Fővárosi Közlöny, 1927 (38. évfolyam, 29-45. szám)

1927-06-24 / 29. szám

1927. június 24. 29. szám. BUDAPEST • SZÉKESFŐVÁROS • HIVATALOS • LAPJA XXXVIII. ÉVFOLYAM MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN XXXVIII. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 pengő, félévre 14 pengő, negyedévre 8 pengő, egyes szám ára ívenként 16 fillér. •SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, 1 Va emelet 232. szám. • KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész. Elnöki ügyosztály, I. em. 103. szám. • • • Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, • valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. •••••••••••••••••••• Budapest székesfőváros törvényhatósági bizottságának 1927. június 20-án (hétfőn) tartott rendkívüli közgyűlése (A közgyűlés kezdődik Ripka Ferenc főpolgár­mester elnöklete alatt délután 5 óra 15 perckor.) Elnök: A mai napra egybehívott rendkívüli köz­gyűlést megnyitom és a megjelent tagokat üdvözlöm. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Alpár Ignác, Deutsch Mór, Gaár Vilmos, Földvári Béla, Kakujay Károly, Magyar Miklós, Pakányi Ferenc, Szigeti János, Steinherz Simon és Stern Sándor törvényhatósági biz. tag urakat, a tanács részéről pedig Borvendég Ferenc tanácsnok urat. Távolmaradását kimentette Bayer Antal biz. tag úr. Bejelentem a t. közgyűlésnek, hogy Bittér Illés biz. tag úr egyheti, Blieszner Ágoston biz. tag úr kétheti, Halász Manó, Tkalcsesz János és Nagy István biz. tag urak két-kéthavi szabadságot kérnek a közgyűléstől. Méltóztatik a kért szabadságot megadni. (Helyeslés.) Mély részvéttel emlékezem meg dr. Hám Antal m. kir. kormányfőtanácsos, felsőházi tag, piarista rendfőnökről, aki ma reggel 63 éves korában elhúnyt. Budapest székesfőváros kulturája sokat köszönhet annak a Rendnek, melynek ő volt a vezetője. A ko­moly tudományos képzés nemes emberiességgel páro­sul gimnáziumaikban, ahol a közélet számos kitűnő­sége nyerte tudását és jellemének képzését. Az elhúnyt annak a tiszta keresztény szellemnek volt a képviselője, mely épít és megért és az emberből a nemes tartal­mat váltja ki. Indítványozom, hogy rendfőnökük elhúnyta al­kalmával a Piarista Rendnek fejezze ki részvétét írásban a törvényhatósági bizottság. (Helyeslés.) Szintén kegyelettel kell megemlékeznem egy volt érdemes törvényhatósági bizottsági tagnak, jelen­leg póttagnak elhunytáról, akit egyéb polgári érdemei is méltóvá tesznek arra, hogy róla is megemlékezzünk. Kronberger József, a Ferenc József-rend lovagja el­húnyt és ma délután temetik. A közélet derék munkása volt, akit különösen áldásos jótékonysága tett kerü­letében emlékezetessé. Indítványozom, hogy emlékét mai közgyűlésünk jegyzőkönyvében örökítsük meg és a törvényhatósági bizottság fejezze ki részvétét írásban a családnak. (Helyeslés.) Bejelentem, hogy a mai rendkívüli közgyűlést dr. Kozma Jenő biz. tagnak és társainak az ügyrend 1. §. 2. bekezdése alapján előterjesztett kívánságára hívtam egybe. A rendkívüli közgyűlés tárgya a közlekedési problémák sürgős megvitatása, továbbá az Autóbusz­üzemnek a BSzKRT-ba való beolvasztására vonatkozó közgyűlési határozat megváltoztatása és 100 drb autóbusz sürgős rendelése ügyében előterjesztett indítványának tárgyalása. Felkérem a tanácsnok-főjegyző urat, hogy a bejegyzett interpellációk és indítványok sorrendjét és tárgyát felolvasni szíveskedjék. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző felolvassa a bejegyzett interpellációkat és indítványokat. Elnök: Az interpellációkra, illetőleg az indít­ványokra ügyrendszerinti időben, este V28 órakor fogunk áttérni. Következik a napirend. Az indítványozó urak nevében Kozma Jenő biz. tag úr fogja megindokolni indítványát és ezután határoz a közgyűlés afelett, hogy kívánja-e az indít­ványt tárgyalni vagy sem. Amennyiben nem kívánja tárgyalni, kiadatik a tanácsnak, amennyiben kívánja, következnek hozzá a felszólalások. Kozma Jenő biz. tag urat illeti a szó. (Halljuk! Halljuk!) Kozma Jenő: T. Közgyűlés I Szokatlan rend­kívüli közgyűlés . . .

Next

/
Thumbnails
Contents