A Hazáért, 1964 (19. évfolyam, 1-38. szám)

1964-01-09 / 1. szám

ßMtg &d! Kedves harcostársaink, fegy- verbarátaink, magyar határőrök! Az elmúlt évben testvéri had­seregeink sokat tettek azért, hogy tökéletesítsék katonai tudásukat. Éberen állnak népeink érdekei­nek védelmén, akik a kommuniz­must és szocializmust építik. Hisszük, hogy az új év új sike­reket hoz a kiképzésben, a mun­kában, a magánéletben. Ezért, magukkal együtt, örömmel várjuk az ünnepet. Boldog új évet, kedves bará­taink, sok boldogságot! P. Jeliszov alezredes a Szovjetunió Hőse anuár 1-én ünnepelték Havannában a kubai forradalom győzelmének 5. évfordulóját. Az évforduló alkalmából nagyszabású díszszemlét rendeztek, ahol a forradalmi fegy­veres erők válogatott egységei díszelegtek a főváros dolgo­zói előtt. A díszszemlén felvonultak a kubai forradalmi hadsereg legkorszerűbb fegyverei, á helikopterek, a szuper­szonikus vadászrepülőgépek és a rakéták is. A katonai parádé befejézése után az ünnepi tömeggyű­lésen Fidel Castro miniszterelnök mondott beszédet: Mél­tatta azokat a hatalmas eredményeket, amelyeket a kubai nép az utóbbi öt évben elért. — Ezeknek az ereAnényeknek az ismeretében egész népünk teljes mértékben meggyőződött arról, hogy a múlt soha többé nem tér vissza — mondotta. Gazdasági kérdésekről szólva rámutatott, hogy az ország helyzete ebben a tekintetben lényegesen javult. Megszilár­dult a pénzügyi helyzet, fokozódik a külkereskedelmi forga­lom. A múlt évhez képest figyelemre méltóan fejlődött a lakosság ellátása közszükségleti cikkekkel. A miniszterelnök ezután hangsúlyozta, hogy a Kubai Köztársaság normális kapcsolatokat akar fenntartani a világ összes országaival, köztük az Egyesült Államokkal is. A Kubai Köztársaság nemzeti ünnepe alkalmából mi1 is forró üdvözletünket küldjük e távoli ország hős népének és azt kívánjuk, hogy a jövőben még gazdagabb sikereket érje­nek el hazájuk felvirágoztatásában, a béke és a szocializmus javára. Télen is telt ház van a Csepel Vas- és Fémművek soproni SZOT üdülőjében. Kéthetenként 220—230 beutalt váltja egymást és piheni ki a munka fára­dalmait. A regényes szépségű soproni táj, a város történelmi nevezetességei felejthetetlenné teszik az üdülést ◄ Az elmúlt évben sok darut és erőmű ka­zánt készítettek a Magyar Hajó- és Da­rugyár daru gyár­egységében. Decem­ber utolsó napjaiban már felkészültek a Duna-parti szerelő- téren 1964 első da­ruinak építésére Az elmúlt év legered­ményesebb sportolói kö­zött Makrai Katalin az előkelő harmadik he­lyet szerezte meg a nők versenyében. Ezt a he­lyezést a magyar baj­nokság megnyerésével és Porto Allegrében (Brazília) az Universi­aden mutatott szép sze­repléséért kapta. Mak­rai Katalin elnyerte a TV vándorserlegét is, mint az év legjobb ifjú­sági női sportolója 4 Az elmúlt évben is több száz ember­nek adták vissza szemevilágát a debre- \ ceni Orvostudományi Egyetem Szemé­szeti Klinikáján. A klinikán több évti­zede dolgozik a nemzetközi hírű dr. Ket- tesy Aladár, Munka Érdemrenddel ki­tüntetett professzor, aki óriási tapasz­talatát szívesen adja át fiatal munka­társainak A UK7« Údt a bm határőrség és a ílnXnXjnl bm karhatalom lapja Felelős szerkesztő: Kovács Jenő Szerkesztőség: Budapest, V., Bajcsy Zsilinszky út 71. Telefon: 164-347 számon a Ittas mellékállomás Budapest «2. Pf: 0609 Kiadja a Belügyminisztérium Határőrség Politikai Csoportfőnöksége Felelős kiadó: Abel Lászlá Előfizetési ára: tiszteknek és főtiszteknek havonta 4 forint, hivatásos tiszthelyetteseknek havonta 3 forint BELSŐ HASZNÁLATRA Terjeszti: Zrínyi Katonai Kiadó 646063 2 - Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bolgár Imre igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents