Gazdasági Mérnök, 1907. január-december (31. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-06 / 1. szám

MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAPON Alapította Felelős szerkesztő: S. szerkesztő Szerkesztőség és kiadóhivatal: ih fizetési dí|: GlONDA BÉLA PIRQVITS ALADAR BALOG EMIL Vili. CONT1-UTCZA 38. SZÁM 12 k. neyged évre 6 k. MINISZTERI TANÁCSOS Budapest székesfővárosmérnöke. A S. K. V. T. mérnöke. BUDAPEST. Községi Programm Budapestről. Irta : Forbát Imre dr. A székesfővárosban egészséges községi élet csakis világosan körülirt és a jövő fejlődést állandóan szem előtt tartó köz­ségi programmok alapján fog kialakulni. Egy ily községi programúinak fel kell ölelnie a főváros életében megoldásra váró összes kérdéseket, melyek annál bonyo­lultabbak, minél hirtelenebb volt a fővá­ros közelmúlt fejlődése, melyben számos fontos kérdés nyugodt megértetésére már a fizikai i'dö is-hiányzott: d)e ily ^program- mot egy ember nem állithat fel, ahhoz az egész polgárságnak együttműködése és akaratnyilvánítása szükséges. Ehhez képest jelen fejtegetéseink nem is akarnak kime­rítő községi programmot alkotni, hanem csakis egyes programmpontok kifejtésé­vel hozzá akarnak járulni egy későbbi a polgárság köréből kialakuló és a köz­ségi választások alapjául vehető prog­ramúinak. Ebből következik, hogy az alább ösz- szefoglalt programmpontok közül sok oly követelés hiányzik, melynek szükségét a a főváros egész lakossága átérzi Ezek közül e helyen csak a fővárosi tör­vénynek és evvel együtt a községi választói jognak revízióját akarjuk kiemelni, mely immár égetően szükségessé vált és mely nélkül a főváros jövőjét uj alapokra helyezni gyakran még ott sem lesz lehetséges, hol ennek szükségét ál­lamhatalom, törvényhozás és főváros egy­értelműen belátják. Egy végleges községi programúiban tehát a fővárosi törvény reformjának első helyen kell állania már azért is, mert anélkül az alább hangoz­tatott egyes programmpontok megvalósí­tása is lényegesen meg volna nehezítve. Ezeknek előrebocsátása után a követke­zőkben összefoglaljuk azon programm­pontokat, melyeknek megokolását az elő­zőkben megkíséreltük, A lakásviszonyok a székesfővárosban aggasztóan elfajultak;. A következő teen­dőkre van bálasztbatóan szükség: Szaporítsuk minden erővel az egészsé­ges kis lakások számát. Tegyünk meg mindent a lakbéreknek csökkentésére. Vegyük fel a legélesebb harcot a bér-| kaszárnya ellen. E célból: 'Efin?szíteri(ÍÖ ~ TüítíÖi előbb á ’ főváros egészséges, célszerű és gazdaságos beépi- J tését biztositó szabályozási terv, hogy a terjeszkedés a jelenlegi elavult szabályo­zási- terv alapján minél előbb beszüntet­hető legyen. Az építésügyi szabályzat sürgősen át­alakítandó olyképen, hogy az uj szabá i lyozási tervvel együtt a belső részektől kifelé fokozatosan ritkuló, tehát az eddi­ginél egészségesebb, jobb és a kultúra mai állapotának megfelelőbb bet pííést biz­tosítson a külső területeken pedté lehetet­lenné tegye a bérkaszárnyákat, melyek nemcsak a legrosszab, hanem a legdrá gább lakbérekkel is járó építési módot képezik. A szabályozási tervnek kellő előrelátás­sal való végrehajtása által a hatóság járulj on hozzá az építkezési tevékenységnek oly irányításához, mely alkalmas a lakásszük­séglet és az ebből kifolyó folytonos lakás­béremelkedés csökkentésére. A lakásviszonyok és a főváros pénz­ügyei egyaránt megkövetelik, hogy a fő­város céltudatos telekpolitikát űzzön. Követeljük a következőket: A szabályozási terv és építésügyi sza­bályzat megfelelő intézkedések által aka­dályozzák meg a külső területeken fekvő telkek túlságos kihasználhatóságát bérka­szárnyák által. Evvel a telekárak rendkí­vüli felszökésének egyik föoka el fog esni. A főváros hasznosítsa a birtokában levő lelkeket öröképitési j ogon való bérbeadás által Telkeit többé el ne adja, ellenkezőleg, a hol teheti, vegyen újakat. Az öröképitési jogon való építkezést saját telkein segítse elő, ha szükséges, a város hitelének hasz­nosítása által építési kölcsönök nyújtá­sára. i Adóztassa meg a főváros területén levő I építési telkeket azoknak tényleges értéke j szerint, ezáltal megnehezítse a beépítésre alkalmas telkeknek spekulativ célokból való mesterséges visszatartását abeépitéstöl. Adóztassa meg a telkeknek a birtoko­sok minden külön munkája és hozzájá­rulása nélkül, kizárólag a város általános fejlődése folytán beállott értéknövekedését. A székesfőváros pénzügyi helyzetének rendezése céljából a telekpolitikával kap- csotatos intézkedéseken kívül követeljük továbbá a következőket: Az állam fizesse meg a fővárosnak azon költségeket, melyeket a fővárosnak a reá áthárított állami teendők elvégzése i okoz. A főváros szerezzen minél általánosabb érvényt azon elvnek, hogy a monopolisz- tikus jellegű és közcélú üzemek jöve­delme a főváros összlakosságát illeti. Ily üzemre tehát uj koncessziót többé ne adjon, a fennálló koncessziókat pedig fo­kozatosan váltsa meg. A város célszerű, egészséges és szép kiépítésének érdeke kívánja a követke­zőket : A szabályozási terv keretében különös súly fektetendő terek és ültetvények el- dezésére oly számban és kiterjedésben, a mint azt a főváros esztétikája és egész­ségügye megkívánják.

Next

/
Thumbnails
Contents