Jogtudományi Közlöny, 1875

Tartalom

/л TARTALOM. Jegyzet. A mely czikkek különböző rovatok alá tartoznak, mindenik rovat alatt föllelhetök. Árva- és gyámügy. Lap A gyámhatóság szervezetéről. — Dalmady Gyözö a pestmegyei árvaszék elnökétől . 177 Folytatás 185 Folytatás 189 Folytatás 197 Vége 203 A gyámhatóságok szervezése és teendőik.— Travnik Antal budai kir. törvszéki bí­rótól 209 Folytatás 218 Folytatás 227 Folytatás 234 Folytatás 251 Vége 263 Az árva- és gyámhatósági intézmény rende­zéséről. — lloráuszky Nándor képviselő úrtól 386 Válasz Horánszky urnák. — Dalmady Győ­zö-től 398 A gyámhatóságok szervezéséről. — Ka­senczky József a fővárosi árvaszék elnö­kétől 411 Büntetőjog. A bűnt. t. könyv, javasl. IV. fej A kísér­let. — Dr. Schnierer Aladár egyetemi tanár úrtól 1 Folytatás (V. fej.) 10 Folytatás (VI fej.) 17 Folytatás (VII fej.) 25 Folytatás 33 Folytatás (VIII. fej.) 153 Folytatás : . 165 Folytatás (IX. fej.) . . . • • . 318 A inagy. bünt. tvk javaslatról. — Körösi Sándor jogtanár úrtól 3 Folytatás 12 Folytatás 18 Folytatás 84 Folytatás 110 Folytatás 135 Börtönügyi egylet szükségessége. — Dr. Székely József kir. főügyészi helyett. 78 Egy kérdés fenyitő jogszolgáltatásunk kö­réből — Záyody Albin k. it. táblai biró úrtól 80 A semmiségi panaszról, mint jogorvoslatról a bűnvádi eljárásban. — Körösi Sándor jogtanár úrtól 112 A károsult felebbezési joga fenyitő ügyek­ben. — Dr. Singer ígnácz kir. törvény­széki biró úrtól 136 Lap Az adhaesio kérdéséhez. — Súlyok Mór ügyvéd úrtól 255 A büntető törvényjavaslat. — Zlinszky Imre kir. it. táblai birótól 261 A büntető törvénykönyvi enquête tárgya­lásai " 276 Folytatás 283 Vége 292 A büntetőtörvénykönyvi enquête határoz­mányairól. — Dr. Dárday Sándor-tói . 293 Folytatás és vége 311 A bűnvádi eljárás alapelvei és főbb alakjai­ról. — Körösi Sándor debreczeni jogta­nár úrtól 327 Folytatás 335 Folytatás 342 Folytatás és vége 350 Fegyintézetek 328 Folytatás 336 Folytatás 351 Folytatás 376 Folytatás 405 Folytatás 413 Az itélet előtti pertörlés (abolitio). — Dr. Kuncz Ignácz pozsonyi jogtanár úrtól . 349 Az országos közegészségi tanács felülvéle­ményeiből. — Dr. Grósz Lajos közegész tanácsos úrtól 354 Az olasz fegyházak Giudecca szigetén. — Dr Dárday Sándor-tói 363 Királyi kegyelem a bűnvádi eljárásban. ­Kacziány Nándor kir. tvszéki biró úrtól 403 Folytatás és vége 412 A szolgabivóság előtt letett hamis eskü büntethetősége. — Bauszner József ügy­véd úrtól 414 Holtzendorf nyilatkozata 415 Egyleti ügyek. A budapesti ügyvédi kamara alakulásáról. Tóth Lajos h. ügyvéd úrtól 7 A m.-vásárhelyi jogász-egylet évi közgyű­lése 32 Folytatás 40 A kolozsvári ügyvédi kamara felirata az ig. miniszter úrhoz 39 A budapesti ügyvédi kamara első közgyül. -116 A budapesti ügyvédi kamara felterjesztése az ügyvédi rendtartás 37. §-ának értel­mezése tárgyában 174 A budapesti ügyvédi kamara felterjesztése az ügyrend és az ügyvédi könyvvitel tár­gyában 180 Lap Jogtörténelmi társulat. — Dr. Dárday S.­tól 2j)0 A jogtörténelmi társulat eszméjének mélta­tása. — Mészáros Károly megyei fő­jegyző úrtól 215 A jogtörténelmi társulat kérdéséhez. — Dr. Ballagi Géza jogtanár úrtól . . . 224 Pár szó a jogtörténelmi társulat alakításá­hoz. — Dr. Székely József k. főügyészi helyettes úrtól 232 Jogtörténelmi vagy jog- és államtudományi társulat alapításáról. — Kacziány N. kir. törvszéki biró úrtól 240 A budapesti közjegyzői kamara alakulása . 286 A német XII jogászgyülés tárgyalásai . 300 Folytatás ' 306 Vége 315 A budapesti ügyvédi kamara felterjesztése az ügyvédi könyvek vezetése tárgyában 343 Osztrák ügyvédek gyűlése Bécsben . . . 344 Folytatás 357 Folytatás 367 Vége 374 A budapesti ügyv. kamara közgyűlése az ügyrend módosítása tárgyában . . . . 379 A feloszlott budapesti ügyvédegylet végre­hajtó bizottságának jelentése . . . 380 Ügyvédi könyvvitel tárgyában felterjesz­tése a kolozsvári ügyvédi kamarának . 395 Értekezések. _Az ügyvédség világtöxMoaliJejlődésÉ;^ / DrTÍIerczégli Mihály egyet, tanár úrtól 27 Folytatás 36 Folytatás 41 Vége 51 Lehetnek-e nem gyakorló ügyvédek is az ügyvédi kamara tagjai? - Dr. P1ÓSZ Sándor egyet, tanár urtol 49 Kolozsvári tractatus „Az Successióról". — Vajkay Károly kir ítélőtáblai tanács­elnök úrtól 58 Folytatás 65 Folytatás 73 Folytatás 81 Folytatás 93 Folytatás 105 Folytatás 117 Folytatás 130 Vége Hl Az egyptomi igazságügyi reform ... 68 Folytatás 87 Folytatás 170 Folytatás 178 Vége 190

Next

/
Thumbnails
Contents