Ipargazdaság, 1967 (19. évfolyam, 1-12. szám)

1967-01-01 / 1. szám

IPAR6AZDASA6­XIX. évfolyam, 1. szám MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Felelős szerkesztő: dr. HARSANYI ISTVÁN Szerkesztő: dr. ANTONIEWICZ FLÖRIAN A szerkesztő bizottság: dr. ANTAL IVAN, BALASSA JANOS, BÁLINT ROBERT, BECS LÁSZLÓ, dr. BOROSS ZOLTÁN, FISCHER GYÖRGY, FORGÁCS ZOLTÁN, FRANK TIBOR, dr. GADŰ OTTO, GERO GYÖRGY, dr. KASPER EGON, dr. LAKATOS BÉLA, dr. lázár Péter, lörAnd sAndor, dr. MAROSI MIKLÓS, PARÁNYI GYÖRGY, POROS TAMAS, dr. ROMÁN ZOLTÁN, SÍK GYÖRGY, SPIRÓ MIKLÓS, dr. SVÉD ANDRÄS, dr. SZAKASITS-DOROSZLÖI GYÖRGY, dr. SZIGETI GUSZTÁV, SZÖNYI peter, takács pal, valyi Péter. ZENTAI BÉLA Szerkesztőség: Budapest, V., Szabadság tér 17. I. Technika Háza. Telefon: 113-250, 121-544. Kiadja: a Lapkiadó Vállalat Budapest, VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293 1985 Felelős kiad Sah i Sán iga2 :gató • L ff Könyvtára v-c*-> _'—r* kGYAÉ POSTA. fehoJL Terjeszti: A hető: a Posta Központi Hírláp irodá­nál (Bp., V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 36,— Ft. Példányonkénti ára: 6,— Ft. Csekkszám: egyéni: 61.290, közületi: 61.066 (vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára^ ö7-4ÖI0j^év, iDZGIZi Nyomda, Bud^Spps^ T^ZlTJ TARTALOM \ Üugosi Gábor: A fiatal közgazdászok társadalmi, anyagi és kulturális problémái 1 (Dr. Kozmutza Pál: Az értékesítés megszervezésének előkészítése az új gazda­' ságirányítási rendszerhez............................................................................................... 6 \~Bergida László: Az üzemgazdasági tevékenység fejlesztése a vállalatoknál .. .. 10 kápolnai György: Vállalatszervezési feladatok .............................................................. 15 túr. Petes György: A második műszak fokozottabb alkalmazásának egyes kér­4 ' dései az iparban ............................................................................................................. 21 \F)iragó Rafael—Csörsz Lajos: Autó- és traktoripari pótalkatrész gazdálkodás .. 27 Vállalatok életéből V Készletgazdálkodás a Ganz-MÁVAG gyárban ....................................................... 33 Korszerű telefonközpontok készülnek a Beloiannisz gyárban ...................... 34 Gyártásfejlesztés a szerszámgépiparban .............................................................. 35 Csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a Kenderfonó- és Szövő­ipari Vállallatnál ................................................................................. зв Statisztikai adatok f Лг állami ipar állóeszköz-állományának alakulása 1955 és 1965 között — I. \Jé sz (Somogyi Miklós) ................................................................................................. 37 Üj magyar gyártmányok..........................................................................................................b/3 Címképünk: A Magyar Optikai Művek óraszerelő szalagjának egy részlete САДЕРЖАНИЕ Стр. Лугоши, Г.; Общественные, материальные и культурные проблемы молодых экономи­стов ....................................................................................................................................... I Д-р Козмуца, П.: Подготовка организации сбыта в новой системе управлений хозяй­ством ..................................................................................................................................... б Бергида, Л.: Развитие деятельности по экономии производства на предприятиях .... 1Ü Капольнаи, Д.: Задачи по организации предприятий ........................................................ 15 Д-р Петеш, Д.: Некоторые вопросы повышенного применения второй смены в про­мышленности ........................................................................................................................ 21 Фараго, Р.—Чёрс, Л.: Использование запчастей в автомобильной и тракторной про­мышленности ....................................................................................................................... 27 Из жизни предприятий Использование запасов на заводе Гаиц-МАВАГ ................................................................ 33 На заводе им. Белоянниса выпускаются новые, более экономичные телефонные стан­ции ......................................................................................................................................... 34 Развитие производства в станкостроительной промышленности ...................................... 35 Занятие трудящихся пониженной трудоспособности на Пенькопрядильном и текстиль­ном предприятии ............................................................................................................... 36 Статистические данные Образование состава основных средств государственной промышленности от 1955 г. до 1965 г. — Первая часть (Шомодьи, М.) .................................................................. 37 Новые венгерские изделия....................................................................................................... А/3 INHALT Lugosi, G.: Gesellschaftliche, materielle und kulturelle Probleme der jungen Volkswirtschaftler ...................................................................................................... 1 Dr. Kozmutza, P.: Die Vorbereitung der Organisierung der Verwertung im neuen System der Wirtschaftslenkung.................................................................................. 6 pergida, L.: Die Entwicklung der betriebswirtschaftlichen Tätigkeit bei den Un­ternehmungen .................................................................................................................... 10 Kápolnai, G.: Aufgaben in der Organisierung von Unternehmungen ...................... 15 Dr. Petes, G.: Einige Fragen der erhöhten Anwendung der zweiten Schicht in der Industrie .................................................................................................................... 21 Faragó, R.—Csörsz, L.: Ersatzteilenwirtschaftung in der Auto- und Traktoren­industrie .......................................................................................................................... 27 Aus dem Leben der Unternehmungen Vorratsbewirtschaftung im Werk Ganz-MÁVAG ................................................. 33 Im Beloiannis-Werk werden neue, wirtschaftlichere Telephonzentralen ge­fertigt ................................................................................................................................. 34 Fertigungsentwicklung im Werkzeugmaschinenbau .......................................... 35 Die Besächftigung von Werktätigen verminderter Arbeitsfähigkeit bei der Unternehmung für Hanfspinnerei und Web Warenindustrie ............................. 36 Statistische Daten Die Gestaltung des Grundmittelbestandes der staatlichen Industrie zwischen 1955 und 1965 — Erster Teil (Somogyi, M.) .............................................................. 37 Neue ungarische Erzeugnisse ............................................................................................U/3 Index: 25 396

Next

/
Thumbnails
Contents