Fővárosi Közlöny, 1926 (37. évfolyam, 29-54. szám)

1926-07-02 / 29. szám

1926. július 2. 29. szám. FŐVÁROSI KÖZLÖNY rr r BUDAPEST • SZEKESFOVAROS • HIVATALOS • LAPJA XXXVII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN XXXVII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 300.000 korona, félévre 150.000 korona, negyedévre 85.000 korona, egyes szám ára ívenként 1700 korona. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, 1V» emelet 232. szám. • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész. Elnöki ügyosztály, I. emelet 100. Bzám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére + * + vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ••••••••••••• Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának 1926. június 24-én (csütörtökön), 25-én (pén­teken) és 30-án (szerdán) tartott folytatólagos rendes közgyűlése Második nap. — 1926. június 24. csütörtök. — (A közgyűlés kezdődik délután 4 óra 20 perckor.) (Az elnöki széket Ripka Ferenc főpolgármester foglalja el.) Elnök: A folytatólagos rendes közgyűlést meg­nyitom és a megjelent tagokat üdvözlöm. A jegyző­könyv hitelesítésére felkérem Bayer Antal, Déri Ferenc, Glücksthal Samu, bibithi Horváth János, Hunkár Géza, Nagy Andor, Steinherz Simon, Stern Sándor, Sterbinszky Lipót és Zala Zsigmond biz. tag urakat, a tanács részéről pedig Liber Endre tanácsnok urat. Mély megilletődéssel jelentem a t. közgyűlés­nek, hogy dr. Hainiss Géza, a Szent István-köz­kórház igazgató-főorvosa, volt törvényhatósági biz. tag ma hajnalban meghalt. A megboldogult elévülhetetlen érdemeket szer­zett a székesfőváros r közkórházainak európai nívóra való emelésében. Úgyis mint orvos, úgyis mint törvényhatósági bizottsági tag, minden erejével és minden alkalommal oda törekedett, hogy a székes­főváros közegészségügyét fejlessze, ezirányban a közgyűlésen többirányú indítványt is tett, amelyek a közgyűlés által elfogadva, a köznek igen nagy hasznára váltak. Javasolom, hogy a megboldogult emlékét a mai ülés jegyzőkönyvében örökítsük meg. (Helyeslés.) T. Közgyűlés! Napirend előtt a polgármester úr kíván szólni. (Halljuk! Halljuk!) Sipöcz Jenő polgármester: T. Közgyűlés! Néhány szóval akarok megemlékezni azokról az elemi eseményekről, amelyek a főváros lakosságát nyugta­lanságban tartják, nevezetesen a Duna nagymérvű áradásáról, valamint a tegnapi felhőszakadás okozat károkról. (Halljuk! Halljuk!) Amint már tegnap jeleztem, a Duna áradása ezidőszerint komoly árvízveszedelemmel nem fenyeget, a kulmináció szombatra várható, cirka 6-40 méter vízállással. (Mozgás.) Ez még nem olyan magas, hogy a lakosságot és a fővárost komolyan veszé­lyeztethetné. Egyébként az összes partvédelmi intéz­kedések — úgy, amint azt már jeleztem — meg­történtek . . . (Helyeslés.) Klár Zoltán: Úgy van, kint is voltam. Sipöcz Jenő polgármester: . . . úgy hogy ebben a tekintetben a főváros lakosságának semmi aggo­dalomra nincs oka. Komolyabb veszélyt hozott a tegnapi nagy felhőszakadás, amely délután óriási mennyiségű vizet zúdított le a fővárosra olyan nagymértékben, hogy évek óta nem emlékeznek ilyen óriási nagy felhő­szakadásra. Ez a fővárosnak azokon a területein, amelyek mélyebben feküsznek, tényleg súlyos károkat idézett elő, főleg annak folytán, hogy a már hetek óta tartó esőzés miatt a talaj úgyis meglehetősen telítve van és így a leeső óriási vízmennyiséget a normálisra méretezett csatornák nem tudták fennakadás nélkül levezetni. Különösen az úgynevezett telepek, mint a Suhajda-telep, az Auguszta telep, a Mária Valéria­telep és a Zita-telep voltak azok, amelyeket külö­nösebben veszélyeztetett az esőnek a hatása. Még tegnap a közgyűlés után magam is ki­mentem a tiszti főorvos úrral és Liber tanácsnok úrral és az egyes telepeket megnéztük, megvizsgáltuk s utasítást adtam arra vonatkozólag, hogy mára egy bizottság ott rendszeres helyszíni szemlét tartson

Next

/
Thumbnails
Contents