Esti Kurir, 1933. szeptember (11. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-01 / 198. szám

/Ll ?-/5' íjy ^ / MA- SOS1" XI. évfoly 198. szám n kib. öev^< AUG. 3 1. 1 V V Budapest, 1933 HÍD a fellegekbe Egyre szembeötlőbb a különbség a nyomasztó, mindennapi gondok s ama merész és ábrándos Ígéretek között, amelyeket némely hivatalos gazdaság- politikai vezetőnk szájából hallunk. Éle­sen emlékezetünkbe vésődtek a leg­utóbbi Tyler-jelentés adatai és konklú­ziói, amelyekét minden magyar polgár közvetlenül érezhet a saját bőrén, meg­fogyatkozott pénzén, megrendült egzisz­tenciáján. Van egy államháztartásunk, melynek a deficitjét állandóan kincstári váltókkal, vagyis adósság-csinálással fe­dezzük, van' egy a monopóliumok és kartelek uralma alatt roskadozó magán- gazdaságunk, itt van kereskedelmünk és iparunk a maga kibírhatatlan adóterhei- vel, mezőgazdaságunk a maga forgótőke­hiányával, lateiner- és munkástársadal- Aunk a maga megcsappant kereseti le­hetőségével, alacsony béreivel és főként munkaalkalom-hiányával. Itt van válto­zatlanul a hírhedt agrárolló, itt vannak az egészségtelen árviszonyok — s itt van a kormányzat, az uj stilus és a gyors tempó kormánya, melynek részéről alig líallunk néha egy-egy szót arról, hogy ezeket az égető, súlyos problémákat mi­ként kívánják megoldani, de nem igen hallunk még arról sem, hogy ezekről tárgyalások folynának, tervek készülné­nek ... Viszont halljuk például Fabinyi Tiha­mér kereskedelemügyi miniszter nyilat­kozatát, melyben a Tisza-szabályozást, ’ Duna—Tisza-csatornát, a tiszafüredi, ti- szaderzsi, tiszabölyi, nagykörűi és török­szentmiklósi tiszai utakat, a tiszai hidakat s ezenfelül még egy sereg jótétet igér. Ami mind nagyon szép terv, mind na­gyon kívánatos. Nincs is ez elgondolások­nak egyéb hibájuk, mint hogy megvaló­sításukra a közel jövőben aligha fognak fedezetet találni. S ahhoz, hogy a fedezet meglegyen, ahhoz, hogy a pénzforgalom és a hitelélet megélénküljön, elsősorban éppen azoknak a kínos, szorongató prob­lémáknak megoldására volna szükség, amelyekről sem a kereskedelmi minisz­tertől, sem a többi szakminisztertől nem hallunk annyit, amennyit szeretnénk. Utóvégre például a Duna—Tisza-csatoma megépítésének gondolata eléggé régi ah­hoz, hogy ne kelljen elméletileg felfe­dezni. A közel másfél évtizedes rend­szernek, mely ma is uralkodik Magyaror­szágon, voltak évei, amikor igenis tudott volna erre pénzt előteremteni, ahogy tu­dott látványos és mutatványos produk­ciókba, lillafüredi palotaszállóra és mi­egyébre- Miért éppen most ébrednek rá a Duna—^Tisza-csatorna megépítésének fon­tosságáét? — most, amikor minden jó­zan emb\r tisztában van vele, hogy ez az alkotás, amennyire életbevágóan fontos volna az egész nemzet számára, annyira keresztülvihetetlen a közel jövőben az anyagi fedezet hiánya miatt. Csak nem becsülik le a magyar népet annyira, hogy azt hiszik, ezeknek az andalító köd-ter­veknek meglebc,'telesével el lehet vonni a figyelmét arról,'ami ma fojtogatja és ami ma vár megoldásra, még pedig a legsürgősebbre? S az épülendő hidak ... Emlékszünk még az önérzetes fogadkozásokra, me­lyekkel a két uj budapesti hid megte­remtését ígérték. Mikor érjük meg, hogy az első ember f^uk át megy Budáról Pestre? Hát még tejkor a tiszai uj hidak megszületését? T^v ynk tőle, hogy eze­ken a hidakon ái^ sak azokba az áb- rándfellegekbe veze - ut, ahonnan, fáj­dalom, aligha lehet á> agyar\ársadalom és közgazdaság igazan aktuális, fájdal­mas kérdéseit megoldani. Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY szeptember 1, péntek Lessing professzor horog* keresztes gyilkosa meg­szökött Csehszlovákiából Steidle merénylője és szöktetői is átjutottak a határon - Ausztria reméli, hogy Olaszország kiadja a szökevényeket Marlenbad, augusztus 31. (Az Esti Kurír ~tudósítójának távirata.) Szerda este fél tiz órakor a marienbadi Edelweiss-villában agyonlőtték Theodor Les- singet, a hannoveri műegyetem volt tanárát. Az ismeretlen tettes létrát támasztott a vilia falához, felkuszott Lessing szobá­jához és az ablakból két lövést adott le, amelyek közül az egyik bal halántékán érte a tanárt és behatolt az agyába. A tanár felesége a lövés zajára a szomszéd szobából elősietve, már eszméletlenül találta az urát, a tettes addigra elmenekült. Le.s- singet a mentők azonnal a kórházba vitték, ahol éjjel egy órakor kiszenvedett. A rendőrség azonnal az egész legénységet mozgósitotta s a nagy apparátussal megindí­tott nyomozás még az éjjeli órákban azzal az eredménnyel járt, hogy letartóztattak egy soffőrt, akiről az gya­nítható, hogy ő volt a tettes. A letartóztatott nevét a rendőrség titkolja. A merénylet óriási feltűnést keltett, még az éjszaka megélénkültek Marienbad utcái s a polgárok és a vendégek az utcán tárgyalták a professzor halálának körülményeit. Lessing tanár politikailag exponált szemé­lyiség. Amikor Hindenburgot 1924-ben első- izben jelölték a köztársaság elnökségére, Teodor Lessing a hannoveri miiegyetem tanára volt s a jelölés hírére cikket Irt a Pcaggr Tagblaltba, amelyben bántó kitételek is voltak Hindenburg szemé­lyére vonatkozólag. Ez annakidején nagy feltűnést keltett s Les- singnek távoznia kellett katedrájáról. A pro­fesszor Hitler uralomrajutása után. március 5-én elhagyta Németországot. Azóta Marien- badban élt, ahol leányotthont akart alapi­tatni. Az elmúlt hónapokban Csehországban előadássorozatban ismertette a németországi zsidók helyzetét. A horogkeresztes gyilkos: rovottmultu tolvaj Prága, augusztus 31. ■ (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) | A mariembadi rendőrség csütörtök délelőttre teljesen tisztázta az Edelweiss-villában elkö­vetett gyilkos merénylet körülményeit. A tettes Eckert Miksa Rudolf 34 éves drezdai születésű munkás, aki Marienbad mellett Schanz községben la­kott. Elfogni már nem tudták öt, mert si­került átszöknie a német határon. Ec • ért kitűnő lövész hírében állott s állandóan látogatta a marienbadkör- nyéki titkos nemzeti szocialista gyűlése­ket. Egy rendőrkutya vezetett a nyomára. A létrára, amelyet Eckert felmászott az Edel- weiss-villa ablakához, kötél volt erősítve, amelyet megszagoltalak egy csendőrkutyával s a kutya a szag után haladva, elvezette a csendőröket a közeli Schanz községbe Eckert házába. Tanuk is akadtak, akik láttáik, hogy Eckert az utóbbi napokban gyakran ólálkodott az Edehveiss-villa előtt. Eckert egyébként bünte­tett előéletű, a múlt évben öthónapi börtönre Ítélték, mert ellopta Maricnbadban egy fűrdőző hölgyvendég kézitáskáját. A létrát, amelyre felmászott az Edelweiss- villába, két nappal ezelőtt lopta a schanzi tűzoltók raktárából. Miután a létra oly ne­héz, hogy egy ember aligha vihette Schanz- ból Marienbadba, a rendőrség azt gyanítja, hogy bűntársai is voltak. A nyomozás lázas eréllyel folyik tovább. Steidle merénylője Olasz­országban Bécs, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Hofer Ferenc, az innsbrucki fogházból oly vakmerő módon megszöktetett osztrák nem­zeti szocialista vezér kísérőivel együtt Bozenba érkezett. Hofer és kísérői szerdán délelőtt 10 órakor lépték át az olasz határt, ahol jegyzőköny­vet vettek fel velük, majd a rendőrség tiszt­viselői Brixenbe kisérték őket. Hofer a tér­dén megsebesült, amikor a brenner—stein- bachi állomás egyik csendőre az autó után lőtt. Sebe erősen akadályozza a menésben, úgyhogy hellyel-közzel vinni kell őt. Brixenből Bozenbe kisérték Hofert és tár­saik A megszökött osztrák nemzeti szocia­lista vezér — mint mondotta — még csütörtökön repülőgépen Nürnberg- be akar menni, hogy résztvegyen az ott folyó nemzeti szo­cialista munkáspárti birodalmi kongresz- szusou. Kiadja Olaszország a szökevényeket? Bécs, augusztus 31. (Az Esti liunr tudósítójának távirata.) Hofer Ferenc innsbrucki nemzeti szocialista kerületi vezér és megszöktetöi előreláthatóan hamarosan az osztrák igazságszolgáltatás kezére kerülnek, annak ellenére, hogy vakmerő vállalkozásuk^ részben már sikerült, amennyiben egérutr nyertek üldözőik elől és átjutottak az óla határon. Valamennyi csütörtök reggeli bécsij lap féltül énül bizonyosra, vészi, hogy olasz kormány, nttMpsKhvrogkeresz szökevények felbukkannak valahol olasz te* rületen, utasítást ad letartóztatásukra és ki­adja őket az osztrák hatóságoknak, tekintet-* tel arra, hogy nem politikai menekültekről van sző, hanem olyan bűncselekmények elkövetőiről, amelyeket a legjobb akarattal sem lehet po­litikai bűncselekménynek nyilvánítani. A szökevények revolverrel és kloroformmal dolgoztak s a megtámadott fogházőröket su-, lyosan megsebesítették, amivel teljesen ki-, merítették a közönséges bűncselekmény kri­tériumait. Az igazságügyminisztérium az innsbrucki eset alkalmából körrendeletét intézett az ösz- szes igazságügyi hatóságokhoz, amelyben fel­hívja őket, tegyenek meg minden intézke­dést, nehogy hasonló esetek a jövőben is elő­fordulhassanak. Az összes fegyintézetek igazgatóságát utasították, hogy ne engedje­nek idegen személyeket a fegyintézet terüle­tére. A kapuőrségnek mindenkit szigorúan igazoltatni kell, aki az épületbe igyekszik, még abban az es’.tben is, ha egyenruhát vi­sel és fogolyszá'llitmányt hoz. Figyelmébe ajánlja az igazságügyminisz­térium a fegyházak őrszemélyzetének a fegyverhasználatról szóló előírásokat amelyek a legmesszebbmenő fegyverhaszná­latot engedélyezik az őrszemélyzet tagjainak. Általános sztrájkkal fenyegetik Kuba uj elnökét London, augusztus 31. j(Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Havannai jelentés szerint Kuba-szigetén újabb súlyos bonyodalmak keletkeztek, mert. a munkásság az uj rendszerrel is elégedetlen, Cespedez elnöknek a szociális érzék hiányát vetik szemére és általános sztrájkkal fenyegetik. Több helyütt máris sztrájkok törtek ki. Kü­lönösen a cukornád- és dohányültetvények munkásai elégedetlenek. \ V. V

Next

/
Thumbnails
Contents