Fővárosi Közlöny, 1899 (10. évfolyam, 53-104. szám)

1899-06-30 / 53. szám

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA. Megjelenik minden kedden és pénteken. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egés'i évre . 6 frt. Félévre . . 3 frt. A törvényhatósági bizottság, rendes és póttagjai részére díjtalanul küldetik. Szerkesztőség : IV. ker. régi városház I. em. 18. Kiadja: Budapest székesfőváros közönsége. Felelős szerkesztő: HAJNAL ISTVÁN. A lap szétküldésére vonatkozó minden felszólnia* a kiadóhivatalhoz (újvárosháza, házinyomda) inté­zendő. Hirdetések a Fürdö-utcza 4. sz. alatti hirdetői Irodában vétetnek fol. A lakások pontos bejelentését kéri a kiadóhivatal , Tartalom: 1. A. kerületi orvosi állásra pályázók névjegyzéke. 2. Előterjesztés a gyepmesteri szolgálati utasítás tár­gyábaa. 3. Hivatalos hirdetmények és kimutatások. HIVATALOS RÉSZ. Jlz üresedésben leoö kerületi orvosi állásra pályázók névjegyzéke a következőkben tétetik közzé: • r , ­1. í)r. Laky Jlrpád, II. ker. h. ker. orvos ; szül. 51861. jan. 31-én, Közép-Bogárd, rom. kath. vallású, orvostudori oklevelet ri^ert 1893. május 13-án, tiszti orvosi minősitvényi bizonyítványt 1895. április 10-én, 1884. szept. 5-től 1885. szept. 17-ig a Rókus­kórház I. helgyógy. osztályán, 1885. szept. 17-től, 1886. márcz. 6-ig az V. orvosi osztályán és 1886. márcz. 6-tól 1886. szept. 20-ig a II. sebészeti osz­tályán orvos-gyakornok volt; 1888. április 9-tol 1898. febr. 3-ig a tiszti főorvosi hivatalban napidijas-orvos volt, azóta pedig helyettes kerületi orvos. 2. T)r. Gebliqrdt Ferencz, főv. egészségtan­tanar, egyet.' gyakornok; szül. 1872. julius 26-án, Paks, rom. kath. vallású, orvostudori oklevelet nyert Í8%. ínárcz. 28-án, középiskolai orvosi és egészség­tan tanári képesitő bizonyítványt 1896. deczember 23-án, tiszti orvosi minősítési bizonyítványt 1897. okt. 27-én, 1894. szept.-től 1895. decz. l-ig akórboncz- és kór­szövettani intézetnél díjtalan gyakornok, 1895. decz. 1-töl 1896. október 31-ig az élettani intézetnél gya­kornok volt; 1896. nov. 1-óta a belgyógyászati kó­rodán gyakornok, 1897. szept. 1-tŐJ pedig óradíjas egés z s égtan-tanár. 3. Dr. Krausz JJrthur, főv. bakteriológiai int. alorvos; szül. 1870. febr. 15-én Budapesten, izraeí. vallású, orvostudori oklevelet nyert 1897. április 30-án, középiskolai orvosi- és egészségtan-tanári képesitő bizonyítványt 1897. decz. 18-án ; 1897. jun. 1. óta bakteriolog. intézeti alorvos és 1898. jan. 1. óta az ált. munkás betegsegélyzo pénztár orvosa is. A gyep mesteri szolgálati utasítást Viola Imre tanácsnok, az elnöki B) (közegészségügyi) osz­tály vezetője a következő előterjesztés kíséretében mutatta be a tanácsnak: ; . ,, Tekintetes Tanács! - ' . j Az eln. B) ügyosztály m. évi 16.808. eln. sz. a. tett előterjesztésébén* részletesen ismertette szük­ségét és indokát annak, hogy a fővárosi gyepmes­teri telep az állati hulláknak megsemmisítésére és thermicus feldolgozására alkalmas készülékkel újon­nan berendeztessék. " Ezen berendezés külföldi nagyobb városokban több helyen alkalmazásban van, a mely városok ezen berendezéssel nemcsak azt érik el, hogy megfelelő készülékek segélyével az állati hullákban netalán létező ragály-anyagokat teljes biztossággal meg­semmisítik, hanem még a hullákból az összes zsir és nitrogén tartalmú ipari és mezőgazdasági ezélokra felhasználható és értékesíthető anyagokat kivonják és ezen értékesítés útján a berendezés üzeméből az üzem-költségek megtérülésén felül még tiszta hasz-­not is nyernek, mint például Hamburgban az 18941 év folyamán 219 munkanapon két Podewils-féle desinfectorral 649.360 kgnnot dolgoztak fel. Ebből az anyagból nyertek 161.310 kgr. azaz 24'88 0/o. trágyaport és 60.530 kgr. azaz 9'33 0/o zsirt. Az üzleti eredmény ez idő alatt a következő volt: Bevétel zsir eladásából . . 28.934 m. 26 fill. ' Trágyaporból 16.714 „ 90 „ 6.593 Bőrök, szőrök, vasak stb Összesen . Kiadások: A gondnok fizetése . . Átalány munkabérekre . Felügyelő gépészek bére Kőszén 6.685 Uj berendezések .... Utczai és szállítási költség Összesen . Bevétel Bevételi többlet 20 51.729 m. 36 fill. 2.380 Hl. — fill. 15.754 97 ii 4.593 11 _ ii" 6.685 ii 45 ii 5.069 ii 22 ii 2.718 47 ii 37.201 m. 11 fill. 51.729 ii 36 ii 14.528 m. 25 fill. * Ezen előterjesztés, valamint a gyepinesteri telep berendezése tárgyában készült szabályrendeleti tervezet közöl­tetett a Fővárosi Közlöny f. évi 45. számában.

Next

/
Thumbnails
Contents