Friss Ujság, 1920. szeptember (25. évfolyam, 207-231. szám)

1920-09-16 / 219. szám

Fi?To frrsiv '1920. szöpíemíer fi> Közgazdaság Angol-Magyar Posztó- és Textiike- reskedelrai rí- cég aiatt Budapesten, a Wiener Kommerzialbank közreműkö­désével, 12 millió korona tőkével vál­lalat alakult, amely angol posztóáruk behozatalával íog foglalkozni. Angol posztógyárosok a részvénytársaságnál szintén érdekeltséget vállaltak. A vál­lalat vezetői Köstler Henrik vezérigaz­gató és Szigeti Imre ügyvezető igaz­gató. Rimatnurányl-Salgótarjáni Vasmű Kt. legutóbbi igazgatósági ülésén az 1918— 19. és 1919—20. üzleti évek egyesitett mérlegét előterjesztették és az jóváha­gyást nyert. A zárlat 8,941.811 K fi9 fillér tiszta nyereséget mutat föl. — Az igazgatóság a közgyűlésnek az 1918— 19-ik íizletévre 40 millió részvénytőkére 5 százalékos osztalékul részvényenkint 10 K, az 1919—20. üzletévre pedig a fölemelt 50 millió korona részvénytőke után 7 százalékos osztalékul részvé­nyenként 14 korona kifizetését fogja javasolni. Az értéktőzsde. A mai üzlet szilárd irányzatú volt és az árak legnagyobb­részt tovább haladtak felfelé. Ma ve­zette be az Általános Takarékpénztár az Egyesült faipari részvényeket, ame­lyek 1200-tól 1350-ig emelkedtek. Jegy­zések: Magyar hitel 1700—20, Állam- vasút 3850—25, Salgó 6530—600, Ganz 16,300—200, Rima 3420-50, Olaj 3725— 75, Csáky 1140—42. Mercur 490—500, Magyar-olasz 493—500, Athenaeum 2680—580, Papir 2870, Atlantica 6800, Nasici 13.050—12.12950. Közúti 1530— 496, Városi 545—50, Déli 1428—390. REGEN Y. A sárga ház lakója. BÍ'NÜGY! REGÉNY. Irta: Gim. 70 — Különböző szinü é's nagyságú levélpapirosokat használunk ilyen esetben — szólt Szedlák — mert bi­zonyos körülmények között gyanút kelthtine három egyforma külsejű j búcsúlevél azonos szöveggel. Kép-! zeljék ei például az urak, hogy vala-! melyikük, rajtam kívül eső okokból, j megunja az életét és öngyilkossá j lesz és nehány nap múlva ugyanerre! a végzetes elhatározásra jut vala-j melyik másik társuk, aki teljesen ha­sonló levélpapíron búcsúzik hozzá­tartozóitól. Szóval... — Szóval — szakította félbe a ta­nár Szedlák szavait — mondja meg urának és parancsolójának, hogy én ezt a levelet, se ehhez hasonló sem­miféle kötelezvényt aláirni nem fo­gok mindaddig, amig nem tudom, hogy milyen aljas feladatokra akar­nak engem felha'sználni. Azt hiszem, hogy a barátaimnak is ez az állás­pontjuk ... Szedlák nyugodt hangon vála­szolt: — Ebben a pillanatban és az adott helyzetben igazán nem az a fontos uraim, hogy mi az önök álláspontja, hanem az, hogy melyek azok az esz­közök, amelyek az önök rendelkezé­sére állanak, hogy álláspontjuknak érvényt tudjanak szerezni. De ne feledkezzenek meg egy pillanatig sem arról, hogy mindaddig, amig en­nek a háznak a falai között vannak, igazán mellékes, hogy aláirják-e ezt a kötelezvényt, vagy sem. A tanár felpattant helyéről és az izgalomtól elszorult torokkal kiál­totta : — Ez nyílt vallomás amellett, hogy banditák kezei közé jutottunk. Szedlák elmosolyodott. A hatal­mas, szinte gépszerü mozdulatokkal vitatkozó és gesztikuláló ember le­gyintett a kezével és válasz helyett letette az asztalra a három levelet. — Én — szólt erélyesen — telje­sítem a kötelességemet. Önök. ha úgy tetszik, aláírják ezt a kötelez­vényt és akkor jó barátok leszünk, (Folytatjuk.) Köznapokon minden szí K 2.—, vastagabb betakbSI K 4.— Vásár- és Ünnepnapokon minden szí K 4.—, vastagabb betűkből K 6—. a legkisebb blrdeiís IC síiig. Levelezés EGY ERDÉLYI 35 EVES sza- káceno komoly ismeretségét Jceresi bármily munkás férfi­nak. Csak magas férfiak Írja­nak ,,Barna 6611“ jeligére Blocknerhez, Semmelweiso-ut- ca. 4. 26761 Házasság HÁZASULANDÓ URAK ÉS hölgyek küldjék címüket •Bauda, Szeged, Postafiók 13. (Válaszbéiyeg.) 63671 áií&st kereső nők ÍHAZVÉZE.7ESRE AJÁNLKO- Síik jólelkü szorgalmas, intel- ■itógons özvegy asszony. Baross- trtca 47. Starabánénál. 10370 "Vasalónő ajánlkozik *xtí házhoz esetileg mosni is. Déri-utca 3. félem. 9. Habarnia 63699 ÓNÁLLÓ SZALONVARRÓNŐ ajánlkozik házakhoz. Lónyay- latca 12. fldszt. 2. 103G9 Befestendő állások (nők rétiére) jeODRÁSZATI ONDULÁLO MA nflttir kozmetikai tanintézetem VI.. Horn Ede-utca 12., tanít­ványaim foglalkoztatásáról gon dofkodom. Szántóné. _______81278 ÓL ÁN Y OK SAPSZLIKESZITES- ye felvétetnek. Kertész cipő­gyár, Nefelejtg-utca 38. 63536 ÓNÁLLÓ MUNKAERŐK ES ügyes kézilányok női divat- tor émbe felvétetnek. Gróf Jíichy Jenő-utca 3ő. II. 15. 84550 iWYES KÉZI VARRÓNŐ FEL vétetik. Poterdy-utca B0. bz. I. 12-b. 63718 JOBB LEÁNY, KI TAKARÍT, stoppol. javít, jó fizetéssel felvétetik. Aradi-utca 16. III. B. 31520 ‘kézilányok gyermek­.konfekcióhoz felvétetnek. Xi­Irály-utca 52. TI. 17._______31533 SieLLÉKFOGLALKOZÁS szín- bázi büffébe kiszolgál kis­asszony felvétetik. Jelentkez­el bizonyítvánnyal Kis János- Utca 2-b. fldszt. 1. 31528 ’TKÉZILÁNYOKT FELVESZEK Cipőgyár, Szerecson-utca 1. 31510 Fiatal lányok li nai> frlattj megtanulnak géphimzést rögtöni kereset. Vasváry PíU­ntca 3. III. 1.____________31517 KÜ NKÁSNÖK JO FIZETÉS­EI felvétetnek cipőgyárban. — ftökk Szilárd-utca. 11. 63698 ''cipősarok készítéséhez munkásnak felvétetnek. Lusztig Sándor VIII., Gólya-u. 2. 63661 KEZDŐ ÁPOLÓNŐK FELVE- tetnek Ringer szanatóriumban I., Lenke-ut. 63666 GYÁRI MUNKASLBÁNYOK, k;lk vegyészeti gyárban dolgoz­tak, munkakönyvvel felvétet­nek. Sárkány vegyiipar, Dani­ján i eh-uOta^Jk ______________81527 "mu nkásleányok papir­Eaeskégyárba felvétetnek. Csa­nádi-utca 19. 84528 NAGYON ÜGYES MAMSEL jé megjelenés, első erő. Jé fize- tfcsel állandó helyre felvétetik Engel, Nagymező-utca 8. kalap üzlet.. 8452-1 ÜGYES VARRÓLÁNY SZABÓ nőhéz felvétetik. O-utca 43. I. _______ 5673!) ÜG YES OSOMAGOLONÖ clpé- nagykereskedésbe felvétetik. —- Sattler Salamon, Rombach-ut- ea 13. 20767 MUNKASNÖK FELVETET nek. Stelner Slór nagykereu- kedőnél. Király-utca 26 . 84545 SZERÉNY HÁZTARTÁSOM ve zetésére jobb nő felvétetik. Sziv-ufca 69. III. 1. 26769 Betöltendő állások (férfiak részére) CIPÉSZEK ES CSIZMADIÁK egyszerű aljamunkára korlát lan számban azonnal felvétet­nek, környékbeliek házonkJvtili munkát is kapnak óvadék elle­nében. Kertész cipőgyár, Nefe- leps-utca 38 . 63537 CirÉSZ ÉS CSIZMADIA MUN- kások magas fizetéssel felvétet, nek. Tóth, Újpest, Árpád-ut 72. 84496 CIPESZMUNKASOKAT FEJE- lé.sre és talpalásra felvesz cipő ii7.cm, Ráday-utca 33._______26751 CIPÖSZABÁSZ KIS MUNKÁRA felvétetik. Cipőüzem, R-áday­utca 33. _____•_______________26754 CI PES^SEGímEK NŐI MŰN- kára felvétetnek. VI., Szent- lászló-utca 52. 63510 SZOLGA KÉZIMUNKA ÜZLET he felvétetik. Gottlieb Gyula, Eskü-ut 6. 84551 KIFUTÓ FELVÉTETIK. Vil­mos császár-ut 65. Nyugati gy 6g yszertár.____________ 84548 KIFUTOFIU AZONNA-LRA fel N agymezö-utca 8. __________84547 CI PÉSZUMUNKASOK FELVÉ- tetnek. Boston, Berthlen-utca 43 63710 GYAKOROLT CIPES2SEGE dek fölvétetnek, IX., Bokréta­utca 29. 63716 CIPÖKREMGYARBA ÜGYES főzőmester és gyakorlott mun- kásnők felvétetnek. Szabó, Aréna-ut 126. 31535 GYÁRIM PNKÁS, KI VASÚTI ládák és postacsomagolásban jártas, felvétetik. IX., Szvete- nay-utca 13._________ 31529 KI FUTÓ, MEGBÍZHATÓ, JO fizetéssel felvétetik. Vilmos császár-ut 44. fldszt. 6. 31524 CIPÉSZ áljaMunkásokat” felveszek, zitzre kiadok. Clpö- gyár, Szerecsen-ulca 1.' 31518 KOCSIS. NŐTLEN, FELVÉTE tik. Hlkó kávépörkölde, Sza­bolcs-utca 4.________________31513 CI PESZ.SEGEDEK BAKANCS- munkára felvételnek. Medák. IX,, Közraktár-utca 24. 31531 FBRFISZABOK VASÁRI mun- kára felvétetnek. Péterfy Sán- dor-utca 47. szabóüzlet. 63673 CIPÉSZSEGEDEK JO ÁLLAN dó munkára felvétetnek. Ele- ínér-utea 17. cipőgyár. 63668 CIPESZMUNKÁSOK FELVE-' tetnek. Rottenblller-utca 35. Ilandwork. 63660 CIPESZMUNKÁSOK JO RAK- tárl munkára felvétetnek ma­gas fizetéssel, házon kívül is. Cipőgyár, Rökk Szilárd-utca. 11 63697 CIPESZMUNKASOK ELSO- rendü kézimunkára, valamjnt javítómunkákra nagy fizetéssel felvétetnek. Magyar bőripari müvek. Knézics-utca 1. 63667 SZOLGA FELVÉTETIK. Btenen stock, VII., Rákóczi-ut 64 . 63658 TEXMUNKÁS FELVÉT111 iK. Szövetség-utca 30-a. I. 9 . 63672 CIPÉSZMUNkÁSOK PRÍMA .'érfi és női munkára 120 koro­nára felvétetnek. Nagyfuvaros­utca 3—5. Miklós._______ 63760 KÉ PVISELETEKET AZ ország minden helységébe felállítok. Urak. hölgyek küldjék ajánla­taikat Bauda, Szeged, Postaliók 13. (Válaszbályeg.) 63670 CIPÉSZSEGED VARROTT ÉS szegesmunkára, elsőrendű mun­kaerő, párja 200 és 300 korona fizetéssel, zitzre is adok. Ka­tona Lajos, Pánnőnia-utca 11., Sziget-utca sápok. 845Í BOLTI-SZOLGA VA&KERESK^ déb' részére azonnal felvétjük Drucker Lajos, Vilmos csá^Zár- ut 21. - 84525 EGY 15—16 ÉVES FIÚ HETI 120 korona fizetéssel íroda.szol- gának felvétetik. IV., Reál­tanoda-utca 5. I . . em. 10365 KIFUTOFIU AZONNAL FEL- vétetik. Kun, Muzeum-körut 21. 10368 KIFUTOFIU FELVÉTETIK Finger Frigyes, VI., Hajós- utca 41. 84526 KOCSIKÍSÉRŐT KERES Zwack likörgyár. 14—15 éves Ferenc­városban lakó, erőt' fiuk jelent­kezzenek hétfőn Soroksári-ut 26 26762 FIATAL KIFUTÓ DÉLELŐTT re kerestetik. Szabó Sándor, Károly-körut 9. 26763 KIFUTÓ FELVÉTETIK fűszer­esem egeüzlctben. Harisköz 3. 26764 SZOLGA FI UK AT, 18 ÉVEN alu liakat, jó bizonyítványokkal ke rés fővárosi bank. Jelentkezni Nádor-utca 4. portásnál. 26766 CIPESZMUNKASOK RAKTÁRI elsőosztályu férficipőre éti tex faszeges gyermekmunkára fel­vétetnek. Friscb, Vörösmarty- utca 47. emeleten. 63714 KÉZMÜARU NAGYKERESKE dé-sben működött boltiszolga és kifutó felvétetik. Gál és Szilá gyl, Fürdő-utca 14. 26768 CrPÉSZSEGÉDEX FELV H.TET- nek női és férfi simaszeges mun Icára. Iius&áx-utca 10. fldszt. 6. Glatt. 63709 HÁZI SZOLGA, KI LOHOZ IS ért, felvétetik. Eidlitz kelme­festő, Gólya-utca 13. 1Ó36Q FIATAL KIFUTÓ, KT KERÉK pározui tud, felvétetik. Müller és Adler, IV., Vómház-körut 2. 10367 BOLTISZOLGÁT KERES Scfcp- dek, IV.. Váci-utca 12. féleme­let. 84539 BORBÉLYTAKONC FELVETE tik. Sziget-utca 5—7. sz. Fra nyovsky. 84540 ■KÖPENY, NADRAGGEPESZ- nők, kézimunkásnők házon­klvöl isfeivétetnek. Kossuíth Lajos-utca 13. T. 3. 63713 KÉZI MŰN KA SNÖ NŐI KON- fekcióhoz felvétetik. HaJasin ál Szentkirályi-utca 4. fldszt. 21. 63710 KANTINOS HAJÓRA NAGY jövedelemmel .nagyszerű felté­telekkel felvétetik. Ultmann, Német-utca 11. 63684 CIPÉ&Z&EGÉDEK RAKTÁRI munkára felvétetnek. Aréna-ut 126. Jones. 84532 ÉJJELI ŐRÖK FELVÉTET- aek. Ügynök-utca 22-b. IV. 2 84358 BÁDOGOS-SZERELŐ TANONC felvétetik. Weinberger, Szondy- utca 56. 31527 HÁZAMAT ERZSÉBETFALVA, Dessewífy-utca 49., Pöltenberg- utca 5. sürgősen olcsón eladom 63708 HÁZAMAT RAKOSSZENTMI- bály Ehmann-telep, Bocskay- utca 10. olcsón eladom. 63703 Adás-vevés VARRt GÉPEKET, UJJAT, has/nőitat, családit, Iparost, kaiikahajóst, centrálbobint lég olcsóiban árusít Krausz Hen­rik \ ajrógépraktár, Veres Pál rié-urca 30. 84330 LALKAROS, MINDENFELE tpaxos, családi varrógépek ol- c ó >b, mint bárhol. Viszontel­adóknak árengedmény, Siiiger. Józaefkörut 35. 81192 BRILLIÁNST, PLATINÁT, aranyat, ezüstöt, használt ék­szereket, hagyatékokat minden kinél magasabb árban vesz Spann ékszerüzlete, Wesselényi utca 6. 84.326 P ÉRF I ÖLTÖNYT KÉSZÍTEK mérték után 1800 koronáért fi­nom szövetekből. Fordítást, fa- *opmunkákat elvállalok. ,.Ver­se: yszabóság*', Rott.eDbiller-ut- 4-ft. 81193 ELADÓ EGY KÉTAJTÓS nagy Jégszekrény. II., Fő-utca 51. 63664 ZÁLOGHÁZBAN LEVŐ ÉKSZE relt kiváltom és teljes értékben megveszem. Gross Antal, J6- zsef-körut 23. félemelet. 63682 Kiadó üzletek JOTOKGALMU VENDÉGLŐ Nyugotinál vidékre költözés , mi­att leltári áron eladó. Magyar, Szövetség-utca 39, ______666S1 ÉL ELMI SZKUÜZLFjT FA Mén- árusítással olcsón eladó. Szénke­reskedőnek alkalmas. Értékesítő Ferenokörut 2l. 637f>4 NAGY HELYlíÉG BERENDEZ- v~e minden célra alkalmas eladó. Borka. Barcsai-utca hat. 63677 KÁVÉ MÉR ÉS LAKÁSSAL 40 ezer koronáért eladó. Borka. Barcsai-utca hat. 63078 POLGÁRI VENDÉGLŐ LAKÁS sál olcsón eladó. Értékesítő, 1>- rénekörut 21. ,63703 JOFORG ALMI' K ÁVÉMÉREST adok cserébe kettöszobás lakás­ért. György, Couti-utca hét. 63688 KÁVÉMÉRÉS KŐRÚTNÁL LA kással 50 liter tejfogyasztással átadó. Budik irodájában, Rökk Szilárd-utca 21. 03683 Zene ITANGLEMEZTÖRM ELEKET anyaghiány tartamáig dupla áron vásárolunk. Sternberg fcu gBzergyár, Rákóczi-ut 60. 28187 Bútor SZOBA BÚTOR ELADÓ. II., Holtai Ferenc-utca 81. cipéezüz- let. 84508 SZOBABÚTOR, SEZLON, Dí­ván eladó. Dob-utca 108. föld­szint 5. 63662 ALIG HASZNÁLT MODERN háló, aezlon, konyhabútor el­adó. Rákóczi-ut 73. I. 9- 63679 JOFORG A LMU MO SÓD A B K tegség miatt eladó. Rózsa-uíca 28. 84537 KÁVÉMÉRÉSEK, VENDÉGLŐK íiiszériizletek, élelmiszea-üzletek. cipószmühelyek lakásokkal ol csőn eladók. Bergex, Népszínház utca 18. 27513 TÖBB KISEBB VENDÉGLŐK, kávémérések, élelmiszer, fűszer, esem ege üzletek eladók, Tóth, Dorottya-utca ll. 84565 KÁVÉRA Z LAK Á&SAiU B1L- liárdokka! ötvenezerért > eladó. Berger, Népazinhá-z-utca 18. sz. ■ 27312 KIFŐZ ES SZÉP LAKÁSSAL napi 850 étkezővel azonnal át­adó Györgynél, Oönti-utca hét. 63691 DIÓFA EBÉDLŐ OLCSON EL-: adó. Bálvány-utca 18. III. 5. | 26760 BUTORKT ÁRUSÍTÁS! MIN­rienféle használt bútorok leg­olcsóbban Csehgery-utca 58. bu torípar. 28190 Bérlet ÜZLETHELYISÉG LAKÁSSAL, liAzmeaterRőgííel elcserélném. — Aradi-utca 41. kAvéceamokban. 637Ü2 Insatlan HÁZAM ERZSEBL i r'ALVÁN, Dessewffy-utca 49. több lakáa- üzlethelyiséggel sürgősen olcsón eladom. _____________84410. CS ALÁDI HAZAKAT, TELKE*-! két keres vevőinek Budik iro­dája, Rökk Szilárd-utca 21. | 68685! ÜZLETEK ET BÁRMILY EX T ieggyorsabbarr elad György' iro- dája. Conti-utx,a hét. 63692 FÜ SZERÜZLET HÁROMSZO bá« lakással meglepő olcsón el­adó, György, Conti-utca hét. 63693 KÁVÉMÉRÉS LAKÁSSAL 80.000 koronáért eladó. Bcxrka. Barcsai utca hat. 63675 KÁVÉMÉRÉS ELADD. BÖVF.B- bet Roítcnbiller-utca 5B. vendég löben, Feketénél. 315-38 VENDÉGLŐ ELADÓ BÖVEB- be<t Roitenbiller-utca 5b. Vendég­lőben Feketénél. -31539 VILÁGOS PENGE BÁRMI CÉL- ra alkalmas. Bővebbet Rottenbil- ler utca 5B. vendéglőben, Feke­ténél.__________________ ___ 31637 VE NDÉGLŐ LAKÁVAL PALYA udvarnál minden áTon eladó. György, Conti-utca hét. 63689 VENDÉGLŐ HÁZTULAJDONOS öregség miatt olceón átvehető- Budik irodájában, Rökk Szilárd­utca 21. 636S• ÖTEZERREI. VENNÉK BAR milyen iizletet BudapeM. vagy környékén, Népsziübáa^utca 43. 4 63669 CSEM EG EÜZLET LIPOTVÁ ­rosba konkurreneia nélkül, tele­fonnak 300.090. Elek. Nefelejtá- u tea 8. 63717 KÁVÉMÉRÉS TEJBIZTOSITÁS- sal. beköltözhető laká-ssaj olcsón átadó. György. Conti-utca bét. 6-3690 Hástsrtisi alAulmes@tt kerestetik (szobaleány) SZOBALEANY FELVÉTE'l 1K kétszemélyes családhoz. An- drássy-ut 9. III. Hirschl.. 31532 SZOBALEÁNY FELVÉTETIK. Andrássy-ut 119. félemelet. Vil lamos költség bemutatkozásnál megtéríttetik. 31516 (szakácsnő) KITÜNŐEN SÜTÖ-FOZÖ BE- járó szakácsnő felvétetik. Liszt. Ferenc-tér 15. II. 9.______■ 63706 ME GBÍZHATÓ, RENDES BIZO nyitványokkal rendelkező föző- nd, ki egyéb házi teendőket is vállal, négytagú urictsaládhoz magas ' fizetéssel felvétetik. Vil­mos császár-ut 33. Gellért. 84549 MINDENES SZAKÁCSNŐ FEL vétetik gyermektelen házaspár­hoz. Jelentkezni 10—12. é® 3—5. Miklósi, II., Tudor-utca 18. (Rózsadomb.) 31525 JO BIZONYÍTVÁNYOKKAL rendelkező mindenes bzakácsné felvétetik. Damjanich-utca 58., félemele* 1 .3. _______________31522 MI NDENES SZAKAOSNE 4Üv» korona fizetéssel felvétetik. Er- zsébet-körut 17. Davidovíc*. _______________ 6.3665 MI NDENES FÖZfiNÖ JO FIZE téssel felvétetik. Keleti, Rákó­czi-ut 36. I. 3. 63711 FIATAL MINDENES SZAKÁCS nő két személyhez felvétetik. Bemutatkozás délután Lipót- körut 21. II. 5. 84540 PERFEKT MEGBÍZHATÓ sza­kácsnőt és szobaleányt jó bizo­nyítványokkal azonnal felve­szek. VII., Thököly-ut 45. II. 12. 84542 (takarítónő) GYERMEKTELEN HÁZASPÁR takarításért lakást kap. Sas­utca 25. ’I. 2._______________31536 TA KARÍTÓNŐT KOSZT ES FI zetéssel felveszek. FelsöerdŐ­sor 37. I. 4. 3152.3 TAKÁST ADOK TAKARIT-vS- ért tísit-€bségc« maglnyog nő- uek. Eötvöe-utca 35. III. 16. 31515 TAKARÍTÓNŐ JO FIZETES- sel ÍBlvétetik. Grftf Zichy Jenő Utca 39. I. 4. 31594 IRODAI TAKARÍTÓNŐ, VOLT siobsleíny kerestetik. Józset­körut í. II. 3. 63656 TAKARÍTÓNŐ DÉLELŐTTRE felvétetik. Llpét-körut 10. IV. 4. 31534 takarításért lakást, rl 7.etéBt adok. Da*mjanich-u'ca 31 I. 6. ___________________ 36758 BE JÁRÓNŐ SÜRGŐSEN FEL- vétetik. IV., Mária Valéria- ntca 3. I. 14. Jelentkezés dél- utín 3—6-lg. 36765 takarító nő' fFlnáTra azonnal felvétetik. Fischer Jú­lia, Ferenciek-tere 4. I. 3. _____________________________84544 ta karításért lakást. VI Hígítást adok gyermektelen há­zaspárnak. VI.. Szegfü-utca 5. Bársony.________ 845Í1 há zaspár lakást kaphat takarításért, főzéoért, kiszolgá­lásért. Meszlény táblabirónál, II., Nyul-utca 4. I. 3. Értekez­hetni^—6-lg. 84643 (vegyes) QYERMEKLEANY FELVETE- tlk. Hermán Albert, Német-I utca 31. félem. 2. 63f.m (mindenes) MINDENES JO FIZETÉSSEL azonnal felvétetik. Váct-ut 28. II. 2. pályaudvar mellett. 84483 FŐZŐ MINDENES JO FIZETÉS se! felvétetik. Eötvös-utca 2. J. ajtó 2, ______________________64498 HA DIKORHÁZBA MTNDEXES- leán.vok 500 koronára, Jézsetkör- ut 66. földszint 6. 10364 MAGÁNYOS SZÍNÉSZNŐHÖZ mindenesleány 600 koronára J6- zsefkőnzt 66. Martinovits üzleté­ben. 10363 FIATAL MINDEN ES LEÁNYKA magányos; idős urinöhöz azon- nal felvétetik. Jó ellátás, jó bá­násmód. VH. Damjanich-utca 25b. II. 14. 72J FIATAL HÁZASPÁRHOZ MIN­denesleány azonnal felvéfetifc- Andrá.ssy-ut 56. I. 8, 31530 MINDENES FÖZÖNÖ MTjGBIZ- ható bizonyítványokkal jó fi2se- té^sel kerestetik, Aradi-uíca 16. in. ?. f mit M TN DENES LFÁ NY KÉTTAGÚ családhoz kereatetik, Kraustf Henrikné, Damjanich-utca 44. sz .31528 MINDENESLEÁNY OF. VO SÍ IOZ jó hizonyitvánnyal felvétetik. Muzeumkórut 2l. ül. 15. 63674 MAGÁNYOS SZÍNÉSZNŐHÖZ mindenesleány 500 koronára f«?L vétetik, Erzsébetkörut 36. ajtó 11 63659 MINDENESLEÁNY AZONNAL felvétetik, Rákóci-ut 3ő. III. 3. _____________________________636Á? MI NDENES FELVÉTETIK, Darajanicli-utca 28b. II. em. 2Ií 63694 MINDEN ESFŐZÖN ö KÉRÉST FN íik gj’C.rmektelen házaspár hoz, csakis jó bizonyítvánnyal. Do­ljány-utca T. 19._________63696 MI NDENES KÉTTAGÚ CSA- l,ádhóz azonnalra felvétetik, K.L frily-utc.a C-5, Hl. 12._______63797 né gyszáz Koronánál töb­bet FIZETEK RENDSZERETŐ MINDENESLEANYNAK. JE­LENTKEZNI: FARAGONÉ. NÉP SZINHAZ-UTCA 76. II. EME. LET. 63680 JOBB HÁZTARTÁSI ALKALMA rótt kitlinö ellátással, jó fizetés­sel felvétetik. Varga, Lovag-utcá 16. I. 5._____________________63701 MI NDF.NT.SLEÁNY HÁROM sze- mélyhez felvétetik, Inpótkörut 1, I. 5._________________________S;530 MI NDENES KIS CSALÁDHOZ felvétetik. Király-utca 103. II. ll ____ _____ 84533 FŐ ZŐ MINDENES KÉT SZE. mélyhez jó bánásmóddal felvétem tik. Keoskemóti-utca 14. dohány- tőzsde. 7l4 JOBB MINDENES KÉT SZE- mélyliez felvétetik, V. Váei-ut 28 ÍV. 4. 84523 JORAVA LG MINDENESLEÁNY kőt személyhez felvétetik. Do- rottya-u-tca ll. I. 3. 84534 FŐZŐ MINDENES JO ELLÁTÁS sál, fizetéssel felvétetik. -Telent- kezós Dr. Flesch. Erasébetkörut 15. I. 21. 3 FÖZŐM1NDENES FELVÉTETIK Sziget-utca 16. Fuchs. 84529 MINDENESLEÁNY ÚRI HELY- re, jó fizetéssel felvétetik. Bar- dócz. V. Sólyom-utca 16. III. eui, Lípótkörutnál._____ 706 TI SZTESS ÉG ES RENDSZERE- tő mindenest jó bizonyitvánnyaJ, ki már uriháznál volt, felvesz gyermektelen házaspár, Rákóci- ut 14. IV. 4. Lift. 63713 Szépségápolás SZÉPÍT, FIATALÍT. NAGYIT, megörökít. Specialista meny- a3«zonyi, gyermek. csoportfel- vételekben! Mona Liza müvéből fényképészet, Erzaébet-körut t6 Megórzendö, kedvezményben ré­szesül. 81229 Különféle HADIÖZVEGY 9 ÉVES FIAT örökbe adná tiiszite-sséges család- nak. Tudakozódni Nap-utca 26., VITT. kerület, Házmesternél. 63695 NygmaiKtt a Palié* IreMÉi UífindM résxvéavtÁreasÁsr Budapest, Vx Honvéd-utca lo.

Next

/
Thumbnails
Contents