Esti Hírlap, 1968. június (13. évfolyam, 128-152. szám)

1968-06-01 / 128. szám

MA PÁRIZSBAN: XIN. évfolyam, 128. szám 1968. június 1, szombat ♦ De Gaulle minisztertanácsa Rochet—Mitterrandtalálkozó Behívják a tartalékosokat TÜNTETÉSEK — JOBBRÓL ÉS BALRÓL , Párizs, június 1. A Franciaországot két hélen át megbénító és a polgárháború szélére sod­ró országos sztrájk szorítá­sa szombaton engedett ere­jéből — kezdte ma reggeli tudósítását Párizsból a UPI amerikai hírügynökség, s értékelésével egybevágó je­lentéseket közöl a Reuter ég az AFP is. A CGT, a Francia Álta­lános Szakszervezeti Szö­vetség, közleményt adott ki, amely rámutat, hogy csü­törtök óta lényeges hala­dás történt a munkáltatók­kal folytatott országos tár­gyalásokon, kivéve egyes Iparágakat. A helyzetet pontosan csak a jövő héten lehet majd megítélni, mivel a pünkösdi ünnepek minden­képpen háromnapos mun­kaszünetet jelentenek. Pompidou miniszterelnök úi kormánya ma De Gaulle tábornok elnökletével ösz- sz.eül, hogy további intéz­kedéseket hozzon és meg­kezdje a június 23-ra és 30-ra meghirdetett válasz­tások előkészítését. A UPI megjegyzi, hogy az új ka­binet feladata valószínűleg ebben merül ki, hiszen a választások után elke­rülhetetlen lesz a kor­mány átalakítása, meg abban az esetben is, Saigon, június I. A dél-vietnami hazafias erők ma, a kora reggeli órákban utcai harcot vívtak a dél-vietnami kormány hadseregének katonáival, s mintegy tíz háztömböt fog­laltak el Cholonban, Saigon kínai negyedében. A fővá­rosba vezető egyik ország­úton a kormánycsapatok mintegy 200 főnyi szabad­ságharcos-alakulattal foly­tattak közelharcot, ez utób­biak rakétatüzet irányítottak a külvárosi katonai cél­pontokra. rA gerillák a kínai negyed­ben való előretörésükkel körülbelül másfél kilomé­ternyire közelítették meg a főváros központját, ahol az elnöki palota áll. A dél-vietnami fővároson kívül jelentősebb harcok ha meg tudná őrizni a par­lamenti többséget. Ugyancsak a választások előkészítésére ül össze ma a Francia Kommunista Párt és a Demokrata Szo­cialista Baloldali Szövetség küldöttsége, hogy tárgyal­jon az utóbbiak javaslatá­ról, amely szerint a két formáció már a választá­sok első fordulójában is közős jelöltet állítana. (Az FKP még nem nyilat­kozott erről.) Ezzel egyidejűleg a kor­mány behívásokat rendelt el. Á hivatalos lapban ma reggel megjelent rendelet értelmében a hadügymi­nisztert felhatalmazták, hogy Franciaország terüle­tén tartalékosokat hívjon be. A hadügyminisztérium ezzel kapcsolatban közle­ményt adott ki, amely sze­rint a behívások elsősorban olyan szakértőkét és spe­cialistákat érintenek majd, akikre „a gazdasá­gi élet szempontjából lét- fontosságú" intézmények működésének biztosításá­ra van szükség. A hírügynökségi jelenté­sek beszámolnak arról is, hogy tegnap Franciaország számos vidéki városában került sor tüntetésekre: Besanconban, Rennes-ben, folytak a központi fennsí­kon, Dak To közelében, ahol a felszabadító hadse­reg egységei tüzérségi tá­mogatással intéztek táma­dást egy amerikai támasz­pont ellen. Csatározások folytak az amerikaiak és a partizánok között Khe Sanh-tól három kilométer­nyire, valamint Hűétől 12 kilométernyire keletre. Egy amerikai szóvivő közlése szerint tegnap óta egy újabb amerikai repülő­gép-anyahajó, az „Ameri­ca” is közreműködik a Ton- kini-öbölben folyó katonai műveletekben: s már ennek a hajónak a repülőgépei is részt vet­tek a VDK területének bombázásában. Az amerikai 7. flottának jelenleg három repülőgép- anyahajója van az öböl­ben. Caen, Nantes. Nizza váro­sában nagy baloldali töme­gek vonultak fel, vörös és nemzetiszínű zászlókkal. Lyonban, továbbá Mar­seille. Toulouse, Lilié, Nan­cy, Bordeaux, Le Havre, Grenoble városában a gaulle-isták rendeztek gyű­lést, Incidensre nem került sor, azonban Touionban mára virra­dóra ismeretlen szemé­lyek géppisztolysorozatot adtak le a kommunis­ta párt székhazára. A golyók nem okoztak se­besülést, viszont az épület kapujában 24 becsapódást számoltak meg. A vizsgálat megindult. Az FKP Politikai Bizott­sága nyilatkozatot tett köz­zé, s ebbén bejelenti, hogy a párt a nemzeti független­ség, a béke és a haladás, az összes demokratikus eró összefogásának politikai programjával indul az új választásokon. Az aranyat érő májusi eső tegnap valóban az utol­só percben érkezett. A ma reggeli meteorológiai tér­képek azonban az esőfront vonuló irányát mutatják: kelet felé húzódik, s való­színű, hogy ezt a mozgását a következő 36 óra folya­mán is megtartja. Ez azt je­lenti, hogy a továbbtartó északi- északkeleti szelek most már szárazabb levegőt szállítanak hozzánk, s a hosszan tartó, nagyobb esőzésekre várnunk kell. A tegnapi esők sokat ér­tek. A legtöbb csapadékot a Dunántúl keleti feléről, Bu­dapest környékéről és a Mátra vidékéről jelentet­ték. A legnagyobb mennyi­ségek 13—23 milliméter kö­Virág, virág, minde­nütt virág... Ma a peda­gógusokat köszönti az or­szág. Általános és középis­kolások, technikumi tanu­lók, főiskolások és egyete­misták nyújtják át neve­lőiknek a -legszebb rózsát, szegfűt, margarétát. Az üd­vözlet azoknak szól, akik Prága, június 1. A CSKP KB-ülése ma folytatja munkáját: 35 név szerepel a felszólalók listáján. Tegnap a KB zött voltak; a főváros 17 millimétert kapott, ugyan­annyit, mint Tihany, de So­mogy, Szob, Tab és Nagy- kónyira 20 milliméter, Szé­kesfehérvárra 23 millimé­ter hullott. Az áldásos esőből a Du­nántúl északnyugati része kapta a legkevesebbet: a Zalaegerszeget Komá­rommal összekötő vonal­tól nyugatra nem hullott mérhető mennyiségű csa­padék. Az egész napos borultság és a folyamatosan hulló eső okozta a szokatlanul gyen­ge nappali felmelegedést. Egyes helyeken még a 15 fokot sem haladta meg. Nagykanizsán például egész nap nem mértek 13 foknál magasabb hőmérsékletet. számra, szóra, szép gon­dolatra, emberségre taní­tanak. A Somogyi Béla ut­cai általános iskola IV. z osztályának tábláján ez a mondat áll:. Köszöntjiik Klári nénit! Á felírás mel­lett hatalmas csokrok, a padokban 37 megilletődött gyerek, zenei osztályos nebulók, a Rádió Gyer­ülésének harmadik napján a felszólalások a késő esti órákig tartottak. Smrkovsky, a nemzet- gyűlés elnöke hangsúlyoz­ta, hogy az ország és a párt nyomasztó és nyug­talanító politikai letar­giából ébredt fel. Olyan aktivitás indult meg, amelyre senki sem mert gondolni. Most sürgősen meg kell valósítani azokat a feladatokat, amelyek „a gyár a munkásoké és alkal­mazottaké”, valamint ,.a város és a falu az állam­polgároké1' jelszavakból erednek. Cisar, a KB titkára kije­lentette, az akcióprogram meg­HOLNAP ÖSSZEÜL az indiai kongresszus párt vezetősége Delhi, június 1. Holnap kezdődik Üj-Del­hiben az indiai kongresz- szus bizottság (a kongresz- szus párt központi bizott­sága) soron következő ülés­szaka. A tanácskozást Űj- Delhiben nagy várakozás előzi meg. Ezen választják meg ugyanis a párt 13 ta­gú központi választási bi­zottságát, amelynek döntő szava van a kongresszus­párti képviselőjelöltek ki­jelölésében. A vasárnap kezdődő ülésszak napirend­jén időszerű politikai kér­dések is szerepelnek. mekkórusának tagjai. Klá­ri néni, Horányi Károlyné osztályfőnök, 26 éve pe­dagógus, 16 éve tanítja a Somogyi Béla utcai általá­nos iskola alsó tagozatos diákjait. Ma, a pedagógusnapon, mi is köszöntjük a jövő felnőtt társadalmának for­málóit! (Wormser felv.) mutatja, hogy a KP ké­pes perspektívát adni minden osztálynak, ré­tegnek, nemzetiségnek, sőt minden egyes állam­polgárnak is. „Elképzelhetetlen a vissza­térés a január előtti, vagy az 1918 előtti, de még ke­vésbé az 1938 előtti állapo­tokhoz” — hangsúlyozta. Mlynar, a KB titkársá­gának tagja ismertette a Rudé Právo ankétjának azokat az adatait, amelyek szerint a pártonkívülieknek 60, a párttagoknak pedig 87 százaléka egyetért az új politikai rendszer modelljéveL A sajtó bírálata a ta­(Folytatás az 5. oldalon.) Majjyar-NDK miívészcsere A budapesti nemzetközi koncertiroda és az NDK művészügynökségének igaz­gatói: Varga István és Ernst Zielke tegnap aláírták a magyar NDK művészcsere 1969—1971-re szóló jegyző­könyvét. A megállapodás szerint 1969-ben hazánkban vendégszerepei a drezdai Állami Zenekar. 1970-ben pedig a berlini Deutsches Theater társulat* látogat Budapestre. Felszabadulá­sunk 25. évfordulója alkal­mából az Állatai Népi Együttes Berlinben lép fel. A tervek szerint a Nemzeti Színház társulata is elláto­gat a Német Demokratikus Köztársaságba. A Meteorológiai Intézet előzetes előrejelzése vasárnap estig: Keleten is fokozatosan felszakadozó felhőzet. Szombaton több, vasárnap már kevesebb helyen esővel. Egy-két helyen zivatar­ral. Mérsékelt, időrként megélénkülő északkeleti szél. Az éjsza­kai lehűlés északnyugaton erősödik. Budapesten ma délelőtt a hőmérséklet 18 fok volt. SAIGON: Utcai harcok Cholonban ARANYESO Ázott a Dunántúl és a Mátra rfNincs visszatérés az 1948 előtti állapotokhoz" A csehszlovák plénum tegnapi munkanapja Pedagógusok napja

Next

/
Thumbnails
Contents