Független Magyarország, 1905. május (4. évfolyam, 1121-1150. szám)

1905-05-02 / 1121. szám

Budapest, isos. IV. évfolyam, 1121. sz. Redd, májas 2. Független magyarorsz : Főszerkesztő: I LENGYEL ZOLTÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: ■BUDAPEST, VIL ERZSÉBET-KÖRUT 50. SZ. ELŐFIZETÉSI ÁRAK! Egész-évre 28.— korona I Negyed évre 7.— korona Fél évre 14.— „ | Egy hónapra 2.40 „ Főmunkatársi BAKONYI SAMU TELEFON SZÁM: 586. Tisztelettel kérjük azokat az előfizetőinket, hitnek előfizetése április végén lejár, hogy előfizetésüket az illető postahivatalnál szivesked- jenek minél előbb megújítani, hogy a lap szétküldésében fennakadás ne legyen. A válság. Budapest, május 1. Gróf Tisza István ügyvezető miniszter- elnök holnap érkezik Budapestre és minden valószínűség szerint még ugyanaznap tovább utazik Bécsbe, ahol a szász király tiszteletére rendezendő ünnepségen mint a magyar kormány reprezentálója vesz részt. Bizonyos, hogy ez alkalomból a király a miniszterelnököt audiencián fogja fogadni. Ezen az audiencián Tisza beszámol az uralkodónak a magyaror­szági politikai helyzetről és kétségkívül ekkor fog dűlőre kerülni a kabinetnek végleges fel­mentésére vonatkozó kérése is. Politikai körökben általánosba meggyőződés, hogy a király, aki maga is tisztában van a kormányTielyzetének teljes tarthatatlansága felől, ezúttal el fogja intézni^ an$gk a kéré­sét Tisza tehát a maga és kormánya de- tnis'sziójának végleges elfogadásával tér vissza Bécsből, Magyarországnak pedig rövid időn belül uj kormánya lesz. Azonban ez- időszerint kevésbbé van szó róla, mint valaha, hogy ez a nemzeti követelések telje­sítése alapján, a koalíció kebeléből alakulna meg. Az uj kormány ideiglenes lesz; tehát olyan, amilyet a magyar alkotmány nem ismer, továbbá inparlamentáris is, mert a képviselő­házban nem lesz többsége, amelyre támaszkod­hatnék. Hogy ki fogja megalakítani, azt ezidö- szerint senki sem tudja. Kossuth Fe­renc egy cikkében, amely a függetlenségi párt hivatalos lapjában tegnap jelent meg, emliti a Lukács, Hieronymi és K h u e n neveit; azonban általában nem hiszik, hogy a bukott kormány valamelyik tagja vállalkozhatnék az ügyek vitelének ideiglenes átvételére. LegtöbbJjjjöje még a Khuen-kom- binációnak van, mert mindenki tudja, hogy nincs az a misszió, amelyre császári urának ez a hűséges szolgája készség­gel ne vállalkoznék. Azonban alig hi­hető, hogy még a szabadelvű táborban is akadna egyetlen politikus, aki ennek a dicstelen múltú embernek a harmadik bukásá­ban részes akarna lenni. Mert azt külön nem kell hangsúlyozni, hogy ennek az ideiglenes kormánynak vége — akár Khuen, akár más alakítja — csak gyászos és szomorú bukás lehet. A parlamentben talaja nincs és annak többsége a legelső alkalommal leszavazza. El lehetünk reá készülve, hogy a bécsi torz­szülött ezt a csekélységet úgy fogja magáról lerázni, mint a kutya a vizet. El lehetünk ké­szülve a Háznak királyi kézj|att&l< való elnapo­lására, sőt többszöri feloszlatására is. Mindezek­kel szemben Kossuth fennebb említett cikké­ben a passzív rezisztenciát tűzte ki jelszavul, amelyhez való ragaszkodás mellett, a hatalom, ha majd kifogy a pénzből és a katonából, \jégre mégis kénytelen lesz beadni a derekát és a nemzeti követelések teljesítésének terére lépni. Egyelőre akármi történik Bécsben, a parla­ment 3-án összeül és 4-én megkezdi a felirat tárgyalását. E vita folyamán vagy annak be­fejeztével megalakulnak a szükséges szak- bizottságok. A többség azután élni fog a kez­deményezés jogával és a parlament megkezdi a hasznos, alkotó munkát, amelyben csak a hata­lom újabb törvénytelen lépése, az elnapolás vagy feloszlatás tartóztathatja föl. Ám, ha a nemzet az általa választott többség mellett kitart — amiben nincs okunk kételkedni — az esetben ezek a törvénytelenségek is hiábavalók lesz­nek. Elnapolás és házfeloszlatás sem változtat­hatnak a helyzeten, amelynek végső eredménye más, mint a nemzeti ügy diadala, nem lehet. Budapest, május 1. A velencei találkozó. Távirat jelenti Velencé­ből, hogy gróf Goluchowski báró Gagern kíséretében tegnap délután Bécsbe utazott. A pálya­udvaron T i t o n i külügyminiszter is megjelent és szives búcsút vett gróf Goluchowskitó), A vezérlő-bizottság ülése. A szövet­kezett ellenzék vezérlő-bizottsága e hónap 3-án, szerdán délután négy órakor a függet­lenségi pártkör helyiségeiben Kossuth Ferenc elnöklete alatt ülést tart. Pártértekezletek. Az országgyű­lési függetlenségi és 48-as párt f. hó S-áD, szerdán délután 6 órakor saját klub- helyiségében értekezletet tart. A disszidensek körei, hó 3-án, szerdán este fél hét órakor saját klubhelyiségében (Vili., Kerepesi-ut 17. sz.) értekezletet tart. Az országgyűlési u j p á r t f. hó 3*án, szer­dán e3te 6 órakor az Angol királvné-szálóbeli klub­helyiségében értekezletet tart. A zsolnai választás. Zsolnáról írják: A május 2-án megtartandó képviselőválasztás elé lelkes hangulattal néz a zsolna-rajeci választókerület el­lenzéke. Ezt a hangulatot fokozza az a sikerült népgyülés, mely vasárnap délután R a j e c főterén folyt le, s amelyen nemcsak a kerületből, hanem a megye távolabb eső vidékeiről, sőt a szom­szédos megyékből is résztvett a választó polgárság. A vasárnapi népgyülésre megjelentek a szövet­kezett ellenzék részéről Hammersberg László és Szatmári Mér országgyűlési képviselők, bozzájuk csatlakozott Érsekújváron Aig­ner Adolf és Trencsénben dr. Pethő szerkesztő. Már a zsolnai állomáson nagy tömege a vá­lasztóknak, élükön Smialovszky Valér- ral, a kerület jelöltjével fogadta az érkező­ket. Innen délután nagyszámú eiőkelő polgárság ki­sérte el a jelöltet és a képviselőket Rajecre, bol a közel és távolabb fekvő falvakból összegyűlt nép lelkes és szeretetteljes óvációval fogadta az érkező­ket. Baross Károly, rajeci esperes-plébános igen meleg hangon üdvözölte a vendégeket, mire Hammersberg László képviselő vála­szolt. Erre a menet, melyet lovasbandérium ve­zetett, muzsikaszó mellett, zászlók alatt, kocsikon vonult be Rajecre. A főtéren már ezrekre rugó tö­meg gyűlt össze. A gyűlést Benyovszky János nyitotta meg, mire Hammersberg László mondott hosszabb beszédet, kifejtvén a szövetkezett ellenzék álláspontját és a függetlenségi párt piogramm- ját. A nagy figyelemmel hallgatott beszédet Baross Károly esperes-plébános tótul tolmácsolta. Ezután Szatmári Mór mondott gyújtó beszédet, külö­nösen az államfentartó nép jogait és érdekeit hang­súlyozván. Nagy.lelkesedéssel hallgatta a nép úgy Szatmárit, mint a beszédét tolmácso'ó Pohgrácz Lajost és dr. Brezsenv János zsolnai ügyvédet. Még Blazsek Lajos plébános intézett rövid, lel­kes beszédet a néphez, majd Smialovszky Valér, a kerület jelöltje mondott tüntető, lelkes be- szésnvitvánitásokkal minduntalan félbeszakított be­szédet, melyben köszönetét mondott úgy a válasz­tóknak, mint a vendégeknek megjelenésükért. Ezzel a gyűlés szép rendben véget ért. Este Zsolnán ban­két volt, amelyen a polgárság szine-java gyűlt össze. Egymást követték itt a lelkes felköszöntők, melyek jobbára Smialovszkvt és azt a jelenséget ünnepel­tek, hogy Trencsén megyében egyhangúlag függet­lenségi képviselőt választ a polgárság. Felköszöntő­ket mondottak Smialovsky Valér, Szatmári Mór, Haramersberg László. Aigner Adolf, Garay Lajos, dr. Brezsny János és még többen. A választás május 2-án lesz. A szabadelvű párt nem állított jelöltet 3 igy a választás egyhangú lesz. Lemondó képviselő. Újvidékről táviratozzék: Itt ugv hiriik, hogy S z a 1 a y Lajos szabadelvű- párti képviselő mandátumáról egészségi okokból le­mond. Függetlenségi pártsservezkedés Somborban, Zomborból jelentik: Április 30-án tartotta az itteni függetlenségi kör alakuló közgyűlését, melyen a polgárság igen nagy számban jelent meg. A kor­elnöki tisztet F a 1 c i o n e Lőrinc nagybirtokos töl­tötte be. A közgyűlés kimondta a megajafeu ást és elfogadta az előkészítő bizottság által el őszit:11 alapszabályokat. Mérő Iguác, a függetlenségi párt elnöke indítványára egyhangú lelkesedéssel a kör elnökévé apatini F ernbach Károly zombori nagybirtokost, a kerényi kerület ország­gyűlési képviselőjét választották meg. A kör már eddig Í3 800 tagot számlál. A törvényhatóságok megnyilatkozása. K a- posvárrói jelentik : Somogy varmegye törvényhatósági bizottsága rendes közgyűlésében Heves vármegye átiratát a képviselőház többségének működése iránt való bizalom kifejezése tárgyában egyhangnlag elfogadták. A közgyűlés ezután Baja város áúratát március 15-ének nemzeti ünneppé avatása tárgyában szintén elfogadta. Székes fejérvárról táviratozzál:: Fejér­megye ma közgyűlést tartott, mely alkalommal Hevesmegye ismeretes átirata nagyobb vitát provo­kált. Az állandó választmány hasonló szellemű fel­irat felterjesztését javasolja. Gróf Zichy Jenő orsz. | képviselő indítványára ezután túlnyomó többséggel elhatározta, hogy bizottságot küld ki egy hasonló szellemű felirat szerkesztésére. : Lógunk mai száma, g. oldal. .

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents