Ipargazdaság, 1979 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1979-01-01 / 1. szám

XXXI. évfolyam 1. szám A MŰSZAKI ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE SZERVEZÉSI ÉS VEZETÉSI TUDOMÁNYOS TÁRSASAGÁNAK LAPJA IPAR6AZDASÁ6 Felelős szerkesztő: dr. HARSÁNYT ISTVÁN Szerkesztő: dr. ANTONIEWICZ FLORIAN О A szerkesztő bizottság: Dr. Antal Iván, Balassa János, Ba­dacsonyi György, Bálint Róbert, Ber- gida László, Bécs László, dr. Bo- ross Zoltán, Csukay Sándor, Frank Tibor, dr. Gadó Ottó, Gerő György, dr. Lakatos Béla, dr. Marosi Miklós, Meitner Tamás, dr. parányi György, Poros Tamás, Péterffy Tibor, dr. Ro­mán Zoltán, Sík György, Svéd And­rás, dr. Szakasits D. György, dr. Szi­geti Gusztáv, Szőnyl Péter, Zentai Béla. О Szerkesztőség: Budapest VI., Anker-köz 1. Telefon: 410-490, 229-870 Postai lrányítószám: 1308 Budapest TARTALOM Drecin József: Beruházási helyzetünk néhány gondja gazdaságpoliti­kánk tükrében........................................ 1 Dr. Nagy Ottó—Kadét Károly: A vállalati beruházások anatómiája 6 Szász Tibor: A beruházások népgazdasági ágak szerinti struktúrájá­ról ......................................................................................................................... 14 А II. beruházási konferencia ajánlásai .......................................................... 19 Dr. Berta Imre: A nagy szocialista gazdasági komplexumok szerveze­tének, irányításának és működésének egyes kérdései ..................... 22 Dr. Fehér György: A három szövetkezeti ágazat közötti együttműkö­dés jelenlegi helyzete és perspektívái...................................................... 32 Dr. Puskás Béla—Tardos Zoltán: Az éves komplex tervezés néhány elvi és módszertani kérdése........................................................................ 37 О Kiadja: a Lapkiadó Vállalat 1073 Budapest, Lenin körút 9—11. О Felelős kiadó: Siklósi Norbert igazgató 79 4353 — Révai Nyomda, Eger F. v.: Vilcsek János Vállalatok életéből Termékszerkezet és gazdaságosság alakulása a Lenfonó- és Szövő­ipari Vállalatnál............................................................................................... 42 Minőség, hatékonyság, termékszerkezet a Hollóház! Porcelán- gyárban ............................................................................................................... 43 Beruházások, termékszerkezet korszerűsítése, szervezés a Csepel Autógyárban 44 Bádi Béla—Németh János: Az élőmunka hatékonyságának mérése ipari vállalatoknál........................................................................................... 46 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesí­tőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodáinál (KHI 1900 Budapest V., József Nádor tér 1.) közvetlenül vagy postautalványon valamint átutalással a KHI 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: fél évre 60,— Ft. Példányonkénti ára: 10,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Külke­reskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Postafiók 149. vfSíp-fc*4?и. ч / ^ Könyvtára "'tty iЩ!т< Нзз Index: 25396

Next

/
Thumbnails
Contents