Munkás, 1926 (16. évfolyam, 141-181. szám)

1926-06-23 / 141. szám

Üzemekből Falvakból Tetenka hatósági segítséggel akarja megakadályozni a rendkívüli kongresszus* A titkárok meg akarják akadályozni deler Kettőzött erővei keli meginditar Néhány szó a fascizmusról. — Munkáslevelezőnktől. — Jur. Koza Matejov, a „Slovensky Ná- rod“ című lap főszerkesztője előadást tartott a fascizmusról. Természetesen nem a fascizmus elleriyhanem mellette. Sőt azt állítja, hogy csak ez mentheti meg a republika kátyúba sülyedt sze­kerét. És hogy miért kell a fascizmus? Hát ez nagyon egyszerű! A nép elége­detlen, követelő, valahogy segíteni kell a bajon. Talán meg kell 'ad>i a követe­léseiket? Ördögöt! Koza ur, a' vén kecs­ke, sokkal nagyszerűbb módszert talált és ezt tálalta fel előadásán. A nép elégedetlenségén egyszerűen úgy segítünk, hogy elnyomunk minden elégedetlenséget. Ez csak jó recept? Koza ur a fascizmus „ideális“ céljairól beszélt. S mindiárt meg is mondta, hogy mi ez az ideális cél: ,.A rendőrséggel és katonasággal együtt dolgozni, ha ve­szélyben van a közrend.“ Hát ez min­denesetre szép cél, s meg is lehet men­teni Qgy rövid ideig a „közrendet“. Azonban az erőszak ép ellenkező hatást fog kiváltani, mint amit az urak el akar­nak érni. A munkásmozgalmat nem fog­ják eltiporni s mi inkább a nyomor és elégedetlenség megszüntetésének má­sik módiát választjuk: Azt. hogy meg­szüntetjük ezt a rendszert, mely a nyo­mornak az okozója S ez sokkal alapo­sabb megoldás lesz, mert nemcsak az elégedetlenség fog megszűnni, hanem a fascizmus is. no meg az ilyen alakok, mint amilyen Koza ur! Miért kell fizetni befegsegélyzőt? — Nagymegyeri levelezőnk tői. — Tetenka tovább folytatja éles támadásait az Épitőmunkás Szövetség ellen. A tagok között már sehol sincs talaja ellenforradal­mi agitációjának s igy más eszközökkel próbálja megakadályozni, hogy végleg vé­gezzenek vele. A Szövetség lapjában, a „Stavebnik“- ben állandóan uszító hangn cikkeket ir, s dul-ful a vörös diktatúra ellen. Még mindig azt Írja, hogy az elnökség több­ségének tagjai ki vannak zárva s igy nincs semmi joguk a rendkívüli kongresszust ösz- szehivni. De most már tovább ment egy lépéssel s olyat tett meg, amire a munkásmoz­galomban nincs példa. Feljelentette az elnökség többségének a tagjait, az ő általa jogtalanul kizárt Bousek, Bar- ták, Benda, Soukoup, Zeta, Zika és Maté- jovsky elvtársakat, hogy törvényellenesen hívták össze a kongresszust. Feljelentése alapján a prágai állam- ügyészség eljárást inditott elvtársaink ellen. Tetenka urnák ez volt az utolsó ütőkár­tyája. Végső elkeseredésében olyan eszköz­höz folyamodott, amely végleg kirúgja őt mindenféle munkásmozgalomból. Az Épitő- munkás-szövetség tagjainak akarata elől az államügyészséghez menekült segítségért. Az épitőmunkásságnak most már kettő­zött erővel kell a kongresszust előkészíteni. Két szövetkezett ellenséggel: Tetenká­Milyen Pf val és a A kongreszi nem oszlath ségének ak? S Tetenkát burzsoáziája kor sem fog.t gok végleg ne MI A MUNKÁSOK VuiiEMÉNTE TETENKARÓL? Nagysurányi munkáslevelezőnk Írja: Amikor megtudtuk, hogy a rendkívüli kon­gresszus julius 18-án meg lesz tartva, rög­tön hozzáláttunk az előkészületekhez. Azon­ban leveli kaptunk Balham bratislavai tit­kártól. Ez a Tetenka-legény és áruló, arra figyelmeztet bennünket, hogy ne merjünk a rendkívüli kongresszusra • delegátust kül­deni. Külön intézkedésekkel fenyegetődzik azokkal a csoportokkal sezmben, ame­lyek ki fognak küldeni delegátusokat. De minket nem téveszt meg az ilyen Balha- mok fenyegetőzése, mert tudjuk, hogy fel akarják robbantani a szervezetet s át akar­ják vinni a reformistákhoz. Minden terror dacára kiküldünk delegátust s keresztülvtsz- szük, hogy a Szövetség csatlakozzék a Nem­zetközi. össz-szakszervezeti Szövetséghez és megmaradjon a munkások ostályharcos szervezete. ­Ikodás folyik Még a télnek idején szemfájást kaptam s kénytelen voltam orvoshoz menni. Azon ban a kezelésnek meg is volt az eredmé­nye, mert csak rövid idővel ezelőtt ismét szemfájásaim voltak. A betegpénztár he­lyi orvosa megállapította, hogy föltétlenül szükségem van szemüvegre, s rögtön írt is a komáromi betegsegélyzői pénztárba, hogy utaljanak ki részemre egy szemüve­get Azonban telt-múlt az idő;, a szemüveg csak nem akart lejönni. Többször elmen­tem a pénztár helyi orvosához,' aki ez ügy ben háromszor is írt, én magam pedig szintén írtam a pénztárba s ma már 4 he­te. de a szemüveg csak nem érkezett. Már pedig nem is bírok az utcán járni s óriási fejfájásaim is vannak emiatt. Nem aka­rok ítéletet mondani. Az ítéletet az olva­sóknak kell megmonda/niok. Azonban még azt akarom megjegyezni, hogy négy hét alatt 5 levélre csak annyi válasz érkezett volna, hogy rém küldenek, akkor én ma­gam vettem volna. Azonban az mégis ér­dekes. bogy a munkástól megkövetelik, hogy pontosan fizesse betegsegélyzői já rolókat. de, hogy ennek fejében pontos ke­zelést adjanak, azt nem. Körzeti konferenciák. Junius hó 27-én: Komárno, d. e. 9 órakor a Munkásotthon­ban. előadó Major. ZL Moravce, d. e. 9 órakor a Munkásott­honban, előadó fiúién. Nyílra, d. e. 9 órakor a Munkásotthon­ban, előadó Pezlár. Stara Pala, d. e. 9 órakor a Munkásott­honban, előadó Prohászka. Prievidza, d. e. 9 órakor a Munkásott­honban, előadó Mlynárik. Napirend: 1. A körzeti végrehajtó bizott­ság jelentése. 2. Szervezeti kérdések. 3. Saj­tó. i. Vörös Segély. 5. Különfélék. KPCs. XX kér. végrehajtó bizottsága, Bratislava. Julius 3.. NemzMi Szövetkezeti Hap. Készüljetek 1 a *' A sóvári sófőzdében lévő áh a Munkás többizben foglalkozott, nak idején interpelláció is lett bead. parlamentben, hogy az illetékes miniszté­rium is tudomást szerezzen az ottani gaz dálkodásról. Azonban a mai napig sem cstoáMak rendet, a régi gazdálkodás fo­lyik tovább egész vígan. Most újból kénytelenek vagyunk velük foglalkozni. Ugyanis a közelmúltban meg­történt, hogy két munkás, akik a vasúti kocsiból szenet hánytak, a lejtős vonalon a vaggont nem tudták visszatartani és az beleszaladt a kapunak és két vasbeton- oszlopot megrongált. Ezért a két munkás nak levont a Gásch, vrchnl rada 387 Kc-t. De ugyancsak az uj sófőzdében megtör­tént az az eset, hogy körülbelül 60 köbmé­ter sós vizet beleengedtek az üzem házi vízvezetékébe, amely kb. SBiüflO Kő kár- jelent és azt csak akkor vették észre, árui­kor egy proli asszony észreveszi, hogy hús helyet sót főz. így sós vízzel táplálták a gőzkazánokat, no meg a vrchni rada klo- zetében levő' angol csészéket is sós vízzel öblögették. Ez Ujsóváron történt, ahol 48 munkás mellett 7 hivatalnok van, meg 4 hajcsár Már most tisztelettel kérdezzük az illeté­keseket, ezt a kárt ki fogja megfizetni? De ez még nem minden. A Gásch és az ő je­lentése folytán a minisztérium is mindig azt hangoztatják, ha a munkásság valamit követel, hogy nem lehet semmivel sem ja vítani a munkásság helyzetén, mert a ter­melési költségek igen nagyok. Hát termé­szetes, hogy nagyok, mert Mosch, hlavny komisár. Gasch és még egy hasonló ur annak Idején vettek egy 12íhOOí> koronás szivattyút és mindjárt ki Is tűnt, hogy nem lehet használni és ma a rozsda eszi a rak­tárban. De tovább megyünk, Ujj Soß- várról, amely rrciHókba került az állam­nak, kitűnt, amikor felépítették, hogy nincs elegendő sós víz© s még a régi sófŐzdét sem bírják ellátni sós vízzel. Már most úgy akartak ezen segíteni, hogy Aknaszia tártáról ideszámítják a kősót. De esst a sót senki sem akarja, mert eíSször rosz- szabb, másodszor drágább. Amíg a sóvári só. amely, azt lebet mondani, a legjobb i és az uj üzemben só egész Európában, ára 1.40 Kő kg-kért, addig az ujsó vári só 3.80 Kő. És mihelyt egy kis ideig áll, rozsdaszint kap és nem kell senkinek, úgy hogy abból a sóból nem tudnak havonta két vaggont sem elszállí­tani. Már most, ami itt következik, az egyenesen rejtélyt képez. Ugyanis azt csinálják, hogy Ujsó várról a régibe szál­lítják a sót. ami igen megdrágítja a rezsi költséget. De az még nem minden A sót még fel kell hordani a régi sófőzde helyi­ségébe, amiért külön kell fizetni méteren ként 20 fillért. Az Ujsóváron gyártott rossz sót belekeverik a jó sóba és úgy adják el a közönségnek. Igen ám,’de az ujsó vári só 3.80 Kő, míg a régi sóvári só csak 1 40 Ke és mégis a drágább ujsóvárí sót össze­vegyítve az olcsó sóval eladják 1.40 Kő-ért. Már most megmondom, hogy hogyan lehetséges ez. A vrcbny rada. Gasch és a hlavntf komisár, Mosch, gondolnak egy okosat és megtalálják a módját annak, hogy hogyan lehet drága rezsit behozni, il­letve a klozetben elfolyt sós víz árát. A megoldási mód a következő: A régi sóváron a sóraktárt egyszerűen kikapcsolták az özp™ V- és kiadták egy szegény ' V és pediglen to zflr 1000 ' a munkáit r kük mert a Azonkívül tizen dolga hordásért é most az sí­iért és Hl € így érflhv <is szivattyú, am. i és a gépeket tápláló * árát, illetve veszteséget . v Jk. így pó­tolják a veszteségeket a éO—65%-os bér- redükdőhól. Es amikor a szegény alvállal­kozó és a munkások rájönnek tar egész machinációra, akik havonklnt csak 4—Rfiö Kő-t keresnek napi 9—W 6ntf nehéz ak- kortfimmka mellett, eljönnek a szervezet­hez tagfelvételre. Mikor ez megtörténik, kérik a szervezetet, hogy azonnal lépjen közbe, mert még a kauciót Is nekik kel­lett havonkint a csekély fizetésűidből le­adni, úgy hogy abból a fizetésből megélni családostul képtelenség, nem Is beszélve arról, hogy az a nyolc munkás egyszerűen ki lett szakítva a sóvári üzem keretéből, amihez nem volt joga a Mosch és Gasch- nak Azokra is kell, hogy a bányatanácsok ról szóló törvény vonatkozzon és mint­hogy annak az üzemnek egyik részében olgoznak, nem lehetséges azokat onnan onni csak azért, hogy az üzemi tanács- bba a botrányos kizsákmányolásba "ása ne legyen. Mert, úgy látszik, azért csinálták. És amikor a képviselőivel és az üzemi ta- Tyütt elmentünk Gasehboz, s .k hogy a sóvári raktárban dol- r.unkásnak beleszámítva az alvál- Jt is, emelje fel az akkord árakat legalább 80 fillérre, akkor az a vrchni rá. dának nevezett úriember magából kikelve kezdett ordítani és az együk munkást, aki velünk jött, ki akart az irodából dobni, a mit természetesen nem engedtünk. Ami­kor látta, hogy a munkást nem engd- tük kidobni, akkor háromszori komikus „má űcta“ bemondása után otthagyott minket. Minden esetre figyelmeztettük, mielőtt eltávozott, hogy ilyen tárgyalási módhoz nem vagyunk szokva. Már tár­gyaltunk ilyen fene nagy urakkal, azon­ban ilyen vrchni radával még nem talál­koztunk. Melegen ajánljuk az illetékesek nek, hogy az Ilyen vrcbny rudakat no üzemek Síére állítsanak, hanem a horo- myselny óstavba (efmeintézet). Még egyet tartozunk megemlíteni, hogy1 azt a kozmás fekete sőt. ami a főző pony­vákra kozmái és amit régen még marha- sóba sem kevertek bete, hanem kiöntötték* most a Gasch és Mosch-rezsím mehetf be­teké vertetfk a Jó sóba és eladják jő sónak. Ebből a sóból mintákat küldünk majd az illetékes minisztériumnak is, hogy lássa az is, hogy mit adnak a fogyasztóknak a drága pénzért. Ifjúmunkás mozgalom. Mindenáron esek zaklatnék. — Ifjumunkáslevelező. — Már ugylátszik, hogy állandósítva lészen a „törvény“ nevében, hogy a rendőrség a hétfőkön megzavarja a kommunista ifju- munkásságot. Imár harmadszor zavarják meg a rendőrségi közegek és vagy nem en­gedélyezik a nyilvános gyűlést, vagy pedig­len még a bizalmas gyűléseinket is felosz­latják. A két megzavart gyűlés után be akar­tuk jelenteni a rendőrségnek, hogy hét­főre nyilvános tanoncgyülést hívunk egybe, amelyet kélínMzö kifogások miatt nem engedélyeztek, így el is álltunk a nyilvános gyűléstől. Azonban nem igy a rendőrség. Már félhat órakor megfigyelés alatt állott a Mészáros­utcai Munkás-othon, hogy vájjon jönnek-e a tanoncok gyűlésre. Azonban nem jöttek a tanoncok, mert nem is lettek kiértesítve, ha­nem mint minden nap, egynéhány kommu­nista ifjúmunkás gyűlt össze, akik csak ott helyben szereztek tudomást, hogy a gyűlés nem lesz megtartva. őzben énekelni kezdtek, ami nagyon onthatta az őrtálló ügynököket, sakhamar megjelentek a helyi- s a törvény nevében oszlásra iák tel a megjelent kommunista ti j nmnnkásságot. 7es elvtársaink tiltakoztak, hogy gyűlés ,m volt, s ezáltal nem is lehet feloszlatni •nmit, a Munkásotthonban pedig szabad még ezideig tartózkodni. De a rendőr­delegációt vezető Bukovszky ur, hogy meg­mutassa azt a törvényt, amely felhatalmaz­za őt arra, hogy eltávolitson embereket a helyiségből, magával vitte Madarász elv­társat. A széjjelzavart tanoncok nem akar­tak egyhamar szétoszlani ,s hogy esetleg meg ne tartsák a gyűlést, két detektívet bíztak meg ajtónállással. Tán már vége is lett volna az egésznek, azonban ugylátszik, hogy a rendőrség egyszersmindenkorra vé­get akar vetni ezeknek a zaklatásoknak s erélyesebben próbál érvényt szerezni hatal­mának. Nevezetesen az egyik detektív Cst- csillé elvt&rsat le akarta hívni, állítólag,

Next

/
Thumbnails
Contents