Igazságügyi Közlöny, 1943 (52. évfolyam)

11 Rövidítések magyarázata. Á. O. K. árellenőrzési országos kormánybiztosi. A. T. az állami anyakönyvekről szóló 1894 : XXXIII. tc. A. I!. az anyakönywezetés tárgyában 80.000/1906. B. M. s/. a. kiadott utasítás. B. H. T. Büntetőjogi Határozatok Tára. B. K. Budapesti Közlöny. B. M. belügyminiszteri. Bn. a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrend­tartás kiegészítéséről és módosításáról szóló 1908. évi XXXVI. tc. II. Bn. a büntető igazságszolgáltatás egyes kérdéseinek szabályozásáról szóló 1928 : X. tc. Bp. bűnvádi perrendtartás (1896: XXXIII. tel Btk. büntetőtörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről (1878 : V. tc.) Bv. a becsület védelméről szóló 1914 : XLI. tc. ein. = elnöki, évf. évfolyam. Fb. a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913 : VII. tc. Fbr. a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913: VII. tc. életbelépése és végrehajtása tárgyában 56.000 1913. I. M. sz. a. kiadott rendelet. F. D. országos földbirtokrendező bírósági teljes ülési határozat. F. M. — földmívelésiigyi miniszteri. Füsz. a íelsőbirósági ügyvitel szabályai (42.400 1914. I. M. sz. rendelet.) Oybp. - gyorsított bűnvádi eljárás. Oyrbsz. = gyorsított rendőri büntető eljárás. Hb. — a hatásköri bíróságnak (1907: XLI. tc.) határozata. H. B. T. H. == Hatásköri Bíróság teljes iilési határozata. H. M. = honvédelmi miniszteri. H. T. ítélőtáblai határozattárba fölvett határozat. H. U. a) házasság kihirdetése, megkötése és anyakönyv­vezése tárgyában 20.000/1906 I. M. sz. a kiadott utasítás. Hv. = a hatóságok büntetőjogi védelméről szóló 1914, évi LX. tc. I. K. vagy Igazs. Közi. = Igazságügyi Közlöny. I. M. = igazságügyminiszteri. 1. M. E. igazságügyminiszteri elnöki, íp. M. = iparügyi miniszteri. Jbp. = jövedéki bűnvádi eljárási rendelet (800/1916. I. M.) 1. D. = jogegységi döntvény. j, E. = a jogegység érdekében használt perorvosiat foly­tán hozott határozat, jüsz. = a járásbirósági ügyvitel szabályai (42.100/1914. 1. M. sz. rendelet) K. = korona K, = közlemény, K. = kötet. KBD. = a közigazgatási bíróság döntvénye. Kbtk. a kihágásokról szóló büntetőtörvénykönyv (1879. évi XL. tc.) K. É. M. közélelmezési miniszteri. K. K. M. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszteri. K. M. = közellátásügyi miniszteri. Ktbp. katonai bűnvádi perrendtartás. Ktbt. katonai büntetőtörvény. K. Ü. M. = külügyminiszteri. |. = lásd, illetőleg szám után: lap. Lb. •— lakásügyek miniszteri biztosa. M. dr. Marschalkó Jánosnak „A hatályban levő igazság­ügyminiszteri rendeletek rendszeres gyűjteménye* cimű munkája. M. D. = munkásbiztosítási felsőbíróság« döntvény. M. E. — miniszterelnöki. N. M. M. = népjóléti és munkaügyi miniszteri, mell. — melléklet, p. -= pont. P. H. T. — Polgárjogi Határozatok Iára. pl például. P. M. — pénzügyminiszteri. Pp. polgári perrendtartásáról szóló 1911 : I. tc. Ppé. = az 1912 : LIV. tc. a polgári perrendtartásról szólu 1911 : I. tc. életbeléptetéséről. R. = rendelet. Rbs/. =— a rendőri büntető eljárás egységes szabályozása. tárgyában 65.000/1909. B. M. sz. a. kiadott rendelet. R. T. = Magyarországi Rendeletek Tára. St. = sajtótörvény (1914 : XIV. tc.) stb. — s a többi, sz. — szám és számú. T. — törvény, tc. — törvénycikk. T. D. = kúriai teljes ülési döntvény, Te. = a törvénykezés egyszerűsítéséről szóló 1930. évi XXXIV. tc. T. J. D. — Társadalombiztosítási jogegységi tanácsi ha tározat. tk. = telekkönyvi. Tkr = az 1855. évi december hó 15-én kiadott telekkönyvi rendelet és az 1870. évi február hó 5-én 264. I. M E. sz. a. kiadott telekkönyvi rendtartás. Tüsz. = törvényszéki ügyvitel szabályai (42.200/1914 I M, sz. rendelet.) u. — utca. Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4.291/1891, I M. E. sz. rendelet.) Ü. U. = ügyészségi utasítás (4.600.1899.1. M. E. sz. rendelet) Vhn. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. tc. mó­dosítást és kiegészítését tárgyazó 1908 : XLI. tc. Vht. = a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. tc. V. K. M. = vallás- és közoktatásügymíniszten, v. ö. = vesd össze.

Next

/
Thumbnails
Contents