Ikarus, 1979 (27. évfolyam, 1-26. szám)

1979-01-12 / 1. szám

Kedvezően zártuk az 1978-as évet, 1979-ben nagyobbak a követelmények Higgadtan, megértőén szavazott a vszt isztelt Munkatársaim! Nehéz, de eredményes év zárása után szükséges összegezni _ azokat a gondolatokat, amelyek átfogóan jellemzik az elmúlt év u./ékenységét és alkalmasak arra, hogy mindenki számára egyértelműen maghatározzák az elkövetkező feladatokat. Az 1S78-as év nem volt problémamentes, de a mindennapok munkája ellett akadt egy olyan pillanat, amikor valamennyien együtt ünnepel- ettünk: 1978. április 26-án, az MSZMP Központi Bizottsága jubileumi szlajának elnyerése alkalmával. Már önmagában ez az esemény is emlé- zetessé teheti az elmúlt évet, mégis azt kell mondanunk, hogy nem­ek a kitüntető cím, hanem a megtartásáért kifejtett erőfeszítések teszik .miékezetessé számunkra a megelőző időszakot. Vállalatunk 1978 évi munkájára, tervcéljaink teljesítésére az a jellem- , hogy azok sok tekintetben kedvező évzárást mutatnak. Jónak mond­ató termelési tervünk teljesítése — amely mintegy 13 ezer autóbusz ‘bocsátást jelent —, még akkor is, ha az év folyamán egy sor, vállala­toktól független, zavaró tényező akadályozta folyamatos tevékenysé- .. A vállal it gazdasági és társadalmi vezetése arra törekedett, hogy jb a be'rő tényezőkkel kapcsolatos intézkedések eredményeként a zavaró momentumok csökkenjenek. Az év közben tudatosan kia- ■ .ott kedvező termékösszetétel-változás lehetővé tette, hogy néhány ■ utatónk a tervezettnél kedvezőbben alakuljon. Ez leginkább tőkés rbevételünket jellemzi, amely a tervezett 24 millió dollárhoz képest árhatóan az év végén 32,2 millió dollárban fog realizálódni. Termelé- ünk és értékesítésünk vizsgálatakor megállapítható az is, hogy az előző avi autóbuszmennyiségnél mintegy 800 darabbal gyártottunk többet, és tz 1978 év folyamán kibocsátott mennyiséggel elértük az 1980-ra terve- att szintet. Különösen jelentős ez a teljesítés akkor, ha figyelembe asszük, hogy az 1977 évi 1700 darab csuklós autóbusszal szemben ez avben megközelítőleg 2100 darabot gyártottunk. Termelési tervünk teljesítése biztosítéka annak, hogy értékesítési céljainkat is maradéktalanul teljesítjük, a korábbihoz képest jelentősen kedvezőbb összetételben. Értékesítési darabszámúnk relációnkénti bon­tásából látható, hogy a szocialista viszonylatban bekövetkezett kismér­tékű csökkenés mellett a bázishoz viszonyítva 240 darabos belföldi növe­kedéssel és mintegy 1020 darabos tőkés növekedéssel számolhatunk. T ermelésünk növelését olyan körülmények között értük el, amikor létszámgazdálkodásunkra továbbra is a korábbi évek fizikai létszámcsökkenése volt jellemző. Ez az évek óta jelentkező ten­dencia azt is jelenti, hogy 1978 évben az élőmunka hatékonyságát jelen­tősen tovább kellett fokoznunk, és ez 1979-re vonatkozóan is változat­lanul fennáll. Vállalatunk létszámösszetételét az is jellemzi, hogy első­sorban a felsőfokú végzettségűek számának növekedésével a nem fizikai létszám kismértékben emelkedett, de erre az erősítésre — elsősorban az új típuscsalád kifejlesztése miatt — mindenképpen szükség volt. 1979-es feladataink között mindenképpen jelentős szerepet kell, hogy kapjon továbbra is műszaki gárdánk erősítése, mert a VI. ötéves terv feladati és ezzel együtt a típusváltás egyre sürgetőbben igényli ezt. Az 1978-as évről elmondható, hogy a kedvezőtlen külső körül­mények ellenére, korábbi évekből származó tartalékok igénybevételével mintecv 7 százalékos átlagkereset növekedést hozott dolgozóink S’áoiá a. Sajnos, már ma is látszik, hogy ezt a szintet 1979-ben biztosí­tani nsm tudjuk, ezt a központi szabályozók és képződő alapjaink nem iszik lehetővé. Az így kialakult nehéz helyzetben vállalatunk a ük égés lépéseket megtette, de kedvező változást csak akkor remélhe­ti a külső tényezők módosulnak. 7-as gazdasági évünk és össztevékenységünk egyik legjellemzőbb mc -.ja nyereségünk alakulása, amely várhatóan 880 millió forintban realizaiódik. Látható, hogy ez a nyereségtömeg a bázishoz és a tervhez képf * is csökkenést mutat. Az 1978 januári munkásgyűlésen is ismertet­tük gy a 78 évi szabályozók hatása olyan erősen érinti nyereségünket, hogy annak teljesítése csak akkor lehetséges, ha az év folyamán a belső tartalékok folyamatos feltárása, a többlet termelési és értékesítési fela- fat ealizálása biztosítható. A többletvállalások megvalósítása érdeké- oen ett erőfeszítések mellett sem számíthattunk arra, hogy év közben, november 1-től a rubel- árszorzó tovább fog csökkenni. Ez az újonnan belé kS eredménycsökkentő tényező azt jelentette, hogy az év utolsó két hónapjában nagyjából a tervezett és a várható eredmény közti különbségnek megfelelő további csökkenés következett be. Igen érzéke­nyei érintette vállalatunkat az a tény is, hogy a kötelező alapképzés ménéke 10 százalékkal nőtt. E két tényező együttes hatása az érdekelt- t lapok képzésénél a vártnál kedvezőtlenebb helyzetet teremtett, s Ösen súlyosan érintette a fejlesztési és részesedési alapot. Az ilyen mények között realizált nyereségtömegünk mégis rendkívül szá- ivő érték, hiszen különlegesen nehéz helyzetben, minden dolgo- maximális erőfeszítésének eredményeként jött létre. Mutatja ezt az y is, hogy a korábbi évekhez hasonlóan mintegy 200 milliós tségcsökkentés járult hozzá ehhez az eredményhez, z 1978 éves tevékenységünkről szóló értékelés nem lenne teljes, ha nem szólnánk minőségjavító intézkedéseinkről, gyártmányfej- lesztési munkánkról, beruházási gondjainkról. A minőség további ásához minden bizonnyal hozzájárult az új bérezési rendszer is, 'et az év folyamán vezettünk be, s mely arra hivatott, hogy megvaló- i a minőségi teljesítéstől függő bérezést. Eredményes lépéseket ónk kooperációs partnereink szállításai terén is a minőség javítása érdekében. Jelentősen javult többek között a lemezek, csövek, a farost minősége. Értékesítési tevékenységünk során a termékszerkezet változás magá­val hozta, hogy eddig is leterhelt műszaki gárdánk feladatai tovább növe­kedtek. Bizonyítják ezt az év kiemelkedően magas tőkés darabszámának mű'»aki előkészítési gondjai, és az a tény is, hogy egyre intenzívebb a ..készülés a szovjet—magyar közös gyártású autóbusz kialakításában és új 300-as típuscsalád tervezésében. Ezek a munkák ma már jelentősen haladtak és egyre inkább mutatják, hogy a fejlesztési tevékenységgel ázó dolgozóink igénybevétele rendkívül erőteljes, iházásainkkal kapcsolatban elmondható, hogy 1978. július „•vei véglegesen lezárult az 1971 óta tartó „Közúti Járműgyártás Fej- •es-t -j& II" program. Az év folyamán átadásra került a pusztavámi új <-s rnok, amely volumenében 78 évi beruházásaink közül a legjelentő- és ugyancsak számottevő a budapesti üzemanyagtartály-gyártósor dítása is. Sajnos, olyan helyzet állt elő vállalatunknál, hogy a tovább- -tes akadálya lett év végére a fellépő forrás-hiány. Ennek a helyzet- a feloldására a vállalat vezetése keresi a megoldást és bízunk benne, iy a járműgyártás^-addigi eredményei megfelelő biztosítékot is nyújta- k főhatóságaink szárifára kérésünk kedvező elbírálásával. \ z együtt'élt *Vt évek alatt hozzászoktunk ahhoz, hogy ahogy múltak az úgy sűrűsödtek gondjaink. Ezért az 1979-es év feladatait tv 1 ímevéhez néltó fele az előttünk álló évet juk. Ez azt a követein 'linden területén íegyü szép hagyományokkal k úgy, hogy az ötszörösen kiváló Ikarus gyár előtt áll. Egész kollektívánktól elvárják, hogy yományainknak megfelelő eredménnyel jár­té masztja velünk szemben, hogy munkánk z eddiginél sokkal igényesebbek. Vállalatunk delkezik a munkaverseny-mozgalomban is. lásunkat évről évre teljesítettük. Munkánk minden vonatkozásában, a munkaversenyben is, a hatékonyságnak, a minőségváltozásoknak kell előtérbe kerülniük. A szocialista brigádokkal közösen el kell érnünk, hogy megszűnjön az elnéző magatartás azokkal szemben, akik nem tudnak vagy nem akarnak megfelelni a magasabb követelményeknek. A z Ikarus Karosszéria és Járműgyár valamennyi dolgozója sok eset­ben bebizonyította már, hogy képes igazán összefogni, amikor a körülmények próbára tesznek bennünket. Bízom abban, hogy együtt gondolkodva, egymást segítve sikeres evet zárunk 1979-ben is, s ehhez kívánok Önöknek eredményekben, sikerekben gaz­dag, békés, boldog új esztendőt. Toldi József vezérigazgató Sok szám, kevés szöveg — ehhez kellett hozzászólni, véleményt mondani. Az anyag ismeretében, amely a február elsejei normakar­bantartás bevezetéséről szól, arra lehetett gondolni, hogy a vszt-ülés zsong majd (sokszor előfordult már), kibúvókat keresnek. Ennek ellenkezője történt. Igaz, ami az anyagból hiányzott, az elhangzott a szóbeli kiegészíté­sekben. Nehéz év előtt áll a népgazdaság. (Ezt, aki olvasta a KB december 6-i közleményét, figyelemmel kísérte az országgyűlésen elhang­zottakat, senki sem vitathatja.) Itt, az Ikarusban munka van, több is, mint azt korábban remél­hettük. A rendelésekkel jól Elsők voltunk, akik öt é e szóló munkaverseny-vállalást tettünk, s válla­VILÁG PROLETÁRJAI,EGYESÜLJETEK! AZ IKARUS KAROSSZÉRIA-ÉS JÁRMŰGYÁR DOLGOZÓINAK LAPJA Értékelés és célkitűzés a munkásgyűléseken Mintha csak tegnap lett volna az első munkásgyűlés, a tavalyi. Hi­szen clyan közelinek tűnik 1978. január másodika. Idén másod­szorra kezdődött munkásgyűléssel az év Budapesten, Székesfehér­váron, Pusztavámon és Szegeden. Ugyanúgy állt most is az emel­vény a busz II gyáregység csarno­kában, mint tavaly. Toldi József vezérigazgatóra, Kovács Györgyre, a vállalati pártbizottság titkárára, Kiss Istvánra, a KISZ-bizottság tit­kárára, és Kovács Györgyre, a vszt titkárára szegeződött a mintegy kétezer tekintet. Álltak a galérián, a vonalon, a buszok között. A be­járattól mindenki beljebb húzó­dott, hiszen kint dermesztő hideg szél tombolt. Voltak, akik beültek a buszokba és onnan figyelték a gyűlés eseményeit. Toldi József vezérigazgató lépett a mikrofonhoz. Beszámolójában ismertette az elmúlt év eredmé­nyeit. Amit vállaltunk, tervez- iünk, azt teljesítettük. Gyártot­tunk mintegy 13 ezer kocsit, előtte járunk a népgazdasági terv­ben előirányzott feladatainknak. De ahhoz, hogy az idei évet is eredményesen zárhassuk, ahhoz még jobban szervezett, fegyelme­zettebb munkára van szükség. A vezérigazgató év indító beszé­de után, mely megjelölte a legfon­tosabb feladatokat Kovács György, a vállalat pártbizottsá­gának titkára boldog új esztendőt kívánt minden dolgozónak. Ezu­tán ki-ki munkahelyére igyeke­zett. A 3-as gyáregységbelieket öt autóbusz várta Háromnegyed nyolc, nyolc fele már mindenhol megindult a termelés. Székesfehérváron a délelőttös műszak végén, egy órakor tartot­ták meg a munkásgyülést, az áta­dóüzem hatalmas csarnokában. A törzsgyárból Toldi József vezér- igazgató, Kovács György vszt- titkár. Halkó Sándor, a pártbizott­ság szervező titkára és Kiss István KISZ-bizottsági titkár vett részt az ünnepségen. A gyűlés után zenés műsor következett. Szegeden is műszak után tartot­ták meg a munkásgyűlést. Fogas János igazgató meleg szavakkal köszönte meg valamennyi dolgo­zónak az 1978-ban végzett mun­kát. Bizakodással, reménytkeltően beszélt. Öröm, hogy a vállalat teljesítette tervét. Ebben a munkában a sze­gediek is derekasan helytálltak. Termelékenységüket változatlan árön számolva 107,3 százalékra emelték. Javult a minőség is. Ked­vezően alakult a létszámhelyzet, egyenletesen emelkedtek a kerese­tek. A jövő föladatai nem könnyűek, de a szegediekben megvan az akarat, hogy 1979-et is sikeresen zárják. Ha minden dol­gozó tudása és szorgalma legjavát adja, az eredmény nem maradhat el. JANUÁRBAN TÁRGYALJÁK Elkészült székesfehérvári gyá­runk KISZ-bizottságának akció- program tervezete. Az 1979-1980-as évekre szóló prog­ramban fő hangsúlyt kapott a gaz­dasági terv teljesítésének segítése, a hatékonyság, a minőség javítása és a fiatalság közművelődési hely­zetének fejlesztése. Kiemelten szerepel a tömegsport, a politikai nevelő munka és képzés is. A tervezetet a KISZ-bizottság január második felében tárgyalja meg. állunk. Dolgozni viszont többet kell. Úgy, egymás között mond­juk is: az a baj, hogy eddig nem ezt tettük. Ehhez viszont csak úgy lehet hozzászólni, hogy a helyi, a vállalati és a népgazdaság helyze­tének figyelembevételével számol­ni kell. / így is volt, így is szóltak hozzá. Hisz a vszt-tagok és mindenki látja, bőviben vagyunk a kihasz­nálatlan tartalékoknak. A vállalat­nál 15 százalék a veszteségídő. Ebből 5—6 a vállalat, 9—10 száza­lék a dolgozó hibájából származik. Látja és tudja ezt mindenki. Többek között e gondolatok alapján fogadta el a vszt a február elsején bevezetésre kerülő norma­karbantartást. AZ ELSŐ SZÁLLÍTMÁNY A SZOVJETUNIÓBA Teljes értékű munkanapnak bizonyult január másodika, az új esztendő első munkanapja. Nem­csak az autóbuszok készítése indult nagy hajrával, de a gyártmányátadási osztály se val­lott szégyent. Az 1979-es év első szállítmánya már aznap elindult vasúton a Szovjetunióba, s így ők kaptak elsőként tizenkilenc 260-as típusú autóbuszt. De janu­ár másodikán még egy átadás történt. Igaz az már nem külföldi volt, hanem hazai. A Volán Válla­lat húsz 260-as autóbuszt vett át. NÉGY TÍPUSSAL KEZDTEK Teljes hajrával indult a munka január 2-án az egyedi gyáregység­ben is. A kezdés nem egyetlen típus, hanem négy különböző autóbusz. Megkezdték Dániának a 212-esek gyártását (januártól részükre folyamatosan húszat készítenek). Ciprus ugyancsak 212-est vár, mégpedig négy dara­bot. A szállításból természetesen Svédország sem marad ki. Nekik már készül egy 662.57-es típusú Scánia alvázra épülő busz és egy 644-es VOLVO alvázú autóbusz. A munkák sajnos nem zökkenő- mentesek, a legnagyobb nehéz­séget mégis a dokumentációk okozzák. HOGY ÉLNEK? Hogy tetszenek lenni? Hogy tetszenek élni? Ezt kérdezték 1977-ben több száz nyugdíjastól, ezért kopog­tatnak majd be ebben az évben is a szocialista brigádok. A vszb-ülésen elfogadott intézkedési terv szerint a látogatás eredmé­nyét az üszb-k összesítik, s fölhívják a figyelmet a különösen nehéz helyzetben élő nyugdíja­sokra. (Két éve is így volt. Akin tudtak, segítettek isj Önálló pont az itézkedésí terv­ben az, hogy a jóléti alapon belül külön összeget képeznek a nehéz szociális körülmények között élők (alacsony nyugdíj, rossz lakásvi szonyok, betegség, stb.) ‘évenkén­ti, egyszeri segélyezésére. A székesfehérvári gyárban, a nyugdíjas bizottságon belül meg­szervezték a bizalmi hálózatot: Budapesten ebben az évben ala­kítják ki. Az Ikarus gyugdíjas bizottság 1979. január 13-án tartja ez évi beszámolóját, a művelődési központ nagytermében. Á beszá­moló után vidám, zenés műsor és uzsonna várja a vendégeket.

Next

/
Thumbnails
Contents