Ikarus, 1976 (24. évfolyam, 1-27. szám)

1976-01-02 / 1. szám

KERESKEDELMI IGAZGATÓNK A kohó- és gépipari miniszter ki­nevezte vállalatunk kereskedelmi igazgatójává dr. Szegő Sándort. Az új igazgatónk 1924-ben szü­letett. Eredeti foglalkozását te­kintve munkás, 1938-ban kezdett dolgozni, mint inas, majd segéd lett. A munkásmozgalommal már 1939-ben kapcsolatba került, előbb belépett a Szociáldemokra­ta Pártba, majd 1943-tól a Kom­munisták Magyarországi Pártjába vették fel. A Magyar Partizán Szö­vetségnek is tagja. Az előző munkahelyén 24 évig dolgozott (Magyar Kábel Müvek), előbb gyáregységvezető, aztán pe­dig 1968-ban kereskedelmi igazga­tó lett. Ebből a beosztásból került hozzánk. Szakvégzettsége elektrotechni­kus. Elvégezte a közgazdasági ecetemet, majd 1968-ban dokto- nét védte meg. Német, orosz, angol nyelven is beszél. Szakmai képzése mellett jelen­tős erőt fordított politikai ismere­teinek továbbfejlesztésére is. 1964-ben elvégezte — hároméves levelező tagozaton — az MSZMP pártfőiskolát, majd 1974-ben az MSZMP Politikai főiskolát. Dr. Szegő Sándor eddig végzett szakmai és politikai munkáját szá­mos kormánykitüntetéssel ismer­ték el. így például birtokosa a Ma­gyar Szabadság Érdemrendnek és a Szocialista Hazáért Érdemrend­nek. Megkapta a külkereskedelem és a gépipar Kiváló Dolgozója ki­tüntetést. A kereskedelmi igazgatót január 2-án iktatták be az új hivatalába. MEGEMLÉKEZÉS Kerületünk fölszabadulásának 31-ik évfordulója alkalmából de­cember 30-án koszorúzási ünnep­séget tartottak az Ikarus Művelő­dési Központ falánál elhelyezett márványtábla előtt. A megemléke­zésen részt vettek vállalatunk gaz­dasági- és társadalmi szerveinek vezetői, az MSZBT és a kerületi pártbizottság képviselői. XXIV. ÉVFOLYAM 1976. JANUÁR 2. Százötven lakást biztosítanak A kerüleH tanács és az Ikarus megállapodott Kölcsönös együttműködési szerződést írt alá december 24-en vállalatunk a XVI. kerületi ta­náccsal, amelyben megállapodtak, hogy: — Az Ikarus a kerületi tanács részére (kerület­fejlesztési célokra) 1976. első negyedévében 15 millió forint támogatást nyújt; a tanács végre­hajtó bizottsága vállalja 150 lakás biztosítását a Centenáriumi lakótelepen (a jelöltek 90 %-a fi­zikai dolgozó, vagy a termelést közvetlenül irá­nyító legyen), és a gyár lakásonként 40 000 fo­rintot fizet a Centenáriumi Lakásépítő Szövet­kezetnek; a kerületi tanács eltekint — fejlesztése támogatásának fejében - a lakások után járó üt­és közműfejlesztési hozzájárulás befizetésétől. A tanács ígéretet tett arra, hogy az Arany János utcában, a gyári oldalon, (a Margit utca és a Budapesti út között) szilárd burkolatú járdát épít (anyagot a tanács, társadalmi munkaerőt a gyár biztosít; a kerületi tanács vállalta 1976. szeptember 1-től 15 új óvodai férőhely biztosí­tását 5 éven keresztül. A szerződés melléklete kitért a férőhelyek el­osztásának föltételeire is. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK az ikarus karosszéria és járműgyár dolgozóinak lapja Hármas termelési siker — teljesítettük fölajötilosunkat — a lO ezredik busz a Volánnak — az eu 5 ezredik autóbusza Hármas termelési sikert ünnepel­tünk 1975. december 19-én a szé­kesfehérvári gyárban. Vállalatunk teljesítette a XI. pártkongresszus tiszteletére tett fölajánlást; átad­tuk a Volánnak a tízezredik Ika­rus autóbuszt; elkészült az év öt­ezredik autóbusza a fehérvári gyárban. Az átadóüzemben rendezett ün­nepség résztvevőit Tóth István, a gyár igazgatója üdvözölte. Az el­nökségben köszöntötte Betlej Sándort, kohó- és gépipari minisz­terhelyettest, Somogyi Józsefet, a XVI. kerületi pártbizottság első titkárát, Tapolczai Kálmánt, a Vo­lán Tröszt vezérigazgatóját, Arányi Sándort, a MOGÜRT ve­zérigazgatóját, Boór Ferencet, a Fejér megyei pártbizottság titká­rát, Závodi Imrét, a Fejér megyei Tanács elnökét, valamint a megye, a város, a vállalat, s a gyár meg­jelent politikai, gazdasági vezetőit, a társadalmi szervek képviselőit. Az ünnepségen Toldi József, a vállalat vezérigazgatója mondott beszédet. Szeretettel köszöntötte a dolgozókat, a vendégeket, majd a hármas eredményről szólott. Az esztendőben a mai nappal 10 489 autóbusz készült el, s ez­zel a vállalat dolgozói teljesítették kongresszusi vállalásukat. Átadjuk a Volán számára készült 10 000. autóbuszt, amely a székesfehérvá­ri gyár 5000. autóbusza 1975-ben. A vezérigazgató gratulált az újabb munkasikerhez. Toldi József méltatta a negyedik ötéves tervidőszakban elért fejlő­dést, eredményeket. Vállalatunk Európa egyik legnagyobb autó- buszgyárává fejlődött. Autó­buszainkat ma már a világ négy kontinensének számos országában ismerik. A.hagyományos szocialis­ta piacainkon túl az európai tőkés országokba, sőt már Dél-Ameriká- ba, Afrikába, Ázsiába is évről évre növekvő mennyiségű autóbuszt exportálunk. Vállalatunk a IV. ötéves tervben a népgazdasági érdekek figyelem- bevételével végezte munkáját. Nö­vekedett a termelésünk mennyisé­ge, hatékonysága és gazdaságossá­ga. Eredményeink kedvező alaku­lásában kiemelkedő szerepet tulaj­donítunk a műszaki fejlesztésnek, a korszerű gyártástechnológia meghonosításának. A 200-as tí­puscsalád megalapozta jövőnket, biztosítja továbbfejlődésünket. A Kiváló Vállalat cím három­szori elnyerése bizonyítja a válla­lati közösség erőfeszítéseit, az eredményes munkát, és ennek el­ismerését is. A jó munka eredmé­nye, elismerése jelentkezett a dol­gozók jövedelmének növekedésé­ben. Jelentősen javultak a munka- és életkörülmények. A székesfehérvári gyár közössé­ge is elismerésre méltóan vette ki részét a munkából. A IV. ötéves terv idejére terve­zett 16 000 autóbusz helyett a munkaverseny-vállalások teljesíté­sével 16 960 autóbuszt gyártott és adott át a megrendelőknek. Míg 1971-ben napi 8-9 darabos terme­léssel 2365 autóbusz készült el a gyárban, 1975-ben napi 18-20 da­rabos gyártással elérték az ötezer darabos autóbusztermelést. A vállalat vezérigazgatója beszélt äz V. ötéves tervről. Vállalatunk a következő öt évre 61 000 darab autóbusz gyártását tervezi. Ebből 30 500-at a székesfehérvári közös­ségnek kell elkészítenie. El kell ér­nie 1980-ra a napi ,24 darabos gyártást. Toldi József beszédének befeje­ző részében hangoztatta, hogy mindig nagy figyelmet fordítot­tunk a hazai igények kielégítésére, kivált a tömegközlekedést le­bonyolító Volán Tröszt megren­deléseire. Nagy öröm számunkra, hogy átadhatjuk a Volánnak a tíz­ezredik Ikarus autóbuszt. Toldi József nagy taps közben adta át az Ikarus 211 típusú, tíz­ezredik Volánbusz kulcsait Tapolczai Kálmánnak, a Volán Tröszt vezérigazgatójának. Tapolczai Kálmán meleg szavak­kal köszöntötte az Ikarus dolgo­zóit az elért munkasikerek alkal­mából. Köszönetét mondott az autóbuszért, és kifejezte remé­nyét, hogy hasonló eseményre a következő években is sor kerül. Az újabb tervidőszakra sikeres mukát kívánt a vállalatunk dolgo­zóinak. H.T. II tájékoztatás rendjéért A tájékoztatásról KGM utasítás jelent meg. A 75.159/1975./KGK 43./KGM Utasítás 11/3 és 4. pontja előírásának megfelelően — ez év december elsejével — a vállalat vezérigazgatója a tájékoztatási és pro­paganda osztály vezetőjét bízta meg a sajtótájékoztatási feladatok ellátásával. Ő az összekötő a központi sajtószervek között, tartja a kapcsolatot a minisztérium tájékoztatási osztályával. Idézünk a végrehajtási utasításból: „A vállalati szervek, egységek, telephelyek vezetői csak a tájékoz­tatási és propaganda osztály vezetőjének megkeresésével tehetnek nyilatkozatot, illetve fogadhatják a sajtó, rádió, tv munkatársait." (Ez természetesen nem vonatkozik az Ikarus újság munkatársaira!). A „Jelen közlemény — folytatjuk az idézetet - a 16/1974. sz. vezérigazgatói utasítás 4. pontjával együtt érvényes, melynek betartá­sa a vállalat minden gazdasági vezetőjének és dolgozójának munka­köri kötelessége." Nekünk, az Ikarus újságnak helyenként és időnként nagy gondot okoz a közérdekű információk megszerzése. Ezért ismételten hangsú­lyozzuk: ez az utasítás üzemi újságunkra nem vonatkozik! (Fitz Andrea felvételei) DC ér e m taaálxlxra ü az üsizekaag^alt, alkotó seíjítAéqüket 1975 — eseményekben, eredményekben gazdag év volt. Az egész ország figyelme a párt XI. kongresszusa, a szakszervezetek XXIII. kongresszusa és a negyedik ötéves terv sikeres befejezése felé irányult. Az újságok hasábjain, rádión és a televízión keresztül valamennyien értesülhettünk népgazdaságunk helyzeté­ről, az elért eredményekről és feladatainkról. Ugyanúgy, ahogy országos szinten a számvetés történt — vállalatunk is 1975-ben lemérte a megtett utat, értékelte az eddig végzett munkát, és felkészült az ötödik ötéves tervre. Dolgozóink 1975-tel egy olyan időszakot zártak le si­keresen, mely sok problémával és gonddal volt tele. Olyan időszak volt ez, amikor mindenkinek a saját helyén maxi­mális erőfeszítéseket kellett nyújtania ahhoz, hogy a vál­lalatunkkal szemben támasztott magas követelményeket maradéktalanul teljesíthessük. Az 1976-os év küszöbén szeretném valamennyijük­nek (munkásnak, mérnöknek, ügyviteli dolgozónak, köz­gazdásznak, vezetőnek, beosztottnak) megköszönni az el­múlt időszakban kifejtett munkáját és azt is, hogy meg­teremtették azokat az alapokat, amelyek a jövőnket biz­tosítják. Vállalatunk elért eredményeit a negyedik ötéves terv tényszámai szemléltetően tükrözik: Az 1970-ben kibocsá­tott 5981 autóbusz, és 4,4 milliárd forint árbevétellel szemben, 1975-ben közel 11 ezer autóbuszt adtunk át, megközelítőleg 12 milliárd forintért. Ez a felfutásunk a magyar iparban is kiemelkedő, mert a 11 ezer fős lét­számunk az 1970 évit csak körülbelül 1500 fővel haladta meg. Ez a szám is bizonyítja, hogy a beruházási progra­munk — gyártmány- és gyártásfejlesztési előirányzataink a termelékenységet ugrásszerűen növelték. Több mint 1 milliárd forint tiszta nyereséget értünk el az utóbbi év­ben, mely nemcsak a nemzeti jövedelmet, hanem a dolgo­zóink részére is megfelelő keresetet biztosított. Dolgozó­ink átlagkeresete az 1970 évi szinthez vizsonyítva több mint 30 százalékkal emelkedett. E szám tükrözi azt, hogy pártunk életszínvonal politikájának megfelelően dolgozó­ink életkörülményei az elmúlt öt év alatt folyamatosan — emelkedtek. Pénzügyi helyzetünkben 1972 év óta nincsenek meg­rázkódtatások, tervszerűbb lett a készletekkel való gazdál­kodásunk is. Eredményeink népgazdasági szinten is ki- emelkedőek, ez gyártmányaink jövedelmezőségét, kere­settségét egyaránt bizonyítja. Valamennyiönk részéről ismertek azok a feladatok, amelyek az ötödik ötéves terv során az egész országra és így vállalatunk minden egyes dolgozójára is — hárulnak. Tudjuk ma már, hogy az ötödik ötéves terv alatt több mint 60 ezer autóbuszt kell gyártanunk. Ez azt jelenti, hogy 1980-ra az évi 13 ezer darabos kibocsátást kell biz­tosítanunk. Ezekben a hetekben a különböző vállalati fó­rumokon Önök elé tárjuk elképzeléseinket, terveinket. Ezért a részletes ismertetés helyett arra utalnék csak, hogy jövőnk biztosított, feladataink ismertek és ha a ko­rábbi évek lendületéhez képest további előrehaladást tu­dunk elérni, úgy dolgozóink életkörülményei is egyenle­tesen javulhatnak. 1976-ban a korábbi ütemhez képest — kisebb mérték­ben növekszik a kibocsátott autóbuszok darabszáma és ez a szám várhatóan több mint 11 350 darab lesz. Bizonyos, hogy a népgazdaságunkban jelentkező prob­lémák alól nem mentesül vállalatunk sem. Ahhoz, hogy vállalatunk a korábbi évekhez hasonló nyereséget realizál­jon és dolgozóink jövedelme egyenletesen növekedjen első­sorban tehát munkánk hatékonyságának javítását igényli. Az Önök segítsége kell ahhoz, hogy az ütemes gyártás mellett, a minőség, takarékosság, az önköltség stb. javítá­sával feladatainkat megoldjuk. Az elmúlt három év során vállalatunk háromszor nyer­te el a Kiváló címet és ez kötelez bennünket arra, hogy munkánkat ennek szellemében végezzük továbbra is. Megköszönve eddigi áldozatos munkájukat — kérem továbbra is a dolgozóink alkotó és összehangolt, együttes segítségét a jövőre vonatkozóan — egyben ezúton kívánok eredményekben, sikerekben gazdag, boldog és békés új esztendőt Önöknek és kedves családjuknak. TOLDI JÓZSEF vezérigazgató

Next

/
Thumbnails
Contents