Jelenkor, 2007. január-június (50. évfolyam, 1-6. szám)

2007-01-01 / 1. szám

MÉNKOR 1. szám L. ÉVFOLYAM Főszerkesztő ÁGOSTON ZOLTÁN * Szerkesztők KERESZTESI JÓZSEF, NAGY BOGLÁRKA Tördelőszerkesztő DÉCSI TAMÁS Szerkesztőségi titkár BEFTÁN KATALIN A szerkesztőség munkatársai BERTÓK LÁSZLÓ főmunkatárs BÁLLÁ ZSÓFIA, CSUHÁI ISTVÁN, PARTI NAGY LAJOS, TAKÁTS JÓZSEF, THOMKA BEÁTA, TOLNAI OTTÓ * Szerkesztőség: 7621 Pécs, Király utca 21.1. emelet Telefon (üzenetrögzítő is) és telefax: 72/310-673,215-305,510-752,510-753. e-mail: jelenkor@t-online.hu Szerkesztőségi fogadóórák minden hónap első csütörtökén 14-től 16 óráig a Jelenkor szerkesztőségében. Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Nem kért kéziratokat elektronikus formában (e-mail) nem áll módunkban fogadni. Minden felbélyegzett válaszborítékkal ellátott küldeményt megválaszolunk. Kiadja a Jelenkor Alapítvány (Pécs, Király utca 21. Telefon: 72/310-673), az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat támogatásával. Felelős kiadó: dr. Hargitai János, a kuratórium elnöke. Terjeszti a Nemzeti Hírlapkereskédelmi Rt. és a regionális részvénytársaságok. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Rt. Hírlap Üzletága. (1008 Bp., Orczy tér 1.) Előfizethető közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, (Tel.: 06 80 444-444; fax: 06 1 303-3440; e-mail: hirlapelofizetes@posta.hu) valamint közvetlenül vagy levélben kért postautalványon a szerkesztőség címén. Előfizetési díj az I. félévre 3600,- Ft, a II. félévre 3000,- Ft, egy évre belföldre: 6600,- Ft; a Magyar Posta Rt.-nél külföldre: 16560,- Ft, légi szállítással: 20040,- Ft. Megjelenik havonként. A szedés és a tördelés a Jelenkor szerkesztőségében készült. Nyomtatta a Molnár Nyomda és Kiadó Kft., Pécsett. Index: 25-906, ISSN 0447-6425

Next

/
Thumbnails
Contents