Kecskeméti Közlöny, 1920. szeptember (2. évfolyam, 200-224. szám)

1920-09-16 / 212. szám

4 KK@3KEN£TI KflZLONY 1920 Szeptember 16 * A Gondolat legújabb számában Lendvai István folytatja Kecskemétről és a kecskeméti Héjjas-portáról irt gyönyörű cikk­sorozatát. Az egyéb tartalmában is szenzá­ciós riport-lap kapható a keresztény újság­árusoknál. Keresztény Szocialistákhoz. A kér, szoc. összes építőipari szakmunkához tartozó tagokat f. hó 17-én, pénteken este fél 8 órára, fontos értekezlet megtarthatdsa végeit tisz telettel meghívja a Titkárság. A kér, szoc. vigalmi bizottságnak tagjai, va lamint azok, akik a f. hó 26 iki mulatság alkal­mával részt vesznek, f. hó 15-én, szerdán este 8 órára, fontos értekezlet megtarthatdsa végeit a Cifrapalotában jelenjenek meg. Elnökség. A kér, szoc. vas- és fémmunkások folyó hó 15 én, szerdán este 7 órakor értekezletet tartanak a Cifrapalotában. — Pontos megjelenést kér a Vezetőség A kér. szoc. alkalmazott kertészek, szöllészek országos szövetsége kecskeméti csoportjának tagjai, kik a csoport részére gyümölcsöt, szőlőt stb. aján­lottak fel, azt az elnökhöz (111. ker„ Kölcsey-utca 2. szám) beszolgáltatni sziveskedtenek Elnökség. A kér. szoc. molnárok és malommunkások f. hó 18 án, szombaton este fél 8 órakor fontos tag- értekezletet tartanak a Cifra palotában. Minden tag tartsa kötelességének a pontos megjelenést, Elnökség. A bugaci favágók értesittetnek, hogy akik már kint voltak és bejeletés nélkül most itthon ma­radtak, ha f. hó 18 ig a Cif/apalotában a titkári hivatalnál nem jelentkeznek, a favágási munkából egyszer s mindenkorra kizáratnt.k. Továbbá felhi­vatnak mindazok, akik még erdövágási munkára óhajtanak menni, hogy a titkári irodában igazol­vány átvétele vegeit feltétlen jelentkezzenek, mert igazolvány nélkül az erdőn munkába nem állíttat­nak. Titkárság, Anyakönyvi kivonat. 1920. szept. 14—15. Születések: Farkas Sándor ref., Grósz Irén rk., Fehér László rk„ Ugi Rácz Rozália rk„ Síi­táéi László ref.. Kovács János rk., Váczi Erzsébet rk, Bene István ref, Bene halvaszületett leány. Halálozások: őzv. Holló Istvánná rk, 87 éves, Német Gergely rk. 65 éves, Beke Istvánná rk. 56 éves, Francsek Emilia ág. h. ev. 59 éves. Ba ■ lányi Gergely rk. 2 hetes. Szalai István ref. 53 éves, Varga Mária rk. 3 hónapos, Bódogh Mihály rk. 62 éves, özv. Józsa Mihályné ref. 82 éves. Házasságkötések : Ágoston László rk. és Magó Terézia rk., Varga János rk. és Bánó Eszter rk. Számozott MM, ban és kicsinyben, jutányos áron kapható a Magyar Újság ésxKönyvter­jeeztő Vállalatnál. Széchenyi tér 5. szám alatt. ftlÉtalftat kiadóba. _____________________________3207 Tabán-uíca Z. számú sarob-teleh eladd. Fatelepre alkalmas. — Értekezni lehet az udvarban. 7|| teonáisél egy hoppig |jU szórakozhat, ha beiratkozik a Köícsenkonyvtárba. (Széchenyi tér 5. szám.) Biztosíték 40 Y K. Valódi balatoni bográcson főtt fíalpaprikás lesz f. hó 17-én, pénteken este Mezei-u. 22. sz. a. vendéglőmben. Egy adag halpaprihás kenyérre! és fél i. borra! 30 H. Minél számosabb megjelenést kérve vagyok tisztelettel: MANÓ JÁNOS vendéglős. Gyula bácsi clmbalmoz! Gyula bácsi cimbalmozl ma SK9B0FQHHI kenőcs újból kapható ! Leghamarabb megszünteti a visz betegséget, ótvart, sö- mört, rühességet. Nem piszkit, szagtalan, nappal is használható. Próbatégely, nagy­tégely és családi adagokban. Skaboform púder ára 6 korona. Kapható az ösz- szes helybeli gyógyszertárakban, valamint megrendelhető a budapesti főraktárosnál: Törők J. gyógyszertára, Budapest. Király-utca 12. szám. 2831 MEGJÖTTEK!! a BOCSKAY diák sapkák a Magpr ttasMeiaii Hatk ORAK javítását jutányosán vállalom. Tört aranyat ezöstift esszek. KOVÁCS ALADÁR órás-, ékszerész, Kéttemplom-köz. Egy könyvkötő-tanonc felvétetik HEGEDŰS ISTVÁN könyvkötészetébe. Luther-palota. Séjgiorisnya Sütödémben pamutom van ^mely­ből készítek uj harisnyákat és fejeléseket. Továbbá 3 pár régi harisnyából készítek 2 párat, újra megkötéssel, nem toldozva. Legújabb mintájú kézi­munka elSnyomdámra is felhívom a hölgyek figyel­mét. Tisztelettel: Márton Láealéné, Kőrösi-utca 28. szám alatt. 2896 Há-yfklííffá« Közvetlen a Szegedi-ut mellett, {luiiClaUaai gazdálkodónak igen alkalmas ház eladó. Értekezni lehet Szegedi ut 16. szám alatt. Ráelánüénéll ajánlkozik teljes szerszámmal, esetleg naüar^ysu tanvára is. Biró Lőrinc, Hosszu-u. 1 tatért ada¥ Miit. ElL;.“""'"'« Cj„ 2 dib banyhakrodenc és 6 drb ícs- CiiaLiU tett ágy, esetleg elcserélném gabonáért, malacért, vagy tűzifáért. V. kerület, Pacsirta-utca 17. szám. 3176 Mlnthimfl Ilézirnun.Nát, fefeér-rartóst, javítást, rlchelleu-, madeira-, monogram-hímzést és előrajzolást jutányosán vállal. Cint: Bánífy-utca 19 sz. Menehmt, alapvizsgás jafhaitgatö, ill“ beszél magyaron kívül németül, romáaul, keveset franciául, állást kor»» Ügyvédi stb. irodá­ban, cégnél, ipari vagy koreskodelmi vál­lalatnál. Elvállalja középisk. tanulók ma- gántanitását. Ajánlatokat „Lelkiismeretes“ jeligére a .Közlöny’ kiadójába kér. 3186 Teljesen jó és használM cca 120 hl. bo­roshordómat akár pincével és kezeléssel, akár anélkül bérbe adnám. Lakás: Losonca-utca 3. szám. 3177 Qmhföóh eladók a nagytraf iian. ffarráisholában. varrásra. Hat hónapra vagy egyévi tanulás Időre Kisebb nagyobb lánykákat kézimunkára is. Ugyanott felsőruhát és fehérneműt másoknak is — a rendelés­től számított 8 napon belül, a legszebben és legol­csóbban — készítenek. Körösi utca 23. szám. 3039 í abácrOIWD Kétszobás lakás, mellékhelyiségekkel uunuijuuul ü. elcserélhető. Értekezni lehet Csorba asztalosnál. I. kér, Petöfi-utca 6. szám. lnpn haptiatú Kisfalud! utca 8. szám aialt. Ntat és francia nek," mint haladóknak. Cim: Nyár-utca 3. szám. 3199 IrÁffPtl Smith Premier Modell No Í0., alig hasz- II nált, továbbá egy szalon- berende­lés (szőnyeg-bútorral) eladó. Megtekinthetők dr. Bábiczky Kálmán ügyvédnél, Bathyányi-utca 36. ELEGÁNS FÉRFI őszi nyuiszőr és gyapjú ka­lapok, fiú csibész és más fáson, sapkák és férfi divat cikkek a legolcsóbbak a Magp tasMelmi Sálialaf-ta Állandó nyakkendő újdonságok, minden íasonban. Értesítés. A t. szőlőbirtokosokat értesítjük, hogy f. hó 15 tői kezdve szűlőtörkölyt át­veszünk métermázsánként 4tt koronáért. A szőlőtörkölyt beszállító termelő min­den métermázsa szőlőtörköly után félliter pálinkát igényelhet 35 korona árért. Felkérjük a termelőket, hogy a kipré­selt édes törkölyt mielőtt az még meg nem melegedett — lehetőleg a préselés napjára vagy a préselést követő napon beszállítani szíveskedjenek. Megmelegedett, befült tör­kölyt, mint pálinkafőzésre alkalmatlant nem veszünk át. Városi Központi Szeszfőzde Közelgő bérmáláshoz ezüstrefiizött rózsafüzérek és ezüstláncok, min­den egyházilag jóváhagyott imakönyvek, képek, és egyéb emléktárgyak a Nővédelmi M i s s i ó kegytárgyüzleteben jutányos áron kaphatók. Kérjük a nagyérdemű közönséget, hogy szükségleteit itt szerezze be, mert üzletünk tiszta jövedelme szegényeink érdekeit szolgálja. 3134 9 „Pannónia“ Hengermalom R.-T.: Kecskeméten, Külső- Haiasi-utonr őriéseket egész nap elfogad, hatóságilag megállapított feltéte­lek mellett. Mindenki a saját gabonájából őrlőit lisztet kapja. Őrlési tanusitvÉnyok o Malomban is hiállitbatóii. Telefonezám; 53. 820G' j TÉLI ÁRUKi ! női kötött kabátok, férfi és gyermek szvetterek, gyermek kezeslábas trikók, férfi és női kesz­tyűk, harisnyák és zoknik, szalagok, csipkék, hímzések és gombok legjutányosabban bessereshetők KOVÁCS MENYHÉRT 2 divat- és rövidáru üzletében, Kőrösi-utca 10. ÉRTESBTÉS! Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy KISFALUDI - UTCA II. SZÁM ALATTI LAKATOS-MÜ HELYÜNKBEN elvállalunk minden e szakmába vágó munkák javítá­sát, úgymint: takaiéktüzhelyeket, kutakat, permetező-- két, fegyvereket, kerékpárokat, varrógépeket, mezó- gazdasági gépeket stb. a legíutányosabb árak mellett Kérjük a n. é. közönség szives pártfogását, vagyunk kiváló tisztelettel SZÉKELY és BARANEK 2519 épület- és mülakatos mesterek. Rőfösáruk és maradékok igen jutányos árban kap­hatók Burga-u. 2S. sz. a. Ugyanéit férfirniia, fehérnemű és cipők eladók. gfladonna-gyűrűk, ezüstből kaphatók 20 koronájával, Gyenes László órás- és ékszerésznél Kecskeméten. Minden darabnak árából huszonöt, százalékot a vakkatonák javára juttatok. Óra, ékszer- javitások és vésnök i munkák jutányosán esz­közöltetnek! Aranyat, ezüstöt veszek! Arany János-utca 7. szám. 2050 Q Fotószalon! |r3||| Kellermann fölött. | Művészi kivitelű képek készülnek BÓJI-BIHARI LAJOS FOTO SZALONJÁBA. Felvételek a késő esti órákban is tökéletes sikerrel készülnek. Keresztény cég 1 kath. bérház. £ JKícskeméti Közlöny“ Nyomda- és LapkiadóválMata, Kecskemét

Next

/
Thumbnails
Contents