Magyar Filozófiai Szemle, 1964

1. szám

MAGYAR FILOZÖFIAI SZEMLE A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetének folyóirata Szerkesztő bizottság ELEK TIBOR, FUKÄSZ GYÖRGY, GEDŐ ANDRÁS, KISS ARTÚR, MÁTRAI LÁSZLÓ, MOLNÁR ERIK, PÁL LÉNÁRD, SÁNDOR PÁL, SZIGETI JÓZSEF, WIRT ÁDÁM Főszerkesztő SZIGETI JÓZSEF Technikai szerkesztő TIHANYI JÓZSEF . TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Mészáros Béla— Pécsi Tibor : A rész és egész dialektikus kölcsön viszonyának kér­dése a biológiai tudományban 1 Sipos János : A népi demokratikus forradalom magyarországi sajátosságaihoz. Hozzászólás néhány vitás kérdéshez 16 Szabó András : A freudizmus bűnözéselmélete 75 Simon Endre : A társadalom, a vallás és az erkölcs kérdései Locke tanításában ... 96 Varga Károly : Dahrendorf szabadság- és osztálykonfliktus-elmélete 126 Erhard Albrecht : Antikommunizmus — a nyugatnémet klerikális-militarista tekin­télyállam államelmélete 145 VITA Létezik-e abszolút nyugalom? (Lakó László) 155 FIGYELŐ Az elidegenedés és a totalitás hegeli kategóriáiról. Megjegyzések M. Rossi „Marx és a hegeli dialektika" c. könyvének első kötetéhez. (Rozsnyai Ervin) ..... 157 Üjabb hozzászólások a munkamegosztásról és a személyiség mindenoldalú fejlődé­séről szóló vitához (Ágh Attila) 165 ISMERTETÉS ÉS Б RÁLÁT Egyetemes filozófiatörténet (Pais István) 168 Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás (S. Molnár Edit) 172 A világ csodák nélkül (Sólyom Mihály) 175 M. Sz. Kagan: Az iparművészetről. Néhány elméleti kérdés (Garai László) 176 K. Kanthack: Nicolai Hartmann und das Ende der Ontologie (Redl Károly) .... 181 Az emberi szabadság „kimunkálása" (Licskó György) 186 G. Kropp: Marx és Engels az oktatás és a termelőmunka összekapcsolásáról és a politikai képzésről (Vass Ida) .. 190 V. I. Cserkeszov: A materialista dialektika mint logika és ismeretelmélet (Sziget­vári Sándor) 191 P. Wiedeburg: A fiatal Leibniz. A Birodalom és Európa. I. rész (Sim,onovits Ist­vánné) 195 H. M. Fataliev: A marxizmus—leninizmus és a természettudományok (Müller Antal) 199 A. Nowicki: Előadások a valláskritikáról (M—y) 200 Folyóirat ismertetések , 203 A szerkesztőség címe : A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete Budapest V., Nádor u. 18. Telefon: 126-692 A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, Budapest Y., Alkotmány u. 21

Next

/
Thumbnails
Contents