Ifjú Sólyom, 1952 (2. évfolyam, 1-17. szám)

1952-01-10 / 1. szám

Az elmúlt év tapasztalataival a soron lévő feladatok megvalósításáért! Országunk dulgozó népe az üzemekben és más munka- területeken lelkes ünneplés és kimagasló teljesítmények mellett kezdte meg ötéves tervünk harmadik évének, az 1952. év feladatainak végrehajtását. A terv szeretete, a'terv végrehajtása iránti odaadó lelkesedés bizonyítja, hogy egész dolgozó népünk a Párt és Rákosi elvtárs útmutatása nyomán lendületesen harcol országunkban a szocializmus megvalósításáért, több és jobb termeléssel a béke védelméért. A hála és a forró szeretet érzésével fordulunk fel­szabadítónk, a nagy Szovjetunió és annak vezére, Sztálin elvtárs felé. Sztálin elvtársnak és a szovjet népnek kö­szönhetjük felszabadulásunkat a kizsákmányolás és idegen megszállás alól, köszönheti minden magyar fiatal, hogy a modellezés és repülés ma már szab/ddá vált előtte. A nagy Szovjetunió védelme és ivandó segítsége bizto­sítéka országunk függetlenségének és erősödésének. Szilár dán tekintünk feladataink végrehajtása elé, mert szeretett Rákosi elvtársunk irányítása, a Párt vezetése és segítsége munkánkban újabb sikereket és eredményeket fog hozni. Az elmúlt év folyamán a szovjet modellezők tapasz­talatai és a Szovjetunió Doszáv-szervezetének segítsége nyomán a modellezés területén is szép eredményeket értünk el. Kormányzatunk megadta a támogatást ahhoz, hogy célkitűzéseink megvalósulhassanak. így a modellező körök száma az elmúlt évhez viszo­nyítva nagymértékben emelkedett. Megjavítottuk a model­lező körök anyagellátását. A körök döntő többsége az év minden szakában folyamatosan részesült szerszám- és anyagellátásban. Modellező köreink munkájának segítésére létrehoztuk az Ifjú Sólyom modellező mellékletét, mely állandó elméleti és gyakorlati segítséget nyújt modellezőink­nek. Megjelent a modellező szakköri füzet, mely már segít­séget tudott adni szakkörvezetőinknek munkájuk eredmé nyes viteléhez. Versenyeinkben döntő részben már olyan fiatalok indultak, akik az üzemek és iskolák területén jól megállják helyüket és a modellező körökben jó munkát végeznek. Nőtt versenyeink száma és színvonala is. Legjobb modellezőink resztvettek a lengyelországi 11. Nemzetközi Modellversenyen, ahol a már ismert szép sike­reket érték el. Mindezeket összefoglalva, nagymértékben kiszélesítettük a modellező körök hálózatát. Biztosítottuk és gazdagítottuk a modellező körök munkájához szükséges anyagokat és felszereléseket. Szövetségünk repülőgépvezetői és szerelő iskoláin megjelentek a fiatal modellezők, akik élethivatásul választották a repülést*Az elért eredménye­ket összehasonlítva az elmúlt évek eredményeivel, kétség­kívül fejlődést tapasztalunk. Azonban helytelen lenne és ezévi növekvő feladatainkat nem tudnánk eredményesen megoldani, ha nem mutatnánk rá a meglévő hiányos­ságokra. ^ Bár modellező ' köreink az elmúlt évben nagymérték­ben megszaporodtak, mégsem lett a modellezés a dolgozó ifjúság és különösen az úttörő fiatalok tömegmozgalmává, a repülés széleskörű előiskolájává. A meglévő modellező körök u fiatalok kis részét fog­lalkoztatták. Nem ritka az olyan modéll|zö kör, amely csak 10—12 fővel dolgozik. Ezért feladatunk*’az, hogy ez évben a modellező körök számát majdnem duplájára emeljük és oda az üzemek és iskolák legjobbjait szervezzük be. A modellező körök élén nem minden esetben áll olyan körvezető, aki minden téren képes az irányításra és neve­lésre. A jelenleg is működő szolnoki modellező körvezetői iskola nem mindig tudta biztosítani végzett hallgatóiból a megfelelő vezetőket. Ennél a kérdésnél hiányos volt káder­munkánk, mely nem biztosította az iskola hallgatóinak egészséges szociális összetételét. Modellező köreinkben még mindig fellelhető az ön- célúság, az elvonatkoztatott modellező munka. Ez abban nyilvánul meg, bog) modellezőink közül a nyújtott támo­gatást és a lehetőséget tekintve még mindig kevesen vesz­nek részt Szövetségünk alapszerveinek munkájában, vágj Szövetségünk iskoláin a kiképzésben. Fő feladatunk tehát az, hogy a modellezést széleskörű tömegmozgalommá, a repülés igazi előiskolájává formáljuk. Ma, mikor újabb és újabb sikereket érünk el a szocializmus építése terén, az imperialisták agressziója nő, fokozzák háborús előkészüle­teiket, veszélyeztetik békénket: Szövetségünknek megtisz­telő feladata az, hogy hazánk védelmében fokozott módon vegye ki részét, néphadseregünk légiereje számara jó káde­reket neveljen. Éppen ezért ma a modellezés nem öpcél, ma ennek a munkának szocialista repülésünk .megteremtésében hiva­tása van. Minden körvezetőnek világosan kell látnia azt. hogy ifjúságunkat a körökben elsősorban nemcsak a kéz­ügyességre, nem valami „szlöjd” munkára kell megtaní­tania, hanem a repülés szeretetére, a repülés alapismere­teinek elsajátítására. Nem lehet a modellezés célkitűzéseit olyan szűk keretek közé szorítani, mint egy modell pontos elkészítése, vagy egy-egy teljesítményjeivény megszerzése. Minden modellezőnek modelljében már előre azt a repülőgépet kell látnia, melyet idővel vezetni, vagy sze­relni, ápolni fog. A nevelő munkának ilyen irányban kell fejlődnie. A modellező körökben nemcsak a modellezés „mesterembereit”, hanem a repülés jövő harcosait kell felnevelni. Ennek búsösítására modellező köreink munkáját a Szovjetunió gazdag tapasztalatai felhasználásával úgy kel! megszerveznünk-j és irányítanunk, hogy az tervszerű legyen és biztosítsa! modellezőink megfelelő kiképzését, folyamatos áramlását^ b repülés területére. Ez a nevelő munka nem könnyű — gondos elmélyülést kivált a nevelés és szakmai kérdések tanulmányozásában. A modellek építésénél állandóan utalnunk kell magára a repülőgépre és a repülésre. Meg kell szervezni az alap­szervek és repülőterek látogatását. Mindez a széleskörű technikai ismeretek elsajátítását igényli. A technikai munka elmélyítését biztosítani fogja az ez évben megjelenő szovjet és magyar szakirodálöm, továbbá meginduló tervező- és oktatóképző iskoláink, melynek hallgatói nagy segítséget nyújtanak majd a körök munkáihoz. Ez évben meg kell valósítanunk a modellezés tudomá­nyos alapokra való helyezését. Létre kell hoznunk a kísér­leti laboratóriumot és ariűhelyt, melynek megvalósítása nag\ feladatot jelent legfejlettebb modellezőinknek. E feladatok eredményes végrehajtása fokozottabb munkát és a munká­ban való elmélyülést követeli meg nemcsak a modellezés vezetőitől, de minden körvezetőtől és modellezőtől egy aránt. A szakmai feladatok maradéktalan végrehajtása el nem képzelhető a politikai nevelő munka elmélyítése és kiszélesítése nélkül. Modellezőinket a hős szovjet pilóták élete és munkássága kell. hogy lelkesítse a feladatok végrehajtásában. A Nagy Honvédő Háború hőseinek pél­dája lelkesítse ifjúságunkat hazaszeretetükben, az ellenség elleni gyűlöletükben. Minden modellező körben még inkább el kell mélyíteni a Szovjetunió iránti szeretetét fiataljainknak, mely el nem választható drága hazánk szeretetétől. A szocialista hazaszereteten keresztül modellezőinkéi a proletár nemzetköziség szellemében kell nevelni, hogy képesek legyenek felkészülni a jövő nagy feladataira, dől gozni és harcolni nemcsak saját hazájuk boldogulásáért, hanem az egész emberiség békés jövőjének kialakításáért Minden fiatalnak tisztán kell látnia, hogy mindazt, amit népi demokráciánk számára biztosít, a Pártnak, Rákosi elvtársnak köszönheti. Ezért odaadóan kell harcolnia a Párt útmutatásai szerint a modellezés területén is szo­cialista hazánk építéséért, néphadseregünk légierejének erősítéséért. II

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents