Igazságügyi Közlöny, 1921 (30. évfolyam)

n Rövidítések magyarázata. I. A. T. = az állami anyakönyvekről szóló 1894 : xxxm. t.-c. A. U. = az anyakönyvvezetés tárgyában 80.000/1906. B. M. sz. a. kiadott utasítás. B. H. T. = Büntetőjogi Határozatok Tára. B. K. = Budapesti Közlöny. B. M. = belügyminiszteri. Bn. =s a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi per­rendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908 : XXXVI. t.-c. Bp. = bűnvádi perrendtartás (1896 : XXXIII. t.-c.). Btfe. = büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vét­ségekről (1878 : V. t.-c.). Bv. = a becsület védelméről szóló 1914 : XLI. t.-c. ein. = elnöki, évf. = évfolyam, í = fillér. Fb. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. t.-c. Fbr. = a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VH. t.-c. életbelépése és végrehajtása tárgyában 56.000/1913. I. M. sz. a. kiadott rendelet. F. M. = földmívelésügyi miniszteri. Füsz. = a felsőbíróság! ügyvitel szabályai (42.400. 1914. I. M. sz. rendelet). Gybp. = gyorsított bűnvádi eljárás. Gyrbsz. = gyorsított rendőri büntető eljárás. Hb. = a hatásköri bíróságnak (1907 : LXI. t.-c.) határozata. H. M. = hadügyminiszteri. H. T. = ítélőtáblai határozattárba fölvett határozat. H. U. = a házasság kihirdetése, megkötése és anyakönyvezése tárgyában 20.000/1906. L M. sz. a. kiadott utasítás. Hv. = a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914 : XL. t.-c. I. K. vagy Igazs. Közi. = Igazságügyi Közlöny. I. M. — igazságügyminiszteri. I. M. E. = igazságügyminiszteri elnöki. Jbp. = jövedéki bűnvádi eljárási rendelet (800/1916. I. M.). J. D. = jogegységi döntvény. J. E. = a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. Jüsz. = a járásbírósági ügyvitel szabályai (42.100. 1914. I. M. sz. rendelet). K = korona. K. = közlemény, k. = kötet. KBD. = a közigazgatási bíróság döntvénye. Kbtk. = a kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879 : XL. t.-c.). K. D. = kúriai teljes ülési döntvéay. K. É. M. = közélelmezási miniszteri. K. M. = kereskedelemügyi miniszteri. Ktbp. = katonai bűnvádi perrendtartás. Ktbt. = katonai büntetőtörvény. K. Ü. M. = külügyminiszteri. 1. = lásd, illetőleg szám után : lapi Lb. = lakásügyek miniszteri biztosa. M. — dr. Marschalkó Jánosnak »A hatályba» levő igazságügyminiszteri rendeletek rendszeres gyűjteménye« című munkája. M. E. = miniszterelnöki. N. M. M. = népjóléti és munkaügyi miniszteri, mell. = melléklet, p. = pont. P. H. T. = Polgárijogi Határozatok Tára. pl. = például. P. M. = pénzügyminiszteri. Pp. = a polgári perrendtartásról szóló 1911 : I. t.-c. Ppé. = az 1912 : LIV. t.-c. a polgári perrendtartás­ról szóló 1911 : I. t.-c. életbeléptetéséről. R. = rendelet. Rbsz. = a rendőri büntető eljárás egységes szabá­lyozása tárgyában 65.000/1909. B. M. se. a. kiadott rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. St. = sajtótörvény (1914 : XIV. t.-c.). stb. = s a többi, sz. - szám és számú. T. = törvény, t-c. = törvénycikk. T. D. •= ítélőtáblai teljes ülési döntvény, tk. = telekkönyvi. Tkr. -- az 1855. évi december hó 15-éa kiadott telekkönyvi rendelet és az 1870. évi február hó 5-én 264. I. M. E. sz. a. kiadott telek­könyvi rendtartás. Tüsz. = a törvényszéki ügyvitel szabályai (42.200, 1914. I. M. sz. rendelet), u. •= utca. Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4.291/1891. I. M. E. sz. rendelet.). Ü. U. = ügyészségi utasítás (4.600/1899.1. M. E. se. rendelet). Vhn. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. t-c. módosítását és kiegészítését tárgyáaó 1908 : XLI. t-c. Vht. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881: LX. t.-c. V. M. = vallás- és közoktatásügyminiszteri, v. ö. = vesd össze.

Next

/
Thumbnails
Contents