Megyei Tükör, 1969. október (2. évfolyam, 94-97. szám)

1969-10-04 / 94. szám

VU»AG PROMTABiAÍ. GGYESOftJlíiTSK ! OTUKÖR A/ KM* KIH ASZNA MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI NÉPTANÁCS LAPJ A 1969. OKTOBER 4., SZOMBAT ARA 50 BANI II. ÉVFOLYAM 94. SZÁM KAPUNYITÁS EGYETEMEINKEN 2. OLDAL ú| ELJÁRÁS FELHÍVÁS AZ ÉPÍTŐKHÖZ SZEMEI? JÁN 2. OLDAL 5. OLDAL SZÁZTÍZ EGÉSZ ÉJJEL LOPTUNK... ESZTENDŐ 3. OLDAL KÜLPOLITIKAI KOMMENTÁR 8. OLDAL 11. OLDAL MÉG 5878 HEKTÁRON FÖLDBEN A KRUMPLI Október elejével hűvösre fordult az idő. és a borúit ég­bolt — ha csak átmenetileg is — figyelmeztet a rohamosan közeledő télre. A termelőszövetkezetek szántóin milliókul érő termény várja a dolgos kezeket. Hu idáig késlekedés is tör­tént a sok esőzés, nehéz aratás miatt, most minden erőt, minden percet fel kell használni a lemaradás behozására. Sürget a burgonyaszedés, aminek eddig felevei végeztek gazdaságaink, a vetés, amivel 23 százalékban állunk, a cu­korrépaszedés. amit csak egy pár gazdaság kezdett meg. Biztonságba kell helyezni a takarmány féléket, u cukorrépa- magot, cikóriát, és így tovább lehetne sorolni mindazt, ami nők az elvégzése nem tűr haladékot, igazi munkacsúcs kö­vetkezett be. aminek a megszervezésében követni kell a legjobban igyekvő MTSZ-ek példáját: Illyefaivát. Kezdivá- sárhelyel, Kökösl. Köpecet M-uksát. Martonfalvát. Mindnyá­junk közös érdeke megkívánja a szorgalmas melléáüást. a lelkiismerettöl diktált munkafegyelmet. A bokros tennivalók közben emlékezünk meg a termes napjáról, amit már hagyómán.vszerűen október első vasár­napján ünnepelnek meg földműveseink. Most a rendkívüli körülmények következtében munkával köszönljük. A ter- me.snup tiszteletére Sep.siszentg.% örgyön és Kezdi vásárhelyen árusítással egybekötött terménykiállítást szervez a termelő­szövetkezetek megyei szövetsége. A gazdaságok gondoskod­nak a piac bőséges burgonya-, zöldség-, gyümölcsellátásáról, de nem fog hiányozni az ízletes házi kenyér sem Október ötödikén elismerésünket, megbecsülésünket fe­jezzük ki a szorgalmas földművesek iránt, akik mindent megtesznek a társadalomban iájuk háruló, nagyszerű felada­tok teljesítéséért OZSDOLÁN SZAPORODIK A TENNIVALÓ Korán keltek Ozsdolán is, és nem kks gondtól ráncolták homlokukat a termelőszövet­kezet vezetői. Ellenőrizték, hogy a napi munkabeosztást miképpen sikerült teljesíteni. A tizenkét traktorból három kiesett, mert az egyik gépész fertőzést kapott, és bedagadt a szeme, a másiknak valami szervi baja van. a harmadik megelőző nap nekiment egy villanypóznar.uk. és most a milícián próbálja megmagya­rázni, a karambol okát. A meg maradt kilenc már kirajzott a határija. Négy burgonyát per­get. a többi vetés alá készíti a talajt, szállít, és még csép­lőgépet is hajtanak. De ezt az utóbbit megpróbálom csende­sen leírni, mert csendesen is mondották. Késtek Ozsdolán a sok kézi aratás miatt, s mu­tatónak még ott, búslakodik a gabonatarlók szélén egy egy olyan labodas parcella, aminek még a legelszántabb kaszás sem mert nekimenni. Megosz ii-k hát a munkaerő, s ráadás­képpen a Harjúcsinalásnak vannak még megszállottái. Nem arról van szó, hogy azt el kellett volna hagyni, de túl­sók időt eitöltőitek vele. Fin jobbun igyekeznek, hamarabb indulhatott volna a burgonya­szedés. Dehát elszökdöstek az emberek, s hiába értesítettek brigádonként 00—80 burgo­nyaszedőt ez idáig, mert átla­gosan csak 40 jelentkezett. A betakarítási terv 215 hektár, amiből október elsején es,tig csak 17 százalékot teljesítet­tek. Fülöp Zoltán (I oly latú,sa a 4. oldalon) OKTÓBER 6 Százhúsz esztendő óta a legtragikusabb példájc e- ínicke e: a dátum, a XIX. századi Európa legvéresebb szín játéka — Heine és Victor Hugo sir a rak el azt a tizenhárom férfit, azt a tízezer férfit, iazt a gondolatot. mely vesztes volt. áldozat volt ebben a színjátékban. Ez a nap telte, hogy a szabadságra szomjas Európában példaképpé lelt a szabadság e tizenhárom tábornoká­nak nerc. Arad neve — a legjobbak hittek benne rendületlenül, hogy a kiömlött térből újra kisarjad a szabadság vágyott virága. Másfajta példaképek, szim­bólumok is születtek e napon, a terroréi, ami Haynau arcát viselte, de vonásaiban ott voltak a gyűlöl: koro­nás fok is. s- ott az elnyomás arctalan, személytelen egész falanxtere. Szabad népünk emlékezik Arad tragikus hőseire, koruk legjobbjai ■ a. rértanúságuk a dunatá ji népek emlékezetében örökre megmarad. tanít, tanulságok fo­ga l m a zásá ra ké n ysz érit. Mert felemeli fővel mehettek a vesztőhelyre, a ha­lálba ezek a százhúsz esztendő előtti férfiak : Dessewf- fi Arisztid, l ázár V ilmos. Kiss Ernő. Schwoidel József Nagy Sándor. Aulich l,ajos. Török Ignác. Pöltemberg Ernő. Knézich Károly. Damjanich János, l.einingen Ka­roly. Lahner György. Vécse> Károly — de Vasvári is. Petőfi is. Rulikovs-zki is. Qragoş is... BORTNYIK GYÖRGY felvétele Magyari Lajos

Next

/
Thumbnails
Contents