Ipargazdaság, 1959 (11. évfolyam, 1-8. szám)

1959-04-01 / 1. szám

IPARGAZDASÁG_____________________________________ XI. évfolyam, I. szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Felelős szerkesztő: DR. HARSÄNYI ISTVÁN A szerkesztő bizottság tagjai: dr. ABA IVÄN, BALASSA JANOS, BÉCS LÄSZLÖ, dr. FÄTH JANOS, FISCHER GYÖRGY, FORGÁCS ZOLTÁN, FRANK TIBOR, dr. GADÖ OTTÖ, GÄL ÖDÖN, GERÖ GYÖRGY, dr. LÄZÄR PÉTER. LÖRAND SÁNDOR, dr. MAROSI MIKLÓS, PARÁNYI GYÖRGY, POROS TAMAS, ROMAN ZOLTÁN, SÍK GYÖRGY, SPIRO Miklós, dr. svéd andrAs, dr. SZAKASITS-DOROSZLOI GYÖRGY, dr. SZIGETI GUSZTÁV, SZÖNYI PÉTER, TAKÁCS PÄL, TÁTRÁI GYÖRGY, TIBORCI ISTVÁN, VÄLYI PÉTER, VACZI VILMOS, ZENTAI BÉLA * Szerkesztőség: Budapest, V., Szabadság tér 17. I. Technika Háza. H3-250. ♦ Kiadja: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, V., Nagy Sándor u. 6. ♦ TARTALOM Beköszöntő ................................................ 1 IP Vályi Péter: Iparfejlesztésünk néhány problémájáról ..................... 2 ip L. Matejka: Az új .csehszlovák iparvezetésről ............... ............... 5 ■ Kasper Egon: A két főmémökös vállalatvezetésről ..................... D Mics János: A személyzeti munka .................................................. 14 IfjpPolonkai János: Az új termelői árak üzemi problémái...................... 17 Osmann Miklós: A csavargyárak egyesítése ..................................... 22 £j)Parányi György: Az anyaggazdálkodás szabályozása újtípusú rende­letalkotással ............................................................................... 24 Macskássy Hugó: A műanyagok felhasználásának gazdasági előnyei 28 ' Zala Ferenc: Nagy háztartási villamosgépek ..................... .. .. 31 SZEMLE ?í> Vita az új technika bevezetésének gazdaságosságáról a Szovjet­unióban. (Dr. Szakasits-Doroszlói György)................................... Széljegyzetek a CIÖS kongresszushoz. (Dr. Szigeti Gusztáv) .. 35 37 KÖNYVEK О Cotel Koméi: Iparvállalati gazdaságtan (Román Zoltán) СОДЕРЖАНИЕ 39 Я читателям....................................................................................... 1 Вальи П.: О некоторых проблемах развития венгерской промышлен­ности ............................................................................................... 2 Л. Матейка : О новом руководстве промышленностью в Чехосло­вакии .............................................................................................. 5 Яаспер Э.: О руководстве предприятием двумя главными инжене­рами ............................................................................................... 9 Мич Я.: О работе с кадрами ............................................................. 14 Полокаи Я.: О проблемах, возникших в производстве в связи с внед­рением новых действующих цен................................................. 17 Осман М.: Объединение заводов по производству болтов.................. 22 Парани Дь.: Регулирование снабжения материалов ...................... 24 Мачкашши X.: Экономическая эффективность применения пласмасс 28 Зала Ф.: Электрические хозяйственные машины большого размера 31 Обзор Экономичность внедрения новой техники (Сакашич—Дорослои Дь.)................................................................................................. 35 Заметки к конгрессу ЦИОС (Сигети Г.) ................................ 37 Книги О книге К. Котела „Экономика промышленного предприятия” (Роман 3.) ..................................................................................... 39 Felelős kiadó: A Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója. ♦ Terjeszti: A MAGYAR POSTA. Előfizet­hető: a Posta Központi Hírlap Irodá­nál (Bp., V., József nádor-tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 36,— Ft. Csekkszám: egyéni: 61.290, közületi: 61.066 (vagy átutalás az MNB 47. sz. folyószámlára) 47517-689/2 - Révai-nyomda, Budapest V, Vadász utca 16 (Felelős: Povárny Jenő) INHALT An unsere Leser! ...................................: 1 Vályi P.: Einige Probleme der Entwicklung der ungarischen In­dustrie ........................................................................................ 2 L. Matejka: Über die neuen tschechoslowakischen Industrieleitung 5 Kasper E.: Über die Betriebsleitung mit zwei Oberingenieuran . . 9 Mics J.: Über die Personalarbeit....................................................... 14 Polonkai J.: Einige durch die neu festgestellten Produktionspreise verursachten Betriebsproblemen .. 17 Osmann M.: Die Vereinigung der Schraubenfabriken ..................... 22 Parányi Gy.: Die Regelung der Materialwirtschaft ..................... 24 Macskássy H.: Wirtschaftliche Vorteile der Kunststoffverwendung 23 Zala F.: Grosse elektrische Haushaltmaschinen ............................ 31 KURZBERICHTE Die Wirtschaftlichkeit der Einführung der neuen Technik (Sza­kasits-Doroszlói Gy.) ....................................................... 35 Einige Bemerkungen zum CIOS-Kongrsss (Szigeti G.) ................. 37 BÜCHERSCHAU Uber das Buch K. Cotel „Wirtschaftlehre des Industriebetriebes“ (Z. Roman) ................................................................................. 39 .

Next

/
Thumbnails
Contents