb. ang.)*** Rátkai 6—8. 8 VAN, AKI FORRÓN SZERETI Budai Híradó 2—5. este f9 VÁLTOZÓ FELHŐZET (m.) Terv 3—5. f6, 8 VÉKONY JÉGEN (mb. sz.) Tündér 6—8. n6, li8, ünnep 3- kor is VESZEDELMES SZEREP (fr.) Kinizsi 2—5. f4, hG, 8 VIHAROS ALKONYAT (mb. SZ.) Marx 7-én n4, f6, 8 VIVA MARIA (fr—Ol.)** Balassi 2—5. n6, h8 Béke XV. 3—5. n6, h8 Maros 6—8. 8 A hét új rövidfilmjei: ÓDA (m.): Híradó, Budai Hír­adó du. TÖRVÉNY (m.): Híradó, Budai Híradó du. VILÁGSZENZÁCIÓK (m.): Hír­adó, Budai Híradó du. EGY BOLYGO NEM TÉR VISZ- SZA . . . (m.): Budai Híradó du. ANNA ÉS A TÖBBIEK (m.) : Hír­adó FENN ÉS LENN (m.): Híradó FILMMÚZEUM (VII., Tanács körút 3.). BÁRSONYOS BŐR (fr.)*** 2—3-án: 10, 12, 2, 4 MESÉLŐ KIS FILM EK 4- 5—6—7-én: 10, 12, 2, 4 VIDÁM FICKÓ (szovj.) 8-án: 10, 12, 2, 4 Amit még nem láttunk: szovjet filmalkotások bemutatója MASENYKA 4-én: 6, 8 SZÖKEVÉNY 5-én: 6 ELBESZÉLÉS EGY EGYSZERŰ ESETRŐL 5-én: 8 ARZENÁL 6-án: 6 IVAN 6-án: 8 SZTRÁJK 7-én: 6 HATÁRVIDÉK 7-én: 8 HALASZOK FELKELÉSE 8-án: 6, 8 KULTÜRHÁZAK MŰSORA DIPLOMATÁK ÖSSZEESKÜVÉSE (szv., szovj.) 5- én: f6 Ganz-MÁVAG Műv. Háza (VIII., Golgota 3.) HÓVIHAR (szv., szí., szovj.) 6- án: h5, 7 Ganz-MÁVAG Műv. Háza (Vin., Golgota 3.) A NAGY VOLGÁI CSATA (szovj.) 7- én: f3, h5, 7 MOM „Sza.kasits Árpád” Müv. Háza (XII., Csörsz 18.) REGENYES ÉLET (SZÍ., SZ—fr.) 8- án: f3, h5, 7 MOM „Szakasits Árpád” Műv. Háza (XII., Csörsz 18.) AZ UTOLSÓ VÉRBOSSZÚ (szí., szv., szovj.) Gutenberg (VIII., Kölcsey 2.) 2—8-ig: 5, n8 ^Jíoínaptóía mozikban

Next

/
Thumbnails
Contents