Fővárosi Közlöny, 1928 (39. évfolyam, 39-62. szám)

1928-06-26 / 39. szám

3SM mm KÖZLÖNY BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN ELŐFIZETÉSI ÁR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P, egyes szám ára ívenként 16 fillér. SZERKESZTŐSÉG: IV., Központi városház, 1 emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-atcai rész., I. em. 114. szám. Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő' Tart Oldal Bizottsági ülések: A középítési bizottság ülése június 12-én 1771 A lakásügyi bizottság ülése június 15-én 1778 Személyi ügyek: Új szakorvosok 1798 Áthelyezés 1798 alom. Oldal Az igazolóválasztmány határozata 1798 Általános rész: A balatonkenesei üdülőtelep második szállójának fel­avatása 1799 Hivatalos hirdetések 1801 Az 1928. június 27-iki közgyűlés tárgyainak ismer­tetésénél nyomdai eltördelés folytán a Fővárosi Közlöny 38. számában az 1747. lap elejére helytelenül került az a) és b) felsorolás. Ez a két sor az 1742. oldalon levő ismer­tető szöveg elé a c) pont fölé tartozik. < BIZOTTSÁGI^ ÜLÉSEK. A középítési bizottság ülése. — 1928. június 12-én. — (A napirend fontosabb tárgyai: Az élelmiszernagyvásár­telep elhelyezése. — Az autóbuszüzem központi garázsa. — A Bécsi-út mellett új útvonal szabályozása.) A középítési bizottság folyó évi június 12-én, délután %6-kor ülést tartott Buzáth János alpolgár­mester elnöklete alatt. Előadók voltak Vajna Ede tanácsnok és Csármann Ferenc műszaki főtanácsos. .Elnök az ülést megnyitván, üdvözli a megjelen­teket. Bejelenti, hogy Becsey Antal biz. tag, aki vidéken tartózkodik, távolmaradását kimentette. A legutóbbi ülés óta változások állottak be a bizott­ság tagjainak sorában, Czabalay Kálmán tagságának megszűnése, GrindI Károly elhalálozása és Tarr Béla lemondása folytán, akik helyére a törvényhatósági bizottság Fóttíi Vilmos, Vitéz Aladár és Rakovszky Iván törvényhatósági biz. tagokat küldötte ki a bizottságba. Őszinte barátsággal üdvözli az újonnan megválasztott és elsőízben megjelent tagokat, kéri, hogy a bizottságot súlyos feladataiban szokott buz­galmukkal támogassák. Különösen kívánja kiemelni Rakovszky Iván biz. tagnak, a közmunkatanács elnökének megjelenését a bizottság ülésén. Óriási nagy jelentősége van annak, hogy a főváros az ő köz­munkáinak, közműveinek, összes középítési tevékeny­ségének lebonyolításában a közmunkák tanácsával egyetértésben, megfelelő összhangban működjék. Ebben a tekintetben igen szerencsésnek és örven­detesnek mondhatja a választást, amely Rakovszky Iván személyében érte a bizottságot, amennyiben még belügyminiszter korában is a főváros ügyei iránt olyan megértést, olyan szeretetet és ragaszkodást tanúsított, hogy teljes reményük van arra, hogy az ő tapasz­talatait különösen közigazgatási ügyekben ebben az új minőségében is úgy hivatala élén, mint biz. tag minőségében a törvényhatóságban és ebben a bizott­ságban is mindig csak a köz, a főváros javára fogja érvényesíteni. Ebben a tiszta meggyőződésben üd­vözli és kéri, hogy a főváros ügyeiben hasonló buz­galommal és lelkesedéssel működjék közre tovább is úgy, mint eddig. (Élénk helyeslés és taps.) Napirend előtt (A margitszigeti belépődíjak leszállítása.) Büchler József: Az üdvözlés után éppen helyén­valónak találja, számított is rá, hogy a Közmunkák Tanácsának elnöke jelen lesz az ülésen, ezért szóvá akarja tenni a Margitsziget dolgát. Hallatlan bot­ránynak tartja, hogy olyan magas belépődíjak mellett, aminő magas belépődíjakat most a Közmunkák Taná­csának égisze alá tartozó Margitszigeti Részvény­társaság szed a publikumtól, már jó régen kizárták azokat a kategóriákat, amelyeket a törvényhatóság­ban ő képvisel. Ha egy munkás a családjával, csak két gyermeket számítva, be akar menni a Margit­szigetre, csak a belépődíj minimálisan körülbelül két pengőbe kerül. Sterbinszky Lipót: Egynapi munkabér. Büchler József: De ezzel nemcsak a munkáso­kat látja kizárva a Margitszigetről, hanem a közép­osztályt, a tisztviselő kategóriákat, a kisiparosokat és kiskereskedőket is. Azt látja, hogy mióta a Margit­szigeti Részvénytársaság elnöki székében Rakovszky Iván ül, azóta a Margitsziget egy exkluzív társaság­nak vált a szórakozóhelyévé, oda más nem mehet be, mint olyanok, akik lovaspolót, golfot játszanak,

Next

/
Thumbnails
Contents