Ikarus, 1977 (25. évfolyam, 1-26. szám)

1977-01-14 / 1. szám

Új megoldásokkal a 254-es Min dolgozik a gyártásfejlesztés? R aktárgazdálkodás számítógéppel Az 1976-os Tavaszi BNV egyik legnagyobb feltűnést aratott jár­műve az Ikarus 254 autóbusz volt. Az új szuperluxus távolsági közle­kedési eszköz nemcsak esztétikai, hanem műszaki tulajdonságaival is fölhívta magára a figyelmet, bár éppen csak elkészült a nyitásra... Kísérleti stádiumában jól „kiadta” a javítanivalókat, bár sokan már szívesen utaztunk a K-l-gyel is, hiszen a szép kocsi vonzó hatást gyakorol kényelmével, berende­zettségével és magasabb is a többi '-saládtagnál, 3740 mm. Kevés tóbusz kapott annyi ajánlatot .asérleti fázisban, mint a 254 K-l. Megérdemelten. A napokban készült el a kísérleti üzemben a P-l jelű próbakocsi. Már meg is sétáltatták az udvaron! - újságolta Dobos József osztály- vezető és Neményi Lajos üzem­vezető. Elmondták, hogy siettek a készítésével, mert január 15-re Moszkvában kell lennie a tetszetős külsejű, jó kiállású járműnek - tesztvizsgálaton! Az sem lényeg­telen, hogy előtte még 3000 km próbafutáson kell megfelelnie. Ha minden, a gondos előírás szerint történik, bizonyos, hogy jól értékelik, és akkor a közben elkészült P-3-as kocsit követheti a „O” széria. Az egyedi eszközök­kel és módszerekkel készített ka­rosszérián sokan dolgoztak, de ki­emelkedő munkát végzett Mazur Árpád üzemvezető, Krabut Fe­renc motoros csoportvezető és Kuttner Péter megbízott műve­zetőhelyettes. Dobos József „kilincselése” nélkül pedig nem sikerült volna időre beszerezni az alkatrészeket és tartozékokat. Az „autóbusz-bébi” fejlődését aggódó szemekkel figyelte Kumor Gyula és Rapcsák György, a szer­kesztő és tervező páros. Kumor Gyula a két kocsi közötti különb­séget sorolta fel. Teljesen új fenékváz kellett, a réginél meg­elégedtek azzal, hogy „közön­séges” vázat rácsos szerkezettel toldották meg. A K-l csak 192 lóerős, míg a P-l már 220 LE-s motorral készül. A középső ajtó mellett balra hálófülkét alakítot­tak ki a transzkontinentális jármű vezetőinek, akik fölváltva vezet­hetik Uy módon az autóbuszt - szinte megállás nélkül. Az ajtó jobb oldalánál található a W.C. Az utastér 26 ülést, hét sarokülést számlál. Az utasok kényelmét fokozza az automatikus lég­elszívás is. Elsősorban a szovjet igényeket vették figyelembe, így -30 foktól +35 fokos hőmérsékletre tervez­ték, vagyis szinte minden éghaj­latot kibír. Az autóbusz rendel­tetését tartva szem előtt - 350 li­teres üzemanyagtartály beépítését tervezték. Krémer József Új év, újabb feladatok. Fölemel­tem a telefonkagylót és gazdasági vezetőinknek egyetlen kérdést tet­tem föl: Legfontosabb tervük az 1977-es esztendőre? íme a kör- interjú eredménye. Mohácsi János osztályvezető, kocsitestszerkesztési osztály:- A szerkesztés egyéb fontos feladatai mellett egyik igen lénye­ges terve az autóbuszok minőségé­nek és a minőséget javító intézke­déseknek szakszerű és gyors doku­mentálása. Papp Sándor osztályvezető, technológiai és fejlesztési osztály:- A technológiai fejlesztés leg­fontosabb feladata: az autóbuszok karosszériái korróziós védelmének fokozását célzó megoldások széri- ális bevezettetése. A vezérigazgató 39/1976-os utasítása, a gyártmányfejlesztés és konstrukciós tevékenységek kor­szerűbb, hatékonyabb irányítása érdekében átszervezi a gyártmány­fejlesztési főosztályt. A főosztályvezető közvetlen irá­nyítása alá tartoznak ezentúl a gyártmánykísérleti osztály, a formatervező stúdió, a gyárt­mánydokumentációs osztály és a főkonstruktőr. A főkonstruktőr közvetlen irá­nyítása alá tartozó szervek a gyártmányfejlesztési osztály, a felépítmény-konstrukciós osztály, a padlóváz-konstrukciós osztály, az egyedi-konstrukciós osztály, a dokumentáció-ellenőrzési osztály és a típusfelelős és ajánlati cso­port. A gyártmányfejlesztési főosztály új szervezeti szabályzatának jó­Személyi változások a vb-ben Az MSZMP Ikarus gyári bizott­sága az elmúlt év végi utolsó ülé­sén személyi kérdésekről döntött. A pártbizottság fölmentette ér­demeinek elismerése mellett ágit. prop. titkári tisztsége, vb és pb tagsága alól Galló Istvánt, mivel tartós kiküldetésre külföldre uta­zik. Saját kérésére - az egészségi állapotára hivatkozva - az eddig végzett munkájának eüsmerésével, fölmentették Buzgán Jánost is vb tagsága alól. A testület Galló István, Pósa György, Szlaukó János helyett pártbizottsági tagnak kooptálta Kovács Györgyöt (vszt titkárt), Vass Lászlónál és Pethe Lászlót. Ezután titkos szavazással meg­választották ágit. prop. titkárnak Vadász Juditot, a pártbizottság nőfelelősévé és a vb tagjává Fass Lászlónét és a vb tagjává Pethe Lászlót. • A második napirendként meg­hallgatták és megvitatták Toldi József vezérigazgató tájékozta­tóját az 1976 évi munkáról és az új esztendő feladatairól. Somos Iván vállalati verseny­felelős:- A szocialista brigádok szerző­déseiben a megemelt követel­ményeknek megfelelően szeret­nénk eredményeket elérni: különös tekintettel a munkafe­gyelem további megszilárdítására, minőségi munkára - a brigádok vállaljanak garanciát saját termé­kükért - anyagi és energiatakaré­kosságra, valamint az 1977. január 1-től érvényes új vállalati munka- verseny-szabályzat gyakorlati alkalmazására. Heim Pál, a 3-as gyáregység vezetője:- A fényezés minőségi javítása érdekében üzembe állítani és ren­deltetésszerűen használni az új visszajavító fényező-csarnokot. Gerencsér István főosztályve­váhagyásáig, a személyzeti kér­dések rendezéséig az eddigi hatályban lévő működési és szer­vezeti előírások alkalmazásával kell eljárni, melynek biztosítása és ellenőrzése a műszaki igazgató fe­ladata. A vállalati újítási tevékenység, az iparjogvédelmi, szabadalmi, találmányi tevékenység ügyinté­zésének átcsoportosítása követ­keztében a műszaki igazgató köz­vetlen irányítása alatt működő újí­tási irodát 1977. január 1-i hatállyal a vezérigazgató újítási és iparjogvédelmi osztállyá szervezte. Ez az osztály vállalati tevékeny­séget lát el, vezetője szakirányítást gyakorol a székesfehérvári, pusz- tavámi és szegedi újítási iparjogvé­delmi, találmányi és szabadalmi tevékenységek felett. Előzmény: átfedték a sajtoló és a busz I épületei között lévő üres teret és az így létrejött területen alakították ki a törzsgyár 60-as számú raktárát. Felépült a konve- jor-pálya, melynek segítségével könnyebben és gyorsabban kerül az anyag a sajtolóból a raktárba. A gyártásfejlesztési osztály már a következő lépéseket teszi a fej­lesztésben, most a számítógépes termelésirányítás és raktárgazdál­kodás megvalósításán fáradoznak. Az alapvető folyamat a raktá­rozásnál voltaképpen egyszerű: beérkezik az anyag, bizonyos ide­ig tárolják a raktárban, aztán ki­viszik onnan. Ebben idáig semmi bonyolult nincs. A nehézséget a raktárban tárolt rengeteg anyag­nak nyilvántartása okozza. A pon­tos, tévedésmentes és nem utolsó­sorban gyors ügyintézést ma már nyilvánvalóan csak számítógéppel lehet megoldani. A korszerű ter­melés egyik követelménye ez. A gyárban a későbbiek során számí­tógépes központot létesítenek, ezért egyéb számítógépek telepí­zető, szervezési- és ellenőrzési fő­osztály: (folytatás a 3. oldalon) XXV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 1977. JANUÁR 14. Elismerő kitüntetés Aranykoszorús jelvénnyel tün­tette ki az MSZBT — múlt év vé­gén — Galló Istvánt, az egyedi gyáregység termelési osztályve­zetőjét, a pártbizottság ágit prop titkárát, aki vállalati MSZBT-el- nökségi tagként - 1972-től a vállalati MSZBT-tagcsoport meg­alakulásától - eredményes, lelki- ismeretes munkát végzett (Galló István 1976 november 15-től vevőszolgálati állományban dol­gozik.) Mindegyiket üzembe helyezték A busz I gyáregységben az el­múlt évben befejeztek, illetve üzembe helyeztek minden meg­kezdett beruházást: 605 méteres konvejor, Comae egyengető és da­raboló sor, új homlokfal-gyártó sor, Udeholm zsírtalanító beren­dezés. így elérték, hogy 1976 de­cemberétől egyetlen olyan beren­dezés sincs a gyáregységben, amely üzemszerű használatra nem alkalmas. tése csak úgy ésszerű, ha azok a nagy géphez csatlakoztathatók, annak munkájában képesek részt venni. Ez a gép ilyen lesz. A Számítás- technikai Koordinációs Intézet ál- tal kifejlesztett „mikro­processzor” kifejezetten az ilyen raktárgazdálkodáshoz használható célprogramokat tartalmaz. Ennek segítségével a beérkező igényekre pillanatok alatt meg tudja mon­dani, hogy a kívánt anyagból hol és mennyi található. Á számító központtal kábeles összeköttetést hoznak létre így a mikropro­cesszor a központ utasításait is képes lesz elvégezni, azaz mintegy a zárt technikai rendszer egyik részeként is működik majd. Első lépésben az említett 60-as raktárban fogják majd fölhasznál­ni, később, ha ott már minden rendben, a számítógépes elviáltalá­nosítható lesz a sajtoló és a' busz I gyáregységekben is. Az ilyen kisebb számítógépek munkábaállítása nemcsak az admi­nisztrációs munka csökkenését, a pontosság növekedését, a szállító targoncák optimális kihasználását eredményezik, de feltételei lesz­nek a gyáregységi, illetve maga­sabb szintű számítógépes terme­lésirányításnak is.-k­NYITVATARTÁSI IDŐ A ruharaktár megváltozott mun­karendje miatt a raktár nyitva tar­tási ideje a következő: Kedd 6,15—11 óráig du: nincs kiadás Szerda 8—11 óráig du: 14—15 óráig Csütörtök 8—11 óráig du: 14— 15 óráig Péntek 8—11 óráig du: 14—15 óráig. A kedd reggeli kezdést kizárólag az állandó éjszakás dolgozóknak tartjuk fenn. Hétfőn és szombaton, a kiadás szünetel. Kinevezések, fölmentések 1976. december 1-vel Horváth Bélát a busz II gyáregység volt műszaki vezetőjét a gyártmányfej­lesztési főosztály vezetőjévé nevezték ki. Nagy Károly, a szakmunkáskép­ző-üzem eddigi vezetője - decem­ber 15-óta - a személyzeti és ok­tatási főosztály vezetője. Bálint György gyártmány fejlesz­tési főosztályvezetőt fölmentették beosztásából és a svédországi szer­viz-szolgálat vezetésével bízták meg. Galló Istvánt, az egyedi gyár­egység termelési osztályvezetőjét november 15-től fölmentették be­osztásából és vevőszolgálati állo­mányba került. Szafranszky Károlyt december 1-vel a szabvány iroda vezetőjévé nevezték ki. December 31 Szegeden Az 1976. december 31-i - év végi - leltár zavartalan elvégzését a szegedi gyárunkban is csak álló üzemmel biztosíthattuk. A leltár „utolsó mozzanataiban” az elle­nőrzésben részt vett Ligay József főosztályvezető-helyettes is a törzsgyár pénzügyi és számviteli főosztályát képviselve, s a mun­kákról a következőket mondotta:- Az üzemekben rend, tisztaság fogadta a leltározókat, az előké­szítés mintaszerű volt, a dolgozók lelkiismeretes, alapos, precíz mun­kát végeztek. A befejezetlent ter­melés leltározásának ellenőrzését maga az igazgató, Fogas János vezette. Délelőtt 11 órára már tel­jesen elcsöndesedett, elnéptele­nedett a gyár, - végeztünk a leltá­rozással. S a látottak, tapasztaltak alapján elmondhatom: minden bizonnyal jól sikerült leltár volt a szegedi. x—-----------------­Szép,megható, de év közben mi van 7 Karácsonyra, újévre küldött színes, ízléses képeslapokat forga­tok. Olvasgatom az üdvözlő sorokat: „Örömökben gazdag..., min­den rossztól, betegségtől mentes, örömökben teljes és sikerekben gazdag, nagyon boldog..., kellemes, békés..., szeretetteljes..., sok szépet, jót hozó..., - tiszta szívből, sok-sok szeretettel, csókkal, baráti öleléssel.” Őszintének ható, s valóban őszinte sorok. Aki leírta, így is gondolta, hisz mit is kívánhatna kedves rokonának, ismerősének, barátjának: ha nem a legjobbat? Az ünnepek, s az újév előtti napokban bárkivel találkoztunk, légyen az régi ismerős, vagy aznap megismert, mindenki sok szépet, jót kívánt S tette ezt, tettük vagy viszonoztuk - valóban őszinte, tiszta szívvel. S vajon hányán mondták el jókívánságaikat csak környeze­tünkben, nem beszélve az említett képeslapokról, levelekről, csomagokról, táviratokról, telefonbeszélgetésekről, melyek átszőt­ték, átfonták egész országunkat De ezek az üdvözletek eljutottak határainkon túlra: Görögországba épp úgy, mint Bulgáriába, Af­rikába vagy Grönlandra. Mindenhová, ahol rokon, barát, ismerős éL Milyen szép, megható is ez! Békét, boldogulást, eredményes alkotó munkát kívántunk egy­másnak karácsonyra a „szeretet ünnepére”, s az új, még mindent hozható, de mindent el is vihető, ismeretlen 1977-es esztendőre. Vajon gondoltunk-e a pompásan földíszített fenyőfa hangula­tos gyertyafényében gyönyörködve vagy a szilveszteri pezsgős po­harunkat összekoccintva-.arra, hogy a ránk köszöntő évben is mi vagyunk azok, akik minden elképzelhető jót és szépet kívántunk egymásnak. De gondoltunk-e arra is, hogy mi vagyunk, akik egész évben türelmetlenül állunk sorban a közértben, kiabálunk a szomszéd­dal, veszekszünk a gyerekkel, civódunk házastársunkkal, szitkokat vágunk egymás fejéhez, intrikálunk munkatársaink ellen, bravú- roskodunk az utakon... Mert valahogyan úgy kellene megfogalmazni a sorokat, hogy azok ne csak a röpke ünnepekre, arra a néhány napra szóljanak, hanem a rákövetkező 365 napra, amikor valóban a mindennapok munkájában, gondjában, bajában kell vizsgáznunk a gyakorlatban mások, de elsősorban saját magunk előtt, hogy a jókívánságok ne csak üres szólamok, hanem ,aranyfedezettel” leirt gondolatok legyenek.- tarpai ­AZ IKARUS KAROSSZÉRIA É S JÁ R M Ű G Y Á R DOLGOZÓINAK LAPJA MIT TERVEZ ÖN AZ Ú3 ESZTENDŐRE? Egy kérdés - tíz válasz Átszervezik a gyártmányfejlesztési főosztályt

Next

/
Thumbnails
Contents