Esti Kurir, 1938. április (16. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

Királyi szerelem' Budapest, 1938 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY április 1, péntek ^7 7 TŐRTÉNNEK-E ERÉLYES INTÉZKEDÉSEK A BELSŐ REND BIZTOSÍTÁSÁRA A hét végére várják a kormányzati deklarációt A politikai élet eseményei SZELES. ESŐBE HAJLÓ ÍDÓ A Meteorológiai Intézet jelenti délben 12 órakor: Ma déli hőmérséklet —J—15 Celsius-fok. Várható időjárás a kő­vetkező huszonnégy órára: Élénk északnyugati szél, változó felhőzet, helyen­ként futóeső. A hőmérsék­let nem változik. a törvényjavaslatot és a közrendet illető felszólalásokra Széli József bcltigyminiszter fog válaszolni, az egyéb politikai természetű ész* revételekre és felszólalásokra pe* dig Darányi Kálmán miniszter* elnök. A miniszterelnök és a belügy* miniszter parlamenti felszólalására jövő hét közepén kerülhet sor. Da* lányi miniszterelnök egyébként ma délelőtt hosszasan tanácskozott a fA' politikai élet túlfűtött légköré­in mára határozott enyhülés állott be. Á kormánypárt egyik tekintélyes tagja jelentette ki ma délelőtt a kép- yiselöház folyosóján, hogy Rassay Károly nagy szolgálatot tett tegnapi beszédével az ország­nak és valósággal felrázta letar­giájából nemcsak a közvéleményt, hanem a kormánypártnak alkot­mányos elfogásu többségét Is. Ezek az alkotmányos felfogású kormánypárti képviselők tegnap kö- gös vacsorára gyűltek egybe az egyik belvárosi étteremben és beha­tóan megvitatták a helyzetet. Elha­tározták, hogy a legrövidebb időn belül érintkezésbe lépnek Darányi Kálmán miniszterelnökkel. Közölni fogják vele, hogy a párt tulnydmó többsége száz százalékig mögötte áll a belső rend és nyugalom biz­tosítására irányuló törekvésében, de ennek a törekvésnek most már a legerélyesebb intézkedésekben kell jelentkeznie. A' rendcsinálás előfeltételét látják abban, hogy a kormánypártnak egyetlenegy tagja se kacérkodhassék többé az ország forradalmasítására törekvő kalandorok különböző cso­portjaival, vagyis meg kell szüntetni még a látszatát is annak, mintha a kormány megtűrne bármiféle kap­csolatot ezekkel az elemekkel. > Tisztázni keli a NÉP belső helyzetét Emlékeztetnek a kormánypárti képviselők arra, hogy a lovas- berényi választási küzdelemben nemcsak Borbély-Maczky főispán neve szerepelt — mint tegnap ki­derült: hamisításban — a szélső- jobboldali jelölt támogatására ké­szült felhíváson, hanem kormány­párti képviselők neve is és mind a mai napig nem tisztázódott még, vájjon ezeknek a képviselőknek a nevét is reáhamisitották-c a felhívás­ra vagy pedig ezeknek a képviselők­nek módjában állhat annak a szélsőjobboldalnak a támogatása, amellyel szemben a kormány és pártja nyűt harcot hirdet. Nemcsak a kormánypárt többségének, ha­nem vezetőségének is az a véle­ménye, hogy a szélső jobboldali elemekkel kapcsolatot fenntartó kormány- párti képviselők helyzetét okvet­lenül tisztázni kell lés minden félreértés kizárása céljá­ból le kell vonni ezen a téren is a konzekvenciákat, A’ kormánypárti képviselők kö­rében ma délelőtt arról is beszél­jek, hogy Darányi Kálmán miniszterelnök­nek minden eszköz rendelkezé­sére áll abban az irányban, hogy a belpolitikai helyzet tisztázásá­ról, a belső rend és nyugalom feltétlen biztosításáról gondos­kodjék. Élénk feltűnést keltett egyébként a. folyosón, amikor Ulain Ferenc oda­lépett Petrovácz Gyulához és a kö­vetkezőket mondotta neki: — Ajánlok egy fogadást. Ezer pengőt adok egy pengő ellenében, hogy a képviselőház napirendjén szereplő választójogi törvény alap­ján nem fognak választatni. Petroóácz mosolyogva válaszolt: ■— Vem fogadok, mert sajnálnék akár egy pengőt is kockáztatni.. * A. kormányzati deklaráció A kormánypárt szélső jobbszár­nyának — amelyhez alig nyolc-tiz képviselőt számítanak — tagjai ma délelőtt főleg arról beszéltek, hogy a kormánypárt ma esti értekezle­tén megválasztják annak a párt- bizottságnak a tagjait, amelyet a zsidókérdés megoldásának előké­szítésére és ezzel kapcsolatos ja­vaslatok \‘dolgozására kívánnak kiküldeni. Annyi bizonyos, hogy a kormány-^ párt ma esti értekezletét nagy ér­deklődés előzi meg, mert hiszen nem tartják kizártnak Darányi Kálmán miniszterelnök felszólalá­sát és állásfoglalását a legidősze­rűbb és legfontosabb belpolitikai t kérdésekben. Az Esti Kurír már napokkal ez- ■ előtt megirta, hogy e hét végére nagyfontosságu kormányzati dekla­ráció készül. Ennek a deklaráció­nak a kérdése most minden tekin­tetben időszerűvé vált és általános az a vélemény, hogy a kormányzati deklaráció, amely­nek külsőségeiről rövidesen dön­tenek, nagy mértékben hozzá fog járulni a belpolitikai helyzet tisztázásához. Hire terjedt egyébként a folyo­són annak is, hogy Zichy János gróf levelet intézett Széchenyi György grófhoz és ebben felkérte őt arról, hogy tisztázza a keresztény- párthoz való viszonyát. A lovasbe- rényi választási küzdelemben ugyan­is Széchenyi György gróf nem a kereszténypárti, hanem a kisgazda­párti jelöltet támogatta és a keresz­ténypárt elnöksége helyénvalónak látja, hogy Széchenyi György ebben a lekintetben magyarázattal szol­gáljon. Az Esti Kurír munkatársa beszélt Széchenyi György gróffal, aki ki­jelentette, hogy Zichy János gróf le­velét még nem kapta meg és majd a levél tartalma szerint fog hatá­rozni. Holnaptól nyolcórás ülések A képviselőház holnap már nyolcórás . ülésben folytatja a vá­lasztójogi törvényjavaslat tárgyalá­sát. Az általános vita befejezését holnapra várják és arra számíta­nak, hogy miniszterelnökségen Kánya Kálmán külügyminiszterrel, majd bement a képviselőházba. A.S ujj r kormány rendeletéi í7 * Bukarest, március 31. (Orient Rádió.) Az uj kormány nyilatkozatot hozott nyilvánosságra, amely többi között a következőket mondja: Az előző kormány mélységes változást hajtott vég1-5 az állam alapzatában az ni a*‘ kotmány kidolgozásával, a az egész ország egyhanS0'3!! s váhagyott. Az uj kormánynak s épltőszellemii munkára kell vál­lalkoznia. A belpolitikai feladatok részlete- É zése során a nyilatkozat kiemeli, hogy az uj kormány racionalizálja és egyszerűsíti az állami igazgatást, I megjavítja a helyi igazgatást, bizto- 1 sitja a közpénzek felhasználásának ellenőrzését és megállapítja az igaz­gatás élén álló személyek felelőssé­gét. •' A megalakítandó legfelső gazda- i sági tanács, amely a legkiválóbb > szakembereket foglalja magában, ­több évre szóló meghatározott idő- 1 szakra munkatervet dolgoz ki. A I kormány különös gondot fordít a ; hadsereg fejlesztésére, a mezőgazda- : ság előmozdítására, a közlekedés, 1 valamint a közegészségügy javítá­sára. Folytatja a román etnikai elem színvonalának emelését. Külpolitikai téren a kormány a béke fenntartását és az ország földjének, valamint a végleges határoknak megvédését tartja . szem előtt. A külpolitika az ural­kodó legfőbb védnöksége alatt áll. Román* hagyományos sző* vetségi -s baráti kapcsolatain* támas/UMbk és barátságos vi- szojv* akar fenntartani kivétel „/íkUI valamennyi állammal —* elsősorban a szomszédállamok* kai. A nyilatkozat hangoztatja, hogy a pártérdekek mellőzésével az or* szág általános érdekeire veti a fő* súlyt A békés munka korszaka kő* vetkezik most, amelyben minden embert saját értéke szerint fognak megbecsülni. A kormány teljes eréllyel és ellő* kéltséggel lát hozzá az ország érdé* kében végzendő mu xkájához.fMTl.) Bukarest, március 31. (Orient Rádió.) Királyi rendelet jelent meg, ‘ amely kimondja, hogy nincs összeférhetetlenség valamely miniszteri állás és a Román Nem­zeti Bank kormányzói tiszte között, Ezt a megállapilást az a körülmény tette szükségessé, hogy Constanta nescut, a Nemzeti Bank kormány* zóját, ipari és kereskedelemügyi mi* niszterré nevezték ki. Egy másik királyi rendelet ko* ronatanács megalakításáról ren­delkezik. Ennek tagjait királyi rendelettel nevezik ki és az ál* lám, az egyház, a hadsereg, a hl* rályi udvar, valamint az országos közélet kiemelkedő személyiségei közül választják ki. A korona- tanács tagjainak száma utnei Pa* 1 W#

Next

/
Thumbnails
Contents