Esti Kurir, 1938. április (16. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

2 1938 április 1] EST! KURÍR t. korláthoz kötve. A koronatanács a - király elnöklőiével ülésezik. Akkor tart ütést, amikor a király szükségesnek tartja, hogy taná­csot kérjen kivételes fontosságú állami kérdésekben. A koronatanács tagjaivá a követ­kezőket nevezték ki: Miron Cristea pátriárka, Avarescu tábornagy, Prczan tábornagy, Vajtojar.u tábor­nok, Vajda-Vojvoda, Mironescu, Jorga, Anghelescu, Tatarescu, Ar- getojanu és Balif tábornok, a ko­ronájának kezelője. A politikai pártok feloszlatása Bukarest, március 31. (Orient Rádió) Királyi rendelet jelent meg, amely kimondja, hogy a politikai pártok és csoportok fel­oszlatására vonatkozó rendelkezés továbbra is fennmarad. Újabb po­litikai szervezetek a jövőben csu­pán ama feltételek és formák kö­zött alakulhatnak, amelyeket az errenézve kidolgozandó külön tör­vény állapit majd meg. (MTI) A francia sajtó véleménye Páris, március 31. A francia sajtó hűvös tartózko­dással foglalkozik a második Crii- tca-kormánnyál. A lapok utalnak arra, hogy Petrescu-Comnen uj külügyminiszter Hitler személyes barátja. A Matin megjegyzi, hogy Teo- dorescu tengerészeti és légügyi mi­niszter Párisban volt katonai at­tasé és franciabarát felfogása köz­ismert. A Journal nézete szerint az uj román kormány összetétele arra vall, hogy az uralkodó a román politika irá­nyításában egyre közvetlenebb és tevékenyebb részt fog venni. A lap egyébként az uj kormányt csak átmeneti alakulatnak te­kinti. Az Oeuvre bukaresti értesülései szerint kétségtelen, hogy a Vas­gárda aggasztó módon kezd előre­törni. A román lakosság kéthar­mada most már rokonszenvez Codreanu pártjával. A Landau-gyilkosság epilógusa a táblán A proletárdiktatúra bukása után a büntetőtörvényszék Landau Ábra­hám fővárosi borkereskedő meggyil­kolása miatt több vádlott ellen in­dult bűnvádi eljárás. Egyik vádlott volt dr. Sípos Kamilló, akit az ügyészség zsarolás és személyes sza­badság megsértésének büntette miatt Sávi fegyházra Ítélt. Sipos Kamilló büntetését kitöltötte, majd szabadu­lása után perujitási kérelmet ter­jesztett elő. Perujitási kérelmében szabálytalansággal vádolta meg az ügyben eljárt vizsgálóbírót. Az igazságügyminiszter felhatal­mazása alapján hivatalból üldözendő ytoalmazás vétsége miatt indult e*Hán eljárás dr. Sipos Kamilló el­len, aki a büntetőtörvényszék két- hónapi fogházra Ítélt. Fellebbezés folytán ma tárgyalta az ügyet a tábla. Dr Dukesz Gyula védő felszólalása után a másodfokú bíróság a törvényszék Ítéletét meg- semmisitélt'é és vádlott büntetését egyhónapi fogházra mérsékelte az­zal az indokolással, hogy a bűncse­lekmény elkövetése óta hosszú idő lelt el. Ugv a főügyészség, mint a vád­lott és védője semmiségi panaszt je­lentett be az Ítélet ellen. így a Landau-féle gyilkossági bűnügyből keletkezett rágalmazást ügyben most a Kúria mondja ki a végső ítéletet. ■> Érdekes Ítélet egy Lotz-fesknény ügyében Dr. Felméri Ernő fővárosi gya­korló ügyvéd a múlt év tavaszán egy Lotz Károly-festméngt vásárolt 900 pengő vételárért Bokor Mihály részvénytársasági igazgatótól. Elő­legül a kép vételárára, ötven pen­gőt űzetett le. A hátralékos 850 pengő megfizetését a vevő megta­gadta azzal, hogy az eladott kép nem befejezett mű, hanem csak vázlat, ezt a vételkor ö nem ismerte fel, tehát a vétel tárgyára nézve té­vedésben volt. Bokor Mihály ragaszkodott az adásvételi ügylethez s a központi járásbíróságnál beperelte Felmérit a hátralékos 850 pengős vételár iránt. A járásbíróság szakértőt ren­delt ki a festmény megvizsgálá.ia végett s a szakértő csakugyan olyan véleményt adott, hogy az eladott Lotz-kép csak vázlat. Ilyen körül­mények között a járásbíróság Bo­kor igazgatót kereseti követelésével elutasította. Fellebbezés folytán a törvény­szék dr. Barabás Ernő tanácselnök vezettv mellett tartott tárgyalás után az ilsőbirósúg ítéletét megvál­toztatta és az alperest kötelezte, hogy a Lotz-féle festmény kiadása ellenében fizessen a felperesnek 850 pengő tőkét és ennek kama­tait, valamint a felmerült perkölt­ségeket. Az Ítélet indokolása hang­súlyozza, hogy tir alperes a fest­ményt a vétel előtt megtekintette. Mindenkitől elvárható gondosság mellett az alperesnek meggyőződést kellett volna szereznie arról, hogy a festmény befejezett mü-e és mert ezt elmulasztotta, annélfogva a fest­mény befejezett jellegére vonatkozó tévedése saját hibája volt s ez ala­pon tévedés cimén az adósvételi jogügyletét megtámadni nem jogo­sulj _____ Ha vásárol, hivatkozzon az ESTI KURIR-ra! Az én lányom nem olyan Tolnai. Turav, Rádai, Kabos ^ P f "S” | Nyolc hónapra ítéltek egy orvost tiltott műtétért Éjszakai affér a mulatóban November végén a kora reggeli órákban egy Dessewffy-utcai ven­déglőben véres verekedés alkalmá­val eltűnt egy aranyóra és arany­lánc. A károsult január elején egy Hajós-utcai ékszerész kirakatá­ban meglátta óraláncát, feljelentést tett s a nyomozás ada­tai alapján a királyi ügyészség Stei- ner Sándor ügynök és Incédi Lajos iparossegéd ellen rablás büntette, Klein Sándor ékszerész ellen pedig orgazdaság büntette miatt emelt vádat. Az ügyet ma tárgyalta a bün­tetőtörvényszék Krayzell Miklós dr. tanácselnök vezetésével. Steiner Sándor tagadta bűnössé­gét és többek között igy védeke­zett: — Reggel báromig Incédi Lajos­sal és néhány professzionista labda­rugóval egy mulatóban mulattam. Reggel a portással és Incédivel el­mentünk egy Dessewffy-utcai ven­déglőbe. Egyszer csak belépett a vendéglőbe Svingula Gyula soffőr, az asztalunkhoz lépett és igy szólt: Én vagyok Big Bili. A részeg em­ber beleivott a teánkba s ez minket ffllháboritott. Szóváltás, majd vere­kedés támadt köztünk, Svingula Gyulát, aki zsebkést rántott, kitusz­koltam a kocsmából s meg is ütöt­tem, úgy hogy elesett. A kés még a kezében volt, m eg­riig tam a kezét. Az óráról és lánc­ról nem tudok semmit. Később In­cédi Lajos, akinek a pénze elfo­gyott, fölkért, hogy menjek el vele a Hajós-utcába egy ékszerész­hez, mert el akarja adni az óra- láncát. A láncot hetvenkét pen­gőért eladtuk. Mindketten szabály­szerűen igazoltuk magunkat. Incédi Lajos hasonlóan mondta el a történteket, szerinte azonban Steiner Sándor látta, amikor ő az utcán a vendéglő előtt megtalálta az aranyláncot. Klein Sándor ék­szerész tagadta, hogy az orgazda­ság bűntettét elkövette volna, iga­zoltatta az aranylánc árusítóit és napi áron vásárolta meg a fölkínált aranyat. Tanúként hallgatta ki a'törvény­szék a mulató portását, aki a ve­rekedés történetét úgy mondotta el, mint Steiner Sándor. Svingula Gyula soffőr, a bünper sértettje többek között igy vallott: — Kern voltam részeg. Amikor meglátták az aranylán­comat, kártyázni hívtak, majd veszekedést, verekedést provokál­tak. Dulakodás közben vették el az órát és a láncot. Az ügyészség Steiner Sándor el­len még orgazdaság miatt is vádat emelt, mert egy tolvaj cselédlány­tól lopott fehérneműt vett át és azt elzálogosította. Ezt a bűncselek­ményt Steiner beismerte. A perbeszédek elhangzása után a törvényszék Steiner Sándort orgaz­daság bűntettéért héthónapi bör­tönre Ítélte, Klein Sándort pedig felmentette. A törvényszék rablás helyett csupán lopást állapított meg. Az Ítélet nem jogerős. Egy sportrepülőgép kényszerleszállása A Magyar Távirati Iroda jelenti: E hó 30-án egy sportrepülőgép Tarján és Felsőgalla között eddig még bt nem derített okból kényszerleszállást haj­tott végre. A gép vezetője, Bakos La­jos, súlyosan megsérült. A M. Kir. Légügyi Hivatal a baleset okainak megállapítására megindította a vizsgálatot. x Nagyon sok ember okosan, terv­szerűen és gazdaságosan éli le az éle­tét... Tanuljunk ezektől!... Aki ren­desen akar élni, az vigyázzon a sor­sára! Keresse a szerencsét! Erősítse a bizalmit, reménységét, szerezze meg mindéhez az alapot és előfeltételt! Ezekért van a legtöbb embernek sors­jegye és sokezer ember lett így gaz­dag és boldog. Természetesen sorsjegy nélkül nem érhető el nyeremény! Áp­rilis 9-én kezdődik az uj m. kir. osz­tálysorsjáték. A szerencse útja ismét nyitva iH mindenki számára. A Kúria ma tárgyalta Múszkálni József dr. putnoki orvos magzat- elhajtási bünperét. Az orvost annak­idején fölkereste egy Lengyel Mal­vin nevű vidéki lány, akin udvarló­jának, Lengyel Józsefnek rábeszélé­sére tiltott műtétet hajtott végre. Miután a tiltott műtét kiderült, az A pestvidéki!' törvényszék Várady- tanácsa ma egy szándékos ember­ölés kísérletével vádolt maglódi hentesmester bünpörét tárgyalta. A főtárgyaláson elsősorban is ismer­tették az ügyészi vádiratot, amely szerint Bekő János maglódi hentes­mester az 1937. évi junius hó 15. napján a maglódi országúton meg­támadta a vonatról leszálló és ha­zafelé igyekvő, különváltan élő fele­ségét. Bekő — a vádirat szerint — élesre fent zsebkéssel támadt az asszonyra, akinek sikoltozására azonnal elősietett az édesapja, va­lamint az egyik férfirokona és igy egyesült erűvel sikerűit lcteper­niiik a támadó férjet, akitől elvették bicskáját, majd bűnvádi feljelentést tettek ellene a csendőrségen. Az ügyészi vádirat szándékos emberölés kísérletének bűntettével vádolta meg Bekő Já­nos maglódi hentesmestert. — En kérem, erről nem tudok semmit, — jelentette ki a mai fő- tárgyaláson a vádlott Bekő János, — most hallom először, hogy mi­vel vádolnak... Várady dr. főtárgyalási elnök figyelmeztette a vádlottat, jobban teszi, ha mindent töredelmesen be­vall. Minthogy azonban a vádlott megmaradt határozott tagadása mel­lett, az elnök intézkedésére Bekő Jánosné, a sértett asszony állt a bíróság elé s előadta a következő­ket: — Három évvel ezelőtt ismer­kedtünk össze az urammal — jelen­tette ki a meglepő eleganciával öl­tözött, csinos, fiatal nő a törvény­szék előtt —, romantikus szerelem támadt közöttünk. A szüleim ugyan­is meghívták az egyik disznóölés­hez Bekő Jánost, a jónevü hentes­mestert, akit addig én személyesen nem ismertem. Bekő már a hurka­töltésnél a fülembe súgta: «//« nem jössz hozzám feleségül, úgy leszúr­lak, mint ezt a disznóth> Nem mon­dom, ez a határozott fellépés impo­nált nekem, Bekő innen kezdve na­pos vendég lett nálunk, végül is a szüleim is beleegyeztek, hogy egy­máséi legyünk. Rövidesen meg volt az esküvő, eleinte nagyon boldogan éltünk, de később valahogyan elhi- degültünk egymástól. Külön is vál­tunk ... Bekőné ezután a vádiratban fog­laltakkal megegyezően mondta el a junius 15-iki támadás lefolyását. <*Amikor ez történt — vallotta az asszony — már mintegy nyolc hó­napja egyáltalán nem is találkoz­tam a férjemmel...» Az elnök ezután a kir. ügyész ké­relmére zárt tárgyalást rendelt el, majd rövid zárt tárgyalás után Bekő Jánosné — most már nyílt tárgya­láson — a leghatározottabb hangon kijelentette: — Az uramat annakidején én utasítottam ki a házamból, tehát nem ő kergetett el engem! — Nos — fordult az elnök újra a vádlotthoz —, ezekután is tagad? 1 — Én, kérem, megmaradok amel­lett,- hogy ebbén az ügyben soha semmiféle vádiratot vagy írást nem kaptam, kivéve a mai főtárgyalásra szóló megidézésemet — jelentette ki újra Benkő János —, úgyhogy azt hittem, tanúnak leszek meg­idézve valamilyen ügyben... orvos, a leány és udvarlója ellen megindult u bűnvádi eljárás. Az el­sőfokú bíróságok Ítéletei után a Kúria ma Muszkalai Józsefet 8 hó­napi börtönre Ítélte, Lengyel Malvin kéthónapi fogházbüntetést kapott, amelyet felfüggesztettek, mig Lein gyei Józsefet háromhónapi fogház­ra Ítélték. Az elnök az iratokból megállapí­totta, hogy Benkű János vádlottat ebben az ügyben valóban sem a csendőr­ség, sem a vizsgálóbíró egyáltalán nem hallgatta ki, vádiratot számára nem kézbesítet­tek, úgyhogy a törvényszék a mai főlárgyalás elnapolásával elrendelte az ügyben az előzetes nyomozati, illetve vizsgálati eljárás szabályszerű lefolytatását. Elfogták a kis­emberek pengős szélhámosát Tegnap este hat óra tájban izgal­mas hajsza után elfogták a kis­emberek szélhámosát, Pindur Fri­gyes 25 éves hajóellenőrt, aki 4—5 pengőkért állást árult a bu­dai dimaparii kocsmákban. Hajötiszti egyenruhában jelent meg mindig és nagyhangon azzal kérkedett, hogy bárkinek állást sze­rez, aki 5 vagy 10 pengőt bélyeg- költségekre befizet nála. Elszedle az áldozatok munkakönyvét, a pénzt zsebrevágta és többé nem mutatkozott. Tegnap délután a Krisztina-kör- uton egy Pcrlaky Zoltán nevű mű­szerész felismerte, át akarta adni a rendőrnek, de a chajóstiszt» vad futásnak eredt és csak hosszas hajsza után, amely* ben az utca népe is résztvett, si­került elfogni. Pindur Frigyest behozták a főka­pitányságra, ahol beismerte bűnét. Kiderült, hogy hétszer volt már büntetve csalás miatt, most is hamis néven, mint Hargittay Frigyes élt és igy is jelentette be magát a Ha­jós-utca 29. számú házban, ahol al­bérleti szobában lakott Több mint 70 följelentés van el­lene a rendőrségen és ezért letartóztatták az ál-hajós- tisztet, aki most nyolcadizben kerül az ügyészség Markó-utcai foghá­zába. — Emésztési kiütések a bőrűn rend­szerint hamar elmulnnk, lm hélmükö- désünket reggelenként éhgyomorra egy - egy pohár természetes ,,Ferenc József'* keseriivizzel elrendezzük- Kérdezze meg orvosát. — Folyóiratok. A Toll uj számában Zsolt Béla, Németh Andor, Fodor Jó­zsef, Hevesi András, Madarossy Zsu­zsa, Hermán Lipót, Fusi József írá­sait közli. — A Korunk Szava gróf Széchényi György és Katona Jenő szerkesztésében megjelent április 1-iki számából kiemelkedik .Taeques Ma- ritain, az Institut Catholiquc tanárának tanulmánya és Friedrich Muckermann atya cikksorozatának folytatása. Az Idő sodra rovatban Schuschnigg volt osztrák kancellárról, Imrédy Béla fel­adatáról stb. olvasunk. Ha vásárol, hivatkozzon j az ESTI KURIR-ralj jÜ RAMHITT HUH hoíeue st. moritzbbn ílUaBillr P 1 ..RENDEZ VOUS D E LITE** a legideálisabb a I téli sportbely * Március végéig főszezon A hentesmester bicskás afférje feleségével

Next

/
Thumbnails
Contents