Esti Hírlap, 1969. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1969-02-01 / 27. szám

XIV. évfolyam 27. szám 1969. február 1, szombat J Egy árverés története Z. oldal Selyemre nyomott dísztávirat t. oldal Mérges cikk 4L oldal A KIRÁL Y ÚJ RUHÁJA X. oldal Táskák vitték a börtönbe Mennyit fizet a négyes 8. oldal Hányán utaztunk villamoson tavaly Statisztikai jelentés a főváros elmúlt esztendejéről SAIGON: Bombamerénylet Thieu tábornok tanácsadója ellen Saigon, február 1. Ma délelőtt, Saigon köz­pontjában, bombamerény­letet követtek el Nguyen Van Kiem tábornok, Nguyen Van Thieu dél­vietnami elnök különleges katomi tanácsadója ellen. A tábornok erős katonai őrizettel haladó gépkocsijá­ba ismeretlen tettesek a nyílt utcán bombát dobtak: a robbanás megölte az el­nök tanácsadójának sofőr­jét és megsebesítette a tá­bornokot. A katonai szóvi­vő közlése szerint Klemnek lába törött, amikor egy fér­fi bedobta a robbanó tölte­tet a kocsiba az ablakon keresztül. Az amerikai katonai szó­vivő közlése szerint a rob­banás után lövöldözés kez­dődött. Nem lehet tudni pontosan ki lőtt. Valószí­nűnek tartják, hogy a tá­madókat próbálták leteríte- nj a testőrök — ám a me­rénylők elmenekültek. A tábornok védői közül öt egyébként ugyancsak meg­sebesült a robbanás követ­keztében. A támadás nyo­mán Kiem tábornok ko­csija, valamint a két kísérő katonai jármű közül az egyik meggyulladt. Egy hónapon belül ez a második utcai merénylet a dél-vietnami kormányzat vezető személyiségei ellen. Január 6-án Le Minh Tri dél-vietnami közoktatás- ügyi miniszter ellen követ­tek el hasonló támadást: a miniszter belehalt sérülé­seibe. Néhány nappal ez­előtt az akkori merénylet miatt váltották le Saigon rendőrfőnökét, akit azzal vádoltak, hogy nem biztosí­tott megfelelő védelmet a miniszternek. A testőrök­kel megtömött két kísérő­kocsi azonban ma nem tud­ta megakadályozni a Kiem tábornok elleni akciót. A Központi Statisztikai Hivatal budapesti igazga­tósága összeállította a fő­városi közlekedés, egész­ségügy és oktatás, valamint az egyéb ágazatok elmúlt évi fejlődésének legfonto­sabb adatait. A Budapesti Közlekedési Vállalat elmúlt évi utasfor­galma valamivel megha­ladta a megelőző észtén- deit. A villamoson szállí­tott utasok száma — 936 millió személy —, nagyjá­ból azonos a megelőző évi aránnyal; a közlekedés többi ágá­ban emelkedett a forga­lom: autóbuszon 533 millióan, a HÉV szerel­vényein 111 millióan utaztak egy év alatt. 1968-ban 8 és fél millió vil­lamosbérletet, továbbá öt és fél millió autóbusz­bérletet adott eH a közle­kedési vállalat. A fővárosi egészségügy fejlődésének hosszabb ide­je egyik jellemzője a táp­pénzesek számának lassú csökkenése. Egy esztendőn belül viszont a különböző évnegyedek adataiból kide­rül, hogy a január-március közötti időszak a „legbete­gesebb” három hónap, a legkevesebb táppénzt vi­szont július és szeptember között fizeti ki az SZTK. A múlt év első negye­dében például száz buda­pesti ipari dolgozó közül átlagosan csaknem hét FEBRUÁR 3-17: Téli ruházati vásár 30—40 SZÁZALÉKOS ÁRENGEDMÉNY AZ ÁRUHÁZAKBAN ÉS A CIPŐBOLTOKBAN Az idén már most, a tél közepén rendezi meg a ke­reskedelem a nagy téli vá­sárt. Február 3. és 17. kö­zött igen gazdag — a múlt évinél 20 száza­lékkal nagyobb — árukí­nálat várja a vásárlókat. A legkülönfélébb divatos téli ruházati cikkek vásá­rolhatók 30—40 százalékos árengedménnyel — jelen­tette be ma délelőtti sajtó- tájékoztatóján Lauthán Fe­renc, a Belkereskedelmi Minisztérium ruházati­kereskedelmi főosztályának vezetője. A vásár árualap­ja mintegy 600 millió fo­rint. A konfekciócikkek közül kabátok, férfi- és fiúpantal­lók, sínadrágok, női és leányka szövet- és műszál­ruhák, aljak és pantallók, valamint méteráru és la­kástextil szerepel a kiáru­sítási listán. Az áruházak­ban és cipőboltokban női és leányka hosszú szárú műbőrcsizmákat, női, férfi- és gyermek-bundacipőket, gumicsizmákat és hócipő­ket lehet kapni. Kötöttárukból női szinte­tikus kulik, gyapjú és banlonpulóverek, forti­es gyermek jerscypulóve- rek adják a választékot. Ezenkívül még sok más árucikk is kapható lesz a vásár idején. volt beteg, a harmadik negyedévben csupán öt. A kórházban fekvő betegek ápolási időtartama is csökken. Tavaly a budapes­ti kórházakban több mint félmillió beteget gondoztak és az ápolási idő átlagos tartama — a néhány évvel ezelőtti 18 nappal szemben — 16,7 nap volt. Az oktatási intézmények statisztikája az óvodák vo­natkozásában bizonyos elto­lódást jelez ? területi intéz­mények javára. a 450 fővárosi óvoda csaknem kétharmada — 289 intézmény —, ugyan­is területi feladatokat Iát el, míg az üzemek 161 óvodát tartanak fenn. Az intézményekben egyéb­ként összesen 32 350 gyer­meket gondoznak. A budapesti általános is­kolák növendékeinek szá­ma 153 000, egy-egy ta­nulócsoport átlagosan 29 gyermekből áll. A középis­kolákban nagyobb a zsú­foltság, az összesen 62 492 diákot 36-os átlaglétszámú tanulócsoportokban oktató ják. (MTI) MA: „SZIPERTANACSKOZAS” WASHINGTONBAN ÉLÉNKSÉG A KÖZEL-KELETI DIPLOMÁCIÁBAN New York, február 1. Gunnar Jarring, az ENSZ közel-keleti megbízottja is­mét tanácskozott Charles Yost amerikai ENSZ-dele- gátussal. Yost a tanácsko­zás után Washingtonba uta­zik, ahol ma részt vesz a nemzetbiztonsági tanács ülésén, és tájékoztatja Ni­xon elnököt arról, hogyan értékeli a' közel-keleti hely­zetet. A nemzetbiztonsági tanács mai ülésén dönt a Nixon-kormány arról, mi­lyen választ ad a négyha­talmi találkozóra vonatkozó f rancia javaslatra. Jarring az ENSZ székhe­lyén ismét élénk diplomá­ciai tevékenységet folytat; három nap alatt kétszer ta­lálkozott az amerikai dele­gátussal. A hírek szerint tárgyalt Izrael nagyköveté­vel, és valószínűleg a na­pokban találkozik Malik szovjet nagykövettel is. Nyugati diplomáciai körök érdeklődéssel várják, mi­lyen eredménnyel jár az újabb megbeszéléssorozat, különös tekintettel az újabb szovjet kezdeményezésre. Mint az A1 Ahram tegnapi száma hírül adta, Seljepin, a szovjet szakszervezeti küldöttség vezetője Kairó­ban átadta Nasszer elnök­nek Brezsnyev üzenetét. A Trybuna ludu Apró Antal könyvéről Varsó, február 1. A Trybuna Ludu mai számában terjedelmes is­mertetést közöl Apró Antal „A KGST-orszúgok gazda­sági együttműködése és a magyar népgazdaság” című könyvéről.- A lap a többi között kiemeli a könyvnek az integráció fejlesztésére, a gazdasági reformok hatá­sára és a lengyel—magyar együttműködésre vonatko­zó megállapításait. BEATMISE UTÁN — A jövő héten pedig én prédikálok a KISZ-klub ban:. PERUI OLAJGONDOK Az Egyesült Államok szankciókkal fenyeget A?. Egyesült Államok gazdasági szankciókkal fe­nyegette meg a perui kor­mányt, ha nem teljesítik az International Petroleum Co. követeléseit. Amerikai rész­ről kilátásba helyezték, hogy felfüggesztik a Peru számára nagy fontosságú gazdasági segélyt, illetve az ország részesedését a cu­korkvótából, ha hat hóna­pon belül nem jön létre megállapodás az IPC perui olajmezőinek, illetve egyéb berendezéseinek államosítá­sáról, illetve az olajválla­latnak nyújtott kártalaní­tásról. Mint ismeretes, a perui kormány a múlt évben ál­lamosította az International Petroleum Co. parinasi olajmezejét, illetve finomí­tó berendezéseit. A perui katonai kornwiyzat egyút­tal közölte, hogy a társasá­got nem kártalanítja az ál­lamosításért. LONDON 76 CENTIMÉTERT SÜLLYEDT Egy brit kormányszakér­tő szerint London évente* egynegyed hüvelyknyit, az­az körülbelül 6,4 millimé­ternyit süllyed, s ha ez így megy tovább, egy-két évti­zed alatt súlyosan fokozó­dik az alacsonyabban fekvő városrészeken az árvízve­szély. Az okok ismeretle­nek, de annyi bizonyos, hogy London egy évszázad alatt 76 centiméterrel ke­rült mélyebbre. A „Hong Kong-i“ Lengyelországban A legújabb jelentések szerint az A2 Hong-Kong 68 influenzajárvány szinte egész Lengyelországra ki­terjedt. Az egészségügyi minisztérium hivatalos köz­leménye szerint az ország­ban eddig több mint 800 000 megbetegedést regisztrál­tak. „Ez az adat azonban nem teljes, mert. nem fog­lalja magában azokat, akik nem hívtak orvost, és a fal­vakról sincs pontos kép”—• teszi hozzá a jelentés.

Next

/
Thumbnails
Contents