Esti Hírlap, 1969. november (14. évfolyam, 256-279. szám)

1969-11-01 / 256. szám

Kisajátítások Peruban , l.ituui. november 1. A perui kormány további 13 nagybirtok kisajátítását rendelte el. A kisajátítás az idén nyáron meghirdetett földreform keretében törté­nik A nagy birtokosok föld­iem termelőszövetkezetek alakulnak. XIV. évfolyam, 256. szán 1969. november 1, szombat BiÄmfe AZ ERKEL SZÍNHÁZBAN Előkészületek november 7. megünneplésére Fehér Peter. az MTI munkatársa leienti: Országszerte megkezdőd­tek az előkészületek a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 52. évforduló­jának megünneplésére: Bu­dapest népe változatos ese­ménysorozattal emlékezik a történelmi sorsfordulót hozó# 1917 hereire. Ünnepi küh-őt öli a főváros: reil«i.o„ó//ék az utói­kat, tereket, zászlókkal, trauszpacensckkcl díszí­tik a középületek hom­lokzatút, s disz kivilágítás teszi han­gulatossá us e.'.ti t árosié- pel. November ö -án. az ünnep előestéjén dr. Ajtai MHtíóS, a Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizott­ságának póttagja, a kor­mány elnökiiel' ettesc mél­tatja majd ez. ünnep ielsn- tőségét a rádióban és a te­levízióban. ugyanaznap es­te az Erkel Színház társu­lata díszelőadáson mutatja be Erkel Búnk bánját. Ezen a napon vonják fel a* állami "ászlót a Parlament előtti Kossuth téren, s 1-cn délben zenés őrség­váltással tisztelegnek a fegyveres le;t ".letek tag­jai. A gellérthegyi Felszabadu­lási Emlékműnél «tinién katonai tiszteletadás kö­zepette vonják fel a nem­zeti lobogót és u nemzet­közi munkásmozgalom vö­rös zászlaját. F. J. Tyi- tovaah, a Szovjetunió rendkívüli és meghntal- m ázott budapesti nagy­követének beszéde az ün­nep délutánján hangzik el a rádióban és a televízió­ban. 7-én délelőtt . a Szabad­ság téri emlékműnél a Ma­gyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsá­ga. a magyar forradalmi munkás-paraszt kormány és a Hazafias Népfront Országos Tanácsa rendez koszorúzást, amelyen részt vesznek vezetői politiku­saink, társadalmi életünk ismert személyiségei. A mártírhalált halt szovjet parlament.-. Oszt ipenko kapitány Budaörsi úti em­lékművénél a lágymányo­siak, a XI. kerületi üze­mek, vállalatok dolgozói koszorúznak. Elhelyezik a kegyelet vi­rágát az alberttalvai em­léktáblánál is. azon a he­lyen, ahol a felszabadító szovjet hadsereg katonái először lépték át a kerü­let határát. A pestlőrinciek az orvul meggyilkolt Steinmetz ka­pitány szobrát koszorúzzák meg. A világ első prole- tá rá Hatnának megterem­tőit üdvözlik a városrészek lakói Csillaghegyen, Óbu­dán. Csepelen, Kispesten és másutt. A sok éver szép hagyományt követve. a budapestiek íővárosszerte virággal borítják a szov­jet hősi emlékműveket. Ünnepségsorozattal em­lékeznek meg a Nagy Októ­beri Szocialista Forrada­lom 52. évfordulójáról a budapesti egyetemeken is. Az általános és középisko­lákban műsoros délutáno­kon emlékeznek meg 1917 hőseiről. az úttörők ünnepi esa- p ^gyűléseket, a kommu­nista fiatalok K1S7,- gyüléseket tartanak. A főváros mintegy 50 művelődési házának sok ezer főnyi törzsközönsége több száz rendezvényen emlékezik meg a Nagy Ok­tóberi Szocialista Forra­dalom évfordulójáról. Csaknem mindenütt színes összeállítások idézik 1917 eseményeit, Gazdag választékot kí­nálnak a rádió és a -televí­zió ünnepi műsorai is. He­tedikén reggel a televízió egyenes adás­ban ad közvetítést Moszk­vából a Vörös térről az évforduló tiszteletére rendezendő katonai dísz­szemléről és felvonulásról. füntetés Okúm Négyezer tüntető diák vette körül tegnap az ame­rikaiak egyik okinawai ka­tonai támaszpontját, tilta­kozásul az ott tárolt kémiai fegyverek miatt. A tüntetők megrohamozták a bázist, de a rendőrség szétverte őket és több tüntetőt letartózta­tott. Kairó—ííejnit. november 1. A kedvezőtlen előjeleik után reményekre jogosító fordulatot vettek a iioano- ni válság megoldását célzó erőfeszítések: a Mena egy ip- tomi hírügynökség érte­sülése szerint Jaszer Ara­fat. a palesztinéi felszaba­dj tási szervezőt vezetője egy, az összes palesíftlnai ellenállási csoportot kép­viselő delegáció élén ma Kairóba érkezik. Az értesü­lés, amelyet a Marta jól tájékozott Palesztinái for­rásból nyert, tudni véli, hogy tegnap Damaszkusz­ba n „rendkívüli fontossá­gú" ülést tartott a paleszti­néi felszabadítási szervezet végrehajtó bizottsága. Heves vita után azoknak az álláspontja győzedel­meskedett, akik egy Kai­róba küldendő magas­ít elsinki, november 1. A finn külügyminiszté­rium a tervezett össz­európai értekezlet javasolt házigazdája tegnap este közleményben foglalkozott a Varsói Szerződéshez tar­tozó országok külügymi­niszterei által Prágában (ártott tanácskozással. Ez hangoztatja: a Prágában nyilvánosságra hozott köz­lemény, arról tanúskodik, szintű delegáció gondola­tát pártolták. Nasszer elnök tegnap fo­gadta Emile Bnsztani tábor­nokot, a Kairóban időző li­banoni delegáció vezetőjét. Az A1 Ahram szerint az egyiptomi ebiók kifejtette Gyémánt­tőzsde Frankfurt, november 1. A Német Szövetségi Köz­társaság ékszerészei a jövő­ben nem külföldön vásárol­ják a gyémántokat és bri­liánsokat. Frankfurtban, 1971 elején megnyílik az NSZK első gyémánttőzsdé­je. Ez lesz a világ tizedik ilyen jellegű intézménye. hogy a szocialista országok állandóan szívükön viselik az össz-európai biztonsági értekezlet összehívását. A finn közlemény megelége­dését fejezi ki azért, hogy a Prágában kiadott záróköz- lemémy méltatja a finn kor­mány tevékenységét a biz­tonsági értekezlet összehí­vása érdekében. Ottawában élénk vissz­hangot keltett a varsói &r­tárgyalópairtnerónel;, hogy amennyiben tűzszünet jön létre a libanoni had­sereg és a Palesztinái el­lenállók kötött; ez előmozdítani a meg. egyezést a két jél között. Erdélyi Károly külügymi­niszter-helyettes nyilatko­zatot adott a Rudé Právó tudósítójának. Megállapította, hogy az európai biztonsági konferencia a mai nem­zetközi politika egyik legfontosabb kérdése. Ha figyelembe vesszük, hogy az európai országok vezetői legutóbb 1815-ben a bécsi kosigressziuson talál­koztak, akikor még inkább szükséges, hogy ismét tár­gyalóasztalhoz üljenek. — Miben látom a prágai A brootkilyni szövetségi bíróság ma hajnalban elfo­gatási parancsot adott ki Raphael Minichielli szökés­ben levő amerikai tenge­rész gyalogos tizedes és re­pülőgéprabi ó ellen, aki ma tölti be 20-ik évét. Két és fiél óvet szolgált Vietnamban és tevékenysé­gével kiérdemelte a saiga. ni kormányzat vitézség! ér- .mét, és reggel egy Kóma szágok külügyminiszterei­nek az az indítványa, hogy a közeljövőben hívják ösz- sae az össz-európai bizton­sági értekezletet. A kanadai külügyminisztérium szóvi­vője kijelentette, hogy te­kintettel a kelet—nyugati feszültség csökkentésének lehetőségére, Kanada mindig is helye­selte az ilyen értekezlet összehívását. A szóvivő emlékezett ar­ra, hogy Gromikó szovjet külügyminiszter legutóbbi ottawai látogatása során a biztonság kérdéséről hosz- szasan tanácskoztak. A külügyminisztérium szóvivője utalt arra is, hogy Kanada az elmúlt évben NATO-beli szövetsége­seit arra sürgette, hogy tegyenek pozitív lépése­ket a kelet—nyugati fe­szültség csökkentése cél­jából. A .kanadai kormány — folytatta — e kérdést íe4 kí­vánja vetni a NATO-orszá- gok képviselőinek november 5-én és 6-án Brüsszelben tartandó értekezletén — amely megelőzi a NATO miniszteri tanácsának de­cemberi értekezletét — éa kérni fogja, hogy NATO- beli szövetségesei járulja­nak hozzá az európai biz­tonsági értekezlet megtar­tásához. tanácskozás jelentőségét? Az itt képviselt európai szocialista országok kifej­tették az értekezletre vo­natkozó elképzeléseiket. Nyilatkozatukban a * ér­tekezlet tartalmával és időpontjával foglalkaa- na k. s így a világKözvéle- mény pontosabb fogal­mat alkothat magának*« európai biztonság céljá­ról. Jelenleg asz a telaidatunik, hogy a célok valóra váltá­sán m urtkálkodj unk — mondotta. környéki erdőben bujkált üldözői elől. A fiatalén über egy Baltimoréból San FrancLscóba tartó utas- szállító repülőgépre száltt fel. Nem sokkal felszállás után, kezében fegyverrel közölte a pilótákkal, hogy a géppel feltétlenül Eu­rópába akar jutni. (Folytatás az 5. oldalonj A Baross téren dolgoznak a kövérek. (Beszámolónk a 4. oldalon.) (Bozsán felvétele) REMÉNY A MEGEGYEZÉSRE I űréin! itta Kairóba érkezik Nasszer tűzszünetet sürget Libanonban Vita a palesztinai iehzabaditási szervezetben A BÉCSI KONGRESSZUS ÓTA ELŐSZÖR... Erdélyi Károly nyilatkozata a Rudé Právónak Helsinki hivatalos állásfoglalása a prágai közleményről •) KANADA LÉPÉSEKRE KÉSZÜ. A AZ ÖSSZEURÓPAI ÉRTEKEZLET ÉRDEKÉBEN Az Isteni Szeretet kápolnájába menekült Elfogták az óceánrepülő amerikai géprablót

Next

/
Thumbnails
Contents