Esti Kurir, 1934. augusztus (12. évfolyam, 172-192. szám)

1934-08-01 / 172. szám

MA: FRANCIA FORRADALOM Budapest, 1934 Főszerkesztő: RASSAY KAROLY augusztus 1, szerda Hindenbuvg hatdoktik Halálra Ítélte a bécsi statáriális bíróság Planettát és Holzwebert Hazaárulás és gyilkosság bűntettében mondották ki bűnös­nek Planettát - Nincs fellebbezés - Előbb Holzwebert viszik a bitófa alá, Planettának végig kell néznie Holzweber kivégzését Minden szem előre mered,., csak a káló­nak a, fal mellett állanak szobormercven, maguk elé nézve. Ottó Planetta 35 év körüli férfi. Civilnadrágban van, daróczubbonyban, cipőjében nincs cipőfűző. Mellette Franz Holzweber, a HA terrorista vehetője. — Hochverrat! Verbrecehen des Mordes! — mint egy pisztolylövés csattanása hang­Bécs, július-31.; (Az Esti Kurír kiküldött munkatársának telefonjetcntése.) Délután'félhat óra. A ka­tonai törvényszéket egészen váratlanul hív­ták össze. Mindenki arra számított, hogy csak ma reggel fog összeülni. A hir óriási iz­galmat idézett elő Bécsben. Az Alser-Strasse és a Laslen-Strasse sar­kán áll a nagy szürke épület komoran, két tüzérszázadtól körülvéve. A Landes-gericht. 'A második emeleti 9. számú tárgyalóterem­ben már minden előkészület megtörtént, hogy a katonai bíróság összeüljön és Dollfuss gyil­kosa felett ítéljen. A bírósági emelvény mel­lett jobbra és balra katonák állanak, fegyve­rükre szuronyt tűztek fel, a fal mellett mind a két bejáratnál sorfalat állnak a katonák. A padokban magasrangu tisztek, generáli­sok, bírák, külföldi hírlapírók egymás he­gyen-hátán. Itt van tíohuska, az orosz Iz- vesztija munkatársa, nagy amerikai lapok képviselői, feltűnik Knickerbocker. , ■ , Tűhegyeire hegyezett ceruzákkal lesik a pillanatot, amikor bevonul a bíróság. Fény­képezni nem szabad. Annak ellenére, hogy a tárgyalás nyilvános, a nagyközönség részére nem bocsátottak ki jegyeket. Rendőrtisztek ülnek a padokban, félgom­bolt toku revolverláskákkal. Előttem egy al­tiszt, a legénység parancsnoka, a fegyvert rézsuta tartja előttem. A barna pad szélén ülök a harmadik sorban. Az altiszt keze görcsösen markolja a puska csövét. A kép most hirtelen megremeg, halk vezényszó, a bakancsok összecsapnak, a fülledt, tikkadt tárgyalóteremben vég­sőkig pattan az izgalom. Oberwcdel altábornagy, a katonai törvény­szék elnöke lép be az ajtón. Öt követik: Bubin ezredes, Malter alezredes, Hekenast kapitány. Közöttük vonul be a bíróság: a katonai törvényszék civil bírája, aki a tár­gyalást vezeti, Kreuzhuber és Ttippy dr. ügyész. Tikkasztó csend. A zöld posztóval letakart bírósági asztal egyik sarkában ven­tillátor zümmög. Az oldalajtón bevezetik Ottó Planettát és Franz Holz­webert. mel figyelj a jelenetet. Planettára szegezödik’ mindén pillantás. —e- Planetta — szól rá Tuppy az állaim ügyész. — Maga is bevallotta, hogy két lö­vést adoft le. Sítí csend. Valaki elállitja a ventilátort. A' generális elnök kezei ökölbe szorulnak. Planetta azt mondja: nem akarta megölni a kancellárt. A lö­vés úgy szaladt ki a puskából, hogy a kancellár megérintette a fegyvert. Planetta kijelenti, parancsot adtak ki arra vonatkozólóg, hogy csal; a legvégső esetben nyúljanak fegyverhez, Ez nem áll meg, ez csak a felelősség elhárítása. izik fel a két szó.' Kreuzhuber hangja.' Dr. Führer és dr. Bruneck látják el a Planetta védelmét.. Most kapják meg az aktákat. Holzweber védője Jerzsabek dr. — Ottó Planetta ... — állandóan ismét­lődik ez a név, dr. Tuppy ügyész monoton hangon ismerteti -a vádat. Dollfuss gyilkosa a vész bíróság előtt Ottó Planetta itt áll előttem körülbelül húsz méterre, üt elemit, három polgárit végzett, 'össze főhadnagy, az egyik nővére Budapesten ment férjhez egy magyar tiszt­hez. Franz Holzweber 30 éves, három gyer­meke van. Placntta katolikus, Holzweber luteránus. Planettát gyilkossággal és hazaárulással vádolják, Holzwebert hazaárulással. Tuppv ügyész monton hangja ismétli a vá­dat. Planetta állva hallgatja. Ügyvédje int neki, hogy üljön le. Dacosan szembenéz az emelvényen ölő bírósággal: Fullasztó feSzült­kézujjark görcsösen megragadják a fegyvert, Hátra nézek. Knickerbokér kimeredt szem­Hazudik! fiam! Tipikusan osztrák biró, felfelé fésült rövid kis kese frizurája már majdnem ősz. Kerek arc) csak a szája szélén van egv egy mély keserű barázda. •— Hát -tulajdonképen miért is mentek be a kancellária épületébe? — Parancsra. — Kinek a parancsára? — -Ezt nem akarom megmondani. ,A katonák arcát nézem, amint mozdulat­lanul ájlanak a teremben. A fogukat csikor­gatják. '—' Jól Van — mondja a biró —. szóval nem akarja megmondani. Hét ide figyeljen! Maga régebben a hadseregben szolgált? — Igen. Mint törzsőrmester. — Miért csapták el magát a hadsereg kötelékéből? " ' / — Denunciáció által. — Talán azt akarja mondani, hogy azért, mert horogkeresztes nscionul-szocia- lista lett? Ebben a pillanatban Kreuzhuber barát­ságos hangja élesen vág. — Mióta tagja az NSDAP nek? - hang­zik az újabb kérdé­— 1929 óta. Dr.' Tuppy most hátrafésüli sima haját Kis fekete bajuszát idegesen simítja végig. — Hazudik! — villámlik a szeme. Egy pillanatig farkasszemet néz Planettával. — Planetta két lövést adott lé. Erre tanú nem­csak Hedriesek, hanem az egyik terrorista, egy Johann Stein nevű géplakatos — és már Holzwebert vádolja Tuppy. — 0 vezette az összeesküvőkét, ő fegyverezte le az őrséget, ő tárgyalt: < ■ Félórás szünet következik. Planettát, Holz­webert visszavezetik, újra megnyitják a tár­gyalást. .4 csönd olyan félelmetes, soha éle­temben még ilyen csendet, ilyen fülleszlő, ilyen tikkasztó csendet tárgyaláson néni ihatlottarp". . . . • . , — Oltó Planetta lépjen elő, — dörren fel egy hang, a tárgyalást vezető generális hangja.-Figyelem.. hogy lassan, „ nyugodtnp áll meg, Megbiccénti a .fejét. Mintha bicegne egy kicsit. Sötétszürke baja kuszában, össze­vissza 1 Kínzóban csapódik homlokába. '— Bűnösnek érzi magát? — Csak részben és nem a vád crt.lmé- ben ... önkéntelenül lőttem. Kreuzhuber (most egész szelíd a hangjai majdnem így szól hozzá: hát nézze csak — Két lövés... tanú ■ van rá.:. — mondja dr. Tuppy. —; A kancellár pjtón- állója, V ‘ . Hedviesek látta, amint Planetta nyugod­tan célzott és közvetlen közelből két lövéssé! térítette le ‘a kancellárt. Húsz percig vérzett..: — Tuppy hangja szinte vijjog. —' ílusz perc múlva hoztak ideiglenes kötést és minden szakértelem nél­kül valahogy bekötözték. — Röviden pattog­nak mondatai. ■ ■ • ■ ­— Elvérzett — mondja dr. Tuppy. — Mert nem segítettek rajta. Az előttem álló törzsőrmester puskája és . szuronya most rézsutosan előre lendül. A XII. évi ‘ 172. tz. 10 fillér \ t * : . > -• •• •. ’• • . , . * J 'r - * * . ■* . * . * * •: ítélet után azonnal kivégzés .. ft : t -. ■**. > -i * t ,, % • .

Next

/
Thumbnails
Contents