Kecskeméti Lapok, 1929. július-december (62. évfolyam, 147-295. szám)

1929-07-03 / 147. szám

Kecskeméten ma tartották az első kisgyűlést az új közigazgatási törvény értelmében A közigazgatás rendezéséről szóló törvényt a kormányzó az Országos Törvénytárban jú­nius 29-én kihirdette és a törvény, az 1929. évi XXX. te. július elsejével életbelépett. A közigazgatásnak a törvény értelmében való reformálása óriási munkával jár s ez a munka tegnap teljes erővel megkezdődött a kecskeméti városházán is. A tegnapi nappal egyszer s mindenkorra megszűntek a tanács­ülések, mert az új törvény az eddig tanács-előtt tárgyalt ügyeket a polgármester hatáskörébe utalta. A hatalmas munka következtében való­Kecskeméten szombaton folyt le a Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége rendezésében a repülőnap. A xepülőnap alkalmából urna- gyűjtés folyt a forgalmasabb belvárosi utca kon és tereken. Az urnákban és perselyekben összegyűlt pénzt tegnap számolták össze a város ház tartási számvevőségének pénztárában. Az Tegnapi számunkban beszámoltunk arról az öngyilkosságról, amit pénteken délután egy idős szabómester követett el a Beniczky Fe- renc-utcában. A szedés már a gépben állott a nyomdában, amikor a város egy másik részén egy másik öreg életunt remegő kezekkel hurkot illesztett a nyakára. Tóth Imre 62 éves bankszolga, a Nemzeti Hitelintézet alkalmazottja tegnap a kora dél­A nagyon gyengén sikerült székesfehér­vári szezon után Deák Ferenc színtársulata május második felében Mohácsra utazott A kis dunamenti varostól sok jót várt az igaz­gató és a társulat, mert két éve nem jártak ott színészek és igy minden reményük meg volt arra, hogy a »kiéhezett« közönség tárt karokkal várja a nagvszerű, új mű­sorral, kitűnő előadásokkal bevonuló kecs­keméti színészeket. Nem így történt. Az álom nemhogy nem vált valóra, hanem éppen az ellenkezője teljesedett be. Ahogy a színészek keserűen mondják, 1526 óta nem virradtak ilyen sö­tét napok Mohácsra. A második mohácsi vészt érték meg színészeink a kis dunán­túli városban: a színház oly rosszul ment, hogy a múlt havi gázsikat az igazgató csak öt-hat százalékig (!) tudta kifizetni. A társulat utolsó reménysége most már Szombathely volt Alig várták a napot, hogy ott hagyhassák Mohácsot és bemehessenek Szombathelyre, amely tudvalevőleg egyik legjobb nyári állomás a vidéken. A derűs égből lecsapódó villám nem döbbentette volna meg őket jobban, mint az az értesítés, amit csütörtökön kézbesített a posta Mohácsra. Szombathely városának értesítése szerint Deákék szombathelyi sze­repléséről semmi körülmények között sem lehet szó, mert a nyári arénát lebontják s igy a társulatnak nem lesz hajléka Szom­bathelyen. Az értesítés valósággal pánikot idézett elő a színészek körében. A fatális helyzet­ben most a mohácsi szinügyi bizottság pró­színűleg úgy intézkedik a polgármester, hogy az ügyosztályvezető tisztviselők csak másfél­két hónap múlva vegyék ki nyári szabadságu­kat. Lehetséges az is, hogy a szabadságra me­nésekből az idén semmi sem lesz, mert illeté­kes helyen már tudni vélik, hogy szeptember­ben már sor kerül a törvényhatósági bizott­ság újjáalakítására is, ami újabb igen nagy munkát ró a tisztviselőkre. Kecskeméten az új törvény értelmében Fáy István főispán ma délelőtt 10 órakor hívta össze az első úgynevezett ,.kisgyűlést“. eredmény 233 pengő 37 fillér. Ez az összeg a MANSz elnökségéhez be­folyt adománvok révén még emelkedni fog úgybogv hozzávetőleges számítás szerint a kecskeméti repülőnap mintegy háromszáz pengőt eredményezett a magyar sportrepülés céljaira. utáni órákban lakásának fáskamrájában cu- korspárgávaf felakasztotta- magát. Háromne­gyed 3-kor vették észre hozzátartozói, de az öreg már kiszenvedett. Rövid búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben megírta, hogy unja az életet. Elbúcsúzott benne hozzátartozóitól s közölte azt is, hogy már régebben készült az öngyilkosságra. bál segíteni. A bizottság tagjai maguk mellé vették a társulat egy-egv nőtagját és meg indultak a jegyekkel—házalni Hogy ez az akció mennyiben és mennyi ideig tud majd tűrhető állapotot teremteni, az teljesen bizonytalan. Az ellenőrizhetetlen, aggasztó hírek egymásután érkeznek a tár­sulatról Kecskemétre s a jobb sorsra érde­mes Deák-társulat iránt a városban minde­nütt őszinte részvét nyilvánul meg. ORSZÁG—VILÁG A főváros a forgalmi és fényűzési adó csökkentését a közmunkák megindítását, a kartelek törvényes utón való megrendszabá- lyozását az országos gazdasági tanács fel­állítását kéri a kormánytói. — A csehek Hidasnémetin keresztül megszüntették a vasúti forgalmat Magyarországgal. — Ápriiy Lajos erdélyi költőt Budapestre hívták meg tanárnak. — Az eddigi 473 magyar helyett évente 869 mehet Amerikába. — Országos razziát tartanak az engedély nélkül Magyar- országon tartózkodó külföldiek felkutatására. — Az új filmrendelet értelmében minden külföldi film után egy magyar filmet kell készíteni. * Amerika, Franciaország és Németország között kiélesedett a jóvátételi harc. — A lengyel nemzet mélységes kegyelettel fogadta Bem tábornok hamvait. — Az angol trón­beszéd, a következő pótokat fogja érinteni'. a béke, a leszerelés, a munkanélküliség, a nyolc órai munkanap és a szakszervezetek jogai. — Légi és rádiórendőr-éget szerveztek Parisban. Kecskemét és Tiszakürt között autóbusz közlekedik az új Tiszahídon át Szabó Sándor, a Kecskeméti Autóbuszválla lat tulajdonosa kérvényt nyújtott be a város­hoz, hogy adjon engedélyt Kecskemét és Tisza­kürt között rendszeresítendő autóbuszjárat megindítására. A kérvényt pénteken tárgyalta a város tör­vényhatósági bizottsága. Megállapították, hogy az autóbusz útvonala másik törvényhatóság területére is kiterjed s ezért szükségessé vált, hogy a kérelmet a kereskedelemügyi minisz­terhez terjesszék fel. A közgyűlés pártolólag terjeszti fel a kérel­met s ha a miniszter jóváhagyása addig meg­érkezik, az új híd felavatásának napján már megindul az autóbuszforgalom a hídon át Kecskemét és a tiszazugi községek között. Egy anya, — 21 gyermek i A város közművelődési ügyosztályánál napok óta főijük a sokgyermekes család­anyák jelentkezése. Eddig huszonöt sok- gyermekes anya jelentkezett s egyetlenegy van közöttük, aki »csak« tizenkét gveimeket hozott a. világra. A jelentkezők közölt'a "reKordot egy 43 I esztendős asszony tartja, aki 21 gyermeknek ! adott életet. A derék magyar anya megér- | demli, hogv kiírjuk a nevét: Majoros József- nének hívják és Erzsébet-körút 14. szám alatt lakik. ___ Dr. Meczner Sándor emlékezete | A temetésen elmondotta : dr. Joó Gyula jogakadémia dekán. 1 Még nem régen sirattuk el egy messze föld­ről ideszakadt, sokat szenvedett kartársunkat: I Gergely Györgyöt, — még alig száradtak fel j a könnyek szemünkben, melyeket koporsójára ■ hullattunk, már ismét gyászlobogót lenget a | szél Kecskemét Jogakadémiája ormán és már ! újra becsukódott az Öregkollégiuni nehéz ka­puja egy másik kedves pályatársunk mögött. Temetjük Meczner Sándort, a felvidékről ideköltözött testvért, aki valóban testvéri szel- lelkiismeretesen teljesítő munkást, aki még né- val. Temetjük a csöndben dolgozó, kötelességét lelkiismeretesen teljesítő munkst, aki még né- ! hány nappal ezelőtt is gyenge egészséggel | ugyan, de minden erejének megfeszítésével részt vett az évvégi vizsgálatokon. ; Temetjük az ifjúságot szerető tanárt, aki a ! hallgatókban a nemzet jövendőjét látta és épen | azért önfegyelmet és tudást követelt tőlük, de i míg egyrészről a fiatalsággal velejáró szerte- i lenségeket nyesegette, másrészről az apróbb hibák iránt szelíd megértéssel viseltetett. Temetjük a kiváló előadót, aki akár a ka­tedrán ült, akár más előadói székben, hallga­tóságát világos, logikus okfejtésével, élvezetes előadásával s annak gazdag tartalmával mind­végig lekötötte. Temetjük a művészt, a mestert, aki szű- kebb, bizalmasabb körben a társaságnak sok­sok élvezetes órát szerzett bájos muzsikájá­val, aki e téren maradandót is alkotott. Temetjük a jóbarátot, a melegen érző kollé­gát, akinek emlékezetét szivünkbe zárjuk, de akinek a helyét még — hosszú-hosszú ideig pótolni nem tudjuk. Végül temetjük a nemesérzésű, tiszta elméjű, fenkölt gondolkozású, előkelő modorú férfit, BigiBBigiigmBg»gi!g|giig|sigiig|iiM8«gisBiígiig|«fc^ 233 pengő 37 fillér a repülőnap úrnagyűjíésének eredménye Felakasztotta magát egy 62 éves bankszolga A kecskeméti színészek Mohácson házról-házra járva árusítják a színházi jegyeket Hajléktalanná vált Deák Ferenc szintársulata ^ V MH MMMM ■ B B BB B| B ^ B B& MB B magyarságért és MM W* ■ W Ml "TP 1 8| ff» |h| Jh® M Magyarország KFQKmET IIAPuK Előfizetési ár helyben |BftiBBlABll Ili I I Mil VII Megjelenik minden nap ■ házhoz hordva , , vidékre postán küldve /tfFPQI^FMFTI FPKQ ír IC Ár,\ Szerkesztőség és kiadóhivatal Egész évre .... 19.Z0 P ^IVLv<i3I\LlilL I I I IMiJiJ UJOrlUJ V. kerület, Kéttemplom-köz SfhóníS :: taSp FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Telefonszám : 141. 62. évfolyam 147. szám. Ara 8 fillér Szerda, 1929. julius 3

Next

/
Thumbnails
Contents