Gyógyszerészi Közlöny, 1928 (44. évfolyam, 1/2-18/53. szám)

1928-01-08 / 1. (egyesített 2.) szám

1 faj I HIVATALOS. 489—1927. szám. ' A gyógyszerészi kamaratervezet kisérőirata a népjóléti miniszter úrhoz. Nagyméltóságú népjóléti miniszter úr! Kegyelmes urunk! A Magyarországi Gyógyszerész-Egyesület él évszázadnál régebb idő előtti megalaku- isakor, programjába vette a gyógyszerész- ! irsadalmi képviselet törvényhozási úton tör­ülő szabályozását. Amikor 1921-ben a hábo- í utáni szomorú évek rettenetes megpróbál- itásai és szomorú tapasztalatai után sikerült gyesületünket úgy átszervezni, hogy minden yógyszertártülaj donos tagjává lett, az át­szervezéssel kapcsolatban szerkesztett alap- ■ zabályok 3. Vában legtöbb céljaként a gyógy- zerészi kamara mielőbbi felállításának szor- almazását tűzte ki. A kamara létesítésének L'dekében az összes önálló gyógyszerészek­ek egy egyesületbe való tömörítése mellett, gazdasági és társadalmi érdekek védelme i előmozdítása és ezáltal a régi, minden ol­dalról tiszteletben tartott gyógyszerészet fej- i isztése volt a cél. E célnak megfelelően a gyógyszerésztársa- alom megszervezése után évről-évre, az or­szágnak úgyszólván minden nagy városában s a fővárosban tartott ülések újból és újból negnyilatkoztak a gyógyszerészi kamara i leg’szervezése mellett. E. gyűlésekből fcikül- itt1 kamarabizottság behatóan foglalkozott a ü:dóssel és elaborátuma alapján az ez év de- • ember 8-án tartott rendkívüli közgyűlés ki­oldozta, illetve jóváhagyta a jelen tisztelet­ei jes felterjesztésünkhöz csatolt kamarater­vezetet. Úgy az előkészitésben tartott vidéki gyűlések, mint a budapesti rendkívüli orszá­gos közgyűlés egyhangú határozattal fogadta el a csatolt tervezetet. Nagyméltóságú Miniszter Ur! Kegyelmes Urunk! A modern állami élet nem nélkülözhe­ti a törvényhozásban és a közigazgatásban az egyes társadalmi osztályok és rendek köz­reműködését. A ma már nagy fokban differen­ciált újszerű és körültekintő állami és társa­dalmi életet szabályozó, irányító és intéző törvényhozás és közigazgatás lépten-nyomon rá van utalva, hogy a különleges irányú és szakavatottságot feltételező törvényalkotások és intézkedések előtt az arra illetékes szer­vektől, az illetékes társadalmi osztályoktól, szakvéleményt kérjen ki, illetve ezek vélemé­nyét meghallgassa. Ezen szükségszerűségtől és célszerűségtől vezettetve, alapították meg az egyes társadalmi rendek, illetve foglalko­zások részére a különféle kamarákat. Az ügy­védi, a közjegyzői, a kereskedelmi és ipari, a mezőgazdasági és a legutóbb megalkotott mérnöki kamara úgy a törvényalkotást, mint a közigazgatást nemcsak lényegesen: meg­könnyíti, de arra is hivatott, hogy azt a lehető legtökéletesebbé tegye. A porba sújtott, darabokra tépett Magyar- ország újraépítésénél, a modern egészségügyi közigazgatás egységessége és mélyenjáró volta egyik igen fontos pillér. S eme egész­ségügyi közigazgatási ténykedésnél — talán íK&s oJ^vm//er/m_ TÁPIÓKA a közönség kedvelt márkája 7* és Víkilós eredeti dobozokban minden nagykereskedőnél beszerezhető. — SYÚGYSZERÉSZI KÖZLÖNY TUDOMÁNYOS ÉS KÖZÉRDEKŰ GYÓGYSZERÉSZETI SZAKLAP. ^ MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERÉSZ-EGYESÜLET ÉS A BUDAPESTI GYÓGYSZERÉSZ­TESTÜLET HIVATALOS LAPJA „ cl.Szerkesztőség: Rákóci út 32. Előfizetési ár: Szerkesztő es kiadótulajdonos: „Arany szarvas“ gyógytár. ígyedévre. . . . 10.- pengő KARLOVSZKY GEYZA Telefon; József 304-45. gyes szám . . . . —.80 fillér „ , „. . Kiadóhivatal: Megjelenik minden 3-ik várnáé. Tarsszerkeszto : Ember Elek _________ vili,. Rökk Szilárd ucca 31. Í LIV. évfolyam.____________ Budapest. 1928 január 8. 1. (egyesített 2.) szám.

Next

/
Thumbnails
Contents