Munkás, 1928. január-június (19. évfolyam, 1-146. szám)

1928-01-01 / 1. szám

■ —r Küldjétek a kiadóhivatal uj cimérc (Mór.- Ostrava-Privoz, Benesová 5.) minden küldeményt, levelet, visszamaradt lapokat, pénzt! 80 PILLÉR A MII TABTALOMBÓL Rendőri felügyelet alatt a munkanélküliek A szocdemek hamis határoza­tokkal agitálnak Gábor Andor: A kis ismeretlen A KOMMUNISTÁK CSEHSZLOVÁKIAI PÁRTJÁNAK /A III. INTERNACIONÁLE SZEKCIÓJA/ NAPILAPJA wmK-rt&tim XIX. Évfolyam -1. szám Világ proletárjai egyesüljelek! 19Z8. Január 1. vasárnap lurzsoá- és szocdem védelemben részesül az áruló A bnrzsaá- és szocdem-sajtó a kommnnista párt-elleni uszításra használja fel Koreny és társa kizáratását — Nevetséges vádak a ..magyar-zsidó“ és a „szlovák“-szárny harcáról A forradalmi munlfomozfialom ellenségei min­ién alkalmat felhasználnak, hogy a kommunista párt egyre szélesedő befolyását a tömegek között letörjék. A kommunista, pártban történő eseménye­ket természetesen nem tudják megérteni s ezért elferdítve és saját érdekeiknek meg­felelő beállításban Írnak és beszélnek róluk. így történt ez alkalommal is, amikor a bratiszlavai párt-zervezetünk kizárta Koreay Lajost és Stole Viktort a pártfegyelem megsértése és a pártintéz- menyek becsmérlése miatt. A polgári- és elfö'orban a szoedem-sajtó kap- ra-kapott az alkalmon és a legfa.n.Sa.?2 ikusabb mesék kíséretében tálalja olvasói elé e kizárások bitjét. Különösön Koreny kizárásba kapaszkodnak bele. Szerintük Koreny „a magyar-zsidó klikk“ áldozata lett és szlovák volta matt. lett kizárva. Ehhez azonnal hozzáfűzik, hogy lám milyen társa­ság ez a kommunista párt. ahol októberben még valakit a községi képviselfttestüler.i választásokon jelölnek, decemberben meg már kizárják. t A „magyar-zsidó klikk“ és a „szlovákok“ kö­zötti fiion tét nick-carteri meséjét nem kell hossza­san cáfolgatnunk. Hiszen a dolgozók széles töme­ge nagyon jól tudja, hogy a kommunista párt, nem magyarok“ és , „Szlovákok“ konkurrens szárnyalnak laza szövetsége, hanem az összes nemzetiségű dolgozók vasfegyelmü központosított pártja, amely következetesen védi az összes dolgozók ér­dekeit, tókintet nélkül azok nemzetiségére. Hogy a kommunii-ta párt mennyire vasfogyelmü és nemzetközileg központosított, azt a polgári és szoc- dem-aájtÓkuvaszak nagyon jól tudják, hiszen gyak­ran használják ld ezt a körülményt a párt-elleni hajszájukban. A vezérek és az egyes nemzetiségéit egy- másközötti harca, tehát ezeknek a sajtó­kuvaszoknak a szüleménye, akik a kommunista pártban történő eseményeket a saját pártjukban lezajló dolgok szerint Ítélik meg, ahol a vezérek és csoportok marakodása ké­pezi a főtevékenységet . Nézzük meg közelebbről a másik vádat. A szóelem és polgári rágalmazók rövid esze nem tudja felfogni, hogy egy októberben még a községi tanácsba választott embert, hogyan .lehet decem­berben kizárni. Persze itt sem tudnak megszaba­dulni a’ náliik honos szokások hatalmától, ahol a képviselőtestületben, parlamentben vagy más „zsí­ros“ helyen ülő pártvezérek szén tok és sérhotetle-. nek és akármit is követnek el, a párt nem jár el velük szemben. Esztelen uszításaik közben nem veszik észre, hogy Koreny kizáratása éppen a párt erősségét, szilárdságát, valamint azon erős akaratát mutatja, hogy végez a pártba nem való elemeikkel, tekintet nélkül régebbi „érdemeikre“. összefoglalva: Koreny és Stoic kizárása nem a magyar-zsidó klikk müve, nem Korreny trockista ' nézetei mia.t történt, sem pedig azért, mert a me­zőgazdasági tanácsban állást kapott. Koreny és társa súlyosan megsértették a pártfegyelmet és e bűnt nem enyhítette, hanem eiienkezőleg súlyosbította az a körülmény, hogy Ko­reny funkciót viselt a pártban. Ezért kellett elhagyóiok a pártot. Ellenségeink ujjongása, akik Koreny kizárásá­tól a párt bomlását várják, tulkorai! Koreny kizá­rása utáni aljas eljárásával, a párt-elleni piszko'ó- dásaivaj. maga bizonyította be, hogy a kommunis­ta pártba nem való. Pártunknak ilyen el emelttől való megtisztí­tása pedig soha sem jelenti soraink gyen­gítését. Ellenkezőiéig azzal, hogy ártalmatlanná teszünk módén ilyen elemet, megerősítjük sorainkban a vasfegyelmet, a harciké-zfoet. Ez podig nem a mi. han'm néhány árulóval szaporult a burzsoá­zia táborának vereségéit jelenti A Szovjalunió legfelsőbb gazdasági szervei flott most fekszik az ipar fejlesztésének 1927/28. évi terve jóváhagyás végett. (Tudinunk kel). hogy a Szovjetunióban a gazdasági év október elsejé­től a következő év szeptember 30-ig tart.) E terv szerint a folyó évben 84 uj nagy üzem építését kezdik meg. Mindazon üzemek, gyárak, bányák, fűrésztelepek stb. értéke, amelyeknek építését a következő év­ben kezelik meg, meghaladja az 552 millió rubelt. Ugyanakkor befejezik a múlt évben megkezdett 40 üzem és gyár építését. A terv ezenkívül nagyobb összeget irányoz elő a már fennálló üzemek ujrafelszerelésére és kiszélesilésére. Az uj gyárak és üzemek 200.000 munkanélkülinek fognak kenye­ret adni. A folyó évben megkezdett építkezések legnagyobb része a fémiparra esik, a gazdasági év közepén, vagy végén 10 uj nagy fémgyárat helyeznek üzembe. A legnagyobb közülük egy olyan gyár, amely már hajókat fog felszerelni továbbá egy srófgyár, amelyik két és fél millió rubel évi termeléssel kezdi meg üzemét. 80 nagy vasüzemben hatalmas ujjászere­I lési munkák indulnak meg. Ezek a munkálatok nem kisebb jelentőségűek, mint az uj üzemek épitése. így például a Dzser- i zsdnszky-vaftgyár ujra-felszerelésére 10 millió ru­belt irányozták elő.' A Frunze-gyárban az önött- vastenne’és az ujjászerelés következtében három­szorosára emeli. A Komintern mozdonygyár ter­melése Charkovban az ujjifelszerelés következté­ben hat millióról 11 millióra nőtt. A villanyossági ipar több. nagy üzemmel gazdagodik ez évben. Moszkvában befejezik a „Transzformátor“ építését, amely 2400 munkást fog foglalkoztatni. Amíg te­hát a kapitalista rendszer Oehszlová’'iában az ipart gőzerővel építi le, addig a Szovjetunióban hatalmas mértékben halad előre a szocialista ipar felépítése. Pártunk vissrautasitla a támadást Bratiszlava, dec. 30. (Mimkádev.) Koreny és S'ole kizárásával kapcsolatban név­telen szennyröplap jelent meg, amelyik Ver esik elvtárs személyén keresztül a leghazugabb módon támadta meg a kommunista pártot. Ez a támadás képezte a tegnap megtartott párt össztaggyü'és tárgyát. Miután a pártvezetőség ismertette a tény­állást és az okokat, amelyek Koreny és Stoic ki- záratásához vezettek, élénk vita fejlődött ki, ame­lyik bizonyság volt amellett, hogy a brafiszíaval seitek tagjai szilárdan kitartanak a leninista irány­vonal, a párt egysége mellett és minden támadás', amelyik akár személyeken át, akár közvetlenül tör a pártegység ellen, visszautasítsanak. lázadnak a francia katonák! Párizs, dec. 30. (Rádió.) A Korzika-szigetén levő Palvi helyőrség szá- s katonája fellázadt. A lázadók körülbelül fél- i zan vannak és fegyveresen védekeznek az d üldöző csendőrök ellen. Az egyik kaszárnyát ^szállva tartják és a csendőrök eddig hiába kelték meg, hogy ezt tőlük visszafoglalják. A onák az Internacionálet énekelték és a fran- militarizmust abcugolták. Ez a lázadás, ha i is nagyméretű, világosan mutatja, hogy a sereg katonái nem akarnak az imperializmus : eszközei lenni. Nő a dr.£gs?s*g! Budapest, déc. 30.. (Rádió.) ma nyilvánosságra hozott.statisztikái adatok t Magyarországon a drágaság 1927 kezdete I mai napig 8.13 százalékkal emelkedett Az | szerelt 41 százalékkal, a ruházati cikkek 54 ókkal drágábbak, mint a háború előtt A sta- ( ai adatok nem mondják mrg, hogy milyen 1 mertókiben szállították le ugyanezen idő alatt! lkára!; bőreit és fcry kétefűCMc® nyomták le. A harc iitlán (zm) Az 1928-ik esztendőben a proleiáriátns- elleni támadás fokozódásának jegyébe lépünk. Ennek a támadásnak az előterében a Szovjetunió és a nemzetközi kommunista mozgalom legyűré­sére irányuló törekvések állanak. A kantoni szov­jetek vérbefojtása, a kínai munkások és parasztok harcának további fejlődése a legerőteljesebben jelzi annak a harcnak az útját, amelyik a proletariátus és a burzsoázia között zajlik le, nemcsak gyar­mati országokban, hanem az imperialista anyaálla­mokban is. Amerikában, Németországban Ugyan­úgy, mint Franciaországban, vagy a fisizmus ha­zájában, a munkásság legelemibb jogai-elleni tá­madásának sorozata mutatja a burzsoázia kétség­beesett erőlködését a tőkés társadalmi rend meg­mentése érdekében. Mindezeknek a harcoknak a tükörképe a csehszlovákiai köztársaságban is meg­nyilvánul. A lezajlott esztendőben a csehszlovákiai burzsoázia szőröstfíl-bőröstől adta el magát az angol ér. francia imperialista tábornál; és állt a Szovjetunió- elleni front sorába, a csehszlovákiai kommunista mozgalom-elleni hajsza fokozásával. A csehszlová­kiai burzsoázia lábbal tiporva a dolgozók legelemibb jogait, racionalizál, leszállítja a béreket és a szo­ciális intézkedéseket egymás után helyezi hatályon kívül. Ennek a támadásnak a tetőpontja a szociá­lis biztosit's-ellenl támadás, amelynek védelmére ma már égésé Csehszlovákia dolgozói álltak talpra. A csehszlovákiai kommunisták pártja a szo­ciális biztosítás véd ebilére és annak megjavításába hívta a dolgozókat A dolgozók ennek a hívásnak eleget tettek és napról-napra világosabbá vált, hogy a reformista vezérek semminemű aknamun­kája és orvtámadása az egységfront ellen nem ér­vényesülhet, mert a dolgozó tömegek akarják a harcot a szociális biztosítás védelméért, meri a dolgozótömegek akarják az egységfrontban való küzdelmet és támogatják a kommunista pár­tot abban a törekvésben, hogy ezt az egységfron­tot minél teljesebben, minél szélesebb munkásré­tegek igazi harc eszközévé tegye. A reformisták az áhnanőverek különböző változataival iparkod­nak eltéríteni a dolgozók figyelmét a harcról, de a munkásság minden rétegében annál szilárdabban hangzik fel az egységfront kialakulására irá­nyuló kívánság, annál számosabban alakul­nak meg közvetlenül az üzemekben a közös akcióblzottságok, annál számosabbak r.zok a közös tüntetések és tiltakozá­sok, amelyek minden tétovázás nélkül foglalnak állást nemcsak a reformistán; „egységkon­gresszusa“ ellen és az üzemi tanácsok, valamint akcióbizottságok országos kongresszusa mellett, hanem a szociálpat- nóták árulásával szemben, az általános sztrájk mellett Az a tény, hogy a reformisták újból a rágal­mak és hazugságok eszközéhez kénytelenek folya­modni, bizonyítéka annak, hogy a csehszlovái ;i dolgozók akarata ebben a harcban le fogja dönte­ni azokat a gátakat, amelyek a különböző prirtok hoz ée különböző szakszervezetekhez való íartozi állított fel. Meg vagyunk győződve arról, hogy ezeknek a gátaknak a ledöntése valóban nemcsak akcióbizottságok megalakulásában fog kifejezésre jutni, hanem végeredményben az általános sztrájk megszervezésében Is. Azol; a dolgozók, akik harc eszközeinek különböző változataival mr küzdöttek, akik az elmúlt időkben a reformistá. vegyes izü csalétkeiknek már áldozatul est- ebben a harcban már nem erhetnek tévedések már nem térhetnek le a megkezdett harc utj hanem azt következetesen végig fogják küz A ko ségfr nem ere'é: fogja le főj osztá párt fogja / gos 1 szoci; gr ess cot li lasz, által A dolga meg h uj varét taaea vak eszközei lenni. Svehla szeretetcsomagokat hord szét az n’év alkalmával Kellemas meglepetéseket készít •Ifi a kfivér burzsujok számára, akik nagy Igyekezettel kapkodják kezéből az ajándékokat, ame­lyeket a klerikális angyal áld meg. A munkások természetesen semmit sem kapnak, de Svctla és papi barátja a szocdem majomra bízzák, Rogy az elégedetlenkedő munkásokat caUtca. r Nyolcvannégy uj nagyüzem egy év alatt A szocialista épitőmunka a Szovjetunióban — Uj üzemeket építenek fel — a régie­ket átszerelik — Hatalmas méretű fejlődés

Next

/
Thumbnails
Contents