Fővárosi Közlöny, 1935 (46. évfolyam, 1-29. szám)

1935-01-04 / 1. szám

1935. január 4. ,'Qq ' ^ _ _ M XLVI. évfolyam, 1. szám. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, 1 % emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, I. em. 110. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐFIZETÉSI AR: egész évre 28 P, félévre 14 P, negyedévre 8 P. Egyes szám ára ívenként 16 fillér. TARTALOM. Oldal Kormányzói megerősítés 1 Polgármesteri rendeletek: A székesfőváros 1 £35. évi gazdálkodásának pénzügyi ellenőrzése 1 A vasúti félárújegy váltására jogosító igazol­ványoknak az 1935. évre való érvényesítése 2 Az ínségenyhítő akció útján ebédsegélyben részesülő iskolásgyermekek felügyelete 4 Bizottsági ülések : A polgármesteri XI. (városgazdasági) ügy­osztály szakbizottságának ülése 1934. évi december hó 18.-án 6 Oldal A Fővárosi Közmunkák Tanácsának közleményei: Az Építésügyi Szabályzattal szemben meg­állapított könnyítések hatályának meg­hosszabbítása 7 Személyi ügyek : Kinevezések 7 Megbízatások 7 Áthelyezések 7 Általános rész: Lapterjesztési engedély visszavonása 8 Engedély gépjárómű-vállalatra 8 Ingatlanforgalom 8 Hivatalos hirdetések 9 Kormányzói megerősítés. A Budapesti Közlöny 1935. évi január hó 4-iki száma közli, hogy a Kormányzó Úr Őfő­méltósága folyó évi január hó 2.-án kelt leg­felsőbb elhatározásával a magyar királyi belügy­miniszter előterjesztésére Szendy Károlyt, Buda­pest székesfőváros megválasztott polgármesterét az 1934. évi XII. t.-c. 13. §-ának (8) bekezdése értelmében ezen állásában megerősíteni méltóz­tatott. Polgármesteri rendeletek. A székesfőváros 1935. évi gazdálkodásának pénzügyi ellenőrzése. A h. polgármester 1934. évi december hó 20.-án 208.808/1934. szám alatt a következő rendeletet adta ki: A székesfőváros községi háztartásának pénz­ügyi egyensúlya érdekében az 1935. évben is szükségesnek tartom a háztartási költségvetés végrehajtásának fokozottabb pénzügyi ellenőrzését. Mindenekelőtt felhívom a hitelek felhasz­nálásával foglalkozó hivatalvezetők és alkal­mazottak figyelmét arra, hogy a törvényható­sági bizottság közgyűlése az 1935. évi költség­vetést megállapító 347/1934. kgy. sz. határoza­tával a hiteleket a polgármester által előterjesz­tett 1935. évi előirányzathoz képest átlagban mintegy 10%-kal csökkentette s épen ezért az 1935. évi költségvetés hiteleit 10%-kal zárolni nem kívánom. Ugyanezen okból a megrendelések és határozatoknak a polgármesteri VI. (pénz­ügyi) ügyosztály által való láttamozása is elmarad. Az 1935. évi költségvetésbe felvett hitelek fel­használását tehát az előbb mondottak szigorú szemmeltartásával kell elkezdeni. Előre kijelen­tem, hogy az 1935. év végén mutatkozó esetleges túlkiadásokat csakis a legindokoltabb esetekben jogom igazoltaknak eljogadni s akkor, ha azt már előzetesen bejelentették. Egyébként az ellenőrzés tekintetében az alábbi részletes utasításokat adom : 1. Minden olyan előterjesztést, amely az 1935. évi költségvetésben előirányzott bevéte­leknek az előirányzattal szemben való csökkenését vonhatja maga utan, vagy díjszabások, bérek stb. leszállítását foglalja magában, csakis a polgármesteri VI. (pénzügyi) ügyosztály meg­hallgatása s írásbeli véleményének megadása után bocsátható a csoportvezető alpolgármester urak, majd aláírásom alá. 2. Az 1935. évi költségvetésbe felvett hiteleket általában 12 havi egyenlő részletben szabad felhasználni, feltéve, hogy törvény, minisz­teri rendelet, szabályrendelet, közgyűlési hatá­rozat, polgármesteri rendelet, vagy magánjogi szerződés másként nem rendelkezik. 3. Az 1935. évi költségvetésbe felvett hitelek felhasználását illetően az egyes kiadási tételek szövegét szorosan kell magyarázni s a hite­leket nem lehet oly célra felhasználni, amely a kiadási tételek szövegének kiterjesztő magyará­zata folytán volna csak lehetséges. 4. Az 1935. évi költségvetésbe felvett dologi kiadásokra, főleg a berendezési és fel­szerelési tárgyakra (bútor, kályha, ágynemű,

Next

/
Thumbnails
Contents