Ikarus, 1965 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1965-01-06 / 1. szám

Ezen a képünkön az autóbusz jobb­oldali váza látha­tó; az oldalvázat H egal-any ágból, sajtolt profilokból állítják össze. Az egész szerkezet he­gesztett kivltelber készül. (Könnyű István felvételei) VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! SZOT-hütározat A2J IKARUS KAROSSZÉRIA- ES JÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK' ÜÄPJ IX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM: 1965. JANUÁR 6. A busz II. szerelőüzeme csatlakozol! a SZOT jubileumi felhívásához Vállalások az önköltség csökkentésére, a minőség javítására Bevezetik az önellenőrzést — Versenyre hívták a gyár minden üzemét A busz II, gyáregység szerelőüzeme már az új év első munkanapján csatlakozott a SZOT jubileumi versenyfelhí­vásához, és a dolgozókkal történt megbeszélés alapján az üzem vezetősége mindjárt a délelőtti órákban közzétette a konkrét vállalásokat. A dolgozók pontosan felmérték, hogy a SZOT felhívása alapján melyek azok a tennivalók, amiket az üzemben feltétlenül el kell végezni. Abból indultak ki, hogy a felszabadulási verseny idején a termelő terület a busz II. szerelő vonalán három részre tagozódott, vagyis a munka­hely egyh armadát a rekonstrukciós munkálatok miatt nem vehetik igénybe. A vállalás első része tehát a következő: versenyre hívják ki a buda­pesti és a székesfehérvári üze­mek dolgozóit. A SZOT elnöksége szabá­lyozta a nyereségrészesedés el­osztásával kapcsolatos szak- szervezeti feladatokat. Az új határozat szerint az egyes dolgozók, csoportok a hozzájárulás arányában kap­hatják a nyereségrészesedést. Elemzi továbbá a határozat, hogy kik kaphatnak teljes, illetve részleges nyereségré­szesedést, vagy kik nem jo­gosultak rá. A nyereségré­szesedést csökkenteni kell azokban az üzemegységekben, amelyek — bizonyítható mó­don — tevékenységükkel ron­tották a vállalat gazdaságossá­gát. Ellenben nyereségrészese­dést növelő tényező a különö­sen kimagasló munkavégzés, a vállalatnál huzamosabban eltöltött idő. Az új határozat 1965. ja­nuár 1-től érvényes. Irány­elvei a múlt esztendőre nem vonatkoznak. AZ IKARUS 112-ES • Hirt adtunk arról, hogy a székesfehérvári gyáregységben az alumínium kutatási-kísérleti program keretében 1965 első negyedében befejezik az Ikarus 112-es, acéllemezvázra épülő, alumíniumszerkezetű autóbuszokat. Az új konstrukcióból egy­szerre két kísérleti példányt gyártanak; az egyik Hegal-, a má­sik Nautál-anyágból készül. Felvételeink a kísérleti üzemben készülő új típusú autó­buszt mutatják be az építés jelenlegi stádiumában. KÉSZÜL Koszorúzás/' ünnepség a kerület felszabadulásának 20. évfordulóján Munkánkat úgy végezzük, hogy az építkezés miatt ter­meléskiesés, lemaradás ne for­duljon elő. A vonal kialakítá­sánál, illetve a berendezések elkészítésénél munkaidőben is besegítünk. A szocialista és a munkabrigádok, valamint a KISZ-alapszervezet tagjai erre külön felajánlásokat tesznek. A Vállalás következő feje­zete a munka minőségének javítását célozza. Ennek egyik pontja így hangzik: A szocialista brigádoknál bevezetjük as önellenőrzést. A brigádvezetők a gyártmányki- sérő könyvek szerint naponta műszakzárás előtt ellenőrzik az elvégzett munkák minősé­gét. (A művezető, az üzemve­zetőé? a meó felelőssége vál­tozatlan marad.) A vállalatnál működő idegen kocsiátvevőík által felfedezett hibákat azon­nal, soron kívül kijavítjuk. Is­métlődő hibák egyáltalán nem fordulhatnak elő. A minőség javítása érdeké­ben vállaljuk, hogy saját erő­ből öt készüléket gyártunk. Ez­zel lehetővé tesszük, hogy a selejtet kiküszöböljük és az önköltséget csökkentsük. Az önköltség csökkentése ér­dekében továbbra is fenntart­juk a negyedik negyedévben jónak bizonyult anyagutal- vány-bevaltási, ellenőrzési rendszerünket, míg a doku­mentációk rendbentartásának új módszere ki nem alakul. A rendelkezésünkre bocsátott anyagutalványokat fokozottab­ban ellenőrizve és csak a va­lóságos szükségletnek megfe­lelően váltjuk be. Az így meg­takarított anyagokat, illetve utalványokat a főkönyvelőhöz továbbítjuk. Vonatkozik ez a produktív-, a rezsi- és a szer­szám utalványozásokra egy­aránt. Az év végi leltározásnál nyilvánvalóvá vált, hogy bizonyos mértékű anyag- készletek keletkeztek túl- gyártásból, illetve a doku­mentációk megváltozta­tása miatt. A vállalás erre vonatkozó pontjában ezt olvashatjuk: „Az így keletkezett anyagok j felhasználását úgy fogjuk biz- ; tositóni, hogy a dokumentá­cióban található mennyisége­ket — kcszletünknék megfele­lően — a társüzemekkel egyet­értésben csökkenteni fogjuk. Az intézkedésekből származó meg takarítás dokumentálásáról is gondoskodunk.” KITÉR A VÁLLALÁS AR­RA IS, hogy a munkaművele­tekhez felhasznált anyagok adagolását — különös tekin­tettel a csavarárukra — foko­zottabban ellenőrzik a dolgo­zók. A hanyag kezelést rész­ben ellenőrzéssel, másrészt az adagolás szigorításával fogják megszüntetni. A KISZ-fiatalok vállalják, hogy műszak végez­tével a munkahelyeken talál­ható, fel nem használt anya- go1,tat összegyűjtik, és újra fel- használás céljából a raktár ~ endelkezésére bocsátják. Az összegyűjtött anyagok ér­ői függően a főosztályve- o a jutalmazásról — illetve a mulasztók felelősségre voná­sáról — is gondoskodik. ■ A minőség javítása és az anyagkezelés szigorítása érde­kében fokozottabb gonddal el­lenőrzik a selejtezési ügyvi­telt. A meó-val egyetértésben minden előforduló selejtet iga­zoltatnak. AZ IDÉN GYÁRTÁSRA KERÜLŐ TÍPUSOK gyárt­mánybéreit a szakszervezettel, a pártalapszervezettel és a KISZ-szel közösen felülvizs­gálják, és szükség esetén — főként az önköltség csökken­tése érdekében — a ráfordí­tási normaórát csökkenti fog­ják. A most gyártásra kerülő Ik. 66.51-es típusnál — el­ső lépésként — 20 órát le­adnak. Egyéb típusokra a gyártás megkezdése előtt egy hónap­pal nyilatkozik a főosztály. Kitér a vállalás továbbá a munkafegyelem javítására — különös tekintettel a január 1-én életbelépett új rendelke­zések betartására —, a mun­kásvédelmi előírások megtar­tására, a balesetek csökkenté­sére, a szakszervezeti tagdíj- fizetés 88 százalékról 92 szá­zalékra való emelésére. A felajánlás utolsó pontjá­ban a gyáregység dolgozói vál­lalják, hogy az első negyedév végéig pótolják az előző évi lemaradást: 25 kocsitest el­készítését, s természetesen az állami tervben előírt autóbuszok, illetve pótalkatré­szek gyártását a megadott ha­vi bontásban biztosítani fog­ják. A vállalást tevők egyben December 30-án, délután két órakor a Magyar—Szovjet Ba­ráti Társaság ikaruszi szerveze­te koszorúzást ünnepséget tar­tott a Művelődési Ház falá­nál elhelyezett felszabadulási emléktábla előtt. Az ünnepségen részt vettek a XVI. kerületi Tanács vég­rehajtó bizottságának és az Ikarus-gyár gazdasági és tár­sadalmi szerveinek vezetői. Az MSZBT titkára, Cseh Ervin beszédében a húsz évvel eze­lőtt történt felszabadulásról és az azóta fnegtett útról emléke­zett meg. — Húsz évvel ezelőtt, ez a nap nemcsak a háború és a I rúzta az emléktáblát. szenvedések végét jelentette, hanem az évszázados elnyo­másnak, kisemmizettségnék végét is: a felszabadulást — mondta emlékbeszédében Cseh Ervin. — Es amikor húsz év távlatából visszatekintünk az eddig megtett útra, bátran mondhatjuk, hogy nagyon nagy utat tettünk meg. Ez idő alatt a dolgozó nép boldogsága és megelégedettsége érdekében több történt, mint az ezt meg­előző ezer év alatt. Az emlékbeszéd utón a gyár dolgozóinak és az MSZBT ne­vében Kéri János megkoszo­A MESZI-elmélet alapján készülő magas gerincű, teherviselő és alaktartó acélváz. Hosszúsága 11 méter; az autóbuszt 111 személy szállítására tervezték. Tiszta műhelyben kezdték az új évet a busz II. szerelőüzemének dolgozói Az évi munka befejezése közben még egy külön válla­lás teljesítését is elvégezték a busz II. kiszerelő műhelyének dolgozói. Az armatúrások. a csövesek, a vezető- és az utas­ajtósok, a farostosok, a végsze­relők, a díszlécesek, a vízléce­sek, az üvegesek és a lökhárí­tósok: társadalmi munkában ki­festették munkahelyüket, illetve a satupadokat, a szerszámokat, a gépeket és a szekrényeket, hogy tisz­ta műhelyben kezdjék az új esztendőt. A társadalmi munkát első­sorban a szocialista brigádok tagjai kezdeményezték. Ezek között van például az armatú­rások szocialista brigádja, amely már szinte országos hír­névre tett szert. Ötször nyerte el a szocialista brigád címet. Ennek a közösségnek a példá­jára, a vezetőajtósok kétszer kitüntetett Rákóczi brigádja most év végén — üvegezett fa­liszekrényt készített az el­nyert oklevelek és a birtokuk­ban levő vándorzászló részére. Fűtiké és Tériké a brigád tagja marad... Kedves ünnepséget rendez­tek december 28-án a kárpi­tosüzem . gumisütőműhelyének dolgozói. Két régi munkatár­suktól búcsúztak el. Füri Jó- zsefné nyugdíjba, Máté István­ná pedig vidékre ment. Mind­ketten közel másfél évtizedet töltöttek el a műhelyben, ahol mindenki, jóban, rosszban együtt tartott. Megszokták, megszerették egymást, különö­sen mióta a Lendület-brigád elhatározta, hogy kiérdemli a szocialista brigád címet. uiiiiiiiiiiiiiiHiiiMiiiiiijiiiifiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiiiiiiiHiMmiimiKiiiiiiiHiiiiiimimimniiiiMuiMiiitiiiiiuiiiniiimiiiiiimmiiiisitiiiii Réti János és Gazdag János motorszerelők az év utolsó kocsiját készítik elő átadásra. A motoros üzem dolgozó! csak nagy erőfeszítéssel tudták a kívánt időre elvégezni munkájukat, mert napokon keresztül bizonytalan időben — rendszerint délután, de elő­fordult, hogy hajnalban — érkezett be a vállalathoz az a motor, amellyel máris pró- baútra kellett volna indulni. Nagy erőpróbája volt ez az üzemnek — Kedves Fürike! Kedves Tériké! — így szólt az ünne­peitekhez Lalcat Istvánná, a brigádvezető. — Egyiktek meg­kezdi jól megérdemelt pihené­sét a sokévi nehéz munka után, várja őt a család, a négyhónapos kis unoka; a má­siktok eleget tesz családi és házastársi kötelezettségének: férjével fog együtt dolgozni szülőföldjén, a tiszavárkonyi gépállomáson. De nem feled­kezünk meg rólatok, s remél­jük, ti sem fogjátok elfelejteni a brigádot. Éljetek erőben, egészségben, és amikor leheti­tek, látogassatok meg bennün­ket. Most pedig fogadjátok el tőlünk ezt a szerény ajándé­kot. Könnyek csillogtak a sze- mekbeh, megölelték egymást az asszonyok, gratuláltak a férfiak is, és a meghatottság­tól „Fürike“ még azt is elfe­lejtette, hogy kibontsa a szép' nagy dobozt. Végül is az egyik kolléganője megkérdezte: — örülsz-e az ajándéknak? Ekkor derült ki, hogy 800 forintos evőeszköz-készlet van a kék dobozban. Az árába „be­lesegített” a kárpitosüzem több más munkahelyének kö­zössége is. — Ö, miért vettetek ilyen drága ajándékot? — Hogy amikor elmegyünk hozzád vendégségbe, ezzel fo­gadj bennünket — nyugtatták meg Füri Józsefnét a munka­társak. — No. akkor rendben van.... Máté Istvánná, a brigád Te­rikéje egy muzsikust ábrázo­ló porcelán figurát kapott em­lékbe. — Ugye tudod, mire emlékeztet? — kérdezték tőle — Hát hogyne tudnám — vá­laszolta Tériké, azután az asz- szonyok összemosolyogtak, kacsintottak egymásra... ez az ő titkuk, hogy miről muzsikál a szobor. Az ünnepségen jelen volt Weiler Géza üzemvezető és Papp lAszló bácsi, a műhely régi főnöke is. ók is elmond­I ták jókívánságaikat, felidéz- | ték. az elmúlt évek jelentő­i sebb eseményeit, megköszön- i ték a szorgalmat. — És ne feledd el, Fürike — I mondta Fenyővári. Károlyné, | a szakszervezet aktivistája, j amikor összekoccantak a po- j harak —, hogy az üdülésre a nyugdíjazás után is igényt tarthatsz. Csak szólj — mint az idén —, ha kedved támad elmenni valamelyik SZOT- | üdülőbe. — Te pedig, Tériké — adták ; Máténénak útravaióul az asz- i szonyok —, bármikor számít­hatsz arra, hogy visszaveszünk , a brigádba, ha netalán nem j úgygsikerüíne a vidéki terv* ) ahogyan elképzeltétek. i — Nem hiszem, hogy rosz- ; szabb lesz, mint gondoljuk. j Falun is megtalálja az ember j a számítását. Es ha nem is jö- I vök vissza dolgozni, felrucca- \ nők én a férjemmel. • egy-egy i izgalmasnak ígérkező Ikarus- I meccsre Tiszavárkonyból is. I Esetleg a gyár NB Il-es fut- ! ball-csapata szerepel majd a | közelünkben, s olyankor is j találkozhatunk... Az ünnepség részvevői érez- ! ték, hogy a búcsú ellenére is: ! Fürike és Tériké a Lendület­brigád tagja maradt. —k— Kiadták az évi újítási feladattervet Január 5-én megjelent az 1965-ös újítási feladatterv. Az újítási iroda — mint minden évben — most is ezzel kívánja tájékoztatni és irányítani az újítók érdeklődési körét. Az elmúlt évektől eltérően most nemcsak a feladatokat ismer­tették részletesen, hanem az újítási rendelet fontosabb pontjait is közölték , hogy ez­zel is tájékoztassák és segítsék az újítókat.

Next

/
Thumbnails
Contents