Igazságügyi Közlöny, 1918 (27. évfolyam)

1918-01-31 / 1. szám

IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY XXV! I. 1. sz. A m. kir. igazságügyminiszternek 4.000/1918. i. M. számú rendelete, a cipőárvizsgáló-bizottságokra vonatkozó szabályok kiegészítése tárgyában. A cipőárúk árának és forgalombahozatalának szabályozása tárgyá­ban 31/1917. M. E. szám alatt kiadott (s a Budapesti Közlöny 1917. évi március hó 13. napján megjelent 59. számában kihirdetett) rendelet 11. §-a alapján a m. kir. kereskedelemügyi miniszterrel egyetértve az idézett rendelet kiegészítéséül a következőket rendelem: 1. §• A 31/1917. M. E. számú rendelet 7. §-ának második bekezdésé­ben említett összeget annál a kir. bíróságnál kell elnöki letétbe helyezni, amelynél a cipőárvizsgáló-bizottság működik. 2. §. Ha a szakmabeli tagok jegyzékébe cipőgyári szakmához tartozó egyén felvéve nincsen, a bizottság elnöke az ilyen tag helyett a jegy­zékbe felvett egyik cipőkereskedőt hívja meg. A bizottsági tagok az elnök meghívására a bizottság ülésén meg­jelenni és a bizottság működésében résztvenni kötelesek s arra őket a bizottság elnöke igazolatlan mulasztás esetében száz koronáig terjedhető s annyiszor, amennyiszer kiszabható pénzbírsággal szoríthatja, a köte­lessége ellen súlyosan vétő tagot pedig a tagjegyzékből is törölheti. Az elnöknek pénzbírságban marasztaló határozata ellen közlésétől nyolc nap alatt egyfokú felfolyamodásnak van helye a kir. törvényszékhez. A be­folyt bírságösszegeket a Hadirokkantak .Segélyalapja javára kell fordítani, 3. §. Magánfél a vizsgálat megejtését az állandó lakóhelye vagy tartóz­kodási helye szerint illetékes kir. járásbíróságnál is kérheti. A kir. járásbíróság a kérelmet az illetékes cipőárvizsgáló-bizottsághoz teszi át. A kérelmet a támogatására szolgáló adatokkal és igazoló iratokkal együtt kell előterjeszteni. A szóval előterjesztett kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. 4. §. A tárgyalás rendjének és méltóságának fenntartása iránt az 1911 :1 t,-c. 209—216. §-ainak megfelelő alkalmazásával a bizottság elnöke intézkedik

Next

/
Thumbnails
Contents