Esti Ujság, 1938. szeptember (3. évfolyam, 197-221. szám)

1938-09-01 / 197. szám

r Mysorsjálék a ft, oldalon lapest, 1938 szeptember 1. Harmadik évf. 197. sz. Szerkesz- ' eg. kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda, Budapest, i II József-körút 5. Postatakarékpénzt. csekksz. sz. 49.927. Csütörtök Előfizetési ár egy hónapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyes szám ára hétköznap és vasárnap 10 fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási Iroda telefonja *1-444-00 A hű iánk, Németország legnagyobb lapja, a Völkischer Beobachter meg- i.itervjuvolta Imrédy Béla miniszter­elnököt. A terjedelmes cikk — amelyet most közöl az egész magyar sajtó — itthon talán meg érdekesebb, figyelmet keltőbb, mint ott, ahol megjelent. Hi­szen ebből világosan látja a magyar közvélemény is, hogy milyen őszinte szeretettel és megbecsüléssel veszi leö­rül egy hatalmas baráti nép Magyar- ország miniszterelnökét. „Ö lesz az a férfi — állapítja meg a Birodalom ve­zető orgánuma —, aki hivatali elődei, Gömbös és Darányi által a nemzet megújítása és az állam megreformálása érdekében elhatározott terveket a való­ságba fogja átültetni. Erély és mérték­tartás: ezek Imrédy egyéniségének alapvonásai.” Még nagyobb figyelmet érdemelnek a cikknek azok a részei, melyekben a miniszterelnök és Kánya Kálmán kül­ügyminiszter mondják el véleményüket a feledhetetlen németországi fogadta­tásról és az aktuális magyar sors-kér­désekről. Imrédy Béla a tárgyilagos szemlélő, de az igaz barát őszinteségé­vel állapítja meg a látottak alapján, hogy az új Németország nemcsak ko­vácsolja nagy terveit, hanem azokat meg is valósítja, láttuk a sikereket \s — úgymond — nemcsak a szándélco- kat.” Kiemeli a magyar miniszterelnök azt is. hogy az értékes megbeszélések, amely a magyar államférfiak, valamint Hitler és munkatársai között lefolytak, az aktuális politikai kérdések egész te­rületét érintették, átfogó képét nyúj­tották a német nézeteknek, de emellett lehetővé vált, hogy Magyarország gon­dolatait is kifejtsék a vendéglátók előtt. A német újságíró előtt megvilá­gította Imrédy Béla a bledi konferencia eredményeit is, kifejtve, hogy Eledben még nem kötöttek határozott meg­egyezést. Magyarország fegyverkezési egyenjogúságának formális elismerése megtörtént. Ezzel szemben a fegyveres erőszakról való lemondás nem egyéb, mint a Kellog-paktum megerősítése. A magyar közvélemény egészének felfo­gását tükrözi a miniszterelnök nyilat­kozatának az a határozott része is, amely szerint az egész megegyezés ér­téke, sikere attól függ, hogy a kis- antant államok milyen bánásmódot fognak alkalmazni a magyar kisebbsé­gekkel szemben. Kánya Kálmán kül­ügyminiszter nyilatkozatából pedig az tűnik ki, hogy világos összefüggés van egyrészt a fegyveres erőszakról való lemondás és a fegyverkezési egyen­jogúság, másrészt a kisebbségi véde­lem között. Magyarország magatartás sát természetszerűen az fogja meg­szabni, hogy a kisebbségi nyilatkozat­ban tett ígéretek mennyire fognak megtartatni. A miniszterelnök megma­gyarázta azokat az okokat is, amelyek Magyarországot arra kényszerítik, hogy a Csehszlovákiában élő magyar nép­csoporttal való bánásmódra nézve kü­lön, messzebbmenő feltételeket állít­son fel. Világos, határozott, megfontolt volt mind a két nyilatkozat. Amellett olyan őszinte, amilyen őszintén csak megértő barátok tudnak egymással szólni. A magyar közvélemény jóleső megelégedéssel veheti tudomásul, hogy Imrédy Béla személyét milyen meg- becsiÚés veszi körül a nagy baráti országban s hogy a kormányférfiak öntudatos magatartása békés úton is­mét közelebb juttatta megválás ülésük­höz a nagy magyar célokat, Anglia nem tesz diplomáciai lépést Berlinben A berlini angol követ fesztelen beszélgetésben ismerteti Hitlerrel az angol kormány álláspontját A prágai kormány további engedményeket helyez kilátásba LONDON, augusztus 31« A bizakodó hangulat mindjobban Id mélyül Londonban. Szerdán reggel az volt az általános benyomás, hogy a keddi rendkívüli miniszteri értekezlet lényegesen hozzájárult a feszültség enyhüléséhez és hogy egyelőre nem kell bonyodalmaktól tartani a cseh kérdésben. A miniszteri értekezlet nem hozott semmiféle szenzációs határozatot és most már nincs többé szó arról, hogy az angol kormány diplomáciai lépéseket tesz Berlinben és ilymódon figyelmezteti a német kormányt az angol állás­pontra. Beavatott politikai körökben úgy tudják, hogy a miniszteri értekezlet vég­leg elvetette a berlini diplomáciai lépés tervét, mert tisztában volt azzal, hogy egy ilyen lépés csak mégjobban felingerelné a német közvéleményt és nem járulna hozzá a békés légkör kialakításához, hanem ellenkezőleg csak mégjobban megnehezítené a helyzetet. Néhány reggeli lap ugyan még mindig azt írja, hogy Chamberlain (miniszter­elnök személyes üzenetet intéz Hitler kancellárhoz, illetékes helyen azonban nem erősítik meg ezeket a híreket s min­den jel arra mutat, hogy az angol minisz­terelnök est a gondolatot is elvetette. Sir Neville Henderson berlini angol nagykövet, aki kedden szintén résztvett a miniszteri értekezleten, bír szerint az­zal a megbízatással tér vissza szerdán este Berlinbe, hogy „alkalom­adtán" keresse fel Ribbentrop német külügyminisztert, vagy esetleg ma­gát Hitler kancellárt és ismertesse ve­lük fesztelen beszélgetés formájában az angol kormány véleményét a hely­zetről. Ezen túlmenően angol részről a legközr lobbi napokban semmiféle további lépést nem terveznek. A tárgyalások nem szakadtak meg A félhivatalos Times szerdai vezércikké­ben behatóan foglalkozik a cseh problé­mával és a német-angol viszony kérdésé­vel. A lap mindenekelőtt megállapítja, liogy Henderson nagykövet Berlinbe való visszatérése után hamarosan talál­kozni fog a német külpolitika felelős irányítóival és tisztázni fogja előttük az angol kormány álláspontját. Sorsdöntő minisztertanácsra mennek az angol kabinet tagjai

Next

/
Thumbnails
Contents