Ipargazdaság, 1969 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1969-01-01 / 1. szám

IPARGAZDASÁG XXL évfolyam, 1. szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK LAPJA Felelős szerkesztő: dr. HARSÁNYT ISTVÁN TARTALOM Szerkesztő: dr. ANTONIEWICZ FLORIAN A szerkesztő bizottság: dr. ANTAL IVAN, BALASSA JANOS, BÁLINT ROBERT, BECS LÁSZLÓ, dr. BOROSS ZOLTÁN, FISCHER GYÖRGY, Idr. FORGÁCS ZOLTÁN, FRANK TIBOR, dr. GADÖ OTTÓ, GERO GYÖRGY, dr. LAKATOS BÉLA, dr. LAZAR PÉTER, LÖRAND SÁNDOR, dr. MAROSI MIKLÓS, dr. PARÁNYI GYÖRGY, POROS TAMAS, dr. ROMAN ZOLTÁN, SlK GYÖRGY, SPIRÓ MIKLÓS, dr. SVÉD ANDRÁS, dr. SZAKASITS-DOROSZLÖI GYÖRGY, dr. SZIGETI GUSZTÁV, SZÖNYI PÉTER, takács pal, vAlyi péter, zentai BÉLA Szerkesztőség: Budapest V., Szabadság tér 17. I. Technika Háza. Telefon: 113-250, 121-544. Muraközi Ernő: A külkereskedelem szerepe a vegyipari termelésben és műszaki fejlesztés­ben ..................................................................................................................................................... 1 Vida Miklós—Peredi Sándor—Vogl Antal: A Fővárosi Gázművek optimális telephelyeinek meghatározása ............................................................................................................................... 9 Szabó Kristóf: A tartalékidők tervezése nagy pontossággal meghatározható folyamatokban 15 Bitay Kálmán: Korrelációszámítás és regressziós analízis alkalmazása a vegyipar műszaki­gazdasági kérdéseinek vizsgálatában ....................................................................................... 24 dr. Asszonyi Csaba: Bányaüzemek termelési programja II. rész.................................................. 30 ötéves a NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet (dr. Márton Géza) .......................... 35 Szemle dr. öllé Lajos: A KGST Termelékenységi Munkacsoportjának munkájáról ............................ 38 Vállalatok életéből Együttműködési szerződések............................................................................................................... 43 Statisztika dr. Orosz László: A festékgyártás fejlődése — Korrózióvédelem................................................ 44 Csorba Sándor: Az ipar állóeszközeinek átértékeléséről ............................................................. 47 Új magyar gyártmányok .................................................................................................................... B/3 Címképünk: Célgépek szerelése a Magyar Vagon- és Gépgyár új motorgyártó csarnokában СОДЕРЖАНИЕ Стр. Муракёзи, Э.: Роль внешней торговли в производстве и техническом развитии хими­ческой промышленности............................................................................................................ 1 Вида, М.—Переди, Ш.—Фогл, А.: Определение оптимальных складочных мест Сто­личного газового завода............................................................................................................ 9 Сабо, К.: Планирование запасных времен в процессах, которые могут быть определены с высокой точностью .................................................................................................................. 15 Битаи, К.: Применение корреляционного исчисления и анализа регрессии в исследо­вании технико-экономических вопросов химической промышленности ................. 24 Д-р Ассони, Ч.: Производственная программа горных предприятий. 2-я часть ........... 30 Институту промышленной экономики и организации производства Министерства тяжелой промышленности — пять лет (д-р Мартон, Г.) ........................................... 35 Kiadja: a Lapkiadó Vállalat Budapest VII., Lenin körút 9—11. Telefon: 221-293. Könyvtára Felelős kiadó: Sala Sándor О 9 igazgató V~C*-A ÍAACs Ш. ^ e 11 . . -na P 1 ~ Terjeszti: A MAGYAR POSTA. Előfizet­hető: a Posta Központi Hírlap Irodá­nál (Bp. V., József nádor tér 1.) és bármely postahivatalnál. Előfizetési díj: fél évre 60,— Ft. Példányonkénti ára: 10,— Ft. Csekkszám: egyéni: 61.290, közületi: 61.066 (vagy átutalás az MNB 8. sz. folyószámlájára) 59-1-8757 - Révai Nyomda, Budapest. F. v.: Povámy Jenő Обзор Д-р Оллэ, Л.: О работе рабочей группы по производительности СЭВ 38 Из жизни предприятий Договоры по сотрудничеству........................................................................................................... 43 Статистика Д-р О рос, Л.: Развитие производства красок —- Защита от коррозии .............................. 44 Чорба, Ш.: О переоценке основных средств промышленности ........................................... 47 Новые венгерские изделия .......................................................................................... О/З INHALT Muraközi, Е.: Die Rolle des Aussenhandels in der Produktion und der technischen Ent­wicklung der Chemieindustrie ................................................................................................... l Vida, M.—Peredi, S.—Vogl, A.: Die Bestimmung der günstigsten Standorte der Haupt­städtischen Gaswerke .................................................................................................................. 9 Szabó, К.: Die Planung der Reservezeiten in Vorgängen, die mit hoher Genauigkeit bes­timmt werden können.................................................................................................................. 15 Jmay, K.: Die Anwendung der Korrelationsrechnung und der Regressionsanalyse bei der Untersuchung technischwirtschaftlicher Fragen der Chemieindustrie ............................ 24 Dr. Asszonyi, Cs.: Das Produktionsprogramm von Bergwerkbetrieben. II. Teil .................... 30 Das Institut für Industriewirtschaft und Betriebsorganisation des Ministeriums für Schwerindustrie besteht seit fünf Jahren (Dr. Márton, О.).................................................. 35 Rundschau Dr. Öllé, L.: Über die Arbeit der Arbeitsgruppe für Produktivität des RGW........................ 38 Aus dem Leben der Unternehmungen Verträge über Zusammenarbeit.......................................................................................................... 43 Statistik Dr. Orosz, L.: Die Entwicklung der Farbenerzeugung — Korrosionsschutz .......................... 44 Csorba, S.: Über die Umwertung der Grundmittel der Industrie ............................................... 47 Neue ungarische Erzeugnisse ............................................................................'T.............................U/3 Index: 25 396

Next

/
Thumbnails
Contents