Megyei Tükör, 1969. augusztus (2. évfolyam, 84-89. szám)

1969-08-02 / 84. szám

o VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK I TŰKOR AZ RKP KOVASZNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI NÉPTANACS LAPJA miül. U'GUSZTUS 2.. SZOMBAT ARA 50 BANI II. ÉVFOLYAM K4. SZÁM a .. r PLENÁRIS ULEST TARTOTT AZ RKP KÖZPONTI BIZOTTSÁGA Július 29-én plenáris illési tartott a Román Kommunista Párt Központi Bizottsága. A plé- numon meghívottként részt vettek a megyei pártbizottságok első titkárai. Az első napirendi pont keretében Nicolae Ceauşescu elvtárs rámutatott, hogy a párt­ban. az egész nép soraiban széleskörűen, mélységesen demokratikus szellemben megvi­tatják a Román Kommunista Párt X. kong­resszusának Irányelvtervezetét az 1971—1975- ös ötéves tervről és az 1976 és 1980 közötti nemzetgflzdaságfejlesztés irányvonalairól, va­lamint a Központi Bizottság Téziseit. A ple­náris ülés megelégedéssel hangsúlyozta, hogy a: Irányelvtervezet előirányzatai és a Köz­ponti Bizottság Tézisei elnyerték a kommu­nisták, szocialista nemzetünk egyöntetű he­lyeslését. A dokumentumok nyilvános vitája során ismét bebizonyosodott, hogy egész né­pünk magáévá teszi a párt marxista-leninista politikáját, amelynek célja fejleszteni a gaz­daságot. a tudományt, az oktatást és a kultú­rát. növelni a dolgozók jólétét, erősíteni a ba­rátságot és a szövetséget a szocialista orszá­gokkal. erősíteni az együttműködést az összes államokkal, függetlenül társadalmi berendez­kedésüktől. aktívan szolidaritási vállalni az imperializmus ellen, a társadalmi haladásért és a világbékéért küzdő összes erőkkel. A plenáris ülés egyhangúlag elfogadta az Irányelvtervezetet az 1971 — 1975-ös ötéves tervről és az 1976 és 1980 közötti nemzet­gazdaságfejlesztés irányvonalairól, s úgy dön­tött. hogy megvitatás és jóváhagyás végett a (Folytatása a 2. oldalon) AZ RKP KB HATÁROZATA a Román Kommunista Párt küldöttségének tevékenységéről a kommunista és munkáspártok nemzetközi tanácskozásán A Központi Bizottság plenáris ülése meg­vizsgálta a Komán Kommunista Párt küldött­ségének tevékenységét a kommunista és mun­káspártok Moszkvában f. év júniusában ösz- szeiilt nemzetközi tanácskozásán, valamint e tanácskozás munkálatainak lefolyását és ered­ményeit. A plenáris ülés teljes mértékben jóváhagyja pártunk Nicolae Ceauşescu elvtárs, a Komán Kommunista Párt Központi Bizottságának fő­titkára vezette küldöttségének a tanácskozá­son kifejtett tevékenységét, amelyet egyhan­gúlag jóváhagytak, és teljes mértékben támo­gattak a pártszervezetek, az összes kommu­nisták, az egész ország dolgozói. A plenáris ülés nagyra értékeli azt az ejvszeríí, konstruk- tí\ álláspontot, amely Nicolae Ceauşescu elv- társ beszédében és nyilatkozataiban kifejezés­re jutott, azt a módot, ahogyan a küldöttség teljesítette a Központi Bizottságtól kapott megbízatását, a küldöttség aktív hozzájárulását a tanácskozás dokumentumainak kidolgozásá­hoz, a kommunista és munkáspártokkal való szolidaritási kapcsolatok fejlesztéséhez a köl­csönös bizalom és tisztelet szellemében, a marxizmus-leninizmus, a proletár internacio­nalizmus elvei alapján. Annak ellenére, hogy a tanácskozás — a kommunista mozgalomban fennálló komoly nézeteltérések és több párt távolmaradása miatt — nem a legjobb körülmények között ült össze, továbbá a munkálatok lebonyolítása során megnyilvánult, egyes negatív mozzana­tok ellenére, amelyekre annak idején pártunk (Folytatása a 2. oldalon) PÁRTUNK VEZETŐ SZEREPÉNEK NÖVEKEDÉSE AZ ÜJ TÁRSADALOM FELÉPÍTÉSÉBEN Hatalmas lelkesedéssel, a maga sorsa iránt o.rzett felelősséggel vitatta meg dolgozó né­pünk a párt X. kongresszusának programaţi - kus dokumentumait. A Tézisek és az Irány­elvtervezet újító, tudományos, alkotó szelleme újabb bizonyítéka pártunk elhivatottságának, egész népünk meggyőződésének, hogy a tár­sadalom vezető ereje egyedül a Román Kom­munista Párt lehet. Pái-tinik közel 'fél évszázados tevékenysége a legjobb érv vezető elhivatottságának bizo- "nyítására. Legújabb történelmünk során a Ro­mán Kommunista Párt a széles néptömegek vágyait és akaratát juttatta érvényre, egyedüli méltó képviselője volt a dolgozók létérdekei­nek. A tömegek előtt joggal vívta ki pártunk azt a megbecsülést és tiszteletet, mely a tár­sadalom leghaladóbb — vezető — erejét meg­illeti. Az a nagyfokú felelősségérzet, melyről pártunk tanúbizonyságot tett megalakulása ó- ta. az az önmegtagadó, hősi harc. mélyet a nép uralmáért, majd annak jövője érdekében folytatott, azok az áldozatok, melyeket a harc folyamán hozott, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a dolgozó tömegek felismerjék a pártban azt az erőt, mely társadalmunkat vezetni hi­vatott,. A felszabadulás óta eltelt negyedszázad tör­ténelme újabb bizonyítékait adta a párt hoz­záértésének. a nép érdekeivel szemben tanúsí­tott nagy felelősségének. A szocialista építés programjának megalkotása és ennek a prog­ramnak a valóra váltásáért folytatott lendü­letes munka megszervezése, irányítása és ve­zetése pártunk számára nemcsak nagy felada­tok megoldását jelentette, hanem a tapaszta­latgyűjtéshez, a megszilárduláshoz is hozzá­járult. A Román Kommunista Párt fő célkitűzése az ország iparosítása volt, annak az egyetlen útnak a megnyitása, mely az ország haladását biztosíthatta. Ez volt az egyetlen eszköz Ro­mániának a leghaladóbb országok soraiba va­ló emelésére, ez teremtette meg az ország összes vidékeinek harmonikus fejlődési lehető­ségeit,- a természeti és emberi tartalékok teljes hasznosítását, a munka termelékenységének emelését, annak lehetőségeit, hogy a falu év­százados lemaradását a város mögött felszá­molhassuk. Az ^párosítás teremtette meg az életszínvonal emelésének feltételeit, a nemze­ti függetlenség és szuverenitás megőrzésének alapját. A Román Kommunista Párt egyik érdeme a mezőgazdaság szocialista átalakításának megvalósítása, melynek során számot vetett Románia sajátos helyzetével. A párt agrár­Barbu Cornel egyetemi tanár (Folytatása a 3. oldalonf BúRTiWlK GYÜRCíV fotomontäzsa

Next

/
Thumbnails
Contents