Fővárosi Közlöny, 1937 (48. évfolyam, 23-50. szám)

1937-05-04 / 23. szám

1937. május 4. H HYIiOSlIiOZ LOW W XLVIII. évfolyam 23. szám. « 9. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK KEDDEN VAGY PÉNTEKEN SZERKESZTŐSÉG: IV. ker., Központi városház, 1% emelet 232. szám. KIADÓHIVATAL: Központi városház, Városház-utcai rész, földszint 8. szám. — Hirdetéseket a Fővárosi Közlöny részére felvesz a kiadóhivatal, ahová a lap szétküldésére vonatkozó minden felszólalás, valamint a lakások pontos bejelentése is intézendő. ELŐF IZETÉS I AR : egész évre 42 P, félévre 22 P, negyedévre 12 P, havonta 4 P. Egyes szám ára ívenként 30 fillér. TARTALOM Oldal Oldal Bizottsági ülések : Nyugdíjazások 742 A polgármesteri VI. (pénzügyi) ügyosztály szak- Tanügyi nyugdíjazások 742 bizottságának ülései április hó 16.-án és 19.-én 695 A kerületi elüljárók értekezletei 739 Ingatlanforgalom 742 Személyi ügyek : Áthelyezések 741 Hivatalos hirdetések , 743 BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK. A polgármesteri VI. (pénzügyi) ügyosztály szakbizottságának ülései. I. — 1937. évi április hó 16.-án. — A polgármesteri VI. (pénzügyi) ügyosztály szakbizottsága folyó évi április hó 16.-án (pénteken) délelőtt Lamotte Károly alpolgármester, majd Karafiáth Jenő m. kir. titkos tanácsos, főpolgár­mester elnöklete alatt ülést tar.ott. Elnök : Van szerencsém a pénzügyi szakbizott­ság mai napra egybehívott ülését megnyitni és a megjelent biz. tagokat szívélyesen üdvözölni. A napirend 17. pontjaképen pótlólag felvettem az Országos Ügyvédotthon Egyesület részére székes­fővárosi telek végleges használatára való átengedés ügyében tett előterjesztést ; a napirend 18. pontja­képen pedig a székesfővárosi szeméttelep kiegészí­tése és az odavezető vasútvonal területének meg­vétele ügyében tett előterjesztést; 19. pontjául pedig a Budapest—Herminamező róm. kat. plébá­nialak felépítésére vonatkozó előterjesztést. Fel­vettem továbbá napirendre és pedig a napirend 20. pontjául a póthitelekre vonatkozó előterjesztést. Az erre vonatkozó értesítést voltam bátor a mélyen tisztelt szakbizottsági tag uraknak szétküldeni. Vagyok bátor bejelenteni, hogy a napirend 18. pontjaképen szereplő és a székesfővárosi szemét­telep terülétének kiegészítése és az odavezető vasútvonal területének megvétele ügyében pótlólag tett előterjesztést további előkészítés végett az illetékes ügyosztálynak visszaadtam úgy, hogy ezt a tárgyat ma nem tudjuk tárgyalni. Mielőtt a napirendre áttérnénk, méltóztassék megengedni nekem, hogy melegen köszöntsem Bessenyey Zénó biz. tag urat (Élénk éljenzéí.) abból az alkalomból, hogy a Kormányzó Dr Őfőméltósága őt a m. kir. titkos^ tanácsosi méltó­sággal kitüntetni kegyeskedett. (Éljenzés.) Őexcellenciája alig két esztendeje tagja a törvényhatósági bizottságnak és a pénzügyi bizott­ságnak és azt hiszem, mindnyájan egyetértünk abban, hogy ezalatt az idő alatt tekintélyre és nép­szerűségre tett szert. Ezt főleg annak köszönheti, hogy mindenkor megbecsülte és egyéni szeretetre­méltóságával foglalkozott a bizottság minden egyes tagjával, pártállásra való tekintet nélkül, az ügyek­ben pedig komoly és objektív felszólalásaival segí­tette azoknak helyes elintézését. Másfél esztendő óta, amióta egy társható­ságnak, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke lett, ebbeli minőségében is a főváros iránti hallatlan szeretetének és rendkívül gyors és agilis intézkedé­seinek adta tanújelét úgy, hogy rövid működése alatt ez az intézmény jelentős létesítményekkel gazdagította a székesfővárost. Külön érdeme Őexcellenciájának az is, hogy mint a Közmunkatanács elnöke, az ügyek elintézé­sében a székesfőváros autonómiájával a legteljesebb harmóniát igyekezett fenntartani és biztosítani. Én meleg szeretettel köszöntöm őt a pénzügyi bizottság nevében magas kitüntetése alkalmából, s kívánom, kisérje Isten áldása további működését. (Élénk éljenzés.) Bessenyey Zénó: Mélyen tisztelt Közgyűlés! Hálás szívvel köszönöm meg azokat a szíves üdvözlő szavakat, amelyeket az elnöklő alpolgármester úr a mélyen tisztelt bizottság igen megtisztelő helyes­lése mellett hozzám intézett. (Helyeslés.) Rendkívül nagy örömömre szolgál az, ha a székesfőváros közönségének és az igen t. pénzügyi bizottságnak a legnagyobb megelégedésére tölt­hettem el a lefolyt időt a Közmunkák Tanácsa elnöki székében. Hogy sikerült elérnünk azt az eredményt, amit eddig felmutathattunk és a következő eredményeket sikerült megalapoz-

Next

/
Thumbnails
Contents