Politikai Ellenőr, 1912 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1912-01-14 / 1. szám

X. évfolyam. Kecskemét, 1912. január 14. 1. szám. Politikai Ellenőr Független politikai újság. Megjelenik az „Országos Ellenőr“-rel hetenként egyszer. Képviseli főkép Budapest és Szeged között Cegléd, Nagykőrös, Kecskemét és Félegyháza városok érdekeit. Az „Országos Ellenőr“ és „Politikai Ellenőr“ Szerkesztő és kiadó: Somogyi János. j Megrendelhető és számonként kapható: a szerkesz­előfizetési ára együtt egész évre 10 korona, felévre j szerkesziőség és kiadóhivatal: Verbőczy-utca 4. szám. tosegben, továbbá Fekete Soma és Szél Nándor ax 5 korona. Egyes szám ára 20 fillér. === || Régi szám: Könyves-utca 235. a törvényszéki palota mellett. == könyvkereskedő uraknál Kecskeméten. Hol vagy 48-as párt?! A függetlenségi 48-as párt országosan lejárta magát. Vagy csak lethargiában szen­ved . . . Kossuth szava és egyénisége meg­gyengült. A régi oszlopos emberek kidőltek. És ma már úgy az országos, mint a helyi és vidéki „48-as pártot“ jóformán csak stréberek és 67-esből beoltott „ellenzéki“ politikusok vezetik. A magva, az esenciája, a kovásza és az ereje a 48-as pártnak — oda. Azért nem boldogultak a kormányrajutás alkalmával is. Azt tesz velünk az osztrák, azt tesz velünk az osztrák által kibérelt had: a kormány, amit akar. Nézzük csak, hogy erősödnek a nem­zeti munkapártiak ?! Most Kecskeméten is kibontotta szárnyait a helybeli „munkapárt“ és terjeszkedik, — röpülve, erősödve, szer­vezkedve söpri el majd az ellenzéki ármá­diát, mihelyt az útjába kerül. S a régi, ósdi, maradi 48-as függet­lenségiek — meg se mozdulnak. Csak tét­lenül várják és ölhetett kezekkel nézik, mint erősödik az ellenségnek — a labancoknak kurucellenes hada. Tudjuk, az élet is tanit bennünket arra, hogy minden szerződési pont egy másik ellenpontot kíván. Tudjuk, látjuk a harcok és fegyverkezések terén is, hogy ha az egyik ország szervezkedik, fegyverkezik: utána emeli katonai vér- és katonai anyagi erejét a másik ország is. Itt Kecskeméten azonban, e régi ellenzéki fészekben — tétlenül nézik most a munkapárt hatalmát és elhatalma­sodását. Van egy hivatalos, erős, nagy lapjuk. Vau egy jól szervezett, vaskezű vezetősé­gük. Van egy hatalmas nagy seregük és vezérkaruk. És ma már nemcsak arról van szó, hogy: „Buktassuk meg Hockot!“ Buk­tassuk meg, mint a múlt választáskor akar­tuk, mert Hock: liberális fölfelé, Justh-párti lefelé, függetlenségi 48-as befelé és . . . nem használ Kecskemét tekintélyének, társa­dalmának sem fölfelé, sem lefelé, sem befelé! Ma már a kecskeméti munkapártnak nem csupán az a célja, hogy Hock-ellene- sek legyünk, hanem az, hogy: „67-esek legyünk!“ Ma már ilyen szervezett erővel nem lehet majd könnyen megbirkózni, bár­kit is akar Hockkal szemben diadalra segí­teni 1 Ezért kellene a két 48-as független­ségi pártnak szervezkedni és megmozdulni. A fillérestélyeken, a délutáni összejöve­teleken, a vasárnap esti barátságos parulá- zásokon kívül — politikai értekezletet is kellene már a két „48-as körben“ tartani, ahol megbeszélnénk az esetleges ellent- állási erőket és eszközöket. Mert a nemzeti munkapárt nemcsak Hock ellen mozgolódik ám az alsó kerületben, hanem épp úgy akciót indított a felső kerületi függetlenségi párt ellen is, hogy oda is nemzeti munka­párti képviselőt vigyen be az esetleges kép­viselőválasztás alkalmával legközelebb! S van-e ellenzéki lapunk? S van-e ellenzéki hírlapírói gárdánk, akik tollal, lap­pal és kellő harci riadóval verik majd le a munkapárt szócsövét és hivatalos hang­adóját ? A „Kecskeméti Újság“: hivatalos lap­juk. A „Kecskeméti Lapok“: dicsérettel emlé­kezett meg most is a helybeli nemzeti munkapárt mozgalmáról. A „Haladás“ : tes- testől-lelkestől szintén kormánypárti lap. Az öreg „Kecskemét“ : megszűnt élni. A „Magyar Alföld“: szociálista lap. A szociálista jelige pedig azt mondja, hogy: „Ott a haza, ahol meg lehet élni!“ Most már mi és ki van a kecskeméti függetlenségi párt mellett ? Egyetlen lap: a „Politikai Ellenőr.“ Ezt vegyétek körül, ezt támogassátok és ezt hallgassátok meg, becsületes jó füg- getlehségi polgárok! Az a 29 esztendei múlt, mely e lapok szerkesztőjének a 48-as füg­getlenségi eszmék terén háta mögött áll, erős határkő és ezidö szerint városunk füg­getlenségi pártjának egyedüli támaszkodás! pontja! V. GY. független gazda. 7 hús Pál építész Hemden, Csongrádi-utca 3D. Elvállal új épületek készítését a legmo­dernebb stílusban, fővárosias ízléssel, valamint javítási munkálatokat ponto­san és lelkiismeretesen. 20-10 Több eddig bevégzett sikeres munka: a legjobb ajánlat Kecskeméten. Ujl Uj! Oillamos szerelési vállalat. Elvállal villamos berendezéseket, telephon-csengő és villámhárító ====== szereléseket ........... olcsón és pontos kivitelben. 3-1 Tisztelettel Villamos szerelési vállat. Kecskemét, \7. tized, Klapka-utca 23. sz. Nagy kiárusítást rendez Ifi4>«in PuMifiimii posztó-, vászon- és divat-áru nagykereskedő. y [EZ ullSZTüV omm9 Két óriási na&yraktára a Takarékpénztár-palota sarkán és a Kéttemplom-közt. Az elmúlt hét műsora igen változatos és sikerekben gazdag volt. Csütörtökön páros bérletben adták a Bolondot, összevágó, precíz előadásban. S mig ezúttal Turcsányi excellált művészi ala­kításával, addig a Papa pénteki előadásán Mariházi Miklós aratott jelentős sikert Bedő, Pálfi, Juszt, Iványi és Bán Tivadar kiváló együttesével. De a hétnek s úgyszólván a szezonnak is legfőbb slágerja a Kis gróf szinrehozatala volt. A szombaton és vasár­nap zsúfolásig megtelt nézőtér nem csaló­dott ; a darab elejétől végig szórakoztató, különösen ügyes a librettója, telve csupa hálás szerepekkel. A zene is kedves, fülbe­mászó, ellenben sok benne a reminiscentia. Az operett előnyeit még fokozta a pazar ki­állítású új díszlet, s az elsőrangú előadás. Turcsányi és Sziklai olyan együttest produ­káltak, amelyet tökéletesebb művészettel alig lehetne megjátszani. Nagy feltűnést keltettek Turcsányi Olga vagyont érő s még nála is meglepő elegáns toilettjei. Ha minden egyes szereplőt külön kellene méltatnunk, nem rendelkeznénk elég hellyel. Külön ki kell azonban tüntetnünk még Gulyást, Gulyásnét, Kerényit, Justot, Bedőt és Matolcsit Hétfőn a Kecskemétről Kolozsvárra származott Antal Erzsi szubrette vendég­szerepeit a Luxemburg grófja előadásán. Ezúttal azonban sem erkölcsi, sem anyagi sikerről nem számolhatunk be. A nézőtér üres volt, az előadás pedig 'készületlen, próbanélklüi. így nem csoda, ha Antal Erzsi kedvetlenül játszott s hiányosságait nem Írhatjuk rovására. Kedden a Kis grófot adták páros bér­letben, ismét telt ház előtt. Ifj. Weisz László úri- és női-divatuj- donságok áruházának a Népbank-palotájában téli vásárja január hó 10-én vette kezdetét, hol az összes raktáron levő árúk mélyen leszállított árakban lesznek árusítva, mely árak január 31-ig lesznek érvényben. 1 drb díszített női ing hímzéssel, betét­tel és szalag átfüzéssel frt 119, ugyanily kivitelben hozzávaló nadrág 1.19. Prima bodros teveszőr kendőhöz és sálakhoz minden színben 1 motring 40 krajcár. Tisztelettel: 6—i Ifj. Weisz László

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents