Földrajzi értesítő, 1974

1. szám

FÖLDRAJZI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FÖLDRAJZTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: DR. ASZTALOS ISTVÁN DR. ENYEDI GYÖRGY DR. MAROSI SÁNDOR (FŐSZERKESZTŐ) DR. PAPP SÁNDOR (SZERKESZTŐ) . DR. SZILÁRD JENŐ Szerkesztőség: Budapest VI., Népköztársaság útja 62. II. 204. Telefon: 116—834. 9. mellékállomás T ARÏALÛM Értekezések Dr. Fink, Julius: Krems térsége és jelentősége a Duna paleogeográfiájában 3 Dr. Beckinsale, Robert P.: A hirtelen hordalékmennyiség-változások hatása a folyó­medrekre 13 Dr. Popp, Nicolae: A Duna negyedkori fejlődéséről alkotott szintézis általános eredmé­nyei Romániában 19 Dr. Somogyi Sándor: Meder- és ártérfejlődés a Duna sárközi szakaszán az 1782 —1960 közötti térképfelvételek tükrében 27 Dr. Jvicsics Lajos: Kisminták szerepe a Duna magyarországi szakaszának szabályozá­sában . 37 Dr. Fekete György: A Duna gazdasági hasznosítása 46 Dr. Chatterjee, S. P.: A Duna-szimpózium értékelő összefoglalása 61 Kisebb közlemények Dr. Tóth József: A dél-alföldi vonzásközpontok vonzásterületeinek elhatárolása az interurbán telefonhívások alapján 55 Schöner Imre: Számítástechnikai megoldások alkalmazása a természetföldrajzi kuta­tásokban 63 Dr. Simon Imre: A számítástechnikai team összetétele és feladatai . 69 Krónika Az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 1973. évi tevékenysége (Borai Â.— Marosi S. — Szilárd J.) 73 " Beszámoló a Bqlgár Geográfusok II. Kongresszusáról (Borai A.-- Marosi S. — PécsiM. -SzilárdJ.) л 95 „Az NDK településhálózatának fejlődése" (dr. Lettrich Edit) 104 Irodalom Van Bemmelen, R. W.: Geodynamic Models. An Evaluation and a Synthesis (dr. Hé­dervári Péter)] 12 Romány Pál: A tanyarendszer ma f dr. Beluszky Pál) 17 Fodor László: Falvak a nagyváros árnyékában (dr. Beluszky Pál) 25 gtefanescu, I.: Subearpa^i dintre Susita-Zábraut §i Buzáu (dr. Berényi István — dr. Gravero Róbertné) 36 (Tartalomjegyzék folytatása a 112. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents