A Jövő Mérnöke, 1990 (37. évfolyam, 1-27. szám)

1990-02-07 / 1. szám

“I------------------i-----------------------------------i-----------------I-----------------:------------­HÍ REK ;«.::HÍREK «» HÍREK <<» HÍREK HÍREK «» HÍREK JN ........ ....... Bérfejlesztés! Az év eleji mellbe- húsba-hátbavágó áremelé­sekre némi gyógyírt jelent, hogy január elsejétől a bé­rek is emelkednek a felső- oktatásban. A bérfejlesztést két forrásból, az átlagosan tizenhat százalékos bérau­tomatizmusból, és az idei évre biztosított négy milli­árd forintos keretből finan­szírozza a művelődési tárca. Az érintetteket persze inkább az érdekli, hogy mennyivel lesz vastagabb a boríték február másodikán. Nos, az oktatók átlagosan harminc, a nem oktató műegyetemi dolgozók 24-25 százalékos bérfej­lesztést kapnak. Az 'átla­gos' kifejezést azért kell hangsúlyozni, mert a tan­székek, intézetek, és más egységek helyben dönte­nek a személyszerinti bér- fejlesztés mértékéről, az állami vezetés, illetve a szakszervezetek nem szól­nak bele a kérdésbe. Központilag csak annyit írtak elő, hogy az automatikus "előrelé­pést", ami három éven­ként 2-300 forintos emelést jelent, biztosítani kell. Központi intézkedés az is, hogy az étkezési hoz­zájárulást napi huszonöt forintra emelik, amit már­cius elsejétől kész­pénzben kapnak meg a dolgozók, de a havi ötszáz forintot semmilyen adó vagy más levonás nem ter­heli.-h­... és még mitől "Európai Mér­nök" a mérnök? avagy hogyan járulhat hozzá a Filozófia tanszék a FEANI kritériumok teljesítéséhez? Megtudható a K. I. 71-ben az alábbi időpontok­ban: FEHÉR MÁRTA az ÉRVELÉSTECHNIKÁ-ról február 21-én 15-kor MARTIN ENDRE a MÉRNÖKETTKÁ-ról már­cius 7-én 15-kor MOLNÁR LÁSZLÓ az INFORMÁCIÓS TÁR­SADALOM filozófiai kérdéseiről március 28-án 15- kor KERÉKGYÁRTÓ BÉLA az EURÓPAISÁG, EURÓPAI ÉRTÉKEK kérdéseiről áprüis 11-én 15- kor GALICZA PÉTER a KÖRNYEZETESZTÉTI- KÁ-ról április 25-én 15-kor RATHMANN JÁNOS a NAGY GONDOLKO­DÓK szerepéről az emberiség történetében május 9-én 15-kor Filozófia tanszék A BME Közművelő­dési Bizottsága csatlakozik a KÖNYVET ROMÁNIÁ­NAK mozgalomhoz, s így mi is könyveket, jegyzete- ket, folyóiratokat juttatunk el a raszo - rulók - nak. Szükség van továbbá írógépekre, magnókra, le­mezekre, kazettákra, hang­szalagokra is. Az adományokat a BME 'R' Klubjában (feb­ruár 5-től, hétköznap 12 órától), — a Vásárhelyi Kollé­giumban (Tolonics István­nál, B/04. szoba, 9-11 és 14-16 óra között) — a Schönherz Kollé­giumban (Mezei Gábornál, 1307. szoba, az esti órák­ban), — a Landler Kollégi­umban (Horváth Bona kul­turális nevelőtanárnál és Horváth György kulturos- nál) — a Kármán Tódor, volt Münnich Kollégium­ban (Zagyi László kollégiu­mi kulturosnál a 119. szobában és Szarka László, Szuchacsevné Simon Mári­ánál a nevelőtanári szobá­ban) lehet leadni Folyamatos informá­lás, koordinálás a Kulturá­lis Titkárságon. K.I.45. tel.: 14-41-es mellék. Nem igaz, hogy a NEDIK (Nemzetközi Di­ák Központ) nem vette fel tagjai közé a 4M-et (Mű­egyetemi Mozgalom a Modern Magyarorszá­gért. GYULAI TIBOR, a NEDIK vezetője elmond­ta, hogy nem maga a 4M, hanem az ahhoz tartozó Nemzeti Kapcsolatok Bi­zottsága (NKB) jelentke­zett felvételi szándékkal. Jelentkezését nem utasí­tották el, de a végleges döntéssel meg kell várni a § NEDIK kamara összehí- | vását. Az NKB addig is § dolgozhat, használhatja a | NEDIK eszközeit, infor- I mációit. *** K GYULAI TIBOR I azt is cáfolta, hogy a NE- | DIK munkatársai külön- I leges előnyöket | élveznének, maguknak | szerveznék meg az első | utakat. Azok az aktivis- | ták, akik külföldi útra je- | lentkeznek ugyanolyan § elbírálás alá esnek, mint a | "mezei" egyetemisták. § Tény azonban, hogy a § tárgyalásokra ők utaznak § ki, és ha valakit vendég- | ségbe hívnak, azt általá- I ban nem szokták § visszautasítani. Ez azon- | ban a munkával jár... — mg »-HÍREK «» HÍREK «» RÉMHÍREK «3* .«» RÉMHÍREK­RÉMHÍREK Felhívás

Next

/
Thumbnails
Contents